Aleksandr Doegin: de Vrede van Westfalen

Aleksandr Doegin (2021)

Iedereen die de internationale betrekkingen ook maar oppervlakkig heeft bestudeerd, weet dat de wereldorde waarin de mensheid nog steeds leeft, gebaseerd is op de bepalingen van de Vrede van Westfalen. Deze uitdrukking is vandaag de dag gemeengoed, maar het is de moeite waard eraan te herinneren wat deze vrede was, die op 24 oktober 1648 gesloten werd.

Op die dag werd in Münster en Osnabrück een akkoord bereikt tussen de grote Europese mogendheden om een einde te maken aan de Dertigjarige Oorlog. In de Europese geschiedenis wordt de Dertigjarige Oorlog beschouwd als de grens tussen de middeleeuwse orde en de volledige komst van de moderne tijd. Het was de laatste oorlog die onder het vaandel van de godsdienst werd uitgevochten. Katholieke landen vochten tegen protestantse landen. De belangrijkste vraag was: wie zou er winnen – de Reformatie of de Contrareformatie?

Het model van de middeleeuwse politiek en ideologie in deze oorlog werd vertegenwoordigd door de Zuid-Europese mogendheden die vochten onder de vlag van het katholicisme en het Oostenrijkse keizerrijk.

De protestantse landen – vooral Engeland en de Scandinavische staten, maar ook de volgelingen van Luther in andere delen van Europa – verzetten zich tegen de opperheerschappij van de pausen en de macht van het keizerrijk. Vanwege zijn traditionele haat tegen de Habsburgers vocht Frankrijk, dat officieel katholiek was, maar al diep gemoderniseerd, aan de kant van de protestanten.

Tot een derde van de Europese bevolking kwam om in de oorlog en sommige streken verloren meer dan 70% van hun bevolking. Het was een echte wereldoorlog, want hij trof niet alleen het grondgebied van het oude Europa, maar ook de koloniën.

De betrokken strijdkrachten waren vrijwel gelijk, en geen van beide partijen slaagde erin, ondanks hun enorme verliezen, een beslissend voordeel te behalen. De Vrede van Westfalen zorgde voor dit machtsevenwicht door de rechten van beide oorlogvoerende partijen te erkennen.

Hoewel het katholieke zuiden stand wist te houden tegen de protestantse opmars en het Habsburgse Rijk zijn positie en invloed behield, zij het in verminderde vorm, was het toch het protestantse noorden dat de overhand had. De protestantse landen drongen er vanaf het begin op aan dat er in de Europese politiek geen gezag zou zijn dat boven de nationale soevereiniteit zou staan – noch het gezag van de Roomse Kerk, noch dat van het Oostenrijkse keizerrijk.

Toen werd het beginsel van de natiestaat, van de nationale staat en van de nationale soevereiniteit eindelijk door allen erkend. Hoewel het katholicisme en het keizerrijk bleven bestaan, werden zij niet langer erkend als supranationale entiteiten, maar als afzonderlijke Europese staten die op gelijke voet stonden met alle andere. Het Rijk werd gedegradeerd tot een Europese staat, en de status van de paus werd uitsluitend gehandhaafd op het gebied van de katholieke landen, en alleen als een zuiver religieuze autoriteit. Met andere woorden, hoewel de protestanten (en de Fransen die zich bij hen aansloten, die grotendeels de initiatiefnemers waren) hun tegenstanders niet definitief overwonnen, slaagden zij erin hun idee van normatieve politiek aan heel Europa op te leggen.

Deze orde wordt de Westfaalse orde genoemd: zij berust op het beginsel van nationale soevereiniteit, waarboven geen enkele autoriteit of macht – religieus of keizerlijk – erkend wordt. Voortaan worden vraagstukken van godsdienst, politieke structuur en sociale orde een zaak van elke natiestaat, en niemand kan daarop invloed uitoefenen namens een supranationale structuur.

De Vrede van Westfalen viel samen met de opkomst van de bourgeoisie, die in die tijd een felle strijd voerde tegen de middeleeuwse orde, waarin de priesterlijke en militaire aristocratie de maatschappij regeerden. De Europese bourgeoisie valt het priesterschap aan, vertegenwoordigd door de pausen, en de militaire aristocratische kaste, vertegenwoordigd door het Oostenrijkse keizerrijk. Ja, het was nog geen volwaardige burgerlijke democratie, want alle protestantse landen bleven monarchieën. Maar het was een nieuw soort monarchie – een soort bourgeois monarchie.

En hoewel het rooms-katholicisme en de Habsburgers de oude Europese orde op hun grondgebied trachtten te handhaven, werden zij gedwongen de Westfaalse spelregels te aanvaarden. In deze regels wordt de natiestaat normatief, die door zijn ideologie reeds de groei van de bourgeoisie en de uittreding uit de Middeleeuwen bevorderde. Niet alleen in protestantse landen, maar ook in katholieke landen.

Het is veelzeggend dat in Engeland zelf, een jaar na de Vrede van Westfalen, koning Karel I werd terechtgesteld als gevolg van de burgeroorlog die nog eerder was begonnen. Frankrijk daarentegen volgde dezelfde weg, die in de volgende achttiende eeuw leidde tot regicide en machtsovername door vertegenwoordigers van de burgerlijke oligarchie. De katholieke landen daarentegen bleven langer aan de oude gebruiken vasthouden dan de andere, en de bourgeoisie zegevierde daar uiteindelijk pas in de twintigste eeuw.

Zo betekende de Vrede van Westfalen de historische overwinning van de wereldlijke bourgeoisie op de christelijke keizerlijke opvolgingsorde. Het was ook het moment waarop het nationalisme zich ontpopte als het belangrijkste instrument van de Europese bourgeoisie in de strijd tegen de heilige middeleeuwse orde. De Vrede van Westfalen gaf geboorte aan de natiestaten.

Later werd de bourgeoisie nationalistischer en verwierp zij tegelijkertijd de natiestaten – de moderne Europese Unie is daar een voorbeeld van. Zo begon de Vrede van Westfalen geleidelijk te worden ontmanteld door de krachten die haar hadden opgebouwd. Maar dit is de volgende bladzijde in de geschiedenis van de politieke ideologieën en de internationale betrekkingen. In vergelijking met het hedendaagse globalisme is de natiestaat nog ver weg, maar reeds bij zijn oorsprong is hij iets dubieus en anti-traditioneels, als iets bourgeois. Even dubieus en met onoplosbare tegenstellingen is het nationalisme, dat overwonnen moet worden.

Geen natie, maar een keizerrijk. Niet de Westfaalse burgerlijke wereld, maar de heilige orde van de grote uitgestrektheid.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.geopolitica.ru/article/vestfalskiy-mir

en: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/23/alexandre-douguine-la-paix-de-westphalie-6345546.htmlCategorieën:Geopolitiek, Geschiedenis

Tags: , , , , ,