William Irwin Thompson: op de rand van de geschiedenis:

Giovanni Sessa (2021)

Het theoretische debat over de geschiedenis aan het begin van de eenentwintigste eeuw is nog springlevend. Dit kan worden verklaard door het feit dat wij allen, op verschillende manieren, de kinderen zijn van de filosofieën van de geschiedenis en de drama’s die zij in de vorige eeuw hebben bepaald. Zeker, in de huidige fase zijn verschillende onderzoekers, in plaats van de zin en het doel van de geschiedenis in twijfel te trekken, begonnen zich af te vragen of het mogelijk is verder te gaan dan de geschiedenis. Onder hen is de Amerikaan W. I. Thompson, wiens nieuwe uitgave van All’orlo della storia. Per una critica della tecnocrazia, met een voorwoord van Luca Siniscalco.

Thompson lijkt in feite het standpunt te volgen dat Ernst Jünger in De muur van de tijd uiteenzette, om te erkennen wat voorbij de historische tijd zelf kan worden gegeven. De Amerikaan probeert met een archeo-futuristisch cultureel instrumentarium: “in het heden de constanten van het verleden en de kiemen van de toekomst op te sporen […] hij identificeert aldus bepaalde conjuncturen waarvan hij veronderstelt dat ze in de post-industriële en post-nihilistische toekomst waar zouden kunnen worden” (p. V). Het voorgestelde experiment dwingt ons op de lijn van het nihilisme te blijven, wachtend op lichtstralen in de donkere schaduwen van de huidige tijd, om het profiel van een mogelijk nieuw begin te identificeren. Dit is dus niet een van de vele klachten van de passatisten over de huidige stand van zaken – integendeel! Een blik op de geschiedenis vindt zijn bestaansreden in de observatie van de onzinnigheid van het heden, maar duwt ons niet terug, naar het verleden, maar suggereert het project van een andere moderniteit. Een moderniteit die niet langer is gebouwd op het paradigma van de berekeningsrelatie.

At the Edge of History werd voor het eerst gepubliceerd in de VS in 1971. Thompson had een brede opleiding en een onmiddellijke academische carrière, hoewel die te vroeg eindigde. Geschoold in de wetenschapsfilosofische teksten van A. N. Whitehead, versmaadde hij de beoefening van yoga en de studie van esoterie niet, en had hij een diepe belangstelling voor biologie en ecologie, die hem ertoe brachten de moderne “canon” in twijfel te trekken. Hij werd beïnvloed door Sri Aurobindo en frequenteerde David Spangler, een belangrijke figuur in de New Age wereld. Zijn anti-modernisme komt tot uiting in zijn observatie van het verval van het liberalisme, niet alleen als politieke doctrine, maar ook als de kern van de verbeelding van de westerse mens. Hij is van mening dat het liberalisme niet langer zal kunnen dienen als richtinggevend beeld voor nieuwe generaties. Hij merkt ook op hoe het progressivisme “de meest valse van alle echte mythen in onze geschiedenis” is geweest (p. 126). Bovendien is het “einde” van de geschiedenis, zoals Massimo Cacciari heeft opgemerkt, niets anders dan de oneindige vooruitgang van onze tijd, die de herinnering aan alle substantie heeft verloren. Een tijd zonder diepgang, gevuld met consumptie en de veranderlijkheid van informatietechnologieën. In dit opzicht mogen wij niet hopen op de idyllische terugkeer van de goede wilde, maar moeten wij ernaar streven “de wetenschappelijke blindheid te overwinnen in een nieuw paradigma dat in staat is de bevrediging van de verticale aard […] van de mens te verzoenen met de technologische ontwikkeling” (p. X).

De neopositivistische zekerheden moeten worden gerelativeerd door een gezonde gnoseologische scepsis. Om deze redenen is Thompson, nadat hij het Esalen Big Sur Institute had bezocht, eerst een hippie- en daarna een New Age-centrum, gedesillusioneerd geraakt, omdat hij de typische karaktertrek had begrepen die het verschijnsel van de tweede religiositeit kenmerkt. In de postmoderniteit, zo herinnert Siniscalco ons, is de door Jünger reeds voorziene botsing duidelijk zichtbaar: het contrast tussen de historische potestas van het beschavingsproces en de archetypische en titanische potestas die opduiken in de hedendaagse animus. De terugkeer van de goden wordt voorafgegaan door het opnieuw verschijnen van de mythe, die onecht is en andere vormen aanneemt dan die welke haar in het verleden kenmerkten. Het is het fundament van de banden, de onzichtbare banden die de wereld bijeenhouden.

In dit verband is onze auteur geïnteresseerd in het denken van de antroposoof Rudolf Steiner, die volgens hem een “non-dualistische visie voorstelt, waarbij de mens wordt waargenomen als […] mede-verweven in een universum van psychofysische essentie” (p. XVIII). In deze verklaringen komt, naar onze mening, zijn theoretische dubbelzinnigheid naar voren. Een recensie van Giovanni Gentile volstond om aan te tonen hoezeer Steiners denken helemaal niet monistisch, maar toch dualistisch was (vgl. G. Gentile, Ritrovare Dio, Mediterranee, blz. 191-196), om nog maar te zwijgen van zijn kritiek op Evola’s antroposofie! In ieder geval kan de heropkomst van de mythe in de hedendaagse wereld ook worden waargenomen in de fantasyliteratuur, door de schrijver gelezen als een “nieuwe mythologie”.

De mythisch-fantastische suggesties zouden ook een keerpunt kunnen bepalen in de apodictische wetenschap, die haar verre hermetische wortels zou kunnen vinden in deze nieuwe ontmoeting. Heisenberg, de vader van de kwantumfysica, was een typisch voorbeeld van een wetenschapper die openstond voor Sophia en in staat was een holistische visie op de werkelijkheid te hebben. Het project van de andere moderniteit heeft volgens Thompson dringend behoefte aan de ontwikkeling van een logica die niet uitgaat van een eleatisch identarisme, maar van een hyper-logica. Hij dacht zelfs aan een nieuwe spiritualiteit, in overeenstemming met de “hervormde” wetenschap, waarvan het expressieve model zich zou manifesteren in een herstel van de schoonheid, in een kunst ten dienste van de nieuwe mythologie. De nieuwe wetenschap zou ook aanleiding kunnen geven tot een “andere” techniek, die afstand zou moeten doen van de angstige dimensie van het Gestell, van het systeem van de positieve techno-wetenschap.

Afgezien van enkele utopische kenmerken die uit Thompsons standpunten naar voren komen, confronteert dit boek ons met het eeuwenoude probleem van de synthese tussen vernieuwing en traditie. Het is een thema dat niet kan worden genegeerd door hen die politiek en cultureel willen handelen in de hedendaagse realiteit, om een nieuw begin te maken. At the Edge of History is daarom nog steeds een aanrader.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.centrostudilaruna.it/allorlo-della-storia.html

en: Au bord de l’histoire: redécouvrir le regard de William Irwin Thompson : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Filosofie, Geschiedenis

Tags: , , , ,