Gesprek met Jean Mabire: de figuur van de avonturier

Gesprek opgetekend door Laurent Schang (1999)

In elk van uw ca. 170 boeken, duikt een steeds terugkerende gedachte, of liever een bepaalde definitie van de men op, de avonturier. Jean Hohbarr vergiste zich niet toen hij in een nummer van Le Français schreef: “Mabire geeft toe dat hij literatuur niet als een ‘neutraal’ genre beschouwt, maar eerder als de uitdrukking van een visie op de wereld. Ongetwijfeld is het Vikingbloed dat door uw Normandische aderen stroomt, daar niet vreemd aan. Tegenwoordig lijkt avontuur echter tot het verleden te behoren, in het tijdperk van visuele media en satellietfotografie. Zouden de verovering van de ruimte, de inzet van “soldiers of fortune” of sportieve prestaties (of de strijd tegen AIDS, volgens sommigen) de laatste vormen van avontuur zijn die openstaan voor de mens van morgen?

Jean Mabire: Toen Ernst von Salomon, deze typische avonturier van onze eeuw, na de nederlaag van zijn land een vragenlijst moest beantwoorden, had hij daarvoor niet minder dan 650 bladzijden nodig, hetgeen hem in staat stelde zijn beste boek te schrijven. Men realiseerde zich toen dat hij nooit was opgehouden zichzelf in scène te zetten en dat hij zijn hele leven lang zijn bibliografie en zijn biografie door elkaar had gehaald. Dit is zeker niet mijn geval. Ik ben veel meer geïnteresseerd in mijn personages – verzonnen of nagebouwd – dan in mezelf. En veel meer misschien in mijn lezers dan in mijn personages.

Het is waar dat mijn “helden” een avontuur beleven, te beginnen met de zeer bijzondere Roman Feodorovitch von Ungern-Sternberg, een extreem geval als er ooit een was. Ik denk echter dat de term “avonturier” nauwelijks op hen van toepassing is. Ik geef soms de voorkeur aan de term militant. Of, zo u wilt, “politieke soldaat”, een uitdrukking die, geloof ik, is bedacht door Ernst Roehm, die niet de minste van al mijn onderwerpen is en die het voordeel heeft meer waarheidsgetrouw dan fictief te zijn, vandaar de nogal “leerzame” kant van het boek dat ik aan hem heb gewijd.

In Portrait de l’aventurier van Roger Stéphane laat de auteur drie buitengewone mannen de revue passeren: Lawrence of Arabia, André Malraux en de onmisbare von Salomon. Dit boekje, gepubliceerd in 1950 en onlangs heruitgegeven, wordt voorafgegaan door een zeer verhelderende studie van Jean-Paul Sartre. Ongeveer twintig pagina’s, maar ze lijken me van cruciaal belang voor het beantwoorden van uw vraag. Sartre maakt een goed onderscheid: “Avonturier of militant: ik geloof niet in dit dilemma. Ik weet maar al te goed dat een daad twee kanten heeft: de negativiteit, die avontuurlijk is, en de opbouw, die discipline is. Negativiteit, angst en zelfkritiek moeten opnieuw in de discipline worden ingevoerd.

In een beroemde ruzie, een halve eeuw oud, voel ik mij dichter bij Sartre dan bij die “Huzaren” die het zware konvooi van de geëngageerde literatuur lastig vielen.

Ik geloof bovendien dat het te simplistisch is om de avonturier van de actie en de avonturier van de dromen tegenover elkaar te stellen. Drieu la Rochelle begreep dit zeer goed en weigerde het avontuur te beperken tot het bespottelijke keurslijf van de gratificatie. Als we het over zeilen hebben, kan de zeiler evenzeer een avonturier zijn als de wedstrijdzeiler. En vice versa. Moitessier-Tabarly.

Het tegenovergestelde van de avonturier? Het is de bourgeois. Zie Flaubert die het allemaal zei over dit onderwerp. Het terrein blijft uitgestrekt, oneindig zelfs, met inbegrip van de kwinkslag van Péguy dat de vaders van de gezinnen de avonturiers van zijn eeuw waren.

Wat literatuur als “visie op de wereld” betreft, zou ik Drieu nogmaals willen citeren. Onlangs kwam ik een artikel tegen van 20 februari 1932: “Niemand kan een regel schrijven die in enig opzicht neutraal is. Een geschrift zal altijd zowel een politieke als een seksuele of religieuze betekenis hebben.

Een avontuurlijk bestaan is nog steeds mogelijk. Geloof me, we zullen nog steeds gevaarlijk leven in de 21e eeuw.

Pierre Mac Orlan legde in zijn beroemde Petit manuel du parfait aventurier (nu opnieuw uitgegeven door Mercure de France) de nadruk op de paradox van de avonturier, namelijk dat hij niet bestaat, dat hij slechts een herschepping achteraf is, een pseudo-mythologische mineralisering door een burgerlijke maatschappij die zit te springen om dromen en uitbuitingen; en dat diezelfde avonturier integendeel in zijn daden slechts wreedheid, nihilisme en cynisme, zo niet hebzucht aan de dag legt. Het lijkt ons dat dit duizend mijl verwijderd is van de boodschap van uw werken, die dichter bij Jack London staan dan bij Lawrence of Arabia.

Ik moet een jaar of twaalf geweest zijn toen ik uit de bibliotheek van mijn vader dit handboekje leende dat u noemt en ik herinner mij dat ik zeer teleurgesteld was. Plotseling beroofd van mijn adolescente verbeelding, gevoed door Stevenson’s Schateiland en de King’s Corsairs van t’Serstevens. Vandaar mijn wantrouwen jegens Mac Orlan, de meester ontraadselaar. Hij nam mijn verlangen weg om een avonturier te zijn. Ik werd, ongetwijfeld door reactie, een militant.

Dit doet niets af aan de duistere fascinatie van de heren van fortuin. Maar ik identificeerde me makkelijker met Cyrano dan met L’Olonnois of Borgnefesse…

Ik was altijd van mening dat het epische drama van Edmond Rostand veel mooier is als het nutteloos is… Dit gevoel werd versterkt door John Ford’s Lost Patrol, voordat het zijn vervulling vond in Buzzati’s The Tartar Desert. Ik werd getroffen door het feit dat de stichtende veldslagen – deze voorbeeldige avonturen – altijd verloren veldslagen zijn: Sidi Brahim, Camerone, El Alamo, Bazeilles, Berlijn, Dien Bien Phu. Dit was om mijn fundamenteel pessimisme te versterken (altijd Flaubert, veel meer dan Stendhal). Maar een pessimisme dat aanzet tot actie in plaats van dromen. Zie de saga’s en Corneille.

Wat voor mij persoonlijk de Algerijnse oorlog in 1958-59 heel spannend maakte, was dat ik wist dat het een verloren strijd was. Dait gevoel was nog vele malen sterker toen ik eind 1962 bij Philippe Héduy en het team van L’Esprit public kwam.

Op de leeftijd dat ik herlas, nam ik La Bandera, La cavalière Elsa en zelfs Picardie ter hand, met een voortdurend gevoel van onbehagen. Het enige boek dat overleefde: L’ancre de miséricorde.

Het is een feit dat de “avonturenroman” slechts een vervanging is. De lezer leeft wat hij niet is, herleeft zelfs wat hij niet heeft beleefd. Dit fenomeen krijgt door de televisie een fascinerende en droomachtige dimensie. We ‘voeren’ oorlog of liefde bij volmacht voor het kleine scherm. Triomf van de absolute illusie.

Mac Orlan (…) nam mijn verlangen weg om een avonturier te zijn. Ik werd als reactie daarop een militant.

De held van uw boek, Padraig Pearse (Patrick Pearse A Life for Ireland, Terre et Peuple) wekt ook de indruk te schommelen tussen revolutionair idealisme en het donkerste nihilisme, liefde voor de mensen en koude misdadige vastberadenheid. Een beetje zoals Ungern voor hem, in een perspectief dat heel dicht bij Malraux’ Veroveraars ligt.

JM: Deze nihilistische en zelfs suïcidale kant van Patrick Pearse is door zijn tegenstanders vaak naar voren gebracht. Als u deze indruk uit mijn boek wegneemt, is dat omdat ik mijn punt gemist heb. Want het is één. Dit korte essay beschrijft een soort onvermijdelijke weg die een man – die schrijver is, en dus kunstenaar – leidt van culturele strijd naar politiek engagement en van dit engagement naar gewapende strijd. Een andere dimensie van Pearse, en niet de minste, is zijn rol als opvoeder in Saint-Enda.

Een man als Michael Collins zal in veel van zijn trekken op hem lijken. Pearse lijkt mij de hoogste incarnatie van de ‘politieke soldaat’. Hij gaat iets geks doen, maar dat lijkt hem het enige dat het Ierse volk wakker kan schudden. Het is zeer verhelderend om in dit verband The Conquerors te noemen.

Vergeet ook niet dat dit boekje in dezelfde lijn ligt als mijn grote boek over Het Ontwakende Volk (Jahn, Mazzini, Mickiewicz, Petöfi en Grundtvig). Pearse vecht in hun kielzog en verenigt in zichzelf alle aspecten van hun verschillende persoonlijkheden: dichter, opvoeder, activist, profeet, martelaar…

Ungern daarentegen ontsnapte aan dit soort “rationalisering van de waanzin”. Hij was tegelijk waanzinnig en toch zeer helder.

In uw boek The Torch and the Glaive schrijft u deze prachtige woorden: “Schrijven is voor mij geen plezier of een voorrecht. Het is een dienst als elke andere. Het schrijven van een artikel of het uitdelen van pamfletten zijn handelingen van gelijke waarde (…) Schrijven moet een gevaarlijk spel zijn. Het is de enige edelmoedigheid van de schrijver, zijn enige manier om deel te nemen aan de strijd van het leven. Nu, bij herlezing van Dominique de Roux, was het een verrassing soortgelijke woorden te vinden, geschreven in ongeveer dezelfde tijd: “De laatste jaren heb ik dit begrepen: literatuur en directe revolutionaire actie zijn beide manieren om de dood te benaderen (…) Het is door de dood dat literatuur revolutionaire actie wordt, en het is door de dood dat revolutionaire actie zich verbindt met literatuur. Het lijkt vandaag de dag niet misplaatst om hem te zien als een avonturier op het gebied van letteren. Zou het avontuur van de volgende eeuw, op grond van deze vertrouwensbanden en met het risico in herhaling te vallen, niet innerlijker zijn? Hiermee bedoelen we een houding die we zouden omschrijven als “Word wat je bent”. Is dat niet het hogere doel van literatuur, zoals uw geschriften suggereren?

JM: Laten we ons als schrijvers geen illusies maken over het belang van deze “avonturen” die onze boeken zijn. We weten niet wat onze lezers er mee zullen doen. Zo kwam de invloed van een Barrès ons gisteren verrassend en vandaag ongelooflijk voor.

Ik kom uit een generatie die diep beïnvloed is door Montherlant en Malraux. Dat wil zeggen, Sartre en Camus leken mij toen van een zeldzame flauwheid. Wij keerden terug naar de “fin de siècle” literatuur met mediterraan estheticisme en Dreyfus intellectualisme.

De tegenaanval van de “Hussards” leek mij minder relevant dan die van de jongens van de volgende lichting, met name Dominique de Roux en Jean-Edern Hallier. We zouden Jean-René Huguenin en Jean de Brem moeten toevoegen, maar zij stierven te vroeg.

We moeten over de dood praten. Dominique, net als Jean-Edern, had er een fascinatie voor, een voorgevoel. Het is een reflectie die niet alleen met de leeftijd komt. Hier vinden we Malraux weer. Het tragische idee van het leven. U stelt dan een soort tegenstelling tussen “innerlijke actie” en “uiterlijke actie”. Er is hier een verleiding: de koninklijke weg Guénon/Evola. Het interesseert me, maar het is een pad dat me niet aantrekt. In dezelfde geest ben ik nogal gefascineerd door de vredes/oorlogsdialectiek. Laten we zeggen Giono/Malraux (nog steeds hem). Nietzsche voorzag dit alles heel goed. De verleiding van de ivoren toren stuit op de brutale bevestiging dat de straat toebehoort aan degene die erin afdaalt.

Het is duidelijk dat voor een schrijver de daad van het schrijven intern is en de daad van het publiceren extern. Twee strikt complementaire avonturen. Het lijkt mij dat u het over “politiek” heeft. Hoewel de politieke en zelfs politieke versie ervan mij totaal vreemd is, is het lot van de stad, van mijn vleselijke vaderland tot Europa, mij altijd blijven achtervolgen. Vandaar mijn beschouwing over de Staat, die tot doel moet hebben het volk te “versterken” en niet een ideologie te dienen.

Nog steeds in dezelfde geest, maar een ander avontuur dat al bijna vijftig jaar intens wordt beleefd, is het engagement, dat in eenzelfde absolute hartstocht Europeanisme en de verdediging van de regionaleidentiteit combineert. In het Manifest voor de wedergeboorte van de Normandische cultuur zegt u dat de Franse cultuur alleen kan worden gered door uit te gaan van haar regionale tradities en zich open te stellen voor het Europa van de letteren. Kunt u dit nader toelichten?

JM: De identiteit van een volk is evenzeer zijn geest als zijn vlees. Daarom lijkt mij het “culturele primaat” doorslaggevender dan het beroemde “politieke priaat” van Maurras. Natuurlijk ontken ik de politieke visie niet. Maar ik plaats het buiten de veelvuldige en schadelijke contingenties van vandaag. Voor mij wordt alles samengevat in de dialectiek, of liever de confrontatie, tussen deze twee entiteiten, die niet tegenstrijdig zijn maar elkaar aanvullen, namelijk het Imperium, d.w.z. Europa, en de volkeren, die zeker niet verward mogen worden met de bestaande natiestaten.

Indien Europa zijn identiteit wil behouden en zich wil doen gelden ten opzichte van de rest van de wereld, d.w.z. door zich in de eerste plaats te verzetten tegen het Amerikaanse imperialisme, moet het bovenal één en divers zijn.

Politiek, militair, diplomatiek, economisch één. Maar cultureel divers. Daarom heeft Frankrijk alleen betekenis door in de eerste plaats te zorgen voor wat de Pléiade “de verdediging en de illustratie van de Franse taal” noemde. Op dit gebied is de rol van Wallonië en Franstalig Zwitserland van cruciaal belang, ook al wekken deze twee entiteiten de verachting op van het meest steriele Parisianisme.

Deze Franse cultuur, belichaamd in een taal, kan alleen weer wat levenskracht krijgen door al haar regionale eigenheden te integreren.

Ik heb het hier niet enkel over de zogenaamde “minderheidstalen” in Frankrijk, het Bretons, het Vlaams, het Duits, het Corsicaans, het Catalaans, het Baskisch, het Occitaans, maar ook over de verschillende dialecten van het Oïl, en over wat “regionaal Frans” wordt genoemd, dat varieert naar gelang van het land en het gebruik.

De huidige bevordering van de “taal van de voorsteden” leidt tot een verschrikkelijke verarming, onder meer door het gebruik van “verlan” (een soort bargoens) dat het tegendeel is van een schepping en puur mechanisch is.

Het handhaven van de geschreven taal tegenover de gesproken taal is één aspect van de culturele oorlog. Dit botst zeker met de moderniteit, die binnenkort slechts een soort basis-Frans zal kennen, een beetje zoals het Amerikaans ten opzichte van de taal van Shakespeare.

Deze houding impliceert een zorg voor de “geesteswetenschappen”, zoals men vroeger zei, d.w.z. kennis van Grieks en Latijn. Daarbij komt, voor de betrokken vleselijke thuislanden, nog een innige vebondenheid met hun diepste wortels. Dat wil zeggen, in Normandië bijvoorbeeld, een basiskennis van de primitieve Noorse levenswijze, die ons in staat zou stellen de band met onze oudste cultuur in stand te houden.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2007/10/21/j-mabire-entretien-sur-la-figure-de-l-aventurier.html

Voetnoot:

* Jean Mabire is in 2006 overleden.Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , ,