Carl Schmitt: de staat is meer dan democratie

Vojtěch Belling (2021)

In de moderne politieke en juridische studies is er nauwelijks een controversiëler denker te vinden dan Carl Schmitt. Enerzijds was hij een briljant rechtsfilosoof en politiek theoreticus met een buitengewoon goed ontwikkeld gevoel voor logische juridische redeneringen; anderzijds was hij een geleerde die tot aan zijn nek in het nationaal-socialisme zat en nog steeds de “kroonjurist” (Kronjurist) van het Derde Rijk wordt genoemd. We hebben het natuurlijk over de Duitse staatsman Carl Schmitt (1888-1985). Zijn boeken behoren nog steeds tot de meest vertaalde en geciteerde teksten in de juridische literatuur en de laatste jaren zijn ze ook in Tsjechische bibliotheken verschenen – Schmitts Theorie van de Partizaan is onlangs in ons land verschenen.

De paradox is dat het werk van Schmitt een even grote inspiratiebron is geweest voor Italiaanse marxisten of Franse maoïsten als voor liberale conservatieven of voor het denken van Europees nieuw-rechts in de jaren negentig. Zijn ideeën zijn terug te vinden in de teksten van ’s werelds beroemdste hedendaagse filosofen, maar ook in de arresten van het Duitse Constitutionele Hof, waarvan sommige voormalige leden studenten van Schmitt waren. In de politiek correcte maatschappij wordt de naam van Schmitt echter slechts met grote omzichtigheid uitgesproken, als hij al wordt uitgesproken. Toch kan geen rechtsfilosoof of theoreticus van het parlementarisme die serieus is in zijn onderzoek om Schmitt heen.

Het grootste probleem is echter dat het werk van Schmitt niet zonder meer kan worden afgedaan met een verwijzing naar de politieke activiteiten van de auteur. In feite zijn zij wetenschappelijk uiterst verfijnd, altijd relevant en dwingen zij ons dieper na te denken over de existentiële vragen van de moderne staten. Het geschil over Schmitt raakt echter aan het probleem in hoeverre een werk, zelfs een uitstekend werk, kan worden losgekoppeld van de persoon van de auteur en zijn politieke gedrag, of in hoeverre de stimulerende delen van het gehele werk kunnen worden losgekoppeld van de delen die sommigen onaanvaardbaar vinden.

Carl Schmitt werd op 11 juli 1888 geboren in de Westfaalse stad Plettenberg. Hij bleef nauw verbonden met zijn geboorteplaats, gelegen in de katholieke enclave rond Münster, en bleef zijn leven lang aan deze plaats verbonden; na de Tweede Wereldoorlog woonde hij er nog vele jaren en stierf er. Hij studeerde rechten in Berlijn, München en Straatsburg, waar hij in 1915 zijn proefschrift verdedigde en waar hij een jaar later tot de balie werd toegelaten. Hij waagde zich aan de literatuur en had veel contacten met vertegenwoordigers van de artistieke avant-garde. In 1916 trouwde hij met een Servische vrouw, Pavla Dorotić, maar zij scheidden in 1924. Toen hij twee jaar later met een andere Servische vrouw, Duška Todorović, trouwde, werd hij door de katholieke kerk geëxcommuniceerd. De jurist en filosoof, die zijn leven lang een enthousiast bewonderaar was van het katholicisme als “politieke vorm” en voorloper van het idee van politieke vertegenwoordiging, die verbanden zocht tussen politieke theorie en theologie, en die beschouwd werd als een typisch katholiek auteur, bleef dus geëxcommuniceerd en kon de sacramenten niet ontvangen totdat zijn eerste vrouw stierf in 1950.

De jonge professor bracht een groot deel van de Eerste Wereldoorlog door op het Beierse Ministerie van Oorlog in München, waar hij was aangesteld om de vijandelijke propaganda te bestrijden. Hij bleef in de Beierse hoofdstad zelfs tijdens de onrustige dagen na de revolutie van november 1918, en kort daarna was hij getuige van een poging tot een communistische staatsgreep. Toen een communistische revolutionair voor zijn neus op het ministerie een collega doodschoot, werd Schmitt een vastberaden voorstander van een sterke staat die zich kon verdedigen tegen opstandige sociale groepen. Deze houding werd een van de centrale inhouden van zijn werk.

Na zijn vertrek uit het ministerie was Schmitt tot 1933 hoogleraar publiekrecht aan verschillende Duitse universiteiten, van Greifswald tot Keulen. Tegen die tijd had hij zijn artistieke ambities opgegeven en wijdde hij zich volledig aan de rechtswetenschap, met de nadruk op politieke theorie, filosofie en sociologie. Hijzelf noemde de moderne wetenschap van de staat “politieke theologie” en noemde een van zijn boeken ook zo. In zijn geschriften voert hij een vastberaden strijd tegen de zwakke parlementaire democratie, die hij ervan beschuldigt niet in staat te zijn de politieke belangen van de natie als geheel krachtig te verdedigen tegen de druk van politieke partijen, belangenverenigingen en andere groepen die hun specifieke belangen tegen het geheel uitspelen. In zijn boek Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus formuleert hij een scherpe kritiek op het parlementaire systeem, dat volgens hem rechtstreeks is gebouwd op het beginsel van de concurrentie van particuliere belangen. Bovendien vertegenwoordigt het parlement, gezien het sociale profiel van zijn leden, slechts een bepaalde sociale groep, de bourgeoisie, en niet de natie in haar geheel.

De oplossing zou volgens Schmitt een democratie moeten zijn, gebaseerd op een systeem van volksstemmingen, dat de heerschappij van de politieke partijen zou vervangen en tegelijkertijd de mogelijkheid zou bieden om besluiten te nemen. Schmitt ziet het onvermogen om tot een duidelijke beslissing te komen als een van de zwakheden van de parlementaire democratie, die volgens hem slechts vatbaar is voor het slappe compromis. Tegelijkertijd zegt hij echter dat er een autoritaire regering nodig is die de vragen voor het referendum voorbereidt en tegelijkertijd, gesteund door het vertrouwen van het volk, over alle andere kwesties beslist.

In zijn teksten gaat Schmitt de vraag niet uit de weg over welke bevoegdheden de door hem geproclameerde sterke staat eigenlijk moet beschikken. Net als andere conservatieve schrijvers bekritiseerde hij een staat die zich bemoeide met alle levenssferen, van economie tot cultuur, die hij zag als een “kwantitatieve totaalstaat”. Het ideaal van Schmitt daarentegen was een “kwalitatieve totaalstaat” die beperkt bleef tot de zuiver politieke bestuurssfeer en alle andere gebieden, met inbegrip van de economie, overliet aan sociaal zelfbestuur of de markt – een idee dat veel liberalen na aan het hart lag. Zo’n staat richt zich op de ware aard van de politieke sfeer, die Schmitt in zijn beroemde boek “Der Konzept des politischen” (2007) ziet als een intens en existentieel conflict dat alleen op supranationaal niveau kan bestaan, maar niet binnen de staat, die gebaseerd is op nationale eenheid. Met andere woorden, het buitenlands beleid en de waarborging van de interne staatsveiligheid behoren tot de inherente staatsbevoegdheden. Het “totale” element moet tot uiting komen in het feit dat de staat hier op autoritaire wijze optreedt, met uitsluiting van de invloed van maatschappelijke groeperingen, in de eerste plaats politieke partijen, die de neiging hebben de staat over te nemen om doelstellingen in de sfeer van de samenleving te bevorderen, maar waarmee de staat terecht niets te maken zou moeten hebben.

Schmitts opvatting van totalitarisme heeft weinig gemeen met latere beroemde opvattingen van totalitarisme, hoewel hun auteurs, zoals Hannah Arendt en Carl Joachim Friedrich, talrijke verwijzingen naar Schmitt hebben gemaakt. Schmitt concentreert zich niet op uiterlijke kenmerken zoals ideologie of terreur, maar op de structuur zelf van het sociale systeem en de interrelatie tussen staat en samenleving. Volgens Schmitt is de democratische staat ook kwantitatief totaal, d.w.z. alomtegenwoordig, in die zin dat hij geen ruimte laat voor menselijke vrijheid en alles van bovenaf regeert. Dit idee werd na de oorlog ontwikkeld door de socioloog Helmut Schelsky en de filosoof Arnold Gehlen.

In de slotfase van de Weimar-periode sloot Schmitt zich aan bij een groep intellectuelen die opriepen tot vervanging van de bestaande staatsvorm door een autoritair regime dat een einde zou maken aan de pogingen van radicalen aan beide zijden van het politieke spectrum om zich meester te maken van staatsinstellingen en het parlement te controleren. In zijn essay Legalität und Legitimität bestrijdt hij de positivistische rechtstheorie dat alles wat in overeenstemming is met geschreven wetten legitiem is en, omgekeerd, alles wat de wetten niet toestaan tegelijkertijd illegitiem is. Het waren de nazi’s die deze positivistische redenering gebruikten om hun “juridische revolutie” te verdedigen, waarbij een totalitaire macht de staat overnam met wettelijke middelen die door de grondwet waren toegestaan. Ook hier ligt Schmitts argument paradoxaal genoeg aan de oorsprong van het naoorlogse beginsel van de zogenaamde weerbare democratie, die in staat is zich tegen misbruik te verdedigen, niet toestaat dat de grondslagen van de constitutionele orde zelfs door gebruikmaking van democratische mechanismen worden gewijzigd, en in staat is politieke groeperingen die dat wel proberen uit te schakelen. Een dergelijk beginsel is nu in de Duitse grondwet verankerd. De wortels ervan gaan terug tot Schmitt, hoewel hij zelf zeker niet de bedoeling had de parlementaire democratie op deze manier te beschermen, maar een plebiscitaire democratische autoritaire staat tegen een heterogene samenleving.

Aan het einde van het Weimar-tijdperk was Schmitt een van de bekendste juristen in Duitsland. Het kantoor van Franz von Papen huurde hem zelfs in als juridisch adviseur in een rechtszaak tegen de staat Pruisen, waarvan de socialistische regering door de Reichsregering was afgezet wegens dreigende destabilisatie van de macht. Hij verdedigde uiteraard – in de geest van zijn overtuigingen – het recht van de staat om in te grijpen in een noodsituatie. Met even grote felheid heeft hij toen gepleit voor een versterking van de bevoegdheden van de president en het idee verworpen dat de president gebonden zou zijn aan een motie van wantrouwen van het parlement in een regering die niet automatisch een nieuwe regering installeert, waardoor een politieke crisis zou worden uitgelokt. Deze redenering ligt aan de oorsprong van het huidige Duitse concept van een constructieve motie van wantrouwen, volgens hetwelk, wanneer een kanselier ten val wordt gebracht, tegelijkertijd een nieuwe kanselier moet worden goedgekeurd.

Schmitt werd onmiddellijk nadat Hitler aan de macht kwam in 1933 lid van de nationaal-socialistische partij. Hij verwachtte van het nieuwe regime wat hij onder de conservatieve kanseliers Papen en Schleicher niet had kunnen bereiken, namelijk de vestiging van een autoritaire, kwalitatief totalitaire staat, geconcentreerd op zijn macht en gescheiden van de maatschappij. Volgens Schmitt moest de nazistaat een werkelijk totalitarisme voorkomen, dat ofwel bestond uit de “socialisatie van de staat” door de overheersing van partijen en groepen, ofwel uit de “nationalisatie van de maatschappij” door haar overheersing door de staat.

In 1933 werd Schmitt op voorspraak van Hermann Göring benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Berlijn. Tegelijkertijd werd hij voorzitter van de Nationaal-Socialistische Juristenvereniging en bekleedde hij een aantal andere functies. In de hiërarchie van de nazi-advocaten klom hij op tot de hoogste rangen, en zijn redactionele artikelen verschenen naast die van de ministers van het Reich in prestigieuze tijdschriften. Schmitt begon zijn opvattingen al snel aan te passen aan de heersende ideologie. In een essay ging hij zelfs zo ver dat hij de Nacht van de Lange Messen (waarin Hitler de interne partijtegenstand rond Ernst Röhm en Gregor Strasser liet vermoorden) juridisch verdedigde als een daad van ‘administratieve rechtvaardigheid’. Hij heeft dus het beginsel van de scheiding van de rechterlijke en de politieke macht ter discussie gesteld. Met even grote felheid bepleitte hij de “zuivering” van de rechtswetenschap van joodse invloeden. Daarbij verloor hij ook veel oude vrienden. Ernst Forsthoff, een van zijn naaste leerlingen, brak met hem nadat Schmitt hem uitnodigde voor een conferentie over de joodse invloed op het juridisch onderzoek, wat Forsthoff weigerde.

Maar zelfs zijn luid verkondigde opportunisme behoedde Schmitt niet voor aanvallen van de hardliners van het nieuwe regime. Zelfs tijdens de dictatuur verdedigde hij zijn fundamentele standpunt om het beheer van de staat te scheiden van de sfeer van de maatschappij. In zijn boek Staat, Bewegung und Volk verdedigde hij het idee dat de nazi-beweging, als sociale kracht en als enige politieke partij, zich moest concentreren in de sfeer van cultuur en maatschappij, terwijl de echte politiek voorbehouden moest zijn aan de staat, los van deze beweging. Een dergelijk concept was duidelijk in strijd met de nazi-doelstelling om de staatsinstellingen op een zijspoor te zetten en hun rol te vervangen door partijorganen. De eerder genoemde Schmitt-discipel Ernst Forsthoff ging zelfs nog verder en stelde dat het hele systeem van sociale politiek waarmee de nazi’s werkten politiek geneutraliseerd moest worden – en uit handen van de NSDAP genomen. Dit idee was complementair aan Schmitts sterke etatisme. Terwijl hij eerder de overheersing van de staat door een of meer sociale krachten had bekritiseerd als een ongezonde vorm van totalitarisme, kon hij niet anders dan inzien dat het opkomende systeem net een dergelijk proces was.

Het contrast tussen het etatisme en de nazi-verachting voor de staat was duidelijk voor andere nazi-theoretici, die Schmitt al snel begonnen te bekritiseren als een Hegeliaanse liberaal die de superioriteit van de natie en de nazi-ideeën over de staat ontkende. Vanaf 1936 kreeg hij te maken met aanvallen van het officiële SS-blad “Das Schwarze Korps”, dat hem als een opportunist beschouwde en hem zelfs beschuldigde van collaboratie met de Joden. Als gevolg van deze affaire verloor hij geleidelijk al zijn posities. Tot het einde van de oorlog bleef hij echter professor in Berlijn.

Jaren van afzondering en een terugkeer naar prominentie

Na de Tweede Wereldoorlog, werd Schmitt gearresteerd, maar niet aangeklaagd. De hoofdaanklager van het Neurenberg Tribunaal, Robert Kempner, verdedigde zich later door te zeggen dat er geen specifieke daad was waarvoor hij veroordeeld kon worden: “Hij had geen misdaad tegen de menselijkheid begaan, hij had geen krijgsgevangenen gedood, hij had geen offensieve oorlog voorbereid”. Als wetenschapper kon hij gewoon niet veroordeeld worden voor een misdaad. Toch werd hij uitgesloten van de ambtenarij zonder pensioen. Hij heeft niet gesolliciteerd naar de mogelijkheid om opnieuw les te geven, wetende dat hij met zijn verleden geen kans zou maken. Hij trok zich terug in eenzaamheid, een soort innerlijke ballingschap, en leefde de rest van zijn leven in zijn geboorteplaats Plettenberg. Daar schreef hij nog een aantal andere belangrijke teksten, die met name betrekking hadden op vraagstukken van internationale politiek en recht, waarmee hij eind jaren dertig was begonnen. Hij is niet teruggekeerd om na te denken over zijn naziperiode. Hoewel hij toegaf zich achteraf te schamen voor sommige van zijn geschriften, heeft hij zich nooit van zijn toenmalige werk gedistantieerd. Zijn doel was zichzelf met terugwerkende kracht in de rol te plaatsen van een onpartijdige geleerde die toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Hoewel geen les meer mocht geven, behield hij een buitengewone invloed op de ontwikkeling van de sociale en rechtswetenschappen. Filosofen, schrijvers, juristen en politicologen uit heel Europa bezochten hem in Plettenberg. Zijn kring van volgelingen was werkelijk bizar en gevarieerd: De schrijver Ernst Jünger, de rechtsfilosoof en socialist Ernst-Wolfgang Böckenförde, die overigens later rechter werd bij het Constitutionele Hof, de filosoof Alexander Kojéve en de linkse historicus Reinhart Koselleck, de radicaal-rechtse politicoloog Armin Mohler, de socioloog Hanno Kestings, Ernst Forsthoff (zojuist genoemd), die na de oorlog dicht bij Schmitt kwam te staan, en vele andere vooraanstaande Europese intellectuelen uit verschillende politieke kampen.

Schmitt werd bijvoorbeeld door Hannah Arendt beschouwd als een vooraanstaand deskundige op het gebied van het constitutionele recht, en veel van zijn ideeën werden zelfs overgenomen door de beroemde joodse geestelijke Jacob Taubes toen hij programmatische teksten schreef voor de extreem-linkse vleugel van de Duitse studentenleiders in 1968. Een bepaalde groep naoorlogse Italiaanse linksen, bewonderaars van Schmitt, werden door hun tegenstanders zelfs “marxistische Schmittisten” genoemd. Na de publicatie van De Partijdige Theorie (1963) won zijn pleidooi voor een principieel verzet tegen buitenlandse overheersing, zij het in sociale zin, zowel aanhangers aan maoïstische linkerzijde als aan nieuw-rechts.

De populariteit van Schmitts politieke theorie in Amerikaanse conservatieve kringen is veelbesproken. Zijn beroemdste geval is de politieke filosoof Leo Strauss, een van de centrale figuren van het neo-conservatieve denken. In een van zijn boeken aanvaardde hij het beroemde concept van Schmitt dat “politiek” het meest intens gevoelde conflict is langs de scheidslijn tussen vrienden en vijanden. Hij aanvaardt diens concept, maar verwerpt tegelijkertijd het Schmittiaanse anti-liberalisme. Volgens Strauss moest het politiek realisme van Schmitt worden gecombineerd met het natuurrechtdenken, dat de Duitse denker echter vreemd was. Door deze twee elementen te combineren, slaagde Strauss erin een ideologische basis te verkrijgen die vandaag de dag nog steeds het theoretische substraat vormt van neo-conservatieve politieke theorieën. Zelfs Samuel Huntington’s beroemde “Clash of Civilizations” ontkent niet dat hij beïnvloed geweest is door Schmitt’s theorie van de “grote ruimten”.

Schmitt zelf, in de eenzaamheid van Plettenberg tot aan zijn dood in 1985, zag met voldoening toe hoe zijn invloed zich over de hele wereld verspreidde, en ontving vele bezoeken van zijn volgelingen en oude en nieuwe discipelen zonder zich te storen aan hun verschillende politieke oriëntaties. Toen een vriend hem in een brief vroeg of graaf Christian von Krockow, de beroemde Duitse schrijver en historicus, ook tot zijn leerlingen behoorde, antwoordde Schmitt humoristisch, verwijzend naar Krockows naam: “Ik heb iedereen onder mijn leerlingen, communisten en fascisten, maar nog geen krokodillen. Hoewel hij zelf tot het einde van zijn leven een conservatieve statist bleef, die wilde voorkomen dat de staat zou worden overrompeld door sociale krachten, tolereerde hij in zijn studenten vaak conclusies die precies tegenovergesteld waren aan die waartoe hij zelf was gekomen.

Hij is nooit meer teruggekeerd naar het onderwijs, maar hij heeft wel lange tijd lezingen gegeven in het buitenland. Als katholiek filosoof en staatsman werd hij enthousiast ontvangen in het Spanje van Franco, dat hij beschouwde als zijn intellectuele toevluchtsoord, en waar zijn boeken gelijktijdig met de Duitse uitgave werden gepresenteerd. Toch keerde hij terug naar zijn Westfaalse platteland. In de laatste jaren voor zijn dood leed hij aan angstaanvallen en werd hij getroffen door waanbeelden van vervolging, en werd hij verder achtervolgd door talrijke visioenen, en volgens getuigen heeft hij nog getracht sommige van zijn theorieën daaraan aan te passen.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Plettenberg. De stad waar hij meer dan de helft van zijn leven heeft gewoond doet nog steeds alsof hij nooit bestaan heeft, hoewel hij haar beroemdste inwoner was. Een soortgelijke opmerking geldt voor Schmitts positie in het juridische en politieke onderzoek van vandaag: iedereen leest hem, maar als men naar hem wil verwijzen, is dat al riskant. Het denken van Schmitt geldt als precies, bijna briljant, maar tegelijkertijd, zoals Jan-Werner Müller in de titel van zijn boek over hem opmerkt, ook als zeer “gevaarlijk”. Toch blijft de vraag of zijn teksten gevaarlijk waren of dat het veeleer zijn specifieke politieke standpunten waren die gevaarlijk waren, terwijl zij vaak nogal in tegenspraak waren met de betekenis van zijn boeken. Dat Schmitt nooit ver verwijderd was van dergelijke tegenstrijdigheden bleek al vroeg in zijn persoonlijk leven toen hij, als katholiek auteur die nauwgezet kerkelijke “toestemming” voor zijn teksten had verkregen, wat in die tijd een nogal overbodige esthetische toevoeging aan de titel was, werd gescheiden en vervolgens geëxcommuniceerd.

Of Schmitt een gevaarlijk man was of dat zijn teksten gevaarlijk zijn doet er niet toe, want hij zal zijn populariteit niet gemakkelijk verliezen. De laatste jaren heeft hij een sterke comeback gemaakt, zoals blijkt uit de uitroep van de beroemde filosoof Jacques Derrida in 2000 dat het noodzakelijk is “Schmitt te herlezen”.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://deliandiver.org/2009/12/stat-je-vic-nez-demokracie.html

En: L’État est plus que la démocratie : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , ,