Carl Schmitt en identiteitspolitiek

Seyed Alireza Mousavi (2021)

Identiteitspolitiek is een hefboom geworden in de machtsverhoudingen in de westerse wereld. Haar huidige vertegenwoordigers zijn meestal afstammelingen van nieuw links, dat in de jaren zestig rechten voor vrouwen of zelfbeschikkingsrechten voor minderheden eiste.

Deze opvatting is niet helemaal juist, aangezien de bekommernissen van de identiteitspolitiek verder gaan dan de ervaringen van cultureel links en hun wortels hebben in de Verlichting: identiteitspolitiek ontstond aan het eind van de 18e eeuw en werd voor het eerst gebruikt door conservatieve bewegingen die het in verband brachten met collectieve identiteiten zoals naties en volkeren.

De politisering van het identiteitsvraagstuk was in wezen een reactie van conservatieve krachten op de Verlichting, en in het bijzonder op haar streven naar universalisme en egalitarisme. De Duitse Romantiek, bijvoorbeeld, benadrukte het belang van culturele verschillen. Adam Müller, een ander voorbeeld, betoogde dat identiteiten gebaseerd op de pluraliteit van culturen authentieker waren dan het abstracte concept van universalisme en menselijkheid.

Hij veroordeelde de idealen die met de rechten van de mens samenhangen dan ook als abstracte nonsens, omdat de mens als zodanig helemaal niet bestaat. Het liberalisme heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de identiteitspolitiek tijdens de Verlichting. Het liberalisme trachtte de politiek te bevrijden van het gezag van God, en juist daarom moest de politiek ook worden bevrijd van het gezag van de waarheid: niet alleen de feitelijke waarheid, maar de waarheid met een metafysische aanspraak op geldigheid.

Door de waarheid uit de politiek te bannen, verving het liberalisme haar door patriottisme – dat wil zeggen, het belang van “ons” – als het vaste punt van publieke normen. Zo noemt Rorty het liberalisme in zijn oorspronkelijke betekenis omdat de klassieke liberalen, als nationalisten, het collectieve recht van het eigene beleden, terwijl zij de metafysica verwierpen als de bron van wetgevende krachten.

Vandaag echter hebben de cultureel-linksen van 1968 het vraagstuk van de collectieve identiteit van het liberale-wij losgelaten ten gunste van de heterogeniteit van de samenleving, waarbij zij elke vorm van autoriteit en nationalisme afwijzen. Rorty noemt deze cultureel linksen ‘identiteitsliberalen’. Uiteindelijk zijn er twee hoofdpolen van identiteitsliberalisme naar voren gekomen: het wij-liberalisme van de klassieke liberalen staat tegenover het identiteitsliberalisme van het huidige cultureel links. Over één ding zijn beide polen het echter eens: zij willen geen metafysische substantie voorstellen.

Nieuw links verwerpt traditie en cultuur en is gefixeerd op minderheidsrechten die afwijken van de collectieve inhoud, en liberalen verwerpen op hun beurt deze bijzondere rechten omdat zij zich beroepen op de wetten van de markt en het recht van de sterkste. Cultureel links van de jaren ’68 politiseerde het vraagstuk van de identiteit ten gunste van de mondiale financiële kartels en pleegde zelfs – om het maar eens ronduit te zeggen – verraad aan Karl Marx door de oude retoriek van de klassenstrijd, die de dichotomie van de maatschappij in de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid kende, grotendeels op te geven en te vervangen door de tegenstelling tussen de meerderheidssamenleving en heterogene minderheden.

In plaats van vraagstukken van sociale ongelijkheid centraal te stellen, is diversiteit de afgelopen twee decennia het overheersende emancipatorische project van de Europese linkse partijen geweest. Wanneer een sekte afwijkt van de normen van de meerderheid, krijgt zij een schouderklopje en wordt zij aangemoedigd haar verhaal te vertellen. Maar op geen enkel moment geeft deze nieuwe gevoelige, of liever gezegd overgevoelige maatschappij aan dat zij zich ook verrijkt zou kunnen voelen door het verhaal van verarmde heteroseksuele blanken.

In dit opzicht is het wezenlijke kenmerk van de identiteitspolitiek van het huidige links de neiging tot fragmentatie en buitensporige individualisering. Dit betekent in feite het einde van solidariteit als de kern van de nationale politiek. In dit opzicht bevinden de nieuwe linksen zich in een nihilistische modus van emancipatie en destructurering die, paradoxaal genoeg, op zijn beurt de weg vrijmaakt voor het neoliberale kapitalisme dat zij aanvankelijk verwierpen.

Want de ontbinding van structuren, zoals de staat, de juridische en solidariteitsstructuren, en de terugkeer naar bijzondere bekommernissen zijn niet synoniem met de ontbinding van de macht, zoals vele linksen nog steeds geloven. In zijn theorie van de staat maakt Carl Schmitt onderscheid tussen de theorie van de macht en de theorie van het recht.

Als men vraagt naar het doel van het recht en de rechtvaardiging van het recht, moet men aandacht besteden aan de machtsverhoudingen binnen de machtstheorie. Volgens Schmitt ontsnapt macht zo aan een zelfstandige inhoud van het recht. Het bestaande recht beroept zich op autoriteit en heersende opinie. Binnen de rechtstheorie daarentegen komt het recht niet voort uit autoriteit, maar legitimeert het zichzelf.

De wet is dus van toepassing, ook al zijn de meeste mensen of minderheden het er niet mee eens. Dit is mogelijk indien het recht een inhoud heeft die niet voortvloeit uit machtsverhoudingen. In zijn theorie van de staat verdedigt Schmitt dit primaat van het recht en verzet hij zich tegen de liberalisering en relativering ervan.

Wat hier van belang is, is dat de rechtsstaat een moment is van beperkende macht die zowel het staatsgezag als het persoonlijke gezag controleert en koestert. Zowel liberalen als het huidige cultureel links verwijzen naar de interactie van individuen als de oorsprong van het recht, en in dit opzicht erkennen zij geen vormende waarheid buiten de machtsverhoudingen.

Liberalen verwijzen naar de meerderheid van de samenleving en cultureel links naar de minderheden; terwijl liberalen de meerderheid als de voortbrengende kracht van het recht beschouwen, is cultureel links de tegenovergestelde mening toegedaan, aangezien voor hen het recht wordt gesymboliseerd door de zorgen van minderheden.

Niettemin volgen beide doctrines de logica van de machtstheorie en zijn zij niet in staat te verklaren wat in de betrokken samenleving precies de identiteit en de rechtscheppende normen zijn. Dit komt omdat zij alleen betrekking hebben op de ontwikkeling van de aantallen van de meerderheid of van de minderheidsgroepen. Voor Carl Schmitt is de staat niet de schepper van het recht. Het recht is veeleer de schepper van de staat.

In dit verband maakt hij een onderscheid tussen legaliteit en legitimiteit. De waarde van de staat vloeit voort uit zijn wortels in het recht. Zij is de hoogste macht omdat zij voortkomt uit het recht, en in dit opzicht verwezenlijkt zij het recht in de vorm van wetten. De beslissende vraag is dan ook: waar komt het legale vandaan?

Carl Schmitt betoogt dat recht en rechtvaardigheid voortkomen uit de respectieve denkwijzen van de mensen. Verschillende volkeren worden geassocieerd met verschillende soorten gedachten, en de overheersing van een bepaald soort gedachten kan in verband worden gebracht met de intellectuele en dus politieke overheersing van een volk. Volgens Schmitt is de geestelijke macht als zodanig de macht van de zich dynamisch ontwikkelende en tegelijkertijd gegeven traditie, die het wezen van de samenleving – d.w.z. haar identiteit – op een concreet gebied van de aardbol boetseert.

In die zin is elk recht dus een situationeel recht. Identiteit wordt dus niet ontleend aan de marktregels van de liberalen of het emancipatieproject van links, maar veeleer aan de manier waarop mensen denken. Voor Schmitt ontstaat een dergelijk denken in een dynamisch proces en is daarom juist niet racistisch in de biologische zin.

Het is geworteld in het culturele verleden van de samenleving. Het cruciale punt is dat dit proces, in de zin van Schmitt, nooit zijn toevlucht neemt tot machtsverhoudingen, maar alleen via de staat tot stand komt. Terwijl links en de liberalen de identiteit politiseren, staat voor Schmitt de identiteit als substantie van de samenleving boven de politiek en de staat, en is de politiek in dit opzicht geen wetgevende macht, maar een wetrealiserende, d.w.z. identiteitsrealiserende, macht.

De politiek treedt dus op als beschermer van de identiteit tegen de politisering ervan. Voor de Schmittianen wordt de identiteit afgeleid uit de historische ervaringen van het volk (bodem, staat, kerk) en in zoverre dat de rechtsorde de uitdrukking moet zijn van de levensorde, onafhankelijk van de politieke machtsverhoudingen. Het wezen van de samenleving – haar identiteit – is in wezen een zingevend verhaal, dat Carl Schmitt volgens zijn grondwettelijke doctrine in de grondwet verankerd wilde zien. Het beschermt het tegen politieke machtsverhoudingen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

In de Bondsrepubliek hebben betekenisvolle verhalen echter nooit centraal gestaan in het collectieve zelfvertrouwen. Het waren, zoals Herfried Münkler onlangs opmerkte, verhalen over economische macht, d.w.z. een mythe van de prestatie. Zo verschoof de behoefte aan mythische verhalen en symbolische voorstellingen van de politiek en de staat naar de markt en de consumptie.

De Volkswagen is het teken van saamhorigheid geworden, en de Mercedes het symbool van succesvolle vooruitgang, de bevestiging van succes. In dit opzicht ontbraken steeds sterke verhalen die zouden hebben herinnerd aan de Duitse geschiedenis en de kracht van de christelijk-Duitse identiteit. Herfried Münkler, een adviseur van Angela Merkel, merkte in een interview op 19 september 2018 met het blad Die Zeit op dat de Duitse hereniging geen nieuwe democratische stichtingsmythe voor Duitsers is geworden.

Hij riep op tot “het tegenhouden van de verhalen”, zodat de gevolgen van de globalisering in evenwicht kunnen worden gebracht. Met het sterke narratief wordt de specifieke identiteit in feite beschermd tegen vreemde identiteiten, terwijl er historisch gezien altijd een wederkerige uitwisseling tussen identiteiten heeft plaatsgevonden. Het gaat om het behoud van de identiteit van de samenleving in de Schmittiaanse zin.

Dit omvat zeker beelden van vrienden en vijanden, en in die mate worden narratieven gebruikt om politiek te strijden en de identiteit te beschermen. In het machtsspel van de “grote verhalen” is het belangrijk de verhalen van de andere kant te doorzien en erop te reageren. Hoewel Münkler betoogt dat de Duitse samenleving een sterk verhaal als zodanig nodig heeft (en dat het de respectieve machtsverhoudingen moet overstijgen), wil hij de betekenis van het verhaal herinterpreteren met behoud van de functies ervan.

Hij wil sterke tegenarratieven ontwerpen om de essentie van het verhaal, dat gebaseerd is op het dualisme van vriend en vijand, te deconstrueren en de heersende notie van een botsing van beschavingen te ontkrachten. In dit verband wil hij een maatschappelijk verhaal ontwikkelen dat de samenleving een specifiek perspectief biedt, maar tegelijkertijd onderworpen blijft aan het proces van mondialisering, d.w.z. aan mondiale ambities.

Deze zienswijze kan met zekerheid worden omschreven als de voedingsbodem voor diffuse narratieven zoals het “We kunnen het” verhaal, dat de neiging heeft de samenleving te verdelen in plaats van haar samen te brengen. Anderzijds moet het idee van het Volk en de bescherming van de Duitse identiteit binnen Nieuw Rechts worden opgevat voorbij de machtsverhoudingen. Anders zou het de spelregels van Nieuw Links – d.w.z. de moderne dichotomieën van de maatschappij tussen meerderheid en minderheid – onder andere auspiciën bestendigen.

Identiteit is geen secundair verschijnsel dat in stand kan worden gehouden door een Leitkultur te propageren, zoals Bassam Tibi zich voorstelde. Het is veeleer een kwestie van bestaan, en daarom moet identiteit met Carl Schmitt worden besproken op het niveau van een constitutionele doctrine: identiteit zou dus niet worden beschouwd als een voorwerp van de grondwet, maar als de constitutionele wil van het volk!

Dit is inderdaad de voorwaarde voor een vrij volk om geen rechtsorde tot stand te brengen die de continuïteit van de eigen identiteit kan ontkennen of zelfs ondermijnen als gevolg van ongunstige machtsverhoudingen.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://sezession.de/62710/carl-schmitt-und-die-identitaetspolitik

en: Carl Schmitt et la politique de l’identité : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , ,