Georges Dumézil: variaties op een intellectueel epos

Aristide Leucate (2021)

Conferentie gegeven in het kader van de “Donderdagen van de Ilias”, in La Nouvelle Librairie (2021).

Een leven met de Indo-Europeanen

Deze erudiet met een heldere intelligentie, een encyclopedische kennis en een wonderbaarlijk geheugen werd op 4 maart 1898 in Parijs geboren. Zijn vader, Jean Anatole, was burgerlijk ingenieur en werd generaal-majoor in 1916. Tijdens de Grote Oorlog hield hij toezicht op de productie van artillerie.

De kleine Georges ontwikkelde al op jonge leeftijd een voorliefde voor talen. Op 9-jarige leeftijd las hij de Aeneis in de tekst, leerde Duits en ontwikkelde tegelijkertijd een passie voor mythologie, waarbij hij de voorkeur gaf aan Jason en Heracles boven Klein Duimpje.

Nadat hij zich had verwonderd over de woorden in het Sanskriet die hij ontdekte in de Dictionnaire étymologique du latin van de beroemde taalkundige Marcel Bréal, maakte hij gebruik van de vriendschap die hij in het Lycée Louis-le-Grand had gesloten met de kleinzoon van Bréal om deze laatste te ontmoeten, die hem een Sanskriet-Engels woordenboek overhandigde. “Vanaf dat moment was mijn roeping verzekerd, ik was in zekere zin bij voorbaat door de patriarch ingewijd,” gaf hij enkele jaren later toe.

In 1917, het jaar nadat hij tot de hogere normaalschool was toegelaten, werd Dumézil gemobiliseerd en naar het front gestuurd. Hij was 19 jaar oud. Hij werd in de “Stahlgewitter” van de tweede Slag om de Marne geworpen, wat hem het Croix de Guerre opleverde.

Aan het eind van de oorlog werd hij “agrégé de lettres” en ging hij naar het Lycée de Beauvais. Deze ervaring ontstemde hem zeer. Hij vertrok toen om Franse literatuur te doceren in Warschau, maar keerde spoedig terug. De roep van het proefschrift bleek onweerstaanbaar.

In feite schreef hij twee proefschriften, zoals gebruikelijk was in die vervlogen universiteitsdagen. Onder leiding van Antoine Meillet (een zeer modieuze filoloog die onder meer het bestaan verdedigde van een Indo-Europese beschaving die getuigde van een oorspronkelijke linguïstische eenheid) verdedigde hij zijn stellingen, die hem een zeer eervolle vermelding opleverden. Wij zullen nog uitvoeriger op deze vroege werken terugkomen.

Via Jean Mistler, toekomstig permanent secretaris van de Académie française, en enkele welwillende academici vertrok Dumézil naar Turkije om er te studeren aan de Theologische Faculteit van Istanboel (die hij heimelijk verruilde voor de Faculteit der Letteren, omdat hij zich niet met godsdienst wilde bemoeien). Dit was in 1925 en het echtpaar Dumézil (want hij was intussen getrouwd) bleef er tot 1931. Tijdens zijn verblijf heeft hij zich niet kunnen verdiepen in het Indo-Europese vraagstuk en is hij teruggevallen op de Kaukasische taalkunde, met succes. Bij zijn terugkeer in 1931 vertrok hij voor twee jaar naar Zweden, een verblijf dat beslissend zou blijken voor de voortzetting van zijn werk.

Op 29 juni 1935 werd Dumézil gekozen in de 5e afdeling van de Ecole Pratique des Hautes Etudes, met de vriendelijke en actieve steun van Sylvain Lévi, toen een van de eminente meesters van het Franse Indianisme.

In 1939 werd hij opnieuw gemobiliseerd, ditmaal als verbindingsofficier, voordat hij bij de wapenstilstand zijn academische activiteiten hervatte, tot hij in 1941 uit de openbare dienst werd ontslagen wegens zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij enkele jaren eerder. Hoewel hij erin slaagde zijn plaats aan de universiteit weer in te nemen, werd Dumézil in 1944, na door zijn communistische collega’s te zijn aangeklaagd, toch voor de zuiveringscommissie van het hoger onderwijs gebracht, die hem evenwel vrijsprak.

Dit betekende het begin van een professioneel en intellectueel bloeiende periode voor Dumézil.

Het begon met zijn verkiezing, in april 1949, tot lid van het Collège de France, op de speciaal voor hem in het leven geroepen leerstoel voor Indo-Europese beschaving. Hij kon rekenen op de steun van Emile Benveniste, een linguïst met een reeds gevestigde reputatie en een onbetwiste specialist in de vergelijkende grammatica van de Indo-Europese talen.

De jaren vijftig, waarin hij onvermoeibaar terugkeerde naar zijn vroegere werk, brachten hem naar het buitenland, van Turkije naar zijn geliefde Kaukasus en zelfs naar Cuzco, in de Peruaanse Andes, waar hij gedurende zes maanden met een verpletterende passie verliefd werd op het Quechua.

De jaren zestig begonnen de tijd van de “evaluaties” te worden. Voor Dumézil ging het er niet zozeer om zijn conclusies vast te leggen, maar om een balans op te maken van al zijn werk, geheel of gedeeltelijk. Uiterst nauwkeurig en nauwgezet, weigerde Dumézil handboeken te schrijven, in de overtuiging dat het onderwerp dat hij bestudeerde zich niet leende voor deze academische oefening. In 1966 verscheen La Religion romaine archaïque, een meesterlijke synthese van de oudste Romeinse godsdienst. Daarna volgde een reeks titels die de auteur tot aan zijn dood beroemd zouden maken: Mythe et épopée I (1968), II (1971) en III (1973), Heur et malheur du guerrier (1969), Mariages indo-européens (1979), Apollon sonore et autres essais, (1982), L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux (1985), Loki (1986), enz. Aan deze werken moeten nog worden toegevoegd zijn vele Kaukasische studies of het werk gewijd aan Ubykh, een taal die nu verdwenen is en waarvan hij een van de laatste sprekers ter wereld was.

De ultieme wijding vond plaats op 26 oktober 1978, de dag waarop hij tot lid van de Académie française werd gekozen. Naar aanleiding van zijn dankwoord sprak zijn vriend Claude Lévi-Strauss een even beroemde als synthetische lofrede uit, waarin hij Dumézil’s briljante werk samenvatte.

Vanaf dat moment begonnen de grote media, met name de televisie, belangstelling te tonen voor deze ietwat eigenzinnige geleerde die zijn leven had doorgebracht in de marge van wat hij de ultra-geschiedenis noemde, de overgangsjaren tussen het einde van de prehistorie en de zeer hoge oudheid.

Zo zullen de Fransen deze goed geklede man ontdekken, even goedlachs als bescheiden en erudiet, vrolijk zwevend te midden van een onwaarschijnlijke stapel boeken en documenten die een rijke bibliotheek van zo’n 20 000 werken vormen!

Van zijn televisie-optredens zal men zich het interview herinneren dat hij een jaar voor zijn dood gaf aan Bernard Pivot in diens beroemde programma “Apostrophe”. Voor het eerst uitgezonden in kleur op 18 augustus 1985, blijft het een van de ontroerendste interviews ooit gewijd aan de mytholoog, die sprak met elegantie, nederigheid en humor.

Na jarenlang aan een hartziekte te hebben geleden, is Georges Dumézil op 11 oktober 1986 op 88-jarige leeftijd thuis overleden.

Indo-Europeanen in actie

Nadat hij zijn hele leven al de goden bij hun voornaam had genoemd, zou hij zich nu voor eeuwig bij hen voegen en we kunnen er zeker van zijn dat zij hem een zeer triomfantelijk welkom gaven.

Deze goden waren afkomstig van de meest verre beschaving die rond het 5e of 4e millennium vóór onze jaartelling tussen de Zwarte Zee en de Oostzee verscheen.

Volkeren drukten zich uit in dialecten van dezelfde taal die later zou beantwoorden aan de generische naam Indo-Europees.

Deze stammen verspreidden zich in alle richtingen, naar de Atlantische Oceaan, het Noorden, Azië en de Middellandse Zee, gedurende het derde millennium en zelfs aan het begin van het tweede millennium. Zij veroverden gebieden en vermengden zich met de inboorlingen, gewild of ongewild.

Volgens de antropoloog David W. Anthony zijn de hypotheses die naar voren zijn gebracht om deze verspreiding te verklaren gebaseerd op de uitvinding van het wiel en de domesticatie van het paard (The Horse, the Wheel and the Tongue: How the Bronze Age horsemen of the Eurasian steppes shaped the modern world, 2007).

Afstammelingen van de Yamna van de Pontische steppen, die hun doden begroeven onder kurgans – een Russisch woord van Turkse oorsprong dat tumuli betekent -, hebben de proto-Indo-Europeanen bovendien genetische overeenkomsten met de huidige sprekers van IE-talen, zoals aangetoond door David Reich in How we became what we are. De nieuwe geschiedenis van onze oorsprong (2019).

Dumézil raakte al heel vroeg geïnteresseerd, al in zijn beroemde proefschriften van 1924, respectievelijk getiteld Le Festin d’immortalité en Le Crime des Lemniennes, in deze zeer verre culturen in het verre verleden, die hij na veel “vallen en opstaan”, fouten en andere vergissingen, toegankelijk zou trachten te maken.

In de voetsporen van zijn leermeesters Antoine Meillet en Marcel Mauss en met behulp van een vergelijkende benadering die gedeeltelijk was geïnspireerd door het werk van de sinoloog Marcel Granet, wilde Dumézil de feiten van de beschaving reconstrueren, in de overtuiging dat er geen gemeenschappelijke taal kan zijn zonder een minimum aan gemeenschappelijk denken.

Door religieuze en epische teksten uit India, Rome en Scandinavië met elkaar te vergelijken, heeft Dumézil geprobeerd gemeenschappelijke prototypen te vinden, d.w.z. archetypische vaste punten in de prehistorie. En vanuit deze min of meer vaste punten bestaat de methode in het bestuderen van de gedaanteverwisselingen die geleid moeten hebben tot de vormen die wij kennen.

In 1938 ontdekte Georges Dumézil, na veel vallen en opstaan, een feit dat een groot deel van het Indo-Europese materiaal zou gaan beheersen.

De gegevens van deze ontdekking zijn de volgende: wij kunnen ervan uitgaan dat de oude IE-volkeren hun systeem van de wereld, hun opvattingen over de maatschappij en zelfs hun kosmologie en psychologie bouwden op de gedachte dat, in hun harmonische combinatie, drie gewichten die op drie niveaus werkzaam zijn, noodzakelijk zijn voor de goede werking van de wereld.

Dumézil legde de nadruk op deze drie functies: juridisch-magische-religieuze soevereiniteit, die van de krijger, en de vruchtbaarheid of overvloed.

Volgens hem is de hiërarchische rangschikking van deze drie functies terug te vinden in alle beschavingen waar een substantiële IE-component onbetwistbaar is geattesteerd.

Zo was de verdeling van de Indische maatschappij in brahmanen (priesters), kṣattriya (krijgers), en vaiçya (herders-boeren) nauwelijks eigen aan kaste (of ārya) India, aangezien zij evengoed werd aangetroffen in Rome in de pre-capitolijnse triade gevormd door Jupiter, Mars, en Quirinus, of in de oude Keltische wereld, met de druïden, ruiters, en herders.

Als in India deze drie kasten verwijzen naar een relatieve sociale organisatie, dan zou in Rome de trifunctionaliteit eerder corresponderen met intellectuele, religieuze of kosmische functies, hetgeen betekent dat er geen verplichte band van solidariteit bestaat tussen een sociale functie en deze mentale opvatting van de drie functies, die veeleer corresponderen met een denkkader of een ideaal dat door deze samenlevingen wordt verbeeld.

Op de tegenwerping dat deze driedeling universeel is omdat elke menselijke samenleving moet streven naar bevrediging van de vitale behoeften die voortvloeien uit de drievoudige noodzaak van een politieke organisatie, een leger om zich te verdedigen en een plattelandseconomie om zich te voeden, antwoordt Dumézil dat in de IE-wereld deze drie behoeften het kader vormen, het materiaal voor de reflectie, die, van de ene stap naar de volgende, uiteindelijk een verklaring van alles biedt.

Hoewel deze driedeling elders natuurlijk bestaat, heeft zij buiten de IE-wereld nooit een algemeen denksysteem voortgebracht.

Dit kader speelt dus de rol van een soort intellectuele, morele en spirituele bovenbouw bovenop de natuurlijke sociale structuur.

Om dit punt te illustreren, nemen wij als voorbeeld een van de bijzondere vergelijkingen die Dumézil maakte tussen het Romeinse gebied en de Scandinavische wereld.

In wat hij zelf het “paradigma van de vergelijking” noemde, legde hij de nadruk op de relatie tussen de eenogige en de eenarmige man.

In Rome heeft, volgens de late verslagen van Titus Livius, met name tijdens de eerste oorlog van de Republiek (tussen het einde van de 6e eeuw en het begin van de 5e eeuw v. Chr.) Tarquin Collatin (die zelf, in de relatie met zijn vader Tarquin de Schone, een tripartiete analyse van Dumézil maakte, maar dit is een ander verhaal), een beroep gedaan op de Etruskische koning Porsenna om Rome terug te nemen van het muitende koninklijke leger.

Dumézil onderscheidt twee episoden in deze stichtingsoorlog (van de Romeinse Republiek).

De eerste, aan het begin van de oorlog, ziet een Romeinse strijder, Horatius Cocles, die het Etruskische leger van Porsenna verhindert de brug over de Tiber (de Subliciusbrug) over te steken.

Op welke manier? Door de Etruskische aanvallers een vreselijke, zwarte aanblik te geven, die in wanorde wegrenden, waardoor de Romeinen weer in het voordeel konden komen. Deze doordringende, om niet te zeggen huiveringwekkende blik was des te scherper omdat zij werd gegeven door een eenogige man (Cocles).

De tweede aflevering speelt zich af aan het eind van de oorlog. Symmetrisch met het eerste verhaalt het over de vermetelheid van Mucius Scaevola die het Etruskische kamp binnendringt om koning Porsenna te vermoorden. Maar hij maakt een fout en doodt de secretaris van de koning. Hij wordt voor de koning gebracht, legt zijn rechterarm op een brander die daar stond en daagt hem uit door te zeggen dat 300 andere soldaten even vastbesloten zijn als hij om de vorst te doden. Onder de indruk, onderhandelde Porsenna over vrede met de Romeinen. Tegelijkertijd kreeg Scaevola de bijnaam “linkshandig”, verwijzend naar zijn ene goede hand.

In Rome wordt deze mythe voorgesteld als een aards verhaal. Bovendien was het Dumézil’s grote bijdrage om, tegenover de gevoeligheden van de romanistische historici, te hebben aangetoond en gedemonstreerd hoe de oudste geschiedenis van Rome geen mythologie was die tot een echte geschiedenis was getransformeerd.

Maar deze combinatie van de Cycloop en de Linkshandige kan worden gevonden in de hemel van de Germaans-Scandinavische goden.

Bij het aanbreken van de tijd zagen de goden Fenrir geboren worden, een wolvenjong dat de belofte van de ondergang van de goden met zich meedroeg en voorbestemd was om gebonden te worden met een onzichtbare magische band die Odin, de vader van de goden, geweven had.

De jonge wolf stemt toe om gebonden te worden, waarbij de goden doen alsof het een onschuldig spel is, maar op voorwaarde dat een van de goden tijdens de operatie zijn hand in zijn mond legt, om er zeker van te zijn dat het zonder bedrog zal worden uitgevoerd.

De god Tyr neemt het risico. Maar toen hij dat gedaan had, begreep het beest plotseling dat hij nooit meer los kon komen en sneed zijn arm af.

Daardoor wordt Tyr de eenarmige god van de rechtsgang en het recht, de god van het volk, verzameld in de zaak, een politieke en rechterlijke vergadering.

Wat de eenogige man betreft, het is Odin zelf die verantwoordelijk is voor deze vrijwillige verminking.

Odin stemde er inderdaad mee in zijn oog op te offeren door het in de fontein der wijsheid te deponeren, in ruil voor een breder en dieper uitzicht en onstuitbare magische krachten. In tijden van oorlog manifesteert deze magie zich in de macht om de tegenstander te verstenen en te verlammen.

Dumézil daarentegen benadrukte het fundamentele belang van het verlichten van de details door het geheel.

Zo is Mars bijvoorbeeld geen god die zich los van de anderen bestudeert, maar in relatie tot een andere god die superieur aan hem is (Jupiter) en ook in relatie tot een andere die aan hem ondergeschikt is (Quirinus).

Deze drie goden vormen dus een systeem, en Dumézil waagde het zelfs om van structuur te spreken, in een tijd waarin het filosofische structuralisme letterlijk triomfeerde.

Op dit punt heeft hij overigens een definitieve verduidelijking gegeven in zijn inleiding tot Myth and Epic III, waar hij schreef: “Ik ben geen structuralist, ik hoef dat ook niet te zijn. Mijn inspanning is niet die van een filosoof, maar die van een historicus, een historicus van de oudste geschiedenis en van de rand van de ultra-geschiedenis die men redelijkerwijs kan trachten te bereiken, dat wil zeggen, zij beperkt zich tot het observeren van de primaire gegevens over domeinen waarvan wij weten dat zij genetisch verwant zijn, vervolgens, door bepaalde primaire gegevens te vergelijken, terug te keren naar de secundaire gegevens die hun gemeenschappelijke prototypes zijn, en dit zonder enig vooropgezet idee aan het begin, zonder enige hoop op universeel geldige resultaten aan het eind.

En hij gaat verder, meer in het algemeen, over de betekenis van zijn epistemologische benadering: “wat ik soms ‘de theorie van Dumezil’ zie genoemd, bestaat er in hoofdzaak in eraan te herinneren dat er op een bepaald moment Indo-Europeanen waren en in het kielzog van de taalkundigen te denken dat de vergelijking van de oudste tradities van de volkeren die althans gedeeltelijk hun erfgenamen zijn, het mogelijk moet maken een glimp op te vangen van de grote lijnen van hun ideologie.

Dit komt omdat Dumézil, in overeenstemming met zijn bijzondere onderzoeksmethode, nooit beweerde aan iets anders te werken dan dode materie – een “lijk”, zei hij.

Indo-Europeanen in de praktijk

Het zou dus vermetel, zo niet aanmatigend – zelfs pretentieus – zijn om te proberen uit te vinden wat er in de huidige samenlevingen nog over is van de tripartiete ideologie. Hoewel wij nog steeds Indo-Europese talen spreken, is het zinloos te blijven hopen op het zoeken naar elementen of tekens die getuigen van het voortbestaan van een oorspronkelijke Indo-Europese beschaving.

Dumézil hield zich strikt aan de grenzen van zijn gebied van voortdurend, nauwgezet en onvermoeibaar onderzoek, en weigerde altijd de geringste “paralinguïstische” of “para-mythologische” extrapolatie te maken die zijn werk – dat in die tijd fel werd bediscussieerd – zou hebben verzwakt, Op dit punt volstaan wij met te verwijzen naar het heilzame werk van Didier Eribon, Faut-il brûler Dumézil? waarin in detail de waanzinnige pogingen worden beschreven om een werk af te breken dat met terugwerkende kracht van nazi-sympathieën wordt beschuldigd.

Onder dit uitdrukkelijke voorbehoud van Dumézil zelf is het echter niet verboden om over of naast het werk te mediteren, aangezien het vruchtbare wegen voor reflectie lijkt te openen, met name van antropologische aard.

Op deze manier is het mogelijk, althans filosofisch, de wegen te verkennen van een authentieke interiorisatie van het Indo-Europese erfgoed, die niet uitsluitend beperkt zou blijven tot de lokalisering van afgeleide talen.

Met andere woorden, omdat wij Europeanen zijn, moeten wij ons opnieuw verbinden, niet alleen met de eeuwen, maar ook met een manier van zijn en denken die sinds lang ons ethos heeft gestructureerd en ons “wereldbeeld” heeft gevormd – onze Welt-anschauung, om deze aan de Duitse filosofie ontleende term te gebruiken, waarvan de betekenis duidelijk de nadruk legt op de waarheid van de wereld in haar diepe kosmogonie.

Hoewel het “wereldbeeld” van onze tijdgenoten al lang – althans sinds de Franse Revolutie – nauwelijks meer, zelfs niet impliciet, wordt ondersteund door de tripartiete ideologie, biedt deze laatste toch een structureel leesrooster dat het meest relevant is om onze huidige tijd te interpreteren, en om vraagtekens te plaatsen bij deze fameuze echte “morele crisis” die een zekere Emmanuel Macron begin 2019 op lucide maar vluchtige wijze durfde te diagnosticeren.

Hoewel de verklarende waarde van de drie functies slechts betekenis krijgt door de volgorde waarin zij hiërarchisch voorkomen, alsmede in hun onderlinge verhouding, zoals wij eerder hebben uiteengezet, blijven wij ondanks alles getroffen door de hardnekkige hardnekkigheid van een trias dat van het grootste belang is en dat onze gekwelde postmoderniteit op zichzelf kenmerkt.

Met andere woorden, de tripartiete ideologie waarvan men dacht dat zij meer dan tweehonderd jaar geleden verdwenen was, lijkt weer op te duiken als een onthullend feit van een nieuwe wereldbeschouwing die symmetrisch omgekeerd is aan die welke door Georges Dumézil is uitgevonden en die, zoals wij hebben gezegd, de intellectuele en geestelijke achtergrond vormde van de mentaliteit van de proto-Indo-Europeanen.

Zo zien we een capitis diminutio van de eerste functie, een verdamping van de tweede en een symptomatische hypertrofie van de derde.

In de eerste plaats is de Franse soevereiniteitsfunctie naar andere oorden verhuisd, terwijl haar bivalente tegenhanger, vertegenwoordigd door wat er nog over is van de priesterlijk-religieuze functie (de katholieke kerk, om explicieter te zijn), blijft krimpen in verhouding tot de sluiting of vernietiging van kerken – om nog maar te zwijgen van de roepingencrisis.

Laten we het er dan over eens zijn dat de tweede nauwelijks meer bestaat, zowel sinds de afschaffing van de dienstplicht door Chirac, als door de regelmatige duidelijke bezuinigingen op de defensiebegroting. In dit verband zij er ook op gewezen dat het geweld, dat vroeger het monopolie was van het legitieme, door de wet geregelde gezag, zich heeft uitgebreid tot alle lagen van de maatschappij (geweld binnen het gezin, op straat, op school, op kantoor, enz.)

Wat tenslotte de derde functie betreft, is haar kwalitatieve gewicht omgekeerd evenredig geworden met haar kwantitatieve massa. Aangezien haar deelneming aan de twee andere functies veel meer symbolisch dan reëel is geworden, zou zij deze “ontbering” hebben gecompenseerd door een overinvestering op haar eigen functiegebied: explosie van het toerisme en de vrijetijdsindustrie, verslavend consumentisme ondersteund door doorlopend krediet, seksueel hedonisme los van elke reproductieve preoccupatie, despiritualisering (volgens een woord ontleend aan Georges Bernanos) gekoppeld aan een verlies van gevoel voor de natuur en haar intrinsieke wetten, narcistisch egoïsme, affiniteits-individualisme (communitarisme van seksuele, raciale of cultureel-religieuze aard).

Deze kwalitatieve verandering, die de diepten van onze oude beschaving raakt, kan des te beter worden waargenomen door een toegepaste trifunctionaliteit, aangezien Dumézil vaak heeft aangedrongen op de noodzaak om de details door het geheel te verlichten.

Elke functie (belichaamd door een god of zijn celebrant, in het Duméziliaanse perspectief) kan niet op zichzelf worden bestudeerd, maar wordt gedefinieerd in relatie tot de andere functies; de aanwezigheid van één functie verklaart en beperkt de andere twee tripartiete functies.

Deze triade, waarvan de elementen onderling afhankelijk zijn, vormt een systeem.

Het is dan ook begrijpelijk dat het gebrek of de ontoereikendheid van één functie een onevenwichtigheid veroorzaakt in het geheel waaruit de andere samenstellende elementen nauwelijks ongeschonden te voorschijn komen.

In dit geval lijkt de onevenredige plaats die de derde functie in onze samenlevingen inneemt, het gevolg te zijn van de structurele zwakheden die inherent zijn aan de andere twee functies, soevereiniteit en “geweld”.

Deze toegepaste benadering mag er natuurlijk niet toe leiden dat het belang van het trifunctionele instrument, waarvan het gebruik alleen duidelijk is omdat het oorspronkelijk het produkt is van een mentaliteit die eigen is aan de verre Europeanen en die de eerste Indianen, Perzen, Grieken en Romeinen gemeen hadden, overdreven wordt.

Toch bewijst alleen al het feit dat dit schema nog steeds in ons bewustzijn opduikt dat het hardnekkig blijft bestaan, ook al is het in de psyche van onze tijdgenoten tot de meest strikte onbeduidendheid teruggebracht.

Zolang we de band tussen het heden, tussen het meest verre verleden en de toekomst in stand houden, blijft trifunctionaliteit aan de basis van de dragende muren van de beschaving.

Maar, om een beroemd werk van Dumézil te parafraseren en de termen om te draaien, het traject van onze hyperfeestelijke samenlevingen leidt de mensen naar beneden naarmate zij luid en ijdel verkondigen dat zij de goden naar de donkerste ballingsoorden van de vergetelheid verbannen.

Vertaling: elementen

Bron: Georges Dumézil : variations sur une épopée intellectuelle | Institut Iliade (institut-iliade.com)Categorieën:Indo-Europeanen, Mythologie

Tags: , , , ,