De Europese Unie, tussen Frankisch en Euraziatisch Europa

Cristi Pantelimon (2021)

De Europese Unie is Europa niet. Er is niets spectaculairs aan deze verklaring, het is een feitelijke realiteit. Niet alleen omvat de EU niet alle Europese staten, maar binnen de huidige unie zijn er ook veel krachten die het model van unievorming willen hervormen. Deze krachten manifesteren zich, zoals we hebben gezien na de verkiezingen voor het Europees Parlement van 26 mei 2019, zowel in de “perifere” EU-landen (Hongarije, Polen, die de leiders zijn van de zogenaamde Visegrad-groep) als in de machtige EU-landen, zoals Italië, Frankrijk en – in mindere maar niet onbelangrijke mate – Duitsland. Dit zijn duidelijk geen goede tijden voor Europa en de EU. Daarom is het de moeite waard om kort enkele geopolitieke elementen de revue te laten passeren om te zien wat de toekomstige ontwikkeling van het continent, zijn sterke en zwakke punten, zouden kunnen zijn.

Geopolitieke eenheid of interne economische verdeeldheid?

Een verenigd Europa is een romantische droom uit de 19e eeuw en zelfs nog vroeger, maar pas in het interbellum kreeg het eenmakingsproces een plan en een actor die de leiding nam. De acteur werd Duitsland genoemd, en de definitie van het toenmalige Duitse Europa beperkte zijn reikwijdte tot West- en Midden-Europa, tot aan de grenzen van de Russische orthodoxie [1]. Het was, in de woorden van een geopoliticus als Jordis von Lohausen, het zogenaamde Frankische Europa, het Karolingische Europa, dat vandaag nog te vinden is in het befaamde “Frans-Duitse koppel”, waaraan om voor de hand liggende redenen een oostelijke periferie werd toegevoegd die grondstoffen leverde. Dit “kleine” Europa, verstoken van geopolitieke inhoud en strategische vitaliteit, staat tegenover het zogenaamde Euraziatische Europa, een Zeer Groot Europa van Lissabon tot Vladivostok, gewenst door visionaire geopolitici als Lohausen, Jean Thiriart, of de volstrekt atypische figuur van de Duitse nationaal-bolsjewiek Ernst Niekisch [2]. Europa van Lissabon tot Vladivostok bevat de ontwikkeling van een geopolitieke kern die Franse strategen sinds het begin van de 20e eeuw hebben ontwikkeld als antwoord op de alarmerende machtsstijging van de VS : de beroemde (maar vandaag de dag nog steeds over het hoofd geziene) “as Parijs-Berlijn-Moskou”, die de Fransen, gevoelig voor de geopolitieke opmars van de Angelsaksische wereld, juist als tegenwicht tegen de VS en zijn Europese pandit, Engeland, hadden geconcipieerd [3].

Zo zou een “verenigd Europa” kunnen ontstaan, hetzij in de geringe omvang van de huidige EU, hetzij in het perspectief van een opening naar het Euraziatische Heartland, dat door Engelse en Amerikaanse theoretici wordt beschouwd als de geopolitieke kwintessens van de wereld [4], voor een mogelijke interpenetratie met de grote accumulatie van economische en beschavingskracht van China, waardoor de Euraziatische synergie zou kunnen toenemen.

De EU lijkt vooralsnog niet meer te zijn dan een optelsom van economische beloften, onder de scepter van een bureaucratie die niet klaar lijkt voor de grote geopolitieke uitdagingen die ons te wachten staan.

Maar we moeten eerlijk zijn en zeggen dat de EU af en toe een “geopolitieke flits” van genialiteit heeft, of lijkt te hebben, maar dat die snel verloren gaat in de strijd om de suprematie op het niveau van de Brusselse superstaatbureaucratie. Daartoe behoren het idee van een gemeenschappelijk Europees leger – een idee dat de VS met alle mogelijke middelen afwijzen, omdat het duidelijk is dat een dergelijk leger zal leiden tot een scheiding van de geopolitieke lotsbestemmingen van Europeanen en Amerikanen – of het idee van een opening in de betrekkingen met Rusland, dat Frankrijk en Duitsland aan het beoefenen zijn. Het recente voorbeeld van de North Stream 2-gaspijpleiding is meer dan veelzeggend. Afgezien van deze elementen blijft het Europese continent echter voorlopig verdeeld – niet alleen door de hegemonen die zich voor zijn eenheid zouden moeten inzetten, maar ook om redenen die verband houden met de interne anatomie van Europa, met inbegrip van de Russische wereld of het gebied van de voormalige USSR, ten gevolge van de recente naoorlogse geschiedenis.

De huidige Europese Unie is in wezen het product van de nederlaag van dit Frans-karolingische Europa (Fränkisches Europa) als gevolg van de “onnatuurlijke” Amerikaans-Russische cohabitatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit samenleven leidde tot het ontstaan van het IJzeren Gordijn, de deling van Europa en vooral de vervreemding van de volkeren van Zuid-Oost-Europa van Moskou.

Nadat Hitlers avontuur van een zuiver Duits en anti-Russisch Europa was geëindigd met de nederlaag van het Derde Rijk, trokken twee totaal verschillende stromingen van opvatting en wil door Europa. Terwijl het Westen, gedomineerd door de Amerikaanse invloed, Moskou zag als een mogelijke bondgenoot voor één Europese toekomst – in de trant van de Gaulle, die de Amerikaanse voogdij graag zou vervangen door vriendschap met Moskou op de as Parijs-Berlijn-Moskou – wilde het Oosten, verstikt door de niet aflatende druk van de USSR, zich eenvoudigweg in de armen werpen van een Amerikaans-Westeuropese fata morgana, geschilderd in de al te felle kleuren van volmaakte welvaart en democratie. Zelfs vandaag, drie decennia na de val van de Berlijnse Muur, heeft deze fata morgana haar middelen nog niet uitgeput.

De geopoliticus Jean Thiriart, die vóór de veranderingen van 1989 deze impasse in Europa aanvoelde, in feite dit schijnbaar onverbiddelijk lot van verdeeldheid, zei dat een Vierde Rijk niet langer mogelijk was; in plaats daarvan kondigde hij tenslotte het ontstaan aan van een verenigd Europa, een combinatie van West-Europa en de USSR… Thiriart, wiens volstrekt onorthodoxe denken, in die zin dat het in het geheel niet aan etiketten onderhevig is, wellicht choqueert, was ook een criticus van het idee van een confederaal Europa, waarin elke staat zijn soevereiniteit behoudt, zoals Charles de Gaulle dat wenst. Maar de Gaulle is, ondanks al zijn verdiensten, ook een voorvader van het huidige Frans-Duitse eenheidspaar, dat nogal vijandig staat tegenover de oostelijke periferie (de Gaulle zei dat Europa Frankrijk en Duitsland was en dat de andere staten “groenten” waren – deze manier van denken leidde tot de ondergang van Hitlers Europese avontuur, Deze manier van denken bracht Haushofer, anders een groot geopoliticus, ertoe te geloven dat Italië een tweederangs land was dat zich niet kon meten met de Noordse staten – dit is een bron van de heilsopstand op EU-niveau! etc.).

Terwijl de machtige landen van het Westen soms kritisch kijken naar Oost- of Zuid-Europa en met grote toegeeflijkheid naar Rusland, dat zij natuurlijk uitnodigen om een partner te zijn in het proces van emancipatie uit de Amerikaanse voogdij, staan de landen die onder de voogdij van Moskou hebben gestaan veel meer terughoudend tegenover dit project, omdat zij zich bedreigd voelen (het is waar dat dit gevoel wordt gestimuleerd vanuit het Amerikaanse kamp!) door de terugkeer van Rusland in het Europese of mondiale geopolitieke spel.

Het verenigde Europa, of wat we de “as Parijs-Berlijn-Moskou” zouden kunnen noemen, moet dus de strijd aanbinden met de anti-Russische gevoelens in Oost-Europa en de weg banen voor evenwicht en herverdeling van de gemeenschappelijke economische middelen van de EU. In een Europa dat in economisch opzicht categorisch wordt gedomineerd door Duitsland en de landen in zijn invloedssfeer, of door Frankrijk en Duitsland samen [5], is het moeilijk aanspraak te maken op volledige consensus van diegenen die niet ook profiteren van het gemeenschappelijke Europese project. Het probleem is historisch. In het interbellum, als we alleen het geval van Roemenië nemen, doorliep het proces van “aanvaarding” van de Duitse overheersing in Europa dramatische fasen. Roemenië had te lijden onder de economische “uitbuiting” van het Duitse centrum ten opzichte van de oostelijke periferie, die grondstoffen leverde.

De grote Roemeense econoom Mihail Manoilescu (foto, hiernaast) bouwde zijn hele economische theorie op de noodzaak om de verschillen in economisch potentieel tussen het centrum en de periferie door politieke wil relatief op te heffen, zodat de periferie weerstand kon bieden aan het centrum. Hoewel een groot voorstander van een verenigd Europa (Manoilescu was bevriend met graaf Coudenhove-Kalergi, in wiens ideeën hij geloofde), stuitte de Roemeense econoom in die tijd op Duitse beloften dat de periferie niet zou worden verwaarloosd door het industriële centrum van Europa:

“Wij kunnen ook niet betwisten dat een dergelijk plan mogelijk en uitvoerbaar is. Maar is het genoeg om plannen te maken om de wereld te veranderen? Wij, de Donau-boeren, zijn ongelovig. In de loop der eeuwen hebben wij geleerd dat wij zelfs niet moeten vertrouwen op wat wij met onze eigen ogen zien, laat staan op loutere beloften” [6].

Dit probleem zal zich binnenkort voordoen met Rusland, een land met enorme hulpbronnen en een enorm economisch potentieel, dat het echter moeilijk heeft op het gebied van economische efficiëntie. Onlangs is op 7 juni op het Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg een economische overeenkomst tussen Duitsland en Rusland ondertekend, die kennelijk uniek is in haar reikwijdte, de “Overeenkomst inzake verdiepte economische samenwerking”, die een nieuwe periode van openheid in de Duits-Russische betrekkingen inluidt. Maar zal Rusland zich niet “gekoloniseerd” voelen door de doordringende macht van het Duitse kapitaal, zodat deze overeenkomst, aangekondigd als een grote overwinning en een teken van samenwerking tussen de twee landen, niet op een gegeven moment een twistpunt wordt tussen westerse technologie en oosterse hulpbronnen? Een verenigd Europa zal deze test moeten doorstaan – en nog vele andere, waarop wij hier niet zullen kunnen ingaan.

Europese en Amerikaanse ‘kolonisatie

Het project van een verenigd Europa lijdt onder een reden die een vast idee lijkt te zijn, waarmee het Europese Westen voortdurend zwaait: Europa is gekoloniseerd door de VS, Europa is vazal van de VS, enz. Achter het kritische register tegen Amerika gaan natuurlijk bepaalde Europese belangen schuil, ook op het gebied van wat wij de “as Parijs-Berlijn-Moskou” hebben genoemd (waaraan wij, afhankelijk van de context, Rome kunnen toevoegen, dat ook belang stelt in goede betrekkingen met Moskou), maar het is natuurlijk ook een echte geestesgesteldheid, die zijn oorsprong vindt in de tijd van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse interventie in Europa aan het einde van de laatste wereldoorlog werd in West-Europa niet op dezelfde manier ervaren als in Oost-Europa. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Engels-Amerikaanse landing in Normandië op 6 juni 1944 schreef een Franse website die gespecialiseerd is in geopolitieke analyse zwart op wit: “D-Day, 6 juni 1944: het Amerikaanse Rijk valt Frankrijk binnen” [7]. Het artikel, met veel belangrijke historische verwijzingen, laat zien hoe het Amerikaanse leger de steden van Normandië zonder reden bombardeerde, waarbij zo’n twintigduizend burgerslachtoffers vielen, hoe Amerikaanse soldaten Franse meisjes verkrachtten, hoe de Amerikanen uiteindelijk graag hadden samengewoond met het voldoende onderdanige Vichy-regime (zoals ze met Hitler hadden gedaan), in plaats van om te gaan met de veel patriottischer De Gaulle, enz. Met andere woorden, een volledig omgekeerd beeld in plaats van een “bevrijding” van Frankrijk, zoals we naïef hebben geleerd uit het huidige historiografische materiaal. Het artikel in kwestie is niets meer dan een voortzetting van een mentaliteit, een anti-Amerikanisme dat begon met D-Day en vandaag nog steeds voortduurt, in meer wetenschappelijke of journalistieke posities.

Vanuit dit oogpunt vertegenwoordigt een Franse auteur als Hervé Juvin de typische Franse reactie op wat wij de “kolonisatie” van Europa door de Verenigde Staten hebben genoemd. In een reeks boeken gewijd aan de economische en geopolitieke betrekkingen tussen Europa (en vooral Frankrijk) en de Verenigde Staten, betoogt Juvin, econoom van beroep, dat de Verenigde Staten, ondanks de voorspellingen dat Amerika in de toekomst sneller zou aftakelen, in feite nog steeds zeer sterk zijn in het verdedigen van hun mondiale belangen en het onder de duim houden van Europa. Het is duidelijk dat een dergelijke voogdij moet verdwijnen in de ogen van H. Juvin, die op dit punt een volgeling is van Charles de Gaulle. Zijn toon is meer dan categorisch: ofwel wordt de EU een volwaardige factor in geopolitiek opzicht, door de Amerikaanse voogdij op te geven en aldus te zorgen voor een geopolitiek evenwicht tussen de grote machtscentra van de wereld (de Verenigde Staten, China, Rusland, als militaire actor), ofwel moet zij worden opgegeven, omdat zij haar opdracht niet vervult:

“De Amerikaanse hypermacht heeft nog steeds geen einde. Hij blijft onze essentiële tegenstander, in de betekenis die Mao Zedong aan deze woorden gaf: hij die de grondslagen van ons wezen bedreigt. Als Europa niet het middel is om een machtsevenwicht te bereiken, als Europa niet het middel is om ons te bevrijden van een Westernisme dat leidt tot een derde wereldoorlog, volgens het afschuwelijke plan van de neoconservatieven, <ons tegen allen>, dan moet Frankrijk een Unie verlaten die haar vernietigt en, met anderen, de weg van het verzet volgen.

Hoewel hij zijn kritiek op de Amerikaanse supermacht soms tempert, aarzelt de Franse auteur niet om met de vinger te wijzen naar de tekortkomingen van de huidige Europese Unie: geopolitieke onmacht, de nadruk op mensenrechtenretoriek en desintegrerend individualisme, het mimetisch kopiëren van de Anglo-Amerikaanse vrijemarktmystiek, het onvermogen om effectief op te treden tegen wat hij “de extraterritorialiteit van de Amerikaanse wet” noemt, d.w.z. de Amerikaanse neiging om de jurisdictie van de VS uit te breiden tot alle economische (en geopolitieke) processen die zich binnen het bereik van de dollar afspelen, (Het recente geval van de nucleaire overeenkomst met Iran, waarbij de EU een geraffineerd mechanisme moest uitvinden om sancties van de VS tegen Iran te vermijden, is relevant – het nieuws over de terugtrekking van grote Europese bedrijven uit de Iraanse markt, onder dreiging van sancties op de Amerikaanse markt, toont het niveau aan dat bereikt is in de economische oorlog tussen de westerse “partners”. … . ).

Hervé Juvin is een lucide auteur. Hij stelt een Europese constructie voor die in Europa wordt bepaald, in een partnerschap van gelijken met de andere geopolitieke machten (en zonder Rusland te veronachtzamen), en niet op een gehoorzame, onderdanige, laffe manier. Hij pleit, enigszins voor bevrijding uit de voogdij van het Amerikaanse wereldrijk, voor verzet, voor intellectuele “bewapening” en strijd. Maar, en dit moet onze aandacht trekken, de Franse auteur, die bij de laatste Europese verkiezingen tot lid van het Europees Parlement werd verkozen namens de partij van Marine Le Pen, stelt Frankrijk voorop wanneer hij het over Europa heeft! In elk van zijn Europese standpunten zien we wat we de Franse “nationale voorkeur” noemen, natuurlijk en patriottisch…

In dezelfde geest en vanuit dezelfde posities drukt een andere Franse auteur zich uit, Ivan Blot. De titel van zijn boek belooft niet veel goeds: L’Europe colonisée. Ditmaal is de voorkeur van de schrijver voor een strategische relatie met Rusland duidelijker, in overeenstemming met de as Parijs-Berlijn-Moskou, die hij ook categorisch verklaart:

“Het koppel Europa-Rusland, met een as Parijs-Berlijn-Moskou, is in feite zeer complementair op het gebied van energie en economie (…) De belangen van dit koppel verwijderen zich steeds verder van de Amerikaanse belangen, en laatstgenoemden ondervinden daarvan de gevolgen (…) Op economisch gebied zijn Europa en Rusland zeer complementair, terwijl de Verenigde Staten en Europa concurrenten zijn. (…). Economisch gezien zijn er twee grote groepen, de Europese Unie en de meer recente Euraziatische Unie. Politiek gezien is er geen totale tegenstelling meer tussen Oost en West, ook al probeert de Amerikaanse diplomatie soms de Koude Oorlog kunstmatig nieuw leven in te blazen” [9].

In hetzelfde artikel beschrijft Blot, een voormalig lid van het Europees Parlement, de komedie van het Europees parlementarisme, de manier waarop “wij stemmen” in het EP, de manier waarop de Europese Commissie alle spelletjes op EU-niveau “maakt en breekt”, enz. Het is een kritiek van binnenuit op de troosteloze bureaucratie die het Europese lichaam verstikt. De oplossing? Geopolitiek ook, maar deze keer ademloos, wat een Jean Thiriart zou hebben toegejuicht:

“(…) de Euraziatische as is die van de toekomstige groei: onze meest veelbelovende partners blijven China en Rusland, en zelfs India. Daarom moeten we denken aan een <Groot Europa> van economische groei van Brest tot Vladivostok, en niet aan het beperkte en ademloze Europa van vandaag. Dit Grotere Europa zal de nationale soevereiniteiten eerbiedigen. De aanwezigheid van Rusland zal een garantie zijn tegen elke poging tot bureaucratisch federalisme en zal een nieuw evenwicht brengen in de Angelsaksische hegemonie” [10].

Te veel EU of te veel soevereine staat? De sleutels tot de macht van de EU

Het moet gezegd dat er een volkomen symmetrische kritiek op de EU is, ditmaal van de kant van Europeanistische “federalisten”, die van mening zijn dat de EU niet te machtig is ten opzichte van de natiestaten, maar in plaats daarvan slechts hun marionet is. Dit standpunt wordt gesteund door een bekend commentator in de Franse liberale krant Libération, Jean Quatremer. Het probleem met de Europese Unie, betoogt hij (sinds jaar en dag correspondent van de krant voor de Europese instellingen), is dat het… niets meer dan een emanatie van natiestaten. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat de bijdrage van de EU aan de wetgeving niet 80%, maar gemiddeld slechts 20% bedraagt, en dat dit aandeel steeds kleiner lijkt te worden. Quatremer (auteur van een boek over dit onderwerp, met de provocerende titel: Les salauds de l’Europe. Guide à l’usage des eurosceptiques, – Calmann-Lévy, 2017), hebben staten de neiging om hun mislukkingen aan de EU te “wijten” en hun successen aan eigen inspanningen te danken te hebben.

Dezelfde wens om het gewicht van de EU ten opzichte van de natiestaten te vergroten, ditmaal met een bijzonder ideologisch arsenaal dat verband houdt met de voorchristelijke wortels van Europa, vinden we terug in de “Partij van de Europeanen” die van niets anders droomt dan één Europees burgerschap, een unitaire Europese staat met een strategische heroriëntatie op Rusland, de afschaffing van de NAVO, de oprichting van een Europees leger [11] dat eindelijk het Russische leger zal integreren (sic! ), de afschaffing van alle niet-gekozen Europese instellingen, de eerbiediging van de Europese diversiteit (waarbij ik overigens denk aan de Oost-Europese staten die bang zijn voor Rusland en een gefundeerde Russofobie aan de dag leggen – de Baltische staten). In de visie van Thomas Ferrier, de drijvende kracht achter een dergelijk project, zal het het “Nieuwe Athene” zijn [12].

Uiterst genereuze projecten! Per slot van rekening heeft Europa nooit gebrek gehad aan visionairs…

En toch! Europa is zo’n gesloten “club” dat het soms rillingen en een gevoel van hulpeloosheid geeft aan hen die het geheim van de macht trachten te ontdekken. Een van de onderzoekers van de echte sleutels tot de huidige Europese macht, de voormalige Griekse minister van Financiën Yannis Varoufakis, bekent in een boek met de titel Conversatie tussen volwassenen. Achter de schermen van Europa’s geheime experiment met de Eurogroep, het beruchte financiële brein van de EU. Varoufakis beschrijft hoe EU-ambtenaren eenvoudigweg liegen, niet te vertrouwen zijn, en de besluiten die achter de schermen worden genomen helemaal niet terug te vinden zijn in de officiële communiqués aan het eind van de vergaderingen. Het geheel heeft de schijn van een volkomen ondoorzichtig conclaaf, met ambtenaren die kritiekloos gehoorzamen aan een parallelle, onverbiddelijke en zwijgende hiërarchie. De abstruositeit van belangrijke financiële beslissingen op EU-niveau is moeilijk te dragen. Over de Eurogroep, die ook beslist over financiële zaken op Europees niveau, schrijft de Griekse minister: “De Europese verdragen geven haar geen juridische status, maar het is wel dit samengestelde orgaan dat de belangrijkste beslissingen voor Europa neemt. De meeste Europeanen, ook de politici, weten niet precies wat de Eurogroep is of hoe zij werkt.

De strijd om economische en financiële invloed in de echte besluitvormingscentra van de EU is daarom veel belangrijker dan de publiekelijk verkondigde “Europese constructie”. Wat kunnen we onder deze omstandigheden verwachten van een organisatie die parasiteert op haar eigen financiële en economische ego’s?

De plaats van Roemenië in de EU

Tot slot moet ook worden vermeld wat de plaats van Roemenië is of zal zijn in deze uiterst turbulente Europese Unie.

De laatste tijd probeert Roemenië, afhankelijk van zijn beperkte onderhandelingscapaciteiten, een dubbel spel te spelen tussen de Europese Unie, die zich steeds verder van de Verenigde Staten verwijdert, en zijn Amerikaanse “strategische partner”. Dit spel werd ingegeven door het dubieuze gedrag van de grote Europese belangengroepen (banken, transnationale ondernemingen) ten aanzien van ons land. Het discours over soevereiniteit, over economische dubbele normen of over de strijd tegen de economische excessen van westerse bedrijven die in Roemenië actief zijn, heeft in de huidige regering de boventoon gevoerd. Net als het Italië van Matteo Salvini heeft Roemenië zich op een ad hoc as Washington-Tel Aviv geplaatst (of in ieder geval geprobeerd die richting uit te gaan) om meer onderhandelingsmacht tegenover Brussel te krijgen. Maar de laatste Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de Roemenen nog niet klaar zijn voor een soevereinistisch discours. Ofwel wordt het niet geconfronteerd met de echte problemen van Italië, dat verstikt is door een immigratie die vooral op gang is gebracht door de toegeeflijkheid van Berlijn en Parijs ten opzichte van degenen die de Middellandse Zee oversteken om Europa te bereiken, ofwel vreest het het steeds onrustiger wordende spookbeeld van de terugkeer van Rusland in de regio, en heeft Roemenië er de voorkeur aan gegeven – en via zijn elite – om stiller in het Brusselse schuitje te blijven. En om de vergelijking met Italië door te trekken, Salvini zelf wordt in eigen land bekritiseerd, omdat zijn “soevereinisme” ten opzichte van Brussel niets anders zou zijn dan een overlopen naar het Amerikaanse kamp: “Soevereiniteit zonder soevereiniteit”, zo luidt de titel van een beroemd Italiaans geopolitiek tijdschrift, dat het bastion van het Eurazianisme (en dus ook van het Europianisme) verdedigt tegenover de Amerikaanse thalassocratische macht [14].

Tot nu toe verwijt niemand in Roemenië de PSD-ALDE soevereiniteit dat zij flirt met Amerikaanse en niet met Europese belangen. Maar het valt te verwachten dat naarmate Europa zich opdringt aan de periferie van Oost-Europa, onder meer door Rusland mee te trekken in dit condominium zonder weerga, er in ons land steeds meer stemmen zullen opgaan die kritisch staan tegenover de recepten van de VS (de defensiesector ligt hier veruit het gevoeligst) en de voorwaarden zullen worden geschapen voor Roemeense “loyaliteit” aan de nieuwe strategische oriëntatie [15]. De jongste ontwikkelingen in Chisinau, waar de EU en Rusland samen een duidelijke geopolitieke rol speelden (en waar de VS zich terugtrokken, omdat zij zich waarschijnlijk meer bezighielden met belangrijke kwesties als Iran, Syrië, Turkije of China, om er maar enkele te noemen die van essentieel belang zijn), kunnen een voorbode zijn van toekomstige ontwikkelingen in onze regio.

Voorlopig te weinig aanwezig, of liever discreet, heeft China ook het potentieel om zich in onze geopolitieke ruimte te ontwikkelen. Eén vermelding: de snelweg Ploiesti-Brașov schijnt te zijn gegund aan een Chinees bedrijf (geassocieerd met een Turks bedrijf) [16]. De tekenen van een ontluikend Eurazisme, waarschijnlijk in het kader van het gigantische Chinese One Belt One Road project, beginnen zelfs voelbaar te worden in het “soevereine” en pro-Amerikaanse Roemenië…

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.estica.ro/article/uniunea-europeana-intre-frankisch-europa-si-europa-eurasianista/

En: L’Union européenne, entre l’Europe franque et l’Europe eurasienne : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Voetnoten:

[1] De lezer zij verwezen naar de beroemde toespraak van de Minister van Economische Zaken van het Reich, Walther Funk, over het model voor de reorganisatie van de Europese economie dat de nazi-elite van die tijd voor ogen stond. De toespraak is gedateerd 25 juli 1940. Helaas lijdt de vertaling aan een gebrek aan duidelijkheid van de ideeën:

http://www.eu-facts.org/ro/roots/06_economic_reorganization_europe.html?fbclid=IwAR3ovNS-w6lc2EfaDcyFDNU3xe0w12_Ww8bm-fmTLaFH8-WcvCXc7TMxrKw

[2] https://www.counter-currents.com/2010/09/interview-with-jean-thiriart-1/

[“In 1903 rapporteerden twee Franse kolonels van de inlichtingendienst over de opkomst van de Verenigde Staten. Zij concluderen dat zij een grote industriële, agrarische en commerciële macht hebben en dat zij de wereld in de komende jaren zullen overheersen. De enige manier om de Amerikaanse hegemonie te weerstaan (volgens de auteurs van dit verslag) is een geïntegreerd bondgenootschap te vormen van Frankrijk, Duitsland en Rusland (dus Europa van Brest tot Vladivostok…). Zie: http://www.estica.eu/article/inapoi-la-visul-spulberat-al-lui-nicolae-al-ii-lea/.

[4) De bekendste geopoliticus van het Heartland blijft de Engelsman Halford John Mackinder, met zijn boek uit 1904 The Geographical Pivot of History, and Democratic Ideals and Reality (1919), en meer recent de invloedrijke Pools-Amerikaanse strateeg Z. Brzezinski, in The Great Chessboard, oorspronkelijk gepubliceerd in 1997.

[5] Terloops zij opgemerkt dat niet alle commentatoren het eens zijn over de kracht van het zogenaamde “Frans-Duitse koppel”. Onlangs heeft de Franse filosoof Alain de Benoist deze geopolitieke verbintenis in twijfel getrokken en Duitsland er hevig van beschuldigd met de VS te flirten. Alain de Benoist is voorstander van een speciale relatie tussen Europa en Frankrijk enerzijds en Rusland anderzijds, en bekritiseert het Amerikaanse “imperialisme” en het buitensporige geopolitieke gewicht van de VS in Europa: https://www.bvoltaire.fr/alain-de-benoist-le-couple-franco-allemand-est-un-mythe/.

[6] Mihail Manoilescu, Over de kwestie van de industrialisatie van de landbouwlanden, “Lumea Noua” nr. 11-12/1938, p. 241.

[7] https://www.egaliteetreconciliation.fr/D-Day-6-juin-1944-l-Empire-americain-envahit-la-France-55014.html

[8] Hervé Juvin, De Westelijke Muur is niet gevallen, Chisinau, Ed. Université populaire, 2017, p. 52.

[9] Ivan Blot, L’Europe colonisée, Chisinau, Ed. Université populaire, 2018, p. 189-190.

[10] Ibid, p. 48.

[11] Plannen om een Europees leger op te richten om de strategische onafhankelijkheid van Europa te waarborgen, worden voornamelijk door Parijs voorgesteld. Onlangs vond een nieuw initiatief plaats in de reeks van de oprichting van een Europese defensie-eenheid: de ondertekening van een kaderovereenkomst tussen Frankrijk, Duitsland en Spanje om tegen 2040 een Europees stealthvliegtuig te bouwen: https://www.caleaeuropeana.ro/o-zi-mare-pentru-uniunea-de-aparare-europeana-franta-germania-si-spania-au-semnat-un-acord-cadru-pentru-construirea-unui-avion-invizibil-european-pana-i/.

[12] De ideeën van Thomas Ferrier, die ook zeer vertrouwd is met het politieke leven in alle EU-landen, zijn hier te vinden: http://thomasferrier.hautetfort.com/archive/2019/03/06/manifeste-pour-une-vraie-renaissance-europeenne-6133866.html.

[13] Yanis Varoufakis, Conversatie tussen volwassenen. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Éditions Les liens qui libèrent, 2017, p. 237. Ik citeer het artikel van Georges Feltrin-Tracol, getiteld “Wat is het doel van de Europese Unie?”, dat op de volgende website is gepubliceerd: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/05/28/georges-feltin-tracol-a-quoi-bon-l-union-europeenne.html.

[14] https://www.eurasia-rivista.com/sovranismo-senza-sovranita-il-caso-salvini/

[15] Er zijn signalen, tot nu toe alleen in de pers, dat Roemenië Europese strategische elementen niet moet verwaarlozen, zoals het toekomstige onzichtbare vliegtuig: https://adevarul.ro/international/europa/primul-mare-proiect-cadrulautonomiei-strategice-europene-romania-macar-parerep-1_5d088736892c0bb0c680cc5c/index.html.

[16] https://www.g4media.ro/chinezii-si-turcii-in-linie-dreapta-pentru-constructia-autostrazii-ploiesti-brasov-in-controversatul-regim-de-parteneriat-public-privat.html

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Critical Point: De Europese Unie, tussen Frankisch en Euraziatisch EuropaCategorieën:Europese Unie

Tags: , , , , , , , , , , ,