De postmoderne conditie bij Aleksandr Doegin

Luca Leonello Rimbotti (2022)

De noodzaak om een antwoord te geven op de decadentie van Europa vereist dat elke soort tegencultuur alle mogelijkheden van de Europese geschiedenis, geografie en gedachte doorlicht, om nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen of, zoals het beter gezegd is, een “nieuwe synthese” van oude waarden vorm te geven. Het doel is een beschaving die bijna onherroepelijk uiteen is gevallen door de politieke hegemonie van het corrosieve kosmopolitische “links”, koste wat het kost weer op de been te brengen. In een dergelijke context vertegenwoordigt Aleksandr Doegin een van de weinige ideologische momenten waarop het Europese denken in het jaar 2000 zichzelf een fysionomie en een doel heeft kunnen geven en nu in staat is om een alternatief te vormen dat niet louter hypothetisch is. Bij hem gaat het erom te zien wat er gedaan kan worden, nadat het denken van de blanke man, laten we zeggen, zich heeft uitgeput in een paar eeuwen van voortdurende politieke spanning, en tenslotte, met het huidige overwicht van het globalisme van de Verlichting, de laatste fase bereikt van de crisis van het Westen, die een eeuw geleden door Spengler werd gesignaleerd met zijn vroege prognose.

Voor Doegin gaat het in feite om een uittreding uit het Westen en de betekenis zelf van het Westen, dat onherkenbaar en zelfs vijandig is geworden tegenover een echt Europa, juist omdat het nu volledig vereenzelvigd is met het Atlantisme en het kapitalistisch-internationalistische beleid. Net als enkele decennia geleden in het politieke evolutieproces dat tot de Tweede Wereldoorlog leidde, betekent het denken over Europa als anti-Westen en als de herovering van een inheems erfgoed het plannen van een planetaire ideologische botsing, die in staat is tot wat men identificatie noemt: verduidelijken wie men is, precieze contouren geven aan het idem, aan het communitaire nous, en dus noodzakelijkerwijs definiëren wat men niet is en niet van plan is te worden.

De onderscheidende factor aan de basis van alle redeneringen, en door Doegin beschouwd als de basis van een nieuwe toe-eigening van universele politieke termen, is het idee van traditie. De traditie, die identiteit is in al haar ontvouwende vorm, bestemming en geschiedenis, centraliseert de mogelijkheid van een cultureel houvast dat de dreigende driften van de moderniteit onschadelijk maakt en overwint. De taak is deze moderniteit te beheersen, te omcirkelen. Op de grens, op een evolutionaire manier, om het te berijden om het te beheersen en uiteindelijk te temmen. Wij weten dat Evola, niet toevallig, een van de belangrijkste bakens was in de opleiding van Doegin, hetgeen ook de ontwikkeling zelf van zijn denken verklaart. De huidige komst van de Vierde Politieke Theorie, die Doegin ziet als het hoogtepunt van een geleidelijke overname van ideologische motieven, heeft op zichzelf al een Evoliaanse tendens, al was het maar met betrekking tot de mogelijkheid, die Doegin benadrukt, om invloed op de werkelijkheid op te vatten in termen van actie. Realisme is het woord. De “Weg van de linkerhand”, zo zou het essay zeggen, is het meest in het oog springende kenmerk van een interventionisme dat zich nooit mag onttrekken aan de contemplatieve fase en dat de actie, de insnijding van de wil in de werkelijkheid, het gevoel van een existentiële plicht geeft.

Er zijn in feite veel ontologische, “existentialistische” en zelfs Heideggeriaanse elementen in Doegin. Bijvoorbeeld zijn aanvaarding van Dasein als zijn-in-de-wereld in de hoedanigheid van subjecten en niet van objecten, in de inzet van een wil tot koud realisme, vasthoudend aan de logos in plaats van aan de mythos, gericht op de constitutie van een menselijk type dat in staat is de werkelijkheid te lezen. En er zijn er die deze ontologie in Doegin’s Vierde Politieke Theorie een ware “existentiële antropologie” hebben genoemd. Er is een nieuwe mens nodig, van een ander kaliber dan de universele bourgeois, om de werkelijkheid tot haar maximale tegenspraak te brengen. Er is een nieuwe wil nodig om onze blik in de diepte te werpen en de postmoderniteit te begeleiden naar haar definitieve desintegratie. Het bevorderen van de komst van Kali-Yuga, kortom, het actief maken van het nihilisme, zoals Nietzsche reeds aangaf, het verslaan van de nihilisten van het kosmopolitisch progressivisme op hun eigen terrein, door het neerslaan van hun catastrofe. Is er iets nieuws in dit alles? Of zijn deze woorden, ideeën, reeds gehoord, epochale fresco’s reeds waargenomen? Natuurlijk, alles is al gezegd, geassimileerd, en al enige tijd in omloop. Maar ik denk niet dat het interessant is een nieuwigheid te maken van de anti-mondialistische ideologie, en dus van Doegin. Wat ons hier interesseert is niet zozeer nieuwheid als wel waarheid, dat wil zeggen het behoud van het eeuwige.

Maar wat in ieder geval nieuw is, en zelfs zeer nieuw, is de inspanning die Doegin zich getroost om bepaalde betekenissen met elkaar verbonden te houden, om te voorkomen dat ze in de vuilnisbak van de geschiedenis vallen, begraven door de Bijbelse haat die altijd losbarst zodra bepaalde waarden weerstand lijken te bieden. Traditioneel communitarisme op basis van identiteit, geënt op het behoud van het contact met het land, de band die gelegd wordt tussen een grote existentiële ruimte en de imperiale coëxistentie van solidaire etnische groepen: dit is de formule die verder gaat dan revolutie en behoud, door ze eenvoudigweg samen te voegen tot één enkele politieke formatie van verzet tegen misvormd wereldlijkheid.

Doegin manipuleert weliswaar oude materialen, hij werkt met archaïsmen, maar hij werkt ook oplossingen uit die transgressief zijn ten opzichte van de formules die reeds in het verleden zijn uitgeprobeerd. Voorbij het liberalisme (rechts en links), voorbij het communisme en voorbij het fascisme (in al zijn internationale variaties), leert Doegin de geschiedenis, maar hij weet die te gebruiken als een levend ding in zijn opsporing van het moment van breuk: de “metafysica van Chaos”, de toestand die wordt voorgesteld als de grond waarop de mogelijkheden van de toekomst kunnen worden uitgespeeld, is vervuld van een strijdlustige en oppositionele geest, zij wordt voorgesteld als een ideologisch hoogtepunt. De ondergang van de postmoderniteit wordt aanvaard voor wat zij is, en het is van daaruit dat wij moeten beginnen de progressieve opmars af te buigen en om te zetten in zijn tegendeel. Dit zou een operatie van politieke en sociale engineering zijn voor revolutionaire geesten, gevormd door de wens om te behouden wat nog kan trillen van leven: de solidariteit van de afstamming, de gemeenschap van geschiedenis, bodem en lot. Wat nog meer? De wil van gelijksoortige mensen om gelijksoortige mensen op te roepen.

Om te kunnen identificeren, is het dus nodig te definiëren, af te bakenen, zelfs grenzen te stellen. Eurazië is de ruimte die volgens Doegin essentieel is voor een menselijke herovering van de identiteit. Het is het lot van een geschiedenis en een familie van volkeren en culturen dat op het spel staat. Het imperium is de plaats van leven en ontwikkeling van een “pluralistische antropologie”, die het katholiek-progressief-liberale universalisme afwijst, maar wel de bescherming van complementaire etnoculturen garandeert. Doegin, die de politieke filosofie van het Eurazisme schetst, denkt aan het co-partnerschap van verschillende realiteiten – in wezen de Russische en de Turijnse – meesters van hun macro-continentale geo-historische ruimte die, vanuit het oogpunt van de grote wereldpolitiek, in staat zijn de antagonistische rol tegen het Atlantische maritieme rijk te verzekeren. Zoals iedereen kan zien, weerspiegelen deze Doeginiaanse geopolitieke kaders, hier nauwelijks geschetst, het conceptuele werk van ideologische kusten dicht bij wat de conservatieve revolutie is genoemd, waar, met Schmitt en zijn theorie van de tegenstelling Land/Zee of met Moeller van den Bruck of de Nationale Bolsjewieken, met hun visie van de Russische ruimte als bondgenoot van een anti-Atlanticistisch Duitsland, het kardinale alternatief voor de gedwongen kanalisatie van Europa in de liberale tangen van het democratische Westen werd geconfigureerd. In feite kan Doegin heel goed worden gezien als een voortzetter, een uitbreiding, van bepaalde revolutionair-conservatieve standpunten uit het tijdperk van vóór de Tweede Wereldoorlog.

De combinatie van waarden wordt hoe dan ook een politieke therapie die aan de omstandigheden moet worden aangepast: Doegin, de vijand van het internationalisme en het abstracte universalisme, spreekt de concrete taal van hen die filosofen zijn, maar politiek, die ook doses van messiaanse eschatologie en religieuze orthodoxie opvatten, maar dan gekoppeld aan de concrete vrijwilligheid van een bepaald volk, een groep van volkeren, precies en geïdentificeerd. Doegin is een Rus, en hij denkt in een Russisch kader. Hij werkt geen universele recepten uit, noch presenteert hij ongedifferentieerde formules. Hij weet waar hij terecht kan:

“Voor mijn land, Rusland, heeft de Vierde Politieke Theorie een enorme praktische betekenis. Het Russische volk heeft de liberale ideologie van de jaren negentig vrijwel geheel verworpen, maar het is ook duidelijk dat een terugkeer naar de onliberale politieke ideologieën van de 20e eeuw, zoals het communisme of het fascisme, geen waarschijnlijk vooruitzicht is, aangezien deze ideologieën reeds hebben gefaald en onwaardig zijn gebleken voor de uitdaging om het liberalisme te bestrijden, om nog maar te zwijgen over de menselijke kosten van het totalitarisme.

Doegins poging tot identificatie is dus heel duidelijk. Hij brengt de kritiek op de wereldbeschaving (die tegenwoordig het geëxporteerde en opgelegde, en vrijwillig aanvaarde, westerse model is, en tot een onbetwiste universele functie is verheven) op het terrein van het falen van het Amerikaanse systeem dat is voortgekomen uit Quaker- en Verlichtingsoptimisme. Doegin werpt zijn blik in het ravijn dat de goede propagandistische bedoelingen van het globalisme scheidt van zijn concrete verwezenlijkingen, die gebaseerd zijn op geweld en bedrog en gekenmerkt worden door de oude, ongeëvenaarde en allerminst “liberale” barbaarsheid. Zo wijst hij op “het opvallende verschil tussen het concrete gedrag van staten en samenlevingen, met oorlogen, onderdrukking, wreedheid en woeste uitbarstingen van terreur, die leiden tot steeds ernstiger psychische stoornissen, en de rationalistische pretenties van een harmonieus, vreedzaam en verlicht bestaan onder het vaandel van vooruitgang en ontwikkeling”.

Het is duidelijk dat het overstijgen van liberalisme, communisme en fascisme, en het voorstellen van een Vierde Weg van bevrijding uit de ideologische ketenen van de twintigste eeuw, een actualisering kan betekenen van de eeuwige erfenissen van de gemeenschap. Dit is wat Doegin beweert als de gemeenschappelijke grond van geschiedenis, bodem en lotsbestemming. Het overwinnen van het nationalisme wordt opgevat als een uitbreiding tot de dimensie van het imperium, een realiteit die medemensen bindt. Het gaat helemaal niet om een ontkenning van etniciteit, maar om de harmonisatie ervan binnen een politieke familie van verschillende maar gelijksoortige ervaringen. Kortom, het is het imperium, een supranationale structuur die de natie niet ontkent, maar integreert, en een rem zet, een grens, zelfs een psychologische grens, op de tragische utopie van de universele onbegrensdheid.

Als leerling van Lev Gumilëv, de aartsvader van de Euraziatische geopolitiek, ontsnapt Doegin niettemin aan de oude scholen door zijn kader te laden met meer subversieve bijdragen tot de wereldorde: denk maar aan zijn vaak herhaalde nabijheid tot het melkwegstelsel van het Europese radicalisme van Thiriart, de Benoist, Steuckers en Mutti. Dit is ongetwijfeld de reden waarom de Duginiaanse mix van Groot-Russisch nationalisme en Euraziatisch pan-touranisme het meest doeltreffende en revolutionaire wapen is in dienst van een anti-Westers planetair pluralisme.

Het politieke protagonisme van het Hart van de Aarde (het Heartland van de oude Mackinder geopolitiek), op een moderne manier herdacht, is niets anders dan de nieuwe functie van samenwerking en integratie tussen het Woud, d.w.z. de Slavische wereld, en de steppe, d.w.z. de Euraziatische Toeranische wereld, waartoe ook solide en volledig Europese etnische broederschappen behoren, zoals Finland en Hongarije. Deze as vormt de imperiale ruimte waaraan Doegin antagonistische eigenschappen toeschrijft ten opzichte van het project van universeel globalisme. Op zoek naar vrienden op een planeet waar de strijd om hulpbronnen steeds heviger wordt, bij het ontstaan van steeds nieuwe mondiale geopolitieke vraagstukken, is het door Doegin voorgestelde Euraziatische model, met al zijn “gnostische” en idealistische inhoud, niet zozeer één culturele optie onder andere, maar een onvermijdelijke lotsbestemming, als wij niet willen dat de diversiteit ten onder gaat in de egalitaire ketel.

Vertaling: elementen

Bron: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-condizione-postmoderna-in-alexandr-dugin

En: La condition postmoderne chez Alexandre Douguine : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,