Evola, criticus van de Amerikaanse beschaving

Riccardo Rosati (2022)

Civiltà-americana.jpgHet voorrecht van echte intellectuelen is om altijd up-to-date te zijn. Een dergelijke verklaring kan terecht banaal overkomen, maar dat doet niets af aan de authenticiteit ervan. Julius Evola behoort tot deze categorie van superieure geesten. Reeds in het verleden, bij het lezen en bestuderen van zijn artikelen over het Oosten, realiseerden wij ons hoe goed het adjectief “profetisch” bij deze filosoof past. Toen wij als oriëntalisten zijn geschriften benaderden, werden wij niet alleen getroffen door de buitengewone specifieke bekwaamheid van deze autodidact, maar vooral door zijn vermogen om de grenzen te overschrijden van het sectorale studiegebied dat jarenlang een onuitputtelijke academie van denken heeft tegengehouden. Nog verrassender was de lectuur van zijn bundel beschouwingen over de Amerikaanse samenleving: Civiltà americana. Scritti sugli Stati Uniti 1930-1968, dat, en dit is niet overdreven, een soort liefde op het eerste gezicht was, bijna een satori, dankzij de voorgevoelige visie van de filosoof.

De lezer vergeeft ons nu een korte autobiografische toespeling. Wij hebben de Angelsaksische wereld uit de eerste hand gekend, omdat wij cultureel uit die Angelsfeer afkomstig zijn. Een Latijns erfgoed heeft ons van jongs af aan een ongemak doen ervaren met een waardesysteem dat geen waardesysteem is. Jaren gingen voorbij en we hebben nooit woorden gehoord of gelezen van Italiaanse anglicisten en amerikanisten die de beschaving van de zogenaamde vooruitgang, die de moderne wereld heeft gevormd, in het minst stigmatiseerden. Alleen bij Evola vinden we de eerder genoemde inhoudelijke competentie, die bij geleerden opvallend afwezig is. Kortom, Evola wist heel goed hoe hij twee werelden en hun huidige kwaden moest beschrijven, door de drempel van het onherstelbare op te zoeken en zo de grenswaarde te bewaren die eigen is aan de traditionele samenlevingen. Enerzijds de Angelsaksische wereld, met name de Amerikaanse, die de drager is van een duidelijke geestelijke entropie die niemand meer kan herkennen. Anderzijds de vrijwillige onderwerping van Italië aan een mentaliteit die het niet toebehoort. Er wordt gezegd dat “de koning naakt is”. In de geschriften die wij hier kort zullen bespreken, is dit precies wat aan de kaak wordt gesteld.

Alberto Lombardo heeft de bundel samengesteld met Evola’s journalistieke bijdragen over Amerika, die tussen 1930 en 1968 werden gepubliceerd. Het zou te lang duren om de titels van de verschillende artikelen in deze tekst te citeren, hoewel er, eerlijk gezegd, niet één is dat geen speciale aandacht verdient. Twee daarvan zijn echter het vermelden waard, niet omdat zij belangrijker zijn dan de andere, maar omdat zij betrekking hebben op centrale vraagstukken in de huidige Italiaanse samenleving. De eerste is Servilismi linguistici (Il Secolo d’Italia, 28 juli 1964; “Taalkundige serviliteit”). Daarin bekritiseert Evola het gebruik door de media van wat in de taalkunde bekend staat als “luxe ontlening”, d.w.z. het ijverig gebruik van vreemde termen wanneer in een taal reeds identieke termen bestaan, met als gevolg dat de communicatie in de eigen moedertaal wordt verarmd. Zijn identificatie van bepaalde valse cognaten of, meer in het algemeen, valse vrienden, die onbewust en misbruikt door de Italiaanse pers worden gebruikt, is ook zeer relevant. Het meest opvallende aspect van dit artikel is echter de anticipatie op de gevaren die schuilen achter de zogenaamde “neo-taal”, het dogma van de goedbedoelende maatschappij die het Westen regeert. Evola bespot deze bonhomie in de communicatie door erop te wijzen dat we in plaats van identiteitsaanspraken beter kunnen spreken van abdicatie. Tientallen jaren geleden had hij al begrepen hoe het progressieve paard van Troje juist via de taal passeerde: “Een van de treurigste schouwspelen die Italië vandaag de dag, in uitgestrekte sectoren, laat zien, is dat van een aap die voor alles wat Amerikaans is gaat liggen” (blz. 72).

Het tweede essay is getiteld La suggestione negra (Il Conciliatore, april 1968). Op het hoogtepunt van de contestatie, terwijl linkse studenten in Amerika het recht van minderheden opeisten, zonder het probleem van het vinden van een gemeenschappelijke identiteit aan de orde te stellen, stelde de Italiaanse filosoof onomwonden dat de enige vorm van vruchtbare coëxistentie mogelijk is wanneer “elk bestand op zichzelf leeft”, en zeker niet met bittere gevoelens, maar “met wederzijds respect” (blz. 77). Deze laatste uitspraak zou volstaan om voor de zoveelste keer de vooringenomen en onjuiste interpretatie van het Evoliaanse gedachtegoed te ontmantelen, die maar al te vaak als gewoon racisme wordt bestempeld, waarbij te kwader trouw de juiste exegese van zijn geschriften wordt genegeerd. Een “geestelijke selectie” is waar Evola zich op beriep, die het belang van een beschaving nooit beoordeelde aan de hand van het geld dat op haar banken stond of de hoogte van haar gebouwen, maar veeleer aan de hand van de diepte van haar verhouding tot de wereld en tot de Natuur: “De Amerindianen waren trotse rassen, in het geheel niet achteruitgegaan – en het is geen paradox te zeggen dat als het hun geest was die deze vormende en psychische kracht in grotere mate had getekend [. . zou het spirituele niveau van de Verenigde Staten waarschijnlijk veel hoger zijn” (blz. 63).

Het lijdt geen twijfel dat in de poging om Evola uit het politieke getto te halen waarin hij zovele jaren was opgesloten door de meedogenloosheid van een cultureel hegemoniaal Links, sommige geleerden die geen band hebben met het Traditionele Denken, hebben geprobeerd deze filosoof vanuit een nieuw perspectief te “lezen”, wat niet automatisch betekent dat het ook juist is. Met name volgens sommigen die nog steeds verankerd zijn in het absoluut verouderde idee van het proletariaat als actieve klasse, dat de vorm aanneemt van een wanordelijk en impulsief anti-Amerikanisme, was Evola’s steun voor de toetreding van Italië tot de NAVO in 1949 een duidelijke tegenstrijdigheid. Niets is minder waar. In tegenstelling tot de mening van sommige jonge marxisten die zich – wie weet spontaan of alleen om origineel en tegendraads te lijken – hebben laten beïnvloeden door het gedachtegoed van Evola, heeft Evola de redenen voor zijn standpunt duidelijk uiteengezet: “Zo mag het feit dat wij materieel en militair voorlopig niet anders kunnen dan de ‘Atlantische’ lijn steunen, ons niet het gevoel geven dat er innerlijk minder afstand is tussen ons en Amerika dan tussen ons en Rusland” (p. 67). Hierin ligt het verschil tussen een gedeconstrueerd anti-Amerikanisme en dat van Evola, dat aandacht heeft voor elke maatschappelijke nuance en zich ervan bewust is dat om zich te bevrijden van de invloed van de Verenigde Staten, niet de straat nodig is, maar de opstand van ieder individu.

Bovendien werd de Sovjet-Unie van weleer door de grote filosoof van de Traditie alleen op materieel niveau gevaarlijk geacht, terwijl de Verenigde Staten ook op geestelijk niveau gevaarlijk waren, omdat zij in staat waren zich op te dringen in “het domein van het gewone leven”. Dit is een verschil van het grootste belang, dat men de laatste decennia voor ogen had moeten houden, ten gunste van een complexe analyse van het “Amerikaanse kwaad”, zoals Alain de Benoist het formuleerde, een transversaal begrip bij iedereen die zich bewust is van wat Evola definieerde als de “demonie van de economie”; een stelling die op zijn manier zelfs door een anti-moderne marxist als Pier Paolo Pasolini werd aangevoeld, en die tot uitdrukking werd gebracht in zijn beroemde televisie-interview met Ezra Pound in 1968. De Benoist profileert ook de “hoofdvijand”, die nog sterker wordt door een beruchte europeanistische visie, een tegengif voor het amerikanisme, opgevat als een onkritische pro-VS ideologie. De Franse academicus twijfelt niet aan de identiteit van de tegenstander die moet worden bestreden.

“[…] de grootste vijand is eenvoudig degene die over de meest aanzienlijke middelen beschikt om ons te bestrijden en erin slaagt ons naar zijn hand te zetten: met andere woorden, hij is de machtigste. Vanuit dit oogpunt is het duidelijk: de belangrijkste vijand, politiek en geopolitiek gezien, zijn de Verenigde Staten van Amerika” (Alain de Benoist, L’America che ci piace, in Diorama Letterario, nr. 270, p. 3).

Er zij echter op gewezen dat dit voor de Benoist het geval is: een tegenstander van het moment”, niet de belichaming van het kwaad; hier ligt het diepgaande verschil met een evolutionaire interpretatie van de kwestie. Het zijn duidelijk denkers van verschillende tijden: de Italiaan leefde in een bipolaire wereld, altijd onder de dreiging van een atoomoorlog; de transalpine daarentegen is zich bewust van de noodzaak – zij het met tegenzin – om zich te hechten aan een Europees soort politieke structuur en aan het Westen in het algemeen, vooral wanneer dit laatste, zoals nu het geval is, wordt bedreigd door een krachtige heropleving van het islamitisch fanatisme, dat zijn toekomst in gevaar zou kunnen brengen.

Het is geen mysterie dat Evola er vaak op wees dat amerikanisme en bolsjewisme twee kanten van dezelfde medaille zijn die zich verzetten tegen een traditionele opvatting van het bestaan. Kortom, de eerste twee werken op de massa, terwijl de tweede op het individu werkt. Het is dan ook geen toeval dat hij in de hier verzamelde artikelen de gelijkenis tussen deze twee vormen van totalitarisme herhaalt. Voor hem is de “Amerikaanse man” een moderne slaaf, een eenvoudig “productiedier” (p. 54). Maar is dit uiteindelijk niet ook een kenmerk van het echte socialisme? In grote Amerikaanse bedrijven heerst wat Evola een “managerial autocracy” noemt (p. 55): een despotische regering van de winst, gevoed door het beheer van het leven van de werknemers. Ook in de Sovjet-regimes werden grote industrieën gecreëerd, waardoor de mens van elke vorm van zelfbeschikking werd beroofd. Het communisme echter streefde deze vernietiging van het ego na met zuiver ideologische systemen; de Amerikanen daarentegen camoufleerden een economische dictatuur onder het vaandel van de vrijheid, die ophoudt te bestaan zodra men arm wordt. Dit is de paradox van de Amerikaanse democratie die door Evola uitdrukkelijk aan de schandpaal werd genageld: een sociale structuur die veel geslotener en elitairder is dan de wereldopinie dankzij de zelfgenoegzame media heeft doen geloven.

De complexiteit van Evola’s anti-Amerikanisme is hierboven al genoemd. Hij trapt inderdaad niet in de bagatelliserende val van een virulent verzet tegen het Amerikaans imperialisme, en zeker niet omdat het niet bestaat, maar om de eenvoudige reden dat het niet het eigenlijke probleem is, de reden waarom het omhelzen van het Amerikaans levensmodel fataal is gebleken voor de Europese landen, en voor Italië in het bijzonder. Wat volgens Evola de Amerikaanse samenleving ten diepste kenmerkt is haar primitieve ziel. Het enige werkelijk positieve en authentiek Amerikaanse cultuurelement is volledig uitgewist. Mensenrechteactivisten definiëren het met de pejoratieve term WASP (“White Anglo-Saxon Protestant”), terwijl degenen die deze natie beter kennen het identificeren als de basis van de filosofische en literaire beweging die bekend staat als het Amerikaanse transcendentalisme; die van Ralph Waldo Emerson en Henry David Thoreau, om duidelijk te zijn. Dat wil zeggen, de enige inheemse (blanke) intellectuele uitdrukking die de Verenigde Staten ooit hebben voortgebracht, op grond van hun Engelse en protestantse ziel, die eeuw na eeuw is uitgewist.

Op grond van wat tot nu toe is gezegd, is het niet moeilijk te begrijpen dat de geschriften die in deze verzameling zijn bijeengebracht, moeten worden beschouwd als authentieke artikelen van “verdediging”, niet zozeer tegen de “fysieke” invasie – men denke aan de vele Amerikaanse bases in ons land – maar vooral tegen de Amerikaanse culturele invasie; het is geen toeval dat de meeste van deze geschriften dateren uit de na-oorlogse periode, toen Italië was gereduceerd tot slechts een vazalstaat op het geopolitieke schaakbord van de NAVO. De maatschappij waarin wij leven is misvormd, om zich aan te passen aan een duidelijk allogene levenswijze, met medeplichtigheid van de machthebbers die haar als enig referentiemodel hebben opgelegd. Evola is zich daar goed van bewust; helaas kan hetzelfde niet gezegd worden van ons volk.

Door een grondige lezing van het Amerikaanse systeem laat Evola bijna nooit na de “strategieën” te onthullen om zich transnationaal op te leggen, waarbij hij blijk geeft van aandacht voor bepaalde vertegenwoordigers met een kritische visie op de moderniteit, ook al behoren zij tot dezelfde Angelsaksische wereld: dit is het geval met zijn verwijzing naar de Britse politicus en geleerde James Bryce (1838-1922). De Italiaanse filosoof verwijst naar de heerschappij van de kwantiteit die de Amerikaanse cultuur in alle sectoren van het leven heeft gevestigd; zelfs in een zo bijzondere sector als de museologie, aangezien de kunst tegenwoordig leeft van omvang en aantallen en niet meer van inhoud! Het is triest te moeten constateren dat geen van de zogenaamde specialisten ooit de essentie heeft begrepen van Bryce’s korte maar volkomen allesomvattende zin om uit te drukken wat Evola beschouwt: “[…] slechts ostentatieve grootsheid” (p. 65).

De democratie ontmaskeren zou een van de vele manieren zijn om de uiteindelijke betekenis van deze artikelen samen te vatten; proberen verder te gaan dan wat men ons heeft doen geloven, om een noodzakelijke waarheid te ontdekken: “[… …] als wij de democratie van haar masker zouden ontdoen, als wij duidelijk zouden aantonen in hoeverre de democratie, zowel in Amerika als elders, slechts het instrument is van een oligarchie sui generis die de methode van de “indirecte actie” volgt en zichzelf veel grotere mogelijkheden tot misbruik en bedrog verschaft dan in een rechtvaardig en rechtvaardig erkend hiërarchisch systeem het geval zou zijn” (p. 57-58). Het mag absurd lijken te beweren dat democratie niets anders is dan een moderne vorm van slavernij. En toch, als men bereid is zich open te stellen voor twijfel, zich af te wenden van het dogma van het hedendaagse, te zoeken naar andere antwoorden; in dit geval kunnen de besproken evolutionaire geschriften een waardevol instrument zijn voor individuele bevrijding.

Concluderend zou deze verzameling essays over de Amerikaanse (non-)cultuur naar onze mening een nachtkastje moeten zijn voor iedereen die de behoefte voelt om zich te emanciperen uit het geestelijk tekort dat het huidige gangbare sentiment oplegt. Voor wie gelooft dat de homo oeconomicus die de Amerikaanse politiek voorstaat – met uitsluiting van elke president – niets anders is dan iemand die knielt: “[… wanneer hij Amerika bewondert, wanneer hij onder de indruk is van Amerika, wanneer hij zich dom en enthousiast Amerikaniseert, in de overtuiging dat dit betekent dat hij vrij is, niet achterlijk, en klaar om de onstuitbare opmars van de vooruitgang in te halen” (blz. 65-66), dan is er waarschijnlijk geen beter boek om naar te kijken dan dit. Het is waar, voor Evola zijn kapitalisme en communisme “hetzelfde kwaad”. Er is echter één wezenlijk verschil dat onder de aandacht moet worden gebracht. Het is voor iedereen duidelijk dat dit laatste door de geschiedenis is verslagen en in al zijn vormen is verworpen. Daarentegen is het kapitalisme vandaag sterker dan ooit tevoren, en om het op een gestructureerde manier tegen te werken, moet men eerst de perverse substantie begrijpen waaruit het is opgebouwd. Evola’s hoop was Amerika te herstellen in “zijn provinciale rang” (p. 71). Misschien was en is het slechts een illusie. Indien daarentegen ieder van ons een innerlijke en geen ideologische revolte zou plegen, zou er, afgezien van brute kracht, niets meer overblijven van het Amerikaanse model (uit Studi Evoliani).

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.ereticamente.net/2016/02/evola-critico-della-civilta-americana-riccardo-rosati.html?fbclid=IwAR15QpsIZ2jbUbAvB9I3Oi3oBGydy3B2cfdoRcmlGZAfi07Zlae2xuHkPkc

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/01/05/evola-critique-la-civilisation-americaine-6358609.html

(Julius Evola, Civiltà americana. Scritti sugli Stati Uniti 1930-1968, bewerkt door Alberto Lombardo, Controcorrente, Napels 2010. € 10)Categorieën:Metapolitiek, Verenigde Staten

Tags: , , , , ,