Reflecties voor een postmodern rechts

Nils Wegner (2021)

De gemakkelijkste manier om mensen voor te liegen is hun persoonlijke perceptie van de objectieve werkelijkheid te veranderen – tot nu toe was dit moreel verwerpelijk (hoewel inhoudelijk onbetwistbaar). Men kan dus de verontwaardiging begrijpen over de publicatie in februari van het handboek “framing” van de taalkundige Elisabeth Wehling voor de Duitse omroep ARD.

Echt? Het werk van Wehling over dit onderwerp is immers geenszins een geheime doctrine, maar een goed onderzochte tak van politieke communicatie. En als we in de inleidende zin hierboven het woordje ‘liegen’ vervangen door ‘overtuigen’, wat is denken over ‘hoe een natie zichzelf overtuigt om te denken’ (Wehling) dan niet gewoon een aspect van politieke marketing – of, preciezer gezegd, juist het Gramscisme dat verondersteld wordt het bepalende kenmerk te zijn van ‘het’ nieuwe rechts?

Ongeacht de implicaties van deze vraag of wij de “machtigen” kwalijk nemen wat wij zelf zouden willen doen omdat zij “machtig” zijn, werpt de hele affaire een onthullend licht op de toestand van de democratie zoals die door de huidige Westduitse elite wordt opgevat: waar niets dan economische groei, naleving van de grondwet en “historische verantwoordelijkheid” de lagen van de “bevolking” samenbindt, is er niettemin behoefte aan een nog strengere controle van de zich vermenigvuldigende speciale belangen.

Vanuit het standpunt van rechts worden we geconfronteerd met de keerzijde van een “mozaïekrechts” zoals gedefinieerd door Benedikt Kaiser (zie Sezession 77): al in 2013 beschuldigden de auteurs van een “Accelerationistisch Manifest” (Akzelerationistisches Manifest) het huidige links ervan zich te hebben teruggetrokken in de loutere bescherming van speciale belangen en lokale symbolische politiek. Fundamentele verandering daarentegen vereist niet alleen fantastische strategieën om intellectuele hegemonie te bereiken, maar bovenal een tegenargument tegen de logica van uitbuiting die door het neoliberalisme wordt opgelegd.

Deze overwegingen berusten op waarlijk postmoderne elementen en, na een lange periode van braak liggen van dit rijke maar soms verontrustende terrein van rechts denken, is het de hoogste tijd om na te denken over de ordening ervan. Lezers met een vooropgezet conservatief wereldbeeld die half uit afschuw, half uit ergernis terugdeinzen voor een dergelijk onderwerp, doen er goed aan voor de zekerheid te verwijzen naar Armin Mohler, die al aan het eind van de jaren tachtig in Criticón verslag deed van het werk van de postmodernistische columnist Wolfgang Welsch en er bij rechts op aandrong zich bezig te houden met de “modieuze filosofie” van dat moment; uiteindelijk zonder succes (let op: onjuiste bewering; zie de bijlage hieronder).

Mohler’s waarschuwing blijft: het zoeken naar nieuwe kusten is een vereiste van het denken. Stephen Bannon ten slotte, die toen nog aan de voeten van Donald Trump zat, baarde begin 2017 internationaal opzien toen hij een grote ‘deconstructie’ in het vooruitzicht stelde – wat uiteindelijk alleen de libertarische mantra van de ontmanteling van de administratieve staat inhield. Natuurlijk zijn de meeste postmoderne denkers en theoretici min of meer resoluut links in de enge zin van het woord.

Of: vandaag, net als 50 jaar geleden, voelen conservatieven zich nauwelijks geroepen om machtsstructuren en instellingen in vraag te stellen en te bekritiseren. Dit is altijd een echt linkse bezigheid gebleven, ook al zou het niet slecht staan tegenover een kaste van overheidsdienaren die rigoureus rechtsvijandig zijn. Dus nu: wat zijn de kenmerken van onze gemoedstoestand, van deze postmoderne toestand?

1. de ineenstorting van het “metanarratief”, d.w.z. de grote allesomvattende verhalen die de gemeenschap in al haar geledingen (bestuur, onderwijs, wetenschap, economie…) naar één enkel doel oriënteren. Het volstaat niet ze gelijk te stellen met louter “ideologieën”; het zijn veeleer de metanarratieven die de historiografische ruggengraat hebben gevormd van de moderne primaire ideologieën van het liberalisme, het socialisme en het fascisme.

Strikt genomen vertegenwoordigde de Verlichting zelf het verval van het christelijke metaverhaal; de postmodernisten hebben het postmodernisme dus niet gewoon uitgevonden, maar het gevonden, gediagnosticeerd en erop gereageerd, en daarom kunnen zij Nietzsche en Heidegger claimen als de meesters ervan.

Lyotard schreef in het baanbrekende werk La condition postmoderne: “Oversimplificerend kunnen we zeggen dat ‘postmodernisme’ betekent dat we niet langer geloven in meta-narratieven.” Deze kwamen overeen met wat nu “totalitarisme” wordt genoemd, en wie – hoe oppositioneel hij ook beweert te zijn – is bereid dit zeer specifieke stigma te dragen?

2. althans in het Westen, economische overgang van industriële naar dienstenmaatschappij, afhankelijk van de theoreticus, of van monopolistisch naar multinationaal of consumptiekapitalisme / “laatkapitalisme”, en dus de vorming van een nieuwe relatie van mensen tot werk en consumptiegoederen, dit laatste met inbegrip van de media.

Dit heeft ernstige gevolgen voor de gehele individuele levensstijl, zoals blijkt uit de betrekkelijk hoge consumptieve levensstandaard van vandaag, zelfs voor de eenvoudigste lopendebandwerkers, terwijl de klassieke markers van stabiele welvaart volledig naar de achtergrond zijn gedrongen, met inbegrip van huisbezit.

3. nieuwe media en communicatietechnologieën, en dus een nieuwe verhouding van de mensen tot de gebeurtenissen in de wereld, tot vraagstukken van representatie en zelfs tot de waarheid als zodanig. En vooral, als begeleiding: een ongekende proliferatie van tekens en beelden, die ook in staat is de neuro-topografische infrastructuur van ons denken rechtstreeks te beïnvloeden.

Als reeds is aangetoond dat de komst van de zwart-wit televisie de mensen ertoe bracht te dromen in monochroom, dan zal de radicaal verminderde aandachtsspanne van onze tijdgenoten vandaag zeker niet het laatste gevolg zijn geweest van de alomtegenwoordigheid van multi- en cross-media. Integendeel, het ononderbroken virtuele heden, dat hoofdzakelijk op beelden is gebaseerd, brengt niet alleen fundamentele cognitieve veranderingen teweeg, maar ook emotionele en gedragsmatige veranderingen.

Binnen deze triade is een zo rigoureus mogelijke mediakritiek van het allergrootste belang voor een hedendaags rechts dat zich wapent voor een steeds snellere toekomst. De reden hiervoor ligt voor de hand: terwijl in de eerste helft van de jaren negentig de relevante media een bijna totale stilte in acht namen tegenover een schijnbaar machtige rechtse partij (de Republikeinen) en een woest ondergedompeld “Nieuw Rechts”, en zo in staat waren andersdenkenden grotendeels onzichtbaar te maken voor het publiek, heeft deze uitwissing in het nieuwe millennium plaatsgemaakt voor een soort arrogante en geamuseerde schertsvertoning.

Het model hiervoor was de joviale en ironisch nonchalante manier waarop de Amerikaanse linkse media de vreemde samenkomst van christelijk rechts en de technocratische, imperialistische neoconservatieven behandelden. Het feit dat in de jaren 2010 een verrassend vasthoudende partij en tijdelijk opzienbarende burgerbeweging uit het spreekwoordelijke niets opdook en in staat was het politieke establishment, dat tot dan toe volledig verstard was in gevestigde tevredenheid, hier en daar te breken, zorgde voor een spanning: enerzijds was het onvermijdelijk om de kunstmatig gecreëerde publieke behoefte aan paniekverhalen over de ‘aardige, slimme nazi’s naast ons’ te blijven bedienen.

Anderzijds is er een mechanisme waarbij alles wat gemeld wordt onvermijdelijk op waarde geschat wordt en de status quo, die voor een groot deel door en met diezelfde media tot stand is gebracht, niet echt aan het wankelen gebracht mag worden: psychopathia medialis. In deze context is het dromen van onbevooroordeelde en/of objectieve verslaggeving niet zomaar kinderspel – per slot van rekening zijn media-ethiek en privacy in feite laat 19e-eeuwse uitvindingen, d.w.z. “sociale constructies” bij uitstek.

Evenzo is het volstrekt absurd om in dit verband te spreken van “informatie-oorlogvoering”, aangezien dit zou betekenen dat alle deelnemers in een open competitie zouden moeten wedijveren met feiten en feitelijke argumenten – maar niets minder dan de waarheid in de mediasfeer. Over deze onderwerpen wordt verslag uitgebracht op een manier die de agenda en het redactionele evenwicht dient, net zoals de autoriteiten alleen politieke gebeurtenissen toelaten die de belangen van de huidige machthebbers niet schaden.

Erkenning hiervan zou bijzonder nuttig zijn voor hen die zo resoluut naar “1989” verwijzen: de “Wende” die er werkelijk was, was immers gebaseerd op aanzienlijke economische druk en ernstige geopolitieke omwentelingen. Media die als presentabel worden beschouwd zijn onvermijdelijk machtsmiddelen, en macht is altijd een nulsomspel. Zo bezien zijn er maar twee dingen die echt bestaan in deze wereld: waarheid en macht.

En die twee staan vaak op gespannen voet met elkaar. In feite kunnen zij worden gerangschikt langs een onorthodoxe links-rechtspolariteit, volgens welke het streven naar macht – waarmee wij bedoelen het vermogen om direct en indirect te handelen – de facto het kenmerk is van “overgesocialiseerd” links, terwijl het streven naar en het beroep op de waarheid zich eerder aan de rechterzijde bevinden.

Dit klinkt in eerste instantie geweldig en is een zeer comfortabele morele positie – maar je moet nog steeds in staat zijn om met beide polariteiten om te gaan. U kunt niet aan een spel beginnen met gemarkeerde kaarten en speculeren over het veranderen van de regels tijdens het spel – in de gegeven omstandigheden kunt u alleen spelen volgens de regels van uw tegenstander of helemaal niet.

Dit is de echte kern van het probleem voor andersdenkenden, of zij nu “nieuw rechts” zijn of niet, want wat hier op het spel staat is niet een of ander “groot verhaal”, maar het werkelijke onderliggende kader: de consequentie van het besef dat elke poging om het “discours” te beïnvloeden, elk actionisme en elke “provocatie” onder de huidige, volledig door de markt gestuurde voorwaarden van de openbare communicatie alleen maar kan leiden tot een “simulatie” en een poppenkast, die van de meta-media, en dat is ofwel berusting ofwel cynisme.

De wanhopige verschijning, als een dansende beer, van een individualisme zonder banden en wortels als het enige schijnbaar denkbare tegenmodel voor een onderdrukkend links-liberaal “collectivisme”, zoals dat met name wordt aangehangen door de Canadees Jordan B. Peterson en andere populaire en geleerde filosofische charlatans in de afgelopen jaren, kan nauwelijks het juiste antwoord zijn. En rechts kan geen sympathie opbrengen voor de – meestal pathetische – poging om zich de bescherming van potentiële slachtoffergroepen toe te eigenen, op het ogenblik vooral Joden en sexuele devianten tegenover de “islam”.

Het meest recente voorbeeld, dat waarschijnlijk moeilijk tegen te spreken is: de “Straight Pride Parade” die op 31 augustus in Boston, Massachusetts, werd gehouden om heteroseksualiteit te vieren – onder auspiciën van de failliete professionele homoseksuele trol Milo Yiannopoulos. Achter deze slechte imitaties gaat de fundamentele, fatale veronderstelling schuil dat zij “intolerant links”, dat vooral door de liberaal-conservatieve alt-light wordt afgeschilderd als een collectivistische demon, kunnen overtreffen op het gebied van het liberalisme.

Maar dit is niets meer dan vogels van een veer die elkaar pikken en geleerd hebben van hun kooi te houden – tot applaus van de media. In dit verband is er genoeg reden voor cynisme, als het in de klassieke zin moet worden opgevat als een “existentialistisch protest” (Klaus Heinrich) tegen de onzin die aan de horizon opdoemt.

In ieder geval is het hier dat serieuze pogingen om de postmoderne conditie productief aan te pakken zich losmaken van louter hansworsten zoals een begrensd relativisme (dat echte theoretici zoals de opperste deconstructivist Jacques Derrida altijd hebben verworpen) en, vooral een alomtegenwoordige ironie die halverwege de jaren negentig al achterhaald was en verworden was tot een vehikel van de reclame-industrie, zelf gecommodificeerd, zoals blijkt uit de eerste oproepen tot het discursief overwinnen ervan door middel van post-ironie en neo-oprechtheid.

Dat het zo geworden is, zoals interessante maar oppervlakkige waarnemers getuigen, toont aan dat er een voortdurend gevaar bestaat om de draad kwijt te raken tussen de ontelbare metaniveaus en rizomatische uitgroeisels van dit enorme onderwerp.

Het is niet meer dan logisch dat Jack Donovan in het laatste deel van zijn trilogie over mannelijkheid, de Nietzsche-hommage A More Complete Beast, dat nu in het Duits wordt vertaald, zich afvraagt hoeveel loyaliteit een regime verdient dat zich in de eerste plaats bezighoudt met het infantiliseren, bemoederen en uitbuiten van zijn burger-deelnemers. Een eerste stap in de goede richting zou een radicale ontkoppeling van de marketinglogica kunnen zijn, weg van het streven naar “likes”, oplagecijfers en verkochte snuisterijen, met een volledig afzien van elke samenwerking met de clichématige media, die andersdenkenden uitbuiten.

Het moet – vanwege de onverbrekelijk nauwe band tussen de cultuurindustrie en het liberale systeem in het huidige “consumentenkapitalisme”, zoals mediatheoretici als Stiegler en vooral Baudrillard hebben gewaarschuwd – leiden tot een geheel nieuwe verhouding tot de politieke en sociale werkelijkheid. Dit zal het mogelijk maken de vragen over de haalbaarheid en de wenselijkheid van massaresonantie te beantwoorden.

In ieder geval maakt een dergelijke bezinning mensen vrij en geeft hen de impuls om deuren achter zich dicht te slaan en nieuwe deuren te openen. Maar niet om hals over kop tegen de muur te lopen, want dat zou ons terugvoeren naar het accelerationisme. Dat is voor een andere keer. Om met Deleuze te besluiten: “Er is geen reden om te vrezen of te hopen, maar alleen om nieuwe wapens te zoeken”.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://sezession.de/62978/ueberlegungen-zu-einer-postmodernen-rechten

en: Réflexions pour une droite postmoderne : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , ,