Afghanistan: de minderheden

Vincenzo D’Esposito (2021)

De Afghaanse crisis van deze zomer heeft het kwetsbare systeem ontwricht dat het land tot dan toe bestuurde en dat, volgens de plannen van Washington, een schone breuk met het verleden had moeten betekenen. De snelle en betrekkelijk ongecompliceerde terugkeer van de Taliban-milities naar de macht heeft echter een regeringsstructuur volledig verwoest, die de Verenigde Staten twintig jaar lang in het leven hadden geroepen, met weinig respect voor de wensen van het Afghaanse volk. De samenstelling van de realiteit die als het Afghaanse volk wordt gedefinieerd, moet worden verduidelijkt. Met de nieuwe Taliban-regering is de scheiding tussen de etnische groepen die de macht in handen hebben en die welke systematisch worden uitgesloten, duidelijker dan ooit. Ook de stabiliteit van de staatsinrichting in de komende jaren zal door deze bijzondere regeling worden aangetast.

Afghanistan is een staat zonder een duidelijke referentienatie. Het begrip Volk, het volk waaromheen de staatsmachine is gebouwd en dat een gemeenschappelijke reeks gewoonten, gebruiken en taal deelt, is hier totaal afwezig. Het buitengewoon ruige terrein heeft het land zodanig gekenmerkt dat enerzijds een langdurige capaciteit tot verdediging tegen aanvallen van buitenaf gewaarborgd is, zoals het geval was tijdens de invallen van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, maar dat het anderzijds het vermogen tot volledig zelfbestuur van binnenuit ontnomen wordt. De bergen en woestijnen verdelen de Afghaanse bevolking in verschillende autonome groepen die, behalve in sommige gebieden, niet echt met elkaar in contact komen en niet de samensmelting hebben doorgemaakt die nodig is om een minimale gemeenschappelijke noemer van gedeelde waarden tussen de verschillende etnische groepen tot stand te brengen. In feite vormen zij in de meeste gevallen een continuüm met groepen in andere buurstaten, waarbij de Afghaanse staat weinig meer is dan een bureaucratische uiting.

De bijzondere morfologie van het Afghaanse grondgebied heeft een verpulverde verspreiding van de inwoners in de hand gewerkt, gegroepeerd rond clanstructuren die vaak in bittere tegenstelling tot elkaar staan. Deze structuur wordt mogelijk gemaakt door het zeer kleine aantal grote steden, die bestaan en het meest geavanceerde punt in de Afghaanse samenleving vertegenwoordigen. Zo geavanceerd zelfs dat het heeft geleid tot een aanzienlijke kloof tussen hun inwoners, die minder gehecht zijn aan een fundamentalistische visie op de samenleving, en de rest van het land, die strikt conservatief is. In dit verband doet zich echter nog een ander probleem voor, dat verband houdt met de moeilijke nationale herindeling ten gevolge van het naast elkaar bestaan van vele verschillende etnische groepen.

De overheersende etnische groep, hoewel geen meerderheid in absolute termen, is de Pashtun-groep. Het is wijdverspreid in de zuid-centrale en oostelijke regio’s nabij de grens met Pakistan en vertegenwoordigt 42% van de totale Afghaanse bevolking. De Pashtuns hebben altijd een centrale rol gespeeld in de Afghaanse politiek, op korte perioden na.

De Pashtuns zijn herkenbaar aan het feit dat zij een Perzische taal spreken, het soennitische moslimgeloof belijden en een grotendeels sedentaire levensstijl hebben. Zij maken ongeveer 27% van de totale bevolking uit en bevinden zich in het centrale en oostelijke deel van de Hindu Kush. De Tadzjieken zijn ook een van de etnische groepen die het meest hebben bijgedragen tot de vorming van de Afghaanse politiek.

De derde etnische groep in Afghanistan zijn de Hazara, een Turks-Mongoolse bevolkingsgroep die sjiitisch moslim is. De Hazara’s maken 9% van de Afghaanse bevolking uit en zijn gevestigd in het westelijke deel van de Hindu Kush. Zij zijn een gemarginaliseerde etnische groep die uitgesloten is van de machtsbeheersing en vaak het slachtoffer is van gewelddadige aanvallen wegens hun afwijkende godsdienstige overtuiging.

De andere belangrijke groep in termen van aantallen zijn de Oezbeken, die ook 9% van de bevolking uitmaken. Verspreid over het noorden van het land zijn zij erin geslaagd de verschillende politieke fasen van Afghanistan te doorstaan, waarbij zij bijna altijd op het hoogste punt van de golf bleven.

Nabij de grens met Turkmenistan is er een zichtbare minderheid van Afghanen van Turkmeense afkomst, die 3% van de totale bevolking uitmaakt, terwijl er in het zuiden, in de woestijngebieden van Afghanistan, de Beluch zijn, die 2% van de inwoners van het land uitmaken. De andere etnische groepen delen de overige 8%.

Een dergelijk gefragmenteerd etnisch beeld is bijzonder vatbaar voor spanningen tussen verschillende groepen. Een voorbeeld is de concurrentie tussen de etnische groepen Hazara en Pashtun over grondbezit en -gebruik in gebieden waar zij naast elkaar bestaan, zoals in Centraal-Afghanistan. De historische kracht van de Pashtun-clans heeft de balans in hun voordeel doen doorslaan, ook al is zowel tijdens de Sovjet-invasie als tijdens de recente Westerse invasie hun overheersende rol verminderd ten gunste van andere etnische groepen. De terugkeer van de Taliban naar de macht heeft echter geleid tot een intern onevenwicht van de macht in de handen van de Pashtuns.

De Taliban milities komen voornamelijk uit deze gemeenschap. Het land heeft nauwe banden met Pakistan en deelt een gepolitiseerde visie op het islamitische geloof, die de afgelopen maanden haar invloed heeft doen gelden. Dit was vooral duidelijk in Kaboel en de grote Afghaanse steden, waar het sociale leven meer geseculariseerd was dan op het platteland en in afgelegen dorpen. Door de extreme versplintering van de staat werd de terugkeer van de Taliban aan de macht en de afzetting van de regering Ghani echter vergemakkelijkt door het onvermogen om veel van de gebruiken die onder de kleine stadsbevolking heersen en tegen de strengste islamitische moraal indruisen, te verankeren. De impopulariteit van de voormalige president en de corruptie die het land doordringt, hebben de rest gedaan en de klok twintig jaar teruggezet.

De assertiviteit van de etnische Pashtun-groep heeft geleidelijk aan terrein gewonnen, ondanks herhaalde verzoenende aankondigingen van de Taliban. De door hen gevormde regering heeft een sterke Pashtun-meerderheid, ten nadele van andere minderheden, met name de Tadzjieken en de Hazara’s. Met name de Hazara’s zijn getuige geweest van talrijke aanvallen en regelrechte bomaanslagen, waardoor duizenden mensen dakloos zijn geworden. De anti-sjiitische godsdiensthaat heeft de aandacht getrokken van Iran, de belangrijkste sjiitische mogendheid, die contacten heeft gelegd met de andere staat die rechtstreeks betrokken is bij de verslechterende situatie van de minderheden in Afghanistan: Tadzjikistan.

De Tadzjiekse minderheid heeft zich het meest vijandig opgesteld tegenover een terugkeer van Taliban-milities aan de macht, zoals blijkt uit het anti-Talibanverzet van gemeenschappen in de Panjshir-vallei. De president van Tadzjikistan, Emomali Rahmon, heeft een standpunt ingenomen dat gericht is op de verdediging van de rechten van de Tadzjiekse minderheid in Afghanistan, meer om zijn interne consensus te herformuleren dan om enige reële mogelijkheid te hebben de Afghaanse politiek te beïnvloeden. Dit heeft echter geleid tot toenadering tot Iran in een poging om de Taliban onder druk te zetten om concessies te doen op het gebied van de participatie en de rechten van minderheden.

Oezbekistan en Turkmenistan, die ook Oezbeekse en Turkmeense minderheden aan de andere kant van de grens hebben, hebben een veel meer op dialoog gerichte houding aangenomen, zowel omdat zij historisch gezien een veel afstandelijker relatie met de minderheden in Afghanistan hebben gehad dan Tadzjikistan, als omdat zij belangrijke economische en commerciële belangen in de regio hebben. Turkmenistan wil met name het TAPI-gaspijpleidingproject beschermen dat door Afghanistan zal moeten lopen en kan het zich niet veroorloven in gevaar te worden gebracht door de Taliban, terwijl Oezbekistan heeft gekozen voor een pragmatische en op dialoog gebaseerde aanpak met Kaboel om te voorkomen dat het terrorisme terugkeert naar Centraal-Azië, met name in de Fergana-vallei.

Met de terugkeer van de Taliban is Afghanistan een nieuwe fase ingegaan, die wordt gekenmerkt door de terugkeer van het fundamentalisme in het openbare leven en de machtsovername door de relatieve Pashtun-meerderheid. De liefdesrelatie tussen de Taliban en de Pasjtuns is ongekend in het land, aangezien de eerstgenoemden grotendeels uit de gelederen van de laatstgenoemden afkomstig zijn en in veel gevallen hun eisen vertegenwoordigen. In een gefragmenteerd, op clans gebaseerd systeem zoals dat van Afghanistan betekent dit in wezen dat andere minderheden buitenspel worden gezet, hetgeen een bron van zorg is voor sommige staten met grote belangen in de regio, met name Iran en Tadzjikistan.

Hoewel de nieuwe Taliban zich willen profileren als meer open en dialogisch ten aanzien van zowel etnische minderheden als de andere belangrijke buitenstaanders in het proces van opbouw van de nieuwe staat, de vrouwen, zijn hun verklaringen in de praktijk niet gevolgd door concrete daden. De sterk conservatieve visie van de relatieve meerderheid van het land, die voor de Taliban een absolute meerderheid is, begon zich steeds meer te manifesteren in de weken en maanden na de inname van Kaboel.

Het constante klimaat van confrontatie tussen elkaar bestrijdende facties, dat typisch is voor Afghanistan, houdt het land echter alleen maar in drijfzand, zonder echte economische en sociale vooruitgang. Het uitblijven van een nationale herindeling, die had moeten leiden tot een versterking van het staatsbestel, is de oorzaak van een voortdurende machtsschommeling tussen de verschillende etnische groepen, zonder dat er een gemeenschappelijke basis voor samenwerking wordt gevonden. Alleen door geleidelijk de op clans gebaseerde mechanismen die het land teisteren te overwinnen, zal het mogelijk zijn interne pacificatie te bereiken en de Afghaanse politiek te stabiliseren. Anders zijn toekomstige opstanden en revoluties, zoals die waarvan wij tot dusver getuige zijn geweest, te verwachten.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.eurasia-rivista.com/il-nuovo-afghanistan-le-minoranze/

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/12/31/le-nouvel-afghanistan-les-minorites-6357840.htmlCategorieën:Identiteit, Internationaal

Tags: , , , ,