Wang Huning: China’s topideoloog en de existentiële crisis van het Westen

Markku Siira (2021)

Geopolitieke analyses vereisen inzicht in de politieke culturen van verschillende landen, en in de loop van zijn of haar onderzoek komt de geopolitoloog vaak interessante figuren tegen. Een van hen is de Chinees Wang Huning, die wel “de Richelieu van het moderne China” wordt genoemd.

Wang is een van de belangrijkste ideologen van de Volksrepubliek China en wordt beschouwd als het brein achter alle belangrijke Chinese politieke concepten van vandaag. De “Chinese droom”, de anticorruptiecampagne, het “Belt and Road”-initiatief, een assertiever buitenlands beleid en zelfs de “Xi Jinping Thought” zijn allemaal op het conto van Wang te schrijven.

Als u een foto bekijkt van president Xi op een reis of tijdens een belangrijke vergadering, ziet u waarschijnlijk de brildragende ambtenaar Wang op de achtergrond, nooit ver van de leider.

Wang vertoont gelijkenissen met beroemde figuren uit de Chinese geschiedenis, zoals Zhuge Liang en Han Fei (historici noemen deze laatste de “Machiavelli van China”), die optraden als “beschermers achter de troon”, maar onofficiële beschermers: strategische adviseurs op hoog niveau en zelfs “leraren van de keizer”.

Zo’n figuur is in het Westen ook gemakkelijk te herkennen bij eminences grises, zoals François Leclerc du Tremblay, Charles Maurice de Talleyrand, Klemens von Metternich, Henry Kissinger of Vladimir Poetins voormalige adviseur Vladislav Surkov.

Maar wat vooral opmerkelijk is aan Wang, is dat hij erin geslaagd is de rol van hoffilosoof te spelen met niet één, maar drie van China’s meest recente leiders. Vóór het presidentschap van Xi Jinping was Wang de ideoloog achter onder meer Jiang Zemin’s theorie van de “Drie Vertegenwoordigers” en Hu Jintao’s platform van de “Harmonieuze Samenleving”.

Dit is een ongekende prestatie in de wereld van de factiepolitiek van de Chinese Communistische Partij. Wang werd in de partij gerekruteerd door Jiang’s “Shanghai Gang”, een rivaliserende factie die Xi probeerde te verdrijven nadat hij in 2012 aan de macht was gekomen. Veel van haar prominente leden, waaronder voormalig veiligheidschef Zhou Yongkang en voormalig onderminister van Veiligheid Sun Lijun, zijn sindsdien in de gevangenis beland.

Ondertussen is ook het feit van Hu Jintao genegeerd, terwijl de factie van Xi haar macht alleen maar heeft geconsolideerd. Wang Huning, echter, blijft. Zijn voortdurende aanwezigheid spreekt boekdelen over de diepte van zijn politieke sluwheid, en over zijn belang voor het Chinese staatsapparaat.

China’s éminence grise was ooit een productief schrijver, die bijna twintig boeken en talrijke essays publiceerde. De ogenschijnlijke continuïteit tussen de ideeën in deze werken en wat er vandaag de dag in China gebeurt, laat zien dat Peking de wereld nog steeds door de ogen van Wang Huning ziet.

In 1988, op 30-jarige leeftijd, werd Wang de jongste professor aan de Fudan-universiteit, een carrière die in een ongekend tempo begon. Wang kon ook naar de Verenigde Staten reizen, waar hij zes maanden als visiting scholar verbleef. Wang had een grote nieuwsgierigheid naar Amerika en maakte van de gelegenheid gebruik om rond te reizen in verschillende steden en universiteiten, als een soort moderne Chinese Alexis de Tocqueville.

Wat hij zag, schokte hem diep en veranderde definitief zijn kijk op het Westen. Wang legde zijn observaties vast in een boek dat in 1991 in China werd gepubliceerd onder de titel Amerika versus Amerika. Daarin uitte hij zijn ontzetting over de daklozenkampen in de straten van Washington D.C., de drugscriminaliteit in de arme zwarte buurten van New York en San Francisco, en de grote bedrjjven die gefuseerd leken te zijn met de regering en deze over leken te nemen.

Uiteindelijk concludeerde hij dat Amerika in de greep was van een “onstuitbare onderstroom van crisis” die voortkwam uit zijn sociale tegenstellingen, onder meer tussen rijk en arm, democratische en oligarchische macht, klasseprivilege, individuele rechten en collectieve verplichtingen, culturele tradities en de oplosmiddelen van de vloeibare moderniteit.

Maar als Amerikanen het gevoel hebben dat zij te maken hebben met “complexe sociale en culturele problemen”, zegt hij, dan zijn zij geneigd te denken dat die afzonderlijk moeten worden opgelost. Wang stelt dat dit nergens toe leidt, omdat de problemen in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dezelfde onderliggende oorzaak hebben: het radicale, nihilistische individualisme dat ten grondslag ligt aan het moderne Amerikaanse liberalisme.

“De echte cel van de samenleving in de Verenigde Staten is het individu,” zegt hij. Dit komt omdat de meest fundamentele cel van de samenleving, het gezin, “is afgebroken”. Tegelijkertijd heeft in het Amerikaanse systeem “alles een dubbel karakter” en is de glamour van de hogere handelskaste overvloedig aanwezig. Seks, kennis, politiek, macht en wetgeving zijn handelswaar geworden.

Deze “commodificatie corrumpeert de samenleving op vele manieren en veroorzaakt vele ernstige sociale problemen”. Immers, “het Amerikaanse economische systeem heeft menselijke eenzaamheid” als voornaamste product geschapen, evenals opvallende ongelijkheden. Als gevolg hiervan is nihilisme een “manier van leven” geworden, met desastreuze gevolgen voor de Amerikaanse cultuur.

Deze openbaring beïnvloedde Wangs opvattingen. Hij analyseerde het Chinese politieke systeem en hoe het verschilt van het westerse systeem. Wang staat zeer kritisch tegenover de Westerse democratie en zegt dat deze slechts nominaal is. Hij gelooft dat de Amerikaanse politiek wordt gedomineerd door speciale belangen, en hij heeft waarschijnlijk geen ongelijk.

Hij vindt dat China zijn eigen model van sterk, gecentraliseerd leiderschap moet volgen. Hij is een groot voorstander van China’s hybride systeem, “socialisme met Chinese kenmerken”, dat Xi Jinping nu heeft aangepast aan het idee van een “nieuw tijdperk” voor China. “Waar geen centrale regering is of waar de centrale regering in verval is,” schreef Wang eens, “is de natie verdeeld en in een chaotische toestand.

Veel van Wangs geschriften gaan over de uitdagingen van het bestuur. Hij heeft de bestuursstijlen in verschillende landen vergeleken en de drijfveren van bestuurders om de behoeften van de burgers in te schatten. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan, zegt hij, is “veiligheid” de prioriteit, terwijl in India, bijvoorbeeld, “respect” de prioriteit is.

“De behoeften van een individu kunnen door vele factoren worden beïnvloed, zoals sociale tradities, economische betrekkingen, politieke activiteiten, religieuze ideologieën en morele overtuigingen,” legt Wang uit. Het vertrouwen in de regering, zegt hij, hangt uiteindelijk af van de vraag of zij haar basisbeloften aan het volk nakomt.

De sinoloog Jude Blanchette merkte op dat Wang en andere geleerden na 1989 de nadruk legden op de behoefte aan politieke stabiliteit om de economische ontwikkeling te ondersteunen en zich sterk verzetten tegen oproepen tot politieke decentralisatie naast de economische hervormingen van Deng Xiaoping.

Volgens Wang “vereist de vorming van democratische instellingen specifieke historische, sociale en culturele omstandigheden”. Zolang niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet de politieke macht worden gericht op de ontwikkeling van deze voorwaarden. Hij sprak zelfs de vrees uit dat China door decentralisatie zou worden “opgedeeld in 30 hertogdommen en 2000 rivaliserende vorstendommen”.

Blanchette stelt dat “de erfenis van Wangs neo-autoritarisme en zijn neef, het neoconservatisme, onder Xi Jinping zal worden voortgezet”. Xi’s regering heeft de controle over staatsbedrijven naar de provincies verschoven. Voor degenen die een Mao-achtige “cultus van Xi” verwachtten, zij er echter op gewezen dat de ideoloog Wang ook een uitgesproken criticus is van Maoïstische excessen. De Culturele Revolutie was, in zijn ogen, een “politieke ramp”.

Volgens een door Wikileaks uitgelekt rapport deelt Xi Jinping – die door diplomatieke bronnen in de VS “Mr Clean” is genoemd – de mening van Wang dat de alomtegenwoordige commercialisering van de Chinese samenleving en de daaruit voortvloeiende neo-verrijking, officiële corruptie, verlies van waarden, waardigheid en zelfrespect, en morele ondeugden zoals drugs en prostitutie “weerzinwekkende” verschijnselen zijn.

Wang heeft Xi er nu blijkbaar van overtuigd dat zij geen andere keuze hebben dan drastische maatregelen te nemen tegen de existentiële bedreigingen die het westerse economische en culturele liberale kapitalisme vormt voor de Chinese sociale orde. Deze bedreigingen zijn bijna identiek aan de problemen waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd.

Het huidige Chinese leiderschap heeft, in navolging van Wangs ideeën, getracht de giftige invloed van het liberale Westen te ondermijnen. Dit komt ook tot uiting in de repressie van seksuele minderheden, en de vermeende schadelijke invloed van androgyne boybands, populair bij jongeren, is vervangen door idealen van mannelijkheid en nationalisme.

Met de opkomst van het conservatieve China moet het Westen zich bezighouden met diepgaande en rigoureuze introspectie. Dit zou een noodzakelijke stap zijn naar de fundamentele verandering die nodig is. Het lijkt er echter op dat noch de VS noch de EU over een ideologie als die van Wang beschikken om een in verval geraakt beschavingsmodel te helpen omvormen tot een gezondere en duurzamere vorm. Onvoldoende politieke wil ook, veronderstel ik?

Op dit moment lijkt het erop dat ons bijna het enige “alternatief” wordt geboden voor het “groene kapitalisme” en het transhumanisme van de westerse oligarchen, gecombineerd met een sociaal classificatiesysteem naar Chinees model.

In geval van een systeemcrisis moet de westerse heersende elite kiezen tussen het verlies van economische macht of het verwerpen van de “liberale democratie”; het “nieuwe normaal” van het Coronatijdperk heeft laten zien waarvoor zij heeft gekozen. Het Westen kan het zich niet langer veroorloven het China van Wang Huning te bekritiseren om zijn autoritarisme.

Vertaling (uit het Frans): elementen

Oorspronkelijke tekst: https://markkusiira.com/2021/11/01/wang-huningin-kiina-ja-lannen-eksistentiaalinen-kriisi/

En: La Chine de Wang Huning et la crise existentielle de l’Occident : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , ,