Russische geopolitiek en de Kaukasus

Victor Dubovitsky (2021)

Wie zal zich de oude herinneren… en wie zal ze vergeten?

Het tijdperk van Peter de Grote was niet alleen de tijd waarin Rusland “het venster op Europa opende”, maar ook de tijd waarin een nieuw beleid van het land in het Oosten van West- en Midden-Europa werd gevormd. De vorming van Ruslands geopolitieke model als continentale Europese mogendheid met betrekking tot de Kaukasus is onlosmakelijk verbonden met de eerste Russische keizer, Peter de Grote.

Het hoofddoel van de buitenlandse politiek van Peter de Grote was te strijden voor toegang tot de zeeën, voor ruime handels- en zeeroutes. De strijd om de toegang tot de kusten van de Oostzee en de Zwarte Zee die tijdens de Kievan Rus verloren was gegaan, en die onder Ivan IV tijdens de Livonische oorlog in 1558-1583 begon, was een poging om de zuidelijke waterweg “van de Varaganen naar de Grieken” te herstellen. Met de veldtochten van de Russische troepen in 1558 kreeg de Moskovitische staat toegang tot de Oostzee door Narva en, in 1577, Kalivan (Revel of Tallinn) in te nemen. Deze strategische successen waren echter niet verzekerd en Rusland verloor deze zeehavens spoedig. De veldtocht van 1559 naar het Krimkanaat, die het land in geval van succes toegang tot de Zwarte Zee beloofde, was eveneens een mislukking.

De voornaamste reden voor de militaire en diplomatieke inspanningen van Peter I in de richting van het zuidoosten (Kaspische Zee en Centraal-Azië), ondernomen te midden van de Noordelijke Oorlog tegen Zweden, was de moeilijke militaire en politieke situatie in de Noordelijke Kaukasus en de Kaspische regio.

De situatie werd nog verergerd door de pogingen van Turkije om Kabarda in te nemen, evenals de westelijke en zuidelijke gebieden vóór de Kaspische Zee die in 1714-1717 tot Perzië behoorden. Indien de Turkse expansie zou slagen, zou Rusland een nieuw front tegen het Ottomaanse Rijk krijgen, terwijl dit laatste een rechtstreekse band met en invloed op de Turkse etnische groepen in Centraal-Azië zou hebben. De Turken en hun bondgenoten, Frankrijk en Groot-Brittannië, zouden dan een ongekende geopolitieke bedreiging voor Rusland hebben gevormd, van het zuidoosten tot het zuiden, dat zich zo’n 8000 km uitstrekt van de Zwarte-Zeekust tot het Altai-gebergte. Dit zou ongetwijfeld een ramp zijn geweest voor het land, waardoor het uit de gelederen van de Europese mogendheden zou zijn getreden naar de positie van een derderangs geopolitieke entiteit en mogelijk zelfs zou hebben geleid tot de ondergang van Rusland als een enkele staat.

Peter I nam een aantal maatregelen om de militaire en politieke belangen van Rusland veilig te stellen, alsmede zijn commerciële en economische doelstellingen in de Kaspische regio en Centraal-Azië. Terwijl hij de geopolitieke lijn van het herstel van de zuidelijke route “van de Varegas naar de Grieken”, waartoe Ivan IV de aanzet had gegeven, standvastig voortzette, realiseerde Peter I zich dat het zuidelijke eindpunt nog steeds in handen was van een machtige vijand van Rusland – het Ottomaanse Rijk: het bezit van Azov (1699) was voor Rusland van geen nut.

Onder deze omstandigheden besloot Peter I het zuidelijke uiteinde van de zuidelijke route verder oostwaarts te verleggen naar het Kaspische bekken. Het was zijn Perzische veldtocht van 1721-1722 die resulteerde in de inlijving van het kustgebied, met inbegrip van het Apsheron-schiereiland, bij Rusland.

Peter I slaagde er echter niet in de zuidelijke route door de Kaspische Zee volledig uit te voeren, wat al snel tot een strategische tegenslag leidde. Eerst verloor Rusland zijn forten en marinebases op het Mangysjlak-schiereiland en in de Balkhanski-baai (“rode wateren”), opgericht om deze richting in 1714-1715 veilig te stellen, en vervolgens de Transkaukasische gebieden…

De terugkeer van Rusland naar de regio kwam pas een eeuw later: het land veroverde een groot deel van het huidige Azerbajdzjan en sloot in 1828 een verdrag met Perzië over de verdeling van invloedssferen en de status van de Kaspische Zee.

Sindsdien is Perzië (sinds 1935 “Iran” genoemd) een belangrijk element geweest van de Russische geopolitiek in het Midden-Oosten. Het kwam volledig tot uiting tijdens de burgeroorlog van 1918-1920, toen in mei 1920 de leiding van het Rode Leger besloot de door de Witte Garde ingenomen schepen naar Iran terug te sturen. Operatie Enzelin werd op 17-18 mei 1920 uitgevoerd door 14 oorlogsschepen en een landingsmacht van 2.000 man. De Witte Garde en het Britse garnizoen in Enzeli deden slechts zwakke pogingen om weerstand te bieden aan deze plotselinge en gedurfde invasie – alle veroverde schepen werden teruggebracht naar Bakoe. Na deze gebeurtenissen lag er nog een jaar lang een Sovjet-destroyer voor anker in Enzeli, die de stad en de haven controleerde. Maar zelfs deze gebeurtenissen waren slechts een vergeten fragment op Ruslands weg naar de “warme zeeën”.

Een doorbraak op dit front kwam er bijna in augustus 1941, toen de USSR, samen met Groot-Brittannië, Iran bezette. Het was toen dat het historische Rusland voor het eerst in de geschiedenis over een “landcorridor” naar de Indische Oceaan beschikte. Dit was de Bandar Abbas-Julfa spoorlijn, bekend als de “Zuidelijke Derwisj” in Anglo-Amerikaanse leencontracten. Het werd ook vergemakkelijkt door de vorming van de Republiek Mehabad en de Democratische Republiek Azerbajdzjan op het grondgebied van Noord-Iran, dat klaar was om deel uit te maken van de USSR. Na het winnen van de oorlog keken de VS en Groot-Brittannië echter op de kaart en, de Sovjet-Unie beschuldigend van “expansionisme”, eisten zij een dringende terugtrekking van de Sovjettroepen uit dit gebied van de Azerbeidzjaanse cultuur en taal. Als gevolg daarvan moesten de troepen worden teruggetrokken (tienduizenden Azeri’s en Iraanse Koerden die zich in Bakoe, Ganja, Dushanbe hadden gevestigd, vluchtten mee voor de repressie in die tijd), zodat in Iran alleen een groep militaire adviseurs overbleef. Het grote project van de zuidelijke as is opnieuw in de ijskast gezet.                  

De Sovjet-periode buiten beschouwing gelaten, werd de intensivering van de gebeurtenissen in de zuidelijke Kaukasus opnieuw zichtbaar met de Islamitische revolutie van februari 1979. Voor het collectieve Westen, en in het bijzonder voor de Verenigde Staten, werd Iran een vogelverschrikker die een terugkeer naar de Middeleeuwen voorstelde, en die alleen verdenking en allerlei sancties waardig was. Het is waar dat het tijdens de oorlog in Afghanistan, met de deelneming van de USSR, een mogelijke bondgenoot van het Westen werd tegen de Sovjetbeer in de Hindu Kush; dit veranderde echter niets aan de richting van de geopolitieke betrekkingen.

Tenslotte is Iran, zich bewust van zijn geopolitieke belangen, begonnen met de ontwikkeling van zijn eigen kernwapens. Voor een regionale mogendheid, gelegen te midden van de Arabische en de Turkse wereld (die beide op hun hoede zijn voor haar geopolitieke ambities), was dit een logische beslissing. Het eindigde echter met het kwaad maken van de VS en zijn belangrijkste schepsel in het Nabije en Midden-Oosten, Israël. Deze laatste heeft, in antwoord op een vermeende nucleaire dreiging, een luchtaanval uitgevoerd op “gevaarlijke” installaties in Iran, en kort daarna hebben ongeïdentificeerde drones raketten afgevuurd op twee Iraanse kernwetenschappers.

In een dergelijke situatie had Iran geen andere keuze dan zijn historische en culturele banden in de regio te herzien. Historisch gezien zijn zowel Iran als Azerbajdzjan sjiitische moslimnaties, een bepaalde tak van de islam die zich uitstrekt van Libanon tot Chhatral en Kashmir. De Azerbajdzjanen zelf spreken echter een Turkse taal en zijn van oudsher in cultureel en politiek opzicht sterk beïnvloed door Turkije. Zij maken ruim een derde uit van de bevolking van Iran zelf. De herinneringen aan de onafhankelijke republiek, die in 1946 door de Perzen werd geliquideerd, zijn bij hen nog levend.

De vorming van de onafhankelijke staat Azerbajdzjan in 1991 leidde tot een zekere opleving van separatistische gevoelens in Iraans Azerbajdzjan. Bakoe steunde stilzwijgend de nationalisten aldaar. Het was bijzonder sterk tijdens het bewind van president Abulfaz Elchibey (1992-1993), die van het Turkisme de facto een staatsideologie maakte. Met het aan de macht komen van Aliyev senior, zou men gedacht hebben dat de situatie veranderd was. Bakoe bleef echter de Azerische separatisten in Iran steunen. Alleen deze keer deed het dat in een meer vermomde vorm. Aan veel van hun activisten is politiek asiel verleend in de Republiek Azerbeidzjan. Het radiostation Voice of South Azerbaijan is begin 2003 vanaf zijn grondgebied begonnen te opereren.

Azerbajdzjan heeft echter ook een Perzisch sprekende bevolking van Talysh en Koerden op zijn grondgebied. Volgens schattingen van demografen bedraagt het werkelijke aantal van de Talysj-bevolking ongeveer 250.000. Volgens de leiders van de nationale Talysj-beweging zijn hun landgenoten in de republiek echter veel talrijker – ongeveer 1 tot 1,5 miljoen. De meesten van hen hebben door het discriminerende beleid van Bakoe hun nationaal bewustzijn verloren of zijn bang om zich openlijk als Talysh te identificeren. In de zomer van 1993, tegen de achtergrond van de destabilisering van de politieke situatie in Azerbajdzjan, kondigden de leiders van de nationale beweging de oprichting van de Republiek Talysj aan. Het duurde slechts twee maanden en werd op last van president Heydar Aliyev opgeheven (de voormalige president van de Talysj-republiek, Alikram Humbatov, zit nog steeds een gevangenisstraf uit).

Niettemin hebben zich tussen Bakoe en Teheran tot 1994 vriendschappelijke, constructieve en wederzijds voordelige betrekkingen ontwikkeld, waardoor de leiders van beide staten hun buren als “broeders” konden aanduiden. Teheran vreesde echter de opkomst van het Azerbeidzjaanse separatisme en daarom weigerde het Iraanse leiderschap Azerbeidzjaanse vluchtelingen uit Nagorno-Karabach en aangrenzende regio’s op te nemen, maar verhinderde hun doorreis over zijn eigen grondgebied niet. Vervolgens zijn de spanningen tussen de Republiek Azerbajdzjan en haar zuiderbuur geleidelijk toegenomen, niet in de laatste plaats door de toenadering van Bakoe tot Washington en Israël, dat een belangrijke leverancier van hightech-wapens, communicatie- en bewakingsapparatuur aan Bakoe is.

 De voornaamste oorzaak van de huidige verergering zijn de beschuldigingen van Bakoe aan het adres van Teheran in verband met de doorvoer van Iraanse vracht over het grondgebied van Nagorno-Karabach. De Azerbeidzjanen beweerden dat brandstof, een product dat als gevolg van VS-sancties verboden is, in de regio werd binnengebracht en beschuldigden buitenlandse chauffeurs ervan illegaal de grens over te steken.

Gedurende vele jaren van het Nagorno-Karabach-conflict tussen Bakoe en Jerevan handhaafde Teheran zijn neutraliteit. Hierdoor kon de Islamitische Republiek vriendschappelijke banden onderhouden met de buurlanden Armenië en Azerbeidzjan, door als bemiddelaar op te treden. De bijzonderheden van dit beleid konden zelfs worden getraceerd na het einde van de oorlog van vorig jaar in de betwiste regio. Na het conflict werd de positie van de Islamitische Republiek ondermijnd door de overdracht van een groot deel van Nagorno-Karabach aan Azerbeidzjan en de versterking van een andere grote mogendheid in de regio, Turkije. Ankara is Bakoe’s voornaamste bondgenoot in deze oorlog: het verschaft zijn partner uitrusting, advies en, volgens berichten in de media, huurlingen in de vorm van loyale strijders uit andere landen. Turkse Bayraktar TB2 drones gaven de Azerbeidzjanen luchtoverwicht, wat resulteerde in het verlies van een gebied dat al vele jaren door de Armeniërs werd gecontroleerd. Bovendien werd in juni de “Verklaring van Shusha inzake geallieerde betrekkingen” gesloten, waardoor Ankara de gelegenheid kreeg zijn netwerk van militaire bases in de regio uit te breiden. Turkije, dat een voorkeursbehandeling kreeg, bleef actief in de geallieerde staat en drong het Iraanse aandachtsgebied binnen.

Een andere controversiële kwestie die heeft bijgedragen tot de spanningen in de grensgebieden zijn de recente oefeningen van Bakoe-Ankara in Nachitsjevan, “Unbreakable Brotherhood-2021”, en de manoeuvres in de Kaspische Zee, “Three Brothers 2021” (waarbij ook Pakistaanse strijdkrachten betrokken waren).

Het gebruik van deze wateren voor militaire activiteiten, zo merkte Teheran destijds op, vormde een schending van het verdrag inzake zijn juridische status. Deze claim was gebaseerd op het feit dat landen die niet aan de Kaspische Zee grenzen, volgens het bestaande verdrag daar geen militaire aanwezigheid mogen hebben. De vraag rijst hier: als de Turken door de Azerbeidzjanen neven kunnen worden genoemd, wat voor soort “verwantschap” hebben zij dan met de Sikhs en de Rajasthans van Pakistan?

Bovendien is Iran onlangs toegetreden tot de SCO, het belangrijkste politieke en economische blok van Euraziatische staten. Daarom is de opening van de transportcorridor Perzische Golf-Zwarte Zee, waarin ook India geïnteresseerd is, in de ogen van het Westen zeer onzeker geworden. Ook Rusland heeft belangstelling voor dit project en heeft duidelijk verklaard dat het geopolitieke verschuivingen of veranderingen op de politieke kaart in de zuidelijke Kaukasus zeker niet zal dulden, en dat het zeer bezorgd is over de aanwezigheid van terroristen en zionisten in de regio. Hoe kan het Westen het in deze omstandigheden stellen zonder een uppercut tegen de Islamitische Staat?

Wat de ontwikkelingen in de zuidelijke Kaukasus ook zijn, zij houden niet alleen het risico van een conflict in, maar ook nieuwe kansen voor zowel de onmiddellijke deelnemers als de grote geopolitieke wereldmachten. Het Russische perspectief op deze gebeurtenissen moet rekening houden met een historische terugblik.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: Bron: https://www.geopolitica.ru/article/atlantistskiy-huk-shosuCategorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , ,