Amerikaanse religie en ideologie: de “Great Awakening”

Daniele Perra (2021)

In een artikel dat in het nummer 4/2021 van Eurasia is gepubliceerd, heeft de geleerde Maria G. Buscema betoogt dat historici en theologen de termen “Great Awakening of Revivals” gebruiken om specifiek te verwijzen naar de geestelijke vernieuwingsbewegingen die kenmerkend zijn voor het protestantisme. De term “Groot Ontwaken” is onlangs nieuw leven ingeblazen als aanduiding van een niet nader omschreven “spontane” opstand van de massa’s (volkeren) tegen de “globalistische” Grote Reset die (mede) wordt opgelegd door de maatregelen om de pandemiecrisis in te dammen, door de pandemie zelf, of door het verhaal over de pandemie dat in het “Westen” wordt gemaakt (of voorbereid).

Deze aspecten vereisen uiteraard verdere studie, die wij in de loop van dit werk zullen trachten te verstrekken. Het lijkt echter bijna een plicht eraan te herinneren dat het “Westen” de geografisch-ideologische ruimte blijft die onderworpen is aan de culturele en militaire hegemonie van de Verenigde Staten van Amerika. Het komt dan ook zelden voor dat een ideologisch-religieuze uiting die uitgaat van het “imperiale centrum” op enigerlei wijze gericht is op de vernietiging ervan.

De geschiedenis leert ons dat elke poging tot geestelijke vernieuwing (of die nu mislukt is of niet), bedacht en geleid door de hogere echelons van de keizerlijke macht, altijd gericht is geweest op de versterking van het rijk zelf, niet op de ontbinding ervan. Laten we het voorbeeld nemen van de poging van de “filosofische keizerin” Julia Domna, waarbij we de zuiver traditionele aspecten onderscheiden van de moderne. Zij, echtgenote van Septimius Severus en dochter van een priester van de Syrische god El-Gabal, dacht aan een hernieuwde geestelijke uniformiteit van het Romeinse Rijk door het opleggen van een soort zonne-enotheïsme dat in staat was de verdeeldheid tussen de verschillende godsdienstige overtuigingen binnen het Rijk te overwinnen. En zijn doel was een theologisch model tot leven te wekken dat de keizerlijke ruimte zou legitimeren en re-sacraliseren nadat het oorspronkelijke samenvallen van recht, politiek en religie langzaam was weggeëbd [1]. Haar doel, net als Julian na haar, was dus te versterken, niet te vernietigen.

Om terug te komen op de actualiteit : de bladzijden van Eurazië hebben vaak de bijna absolute incoherentie behandeld van de dichotomie globalisme/soevereiniteit (twee zijden van dezelfde munt die zich ontwikkelen binnen het geopolitieke paradigma van het Atlanticisme). Het discours is anders met betrekking tot het eerder genoemde Grote Ontwaken.

De niet-geïnformeerde waarnemer van de werkelijkheid zou geneigd zijn dit “fenomeen” te beschouwen en te aanvaarden (ten goede of ten kwade) als iets absoluut origineels: als een natuurlijke oppositie tegen het ontwerp van de “Grote Restauratie” (getheoretiseerd op het Forum van Davos in 2020) volgens zijn meest vurige voorstanders; als het resultaat van samenzweerderige fantasieën volgens zijn tegenstanders. Beide standpunten zijn fout.

Rond de eeuwwisseling van de achttiende naar de twintigste eeuw, zo blijkt uit de studie van Maria G. Buscema, was er veel samenzwering in de wereld. Buscema’s studie, waren er minstens drie of vier (afhankelijk van de interpretatie) verschillende Grote Ontwaken (er zouden er zelfs vijf zijn met het huidige). Hoewel geïnspireerd door religieuze praktijken die in Europa zijn ontstaan, zijn ze alle afkomstig uit de Verenigde Staten. En allemaal hebben ze repercussies gehad op religieus en politiek gebied. Wat zij gemeen hebben, zegt de onderzoeker, “is dat zij hun leer centreren op de leer van zonde en genade die in de Bijbel te vinden is, maar gelezen in het licht van de Reformatie, d.w.z. Christus centraal stellend in de prediking, de gelovigen wegtrekkend van rituelen en ceremonies, en de godsdienst intens persoonlijk makend voor de gewone gelovigen” [2].

Hieruit blijkt een eerste wezenlijk verschil, niet alleen tussen de katholieke en de protestantse leer, maar ook tussen verschillende stromingen binnen het protestantisme zelf: dat wil zeggen tussen enerzijds traditionalistische protestanten, waarin het belang van het ritueel centraal staat, en anderzijds nieuwe religieuze uitingen die in naam van de spiritualiteit een grotere emotionele betrokkenheid en persoonlijke inzet willen aanmoedigen.

In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat religieuze bekeringsdrang, evenals politieke propaganda, altijd de directe emotionele betrokkenheid van het individu zoekt. Daarom moeten proselitisme en propaganda worden gereglementeerd naar gelang van het publiek waarvoor zij bestemd zijn.

Zoals Lord Northbourne indertijd schreef: “Tegenwoordig durven de vertegenwoordigers van de godsdienst niets anders te doen dan de schijn op te houden. Daarom trachten zij steeds de geschriften en de leerstellingen van de godsdienst begrijpelijk te maken voor de gewone man door te trachten ze te definiëren in bewoordingen die geschikt zijn voor zijn geestelijk vermogen tot analyse en deductie … niets beperkt beter dan de manie voor definitie, of het nu filosofisch is of populair. Een omschreven godheid is niet goddelijk, maar menselijk; zij is niet God, maar een afgod” [3]. In feite ontwikkelt men, om René Guénon te parafraseren, door te trachten God in de lagere staten van zijn te brengen (een praktijk die wijdverbreid is in het Anglo-Amerikaanse protestantisme) slechts een “onbewust Satanisme” dat veel verderfelijker is dan het echte en bewuste Satanisme (een verschijnsel dat nauwelijks wijdverbreid is en tamelijk grotesk).

Om terug te komen op de verschillende “grote ontwakingen” is het nuttig eraan te herinneren dat de wortels van dit verschijnsel gemakkelijk kunnen worden teruggevonden in het piëtisme: een protestantse stroming die zich in de 17e en 18e eeuw in Midden-Europa ontwikkelde als reactie op het klassieke lutherse dogmatisme. Het Piëtisme verzette zich tegen het rationalisme van de Lutherse theologie door de nadruk te leggen op innerlijke toewijding, waardoor de volgelingen werden verheven tot het niveau van de “ontwaakten” of de “wedergeborenen”. Op basis van dit idee van “ontwaken” of “wedergeboorte” in Christus, ontwikkelden zich vanaf de 18e eeuw de grote Noord-Amerikaanse opwekkingen. De eerste van deze, zegt Maria G. Buscema, gaat terug op het Methodisme, dat nieuwe inhoud en kracht gaf aan het werk van evangelische predikers, over het algemeen van calvinistische oorsprong en gekenmerkt door een sterke morele strengheid.

In de Verenigde Staten hebben we de Schotse prediker Thomas Chalmers (1780-1847) […] of de charismatische prediking van de predikanten George Whitefield (1714-1770) en Jonathan Edwards (1703-1758) […] De prediking van deze laatste ging gepaard met een golf van millenaristisch fanatisme dat zich verspreidde van Connecticut tot in New England. Zijn prediking, die opriep tot een “Nieuw Amerikaans Israël” en een verbond met Jahweh, bracht extatische menigten naar de preken van de rondtrekkende predikanten [… Het werd gevolgd door het Tweede Grote Ontwaken (1800-1858), vooral sterk in het Noordoosten en Midwesten, dat de lagere en middenklasse betrok en als centrum van opwekkingsprediking het zogenaamde “Burned over” district in het westen van de staat New York had, zo genoemd vanwege het constante thema van de preken: “eeuwige verdoemenis in het hellevuur” [5]. Het derde Grote Ontwaken (1859-1900) wordt over het algemeen in verband gebracht met de impuls die werd gegeven aan het zendingswerk en de geboorte van Jehovah’s Getuigen. Terwijl we met het vierde Grote Ontwaken (dat rond de eeuwwisseling van de jaren zestig begon) een meer uitgesproken politieke en geopolitieke dimensie binnengaan. Het onderscheidt zich door het succes van enkele van de meest conservatieve acroniemen van het Noordamerikaanse godsdienstige panorama, die bijvoorbeeld een “ethische” strijd hebben gevoerd, gedicteerd door een letterlijke lezing van de bijbelse tekst, tegen het evolutionisme en ten gunste van het “creationisme”.

61VZtbQbr4L.jpgHet is nodig hier een korte parenthese te openen, aangezien zowel de evolutietheorie als de creationistische theorie een moderne oorsprong hebben. “Beiden, zegt Lord Northbourne, trachten alles te verklaren in termen van onmiddellijke en tastbare voor- en nadelen” [6]. Beide stromingen zijn dus weliswaar in tegenspraak met elkaar (aangezien “creationisme” uitgaat van een religieuze vooronderstelling), maar worden beheerst door een intrinsiek materialistische tendens.

De beroemde evangelische predikant Bill Graham (1918-2018) wordt in verband gebracht met het Vierde Grote Ontwaken. Hij oefende zijn invloed uit op vele huurders in het Witte Huis, en meer in het algemeen op Amerikaanse politieke leiders, gedurende het midden van de 20e en het begin van de 21e eeuw, van Eisenhower tot Jimmy Carter en van Bill Clinton tot de vicepresident van Donald J. Trump, Mike Pence.

Met wat we het Vijfde Grote Ontwaken zouden kunnen noemen (waarvan de begindatum zou kunnen samenvallen met de verkiezing van Donald J. Trump in 2016), krijgt de geopolitieke dimensie nog meer waarde. De traditionele “manifeste bestemming” (de missie van de VS om een wereldorde naar eigen beeld op te bouwen) wordt echter gemaskeerd door een ideologisch-eschatologische strijd tussen het goede (de mensheid in het algemeen) en het kwade (de zogenaamde transnationale liberale elites, afgeschilderd als de “bondgenoten” van de grootste bedreiging voor de Amerikaanse wereldhegemonie: China)

Deze nieuwe “politiek-apocalyptische theologie” kon het Trumpisme zelf overwinnen (de verkiezingsnederlaag van “de man die God gezonden heeft om de wereld van het kwaad te bevrijden” volgens de volgelingen van QAnon) en de grenzen van het “imperiale” centrum om zich te verspreiden naar de Europese periferie (ook dankzij ijverige politieke agitatoren, waaronder de Russische denker Alexander Dugin, auteur van een manifest van het Grote Ontwaken tegen de Grote Restauratie waarin de lof wordt gezongen van het Trumpisme en Amerika als de plaats van de “schemering van het liberalisme”) [7]. Dit korte pamflet verdient aandacht, omdat het de definitieve verschuiving markeert van een quasi-deterministisch geopolitiek perspectief (de VS worden tot wereldverovering gedreven door hun inherente thalassocratische aard) naar een zuiver politiek perspectief, waarin een (zogenaamd ‘evolutionaire’) ‘filosoof’ openlijk knipoogt naar anti-traditionele elementen, zoals het gedigitaliseerde messianisme van de eerder genoemde QAnon pseudo-religie [8]. Het doet er niet toe dat het Trumpisme zich in geopolitiek opzicht heeft ontwikkeld in absolute continuïteit met de vorige regeringen, waarbij de gebruikelijke Amerikaanse strategie wordt toegepast: het opdrijven van de spanningen om de inkomsten van het Noord-Amerikaanse oorlogsindustrieel complex veilig te stellen en het bouwen van oppositieblokken tussen Europa en de rest van Eurazië.

Toch vindt de bovengenoemde “apocalyptisch-politieke theologie”, diep geïnspireerd door de klassieke thema’s van evangelicalisme en christelijk zionisme, haar theoretische referentie in een even kort pamflet uit 1944 van de gereformeerde theoloog Reinhold Niebuhr, getiteld De kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Het “werk” verdient nog een parenthese, want het geeft uitdrukking aan het idee van een werkelijke existentiële botsing tussen de Verenigde Staten en Europa. Om eerlijk te zijn, het idee is ook niet bijzonder origineel. Reeds in de 19e eeuw werden in de Verenigde Staten samenzweringstheorieën verspreid, volgens welke de Europese keizerrijken, samen met de Paus en de Jezuïeten, probeerden de democratische regering in Washington te vernietigen.

Niebuhr’s pamflet richt zich in feite op de “moderne democratische beschaving”. Dit, gebaseerd op de “liberale geloofsbelijdenis”, is de uitdrukking van de “kinderen van het licht”, wier enige zonde een naïeve sentimentele benadering van de internationale betrekkingen is. De “democratische beschaving” staat tegenover die van de “kinderen der duisternis”, die gewijd zijn aan moreel cynisme (een kenmerk dat volgens Niebuhr zowel Mussolini, door een directe lijn met Mazzini verbonden, als Hitler onderscheidt); hun antidemocratie zou politiek beïnvloed zijn door Hobbes en godsdienstig door Luther. Zij zijn kwaadaardig, maar zeer intelligent en kennen geen andere wet of recht dan eenvoudige dwang. De vijand van de “kinderen van het licht” kan dus alleen maar de “duivelse razernij” van het nazisme en het fascisme zijn, die de instrumenten van de moderne technologie in dienst hebben gesteld van een anti-moderne ideologie die de gemeenschap boven het individu stelt.

Niebuhr’s beweringen kunnen echter gemakkelijk weerlegd worden op verschillende niveaus. Ten eerste lijkt de gereformeerde theoloog een slechte kenner van Hobbes te zijn, wiens “enige fout” op zijn best is dat hij macht, het gewicht en de centraliteit ervan in alle menselijke gedragingen nooit verbergt en nooit verheerlijkt. Ten tweede lijkt hij de vele misdaden van het liberale kolonialisme te negeren en het feit zelf dat de zogenaamde “Monroe Doctrine”, verre van het produkt te zijn van isolationistische geopolitiek, eenvoudigweg de eerste uiting was van Noordamerikaans imperialisme.

Bovendien lijkt hij te negeren dat de afwezigheid van “recht”, om Carl Schmitt te parafraseren, het belangrijkste kenmerk is geweest van het Noord-Amerikaanse optreden op het Europese continent. Door de vijand (die het verdient te worden vernietigd) te demoniseren, hebben de VS het “recht van de sterkste” naar Europa teruggebracht. Door het traditionele ius publicum europaeum, dat de basis vormde van de betrekkingen tussen de christelijke monarchieën van het continent, te overwinnen, hebben de VS het continent een overheersing opgelegd die thans, met Rusland als enige uitzondering, totaal is geworden.

Het is niet verwonderlijk dat de Trumpistische agitator en theoreticus Steve Bannon vaak heeft verwezen naar een niet nader gespecificeerd “verlicht kapitalisme”, doordrenkt met “joods-christelijke waarden”, dat heeft geholpen het nazisme te verslaan en een “barbaars rijk” (de verwijzing is naar de Sovjet-Unie) terug te sturen naar het Oosten (11). (11) Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huidige voorstanders van het Grote Ontwaken afwisselend hun toevlucht nemen tot vergelijkingen met het communisme en het nazisme om de huidige beperkende omstandigheden te beschrijven.

Bannon zelf nam het thema (niet zonder bijbelse verwijzingen) van “kinderen van het licht versus kinderen van de duisternis” op in een inmiddels beroemd geworden interview met de voormalige apostolische nuntius in de Verenigde Staten, Carlo Maria Viganò, die bekend staat om zijn pro-Trump en anti-Biggerhead standpunten [12]. In dit interview wordt expliciet verwezen naar de onzalige alliantie tussen de “globalistische diepe staat” en het “wrede communistische regime” (de verwijzing is China). Een theorie die tamelijk bizar lijkt, gezien het feit dat de spil van het globalisme, George Soros, in de Volksrepubliek China als terrorist wordt beschouwd, en dat de huidige regering-Biden de anti-China geopolitieke standpunten van de vorige regering alleen maar verder heeft opgevoerd (men denke aan de ondertekening van het AUKUS pact en de militaire versterking van de separatistische regering van Taiwan, een stokpaardje van Steve Bannon).

In feite verloor de zogenaamde Deep State zijn belangstelling voor China op het moment dat Bannon besefte dat het grote Aziatische land een reële bedreiging vormde voor de Noord-Amerikaanse mondiale hegemonie. Dit was al het geval tijdens de eerste presidentiële termijn van Barack Obama. Wat de zogenaamde globalistische elites betreft, hun belang in de Chinese markt is onlosmakelijk verbonden met de omverwerping van de CCP-regering. Het is geen toeval dat de eerder genoemde speculant George Soros de Chinese president Xi Jinping herhaaldelijk heeft omschreven als de grootste vijand van de open samenleving.

De pandemische crisis heeft de standpunten die altijd perfect binnen het (progressieve of reactionaire) Atlantische geopolitieke schema blijven, alleen maar verder uitvergroot. Het gaat er hier niet om de oorsprong van het virus vast te stellen, een onderwerp waarover nooit definitief uitsluitsel zal bestaan (hoewel de auteur zich heeft laten leiden door de empirische vaststelling dat het voortdurend zoeken naar een vijand een fundamentele vooronderstelling is voor de voortdurende herbevestiging van het Noord-Amerikaanse hegemoniale stelsel). Waar het om gaat zijn de effecten.

Het eerste en meest voor de hand liggende gevolg van de pandemische crisis is de versnelling van bepaalde tendensen en dynamieken die zich in het “Westen” al verscheidene decennia manifesteren. De evolutie van de Westerse samenleving in de richting van een vorm van “bewakingskapitalisme” of “liberaal totalitarisme” is door “Great Awakening”-theoretici verkeerd begrepen als zou de samenleving Chinezer worden. Eerlijk gezegd kan het meest directe historische antecedent gemakkelijk worden gevonden in de Patriot Act van de regering Bush jr., die de NSA vrij spel gaf om zelf Amerikaanse burgers te bespioneren. Bovendien bestonden er al lang voor de pandemiecrisis systemen om de bevolking via sociale netwerken en zoekplatforms in de gaten te houden en te volgen.

Dezelfde maatregelen om de epidemie tussen China en het “Westen” in te dammen waren totaal verschillend. In het geval van China werd gekozen voor plaatselijke sluitingen, snelle traceerbaarheid en versterking van de gezondheidszorg als een instrument van nationale veiligheid. In het geval van het Westen (behalve in zeldzame gevallen) lag de nadruk, mede vanwege de immense schade die is aangericht door decennia van uit de hand gelopen neoliberalisme, op wijdverspreide en langdurige lockdowns, trage of geen tracering, publieke blaming en cyberterrorisme. Bovendien werden vaccins (uiteraard alleen die welke door Westerse farmaceutische multinationals werden geproduceerd) beschouwd als de enige manier om de crisis te boven te komen, tot in het extreme geval van Italië (een echt laboratorium van politieke experimenten, van de geel-groene regering tot de hyper-Atlantische regering van de “bankster” [13] Mario Draghi), waar een soort fictieve vaccinverplichting werd opgelegd via het “groene certificaat”: een instrument dat openlijk discriminerend is, niet alleen tegen degenen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten vaccineren, maar ook tegen degenen die dat wel hebben gedaan met niet-westerse vaccins. Er zij op gewezen dat deze maatregel niet bestaat in China, waar reeds in de zomer van 2020 een semi-normale toestand is hersteld zonder enige al dan niet fictieve vaccinatieverplichting. We kunnen dus met recht spreken van een nieuwe “Israëlisering van de samenleving”.

Het is niet anders indien de “verchinezing van de samenleving” de geleidelijke beperking van de arbeidsrechten betekent, aangezien wij te maken hebben met twee totaal verschillende samenlevingsvormen. In concreto is het onmogelijk vergelijkingen te trekken tussen een vorm van nationaal socialisme dat in staat is meer dan 700 miljoen mensen uit de armoede te halen en dat gebaseerd is op het idee van “gemeenschappelijke welvaart” en een neoliberaal model, dat als enige ambitie heeft te experimenteren met nieuwe onderdrukkingstechnieken (zonder iets terug te geven aan de bevolking) om zijn systeem van uitbuiting in stand te houden tegenover de cyclische structurele crises van het hyper-kapitalisme.

Echt verzet tegen de huidige evolutie van het systeem kan niet beperkt blijven tot een eenvoudig “neen” tegen het vaccin of het “groen certificaat”. Afgezien van het feit dat zelfs een beginneling op het gebied van de traditionele studies zich belachelijk zou maken als men zichzelf als “wakker” zou bestempelen om het enkele feit dat men een injectie heeft geweigerd, is denken dat men zich uitsluitend en alleen op deze gronden tegen het systeem kan verzetten, of dat men kan streven naar een terugkeer naar het verleden dat de weg heeft gebaand voor de huidige situatie, zonder ook maar een krasje te zetten op de Atlantische dogma’s, absoluut medeplichtig zijn met het systeem zelf.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.eurasia-rivista.com/grandi-risvegli-e-figli-della-luce/

En: “Grands Réveils” et “Enfants de Lumière” : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Voetnoten

[1] Cf. C. Mutti, Introduzione alle Epistole di Apollonio di Tiana, Edizioni di Ar, Padova 2021, pp. 9-41.

[2] M. G. Buscema, Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica”, “Eurazië. Rivista di studi geopolitici” 4/2021, blz. 122.

[3] Lord Northbourne, Quale progresso, Cinabro Edizioni, Roma 2021, p. 104.

[4] R. Guénon, Errore dello spiritismo, Luni Editrice, Milano 2014, p. 198.

[Il “Grande Risveglio”. Una teologia politico-apocalittica, ivi cit, p. 124.

[6] Quale progresso, ivi cit, p. 64.

[7] A. Dugin, Tegen de grote reset, het manifest van het grote ontwaken, Ars Magna (2021), p. 47. Recensie van Claudio Mutti in “Eurasia” 4/2021, blz. 221-222.

[8] Ibidem, p. 38.

[9] Zie R. Hofstadter, De paranoïde stijl in de Amerikaanse politiek, http://www.harpers.org.

[10] Zie R. Niebuhr, De kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis, Charles Scribners’ Son (1944).

[11] Zie A. Braccio, Gli USA contro l’Eurasia: il caso Bannon, http://www.eurasia-rivista.com.

[12] Lord Northbourne’s eerdere uitspraak over pogingen om God definieerbaar te maken voor iedereen, zelfs voor de minst ontwikkelde geesten, is perfect van toepassing op de huidige toestand van de Katholieke Kerk. Beide standpunten, Bergoglio’s “modernistische” en Viganò’s “conservatieve”, zijn diep beïnvloed door de protestantse geest. De eerste is gezwicht voor de evangelische propagandastijl om het beeld van God voor iedereen toegankelijk te maken. De laatsten kozen voor de apocalyptische benadering die typisch is voor het Noord-Amerikaanse evangelicisme. Hieraan moet worden toegevoegd dat veel van Bergoglio’s standpunten vaak en opzettelijk worden verdraaid.

[13) De term werd in de jaren dertig gebruikt door Léon Degrelle om de gangsterpraktijken aan te duiden die de grote financiële instellingen toepasten om hun controle over de bevolking te behouden.Categorieën:Verenigde Staten

Tags: , , , , , , ,