Peter de Grote, stichter van het moderne Rusland (1672-1725)

Emma Demeester – Institut Iliade (2021)

Bezorgd, briljant en woest, stichtte hij Sint-Petersburg om Rusland voor Europa open te stellen. Met hem begon het nooit eindigende conflict tussen Slavofilisme en Westernisme.

“Hij was een zeer lange man, zeer goed gebouwd, tamelijk mager, met een tamelijk rond gezicht […] een majestueuze en gracieuze blik als hij voorzichtig was, zo niet streng en woest, met een tic die niet vaak terugkwam, maar die zijn ogen en zijn hele fysionomie ontmantelde, en die een mens deed schrikken. Het duurde een ogenblik, met een verdwaalde en verschrikkelijke blik…” In de geschriften van Saint-Simon, evenals in de geschiedenis van zijn tumultueus bewind, verschijnt Peter de Grote als een tweesnijdend wezen, zoals Janus.

Het vernisje van beschaving is niet lang bestand tegen de overdaad en een zekere waanzin, die sommigen als Slavisch zouden omschrijven, belichaamd door deze twee meter lange reus. Als sleutelfiguur in de Russische geschiedenis had deze tsaar vol tegenstellingen iets van de reformistische verlichte despoot in zich: tegen alle verwachtingen in wilde hij een “venster op het Westen” openen om de achterstand van zijn land ten opzichte van Europa goed te maken. Maar hij legde zijn opvattingen met de knuppel op, met totale minachting voor het lijden van zijn volk, wat op zijn beurt het beeld bestendigde van een Rusland dat nog steeds barbaars was en geregeerd werd door wrede praktijken. Hij was het echter die niet alleen de tot dan toe hiëratische tsaar in een resoluut moderne vorst veranderde, maar ook de horizon van Rusland verruimde.

Opgroeien temidden van geweld

Peter, geboren in 1672, had een tumultueuze jeugd, want hij was slechts de zoon van de tweede vrouw van zijn vader Alexis I. Toen de tsaar in 1676 stierf, viel de kroon toe aan de oudste zoon, Fedor, een ziekelijke tiener onder de invloed van zijn zuster Sophie. De tsarevna degradeerde Peter en zijn moeder spoedig naar het naburige stadje Preobrazhenskoye, ver van het Kremlin. Maar toen de troon in 1682 opnieuw vrijkwam, werd hij verkozen boven de even jonge Ivan, een andere broer van Sophie. Om niet op deze manier uit de macht te worden gedrongen, riep Sophie de geduchte Strelitz, de boogschutters van de persoonlijke garde van de tsaar, op voor haar zaak. De opstand die in mei 1682 uitbrak was verschrikkelijk: de soldaten vielen Peters familie aan en zijn oom werd zelfs gevoerd aan een op hol geslagen menigte. Toen moest het regentschap van Sophie namens de twee jongetjes worden aanvaard, waarbij Ivan voorrang kreeg op Peter, die onmiddellijk naar zijn Moskouse platteland werd teruggestuurd.

Daar groeide hij op, ver weg van het hof, en ontwikkelde een grenzeloze passie voor het leger. Als hij op zichzelf aangewezen was, hield hij zich bezig met oorlogje spelen met kinderen van zijn leeftijd, die na verloop van tijd een waar bataljon van feestvierders zouden vormen, de potéchy, de “entertainers”. Om zijn schijngevechten reëler te maken, aarzelde Pierre niet om instructeurs voor zijn troepen te zoeken in de Duitse buitenwijk, de wijk waar de in Rusland wonende buitenlanders waren samengebracht. Het ging zelfs zo ver dat Sophie besloot een radicaal einde te maken aan het optreden van de man die een bedreiging bleef vormen: maar doordat de bij deze gelegenheid gezonden strelitzes faalden, kon Peter zich ontdoen van zijn halfzuster, die in een klooster werd opgesloten, en in oktober 1689 naar Moskou terugkeren.

Tot 1694 was het zijn moeder die zich bezighield met de dagelijkse gang van zaken op het land, terwijl Peter zich buitensporig bleef vermaken met zijn oorlogsspelletjes of zijn dronkemansgenoegens. Toch maakte hij gedurfde plannen voor de toekomst van Rusland. Hij vond het jammer dat Rusland slechts één haven had, Arkhangelsk, maar hij was ervan overtuigd dat zijn land alleen door zich open te stellen voor de zee in staat zou zijn “het keurslijf dat het verstikte te doorbreken”. Hij richtte zijn pijlen eerst op de Zwarte Zee, en verklaarde in 1695 enigszins onverstandig de oorlog aan Turkije. Het beleg van Azov was een bittere mislukking en hij stak al zijn energie in de bouw van een vloot, waaraan hij zelf deelnam door zich bij de arbeiders aan te sluiten, om de stad de volgende zomer in te nemen. De edelen werden aan het werk gezet door hun kinderen naar het buitenland te sturen om de kunst van het navigeren te leren.

Leren van het Westen

Peter, die na de dood van Ivan in 1696 de enige heerser van Rusland was geworden, besefte dat hij nog veel van het Westen moest leren voordat hij aan zijn ambitieuze plannen om het land te hervormen kon beginnen. Nadat hij met geweld een nieuwe opstand van de Strelitzen had onderdrukt, begon hij in maart 1697 aan een lange reis naar Europa, een besluit dat door de Slavische traditie als verraad werd beschouwd: geen enkele tsaar had sinds de 11e eeuw het grondgebied van het Heilige Rusland verlaten. Het was echter niet vanwege hun kritiek dat Petrus deed alsof hij afwezig was op deze “grote ambassade”: als hij zich schuilhield onder de naam Peter Michailov, dan was dat om de gewoonten, gebruiken en technieken van zijn buren beter te kunnen observeren. Misschien ook om, onder dekking van de anonimiteit, zich aan enige uitspattingen te goed te kunnen doen.

Hij bezocht Königsberg, waar hij artillerist werd en trots een diploma als bombardier behaalde; Amsterdam, waar hij het gewaad van timmerman aantrok; Engeland, waar hij de scheepswerven bekeek… Later pochte hij dat hij in veertien ambachten was ingewijd. Onverzadigbaar noteerde hij alles wat hem, eenmaal thuis, in staat kon stellen de technische achterstand van Rusland in te halen, en aan deze – haastige – inventarisatie van westerse kennis leek geen einde te komen. Toch moest hij met spoed naar Moskou terugkeren: een nieuwe opstand in Strelitz ondermijnde zijn gezag aldaar. Het was zijn laatste, want ook al was de opstand al neergeslagen bij zijn terugkeer in augustus 1698, de onderdrukking was onbeschrijflijk wreed. De overtredende regimenten werden ontbonden en duizenden opstandelingen werden gemarteld en geëxecuteerd. Petrus beval dat hun onthoofde lichamen maandenlang tentoongesteld zouden worden.

Beheersing van de Oostzee

Peter maakte van zijn reis gebruik om zijn nieuwe expansieproject te vervolmaken, ditmaal in de richting van Ruslands noordelijke horizon: de Oostzee, waarvan de kusten in handen waren van Zweden, dat hij wilde aanvallen met de steun van Polen en Denemarken. Dit was het begin van de Grote Noordse Oorlog, die bijna 20 jaar zou duren. Naast de inefficiëntie van zijn bondgenoten had de tsaar te kampen met een moeilijk begin: hij werd vernederd door de vreselijke nederlaag die de 8.000 door de strijd geharde Zweden van Karel XII leden tegen zijn 40.000 soldaten bij Narva. Bijna tien jaar lang ontstond er een zeer onbesliste strijd tussen de twee mannen: terwijl Peter erin slaagde de monding van de Neva in te nemen, installeerde Karel een vazal op de Poolse troon, drong Rusland binnen en teisterde Oekraïne, waar hij de separatistische Mazeppa-Kozakken steunde. Pas in 1709 behaalden de Russen een absolute overwinning op hun tegenstanders bij Poltava en herstelden vervolgens Augustus III op de Poolse troon.

Nu Karel XII zijn toevlucht had gezocht bij de Turken, kon Peter zich wijden aan de verwezenlijking van een enorm project: de bouw van een stad, Sint-Petersburg, in de modderige moerassen van de Neva, een van de meest onherbergzame streken die er bestaan, die hij zich voorstelde om, net als Amsterdam, op palen te worden gebouwd en door kanalen te worden doorkruist. Vanaf 1704 moest elke provincie in Rusland 40.000 arbeiders per jaar leveren om de droom van de tsaar te dienen….. Duizenden mannen, geconfronteerd met kou, overstromingen en branden, kwamen hierbij om.

Maar niets kon de vastberadenheid van de tsaar stoppen, en hij stortte zich als een bezetene in dit nieuwe avontuur. Alles was van tevoren strikt geregeld, van de plaats van de huizen tot hun gevels, naar gelang van de sociale kwaliteit van degenen die er, gedwongen Moskou te verlaten, zouden moeten wonen. De stad werd in 1713 gekozen als nieuwe hoofdstad, ten nadele van Moskou, dat door Peter werd gezien als een symbool van obscurantisme.

Voltooiing van de territoriale uitbreiding

De bouw van Sint-Petersburg weerhield de tsaar er niet van zijn ogen op Turkije en Zweden gericht te houden. Maar een nieuwe poging, even verward als de eerste, tegen de Porte mislukte. Bij het Verdrag van Pruth moest hij Azov afstaan en Karel XII naar Zweden laten terugkeren. Vervolgens probeerde hij Frankrijk aan te sporen om de strijd tegen deze eeuwige tegenstander te hervatten. Daarom trok hij in mei 1717 naar Parijs, waar hij een onvergetelijke indruk naliet, zowel door zijn totale minachting voor gewoonten en ongemanierdheid in een zeer beleefde maatschappij. Hij bezocht het Observatorium, het Louvre, de Jardin des Plantes, Versailles, de Invalides, de fabrieken, enz. Maar hij slaagde er niet in Frankrijk los te weken uit zijn traditionele bondgenootschappen.

Maakt niet uit, Pierre zou de territoriale uitbreiding alleen voltooien. Daartoe beschikte hij over een buitengewoon militair instrument, ongekend in Rusland: ten koste van verpletterende belastingen slaagde hij erin een permanent leger van 200.000 man op te bouwen. In 1718 overleed Karel XII en zijn zus moest al snel het onderspit delven: bij het Verdrag van Nystadt in 1721 verwierf hij Livonië, Ingrië, Estland, een deel van Karelië… Kortom, Rusland werd de leidende macht in Noord-Europa, een succes dat het jaar daarop werd bekrachtigd doordat de Russische Senaat de keizerstitel toekende aan Peter, die daarmee “keizer van alle Russen” werd.

Deze overwinning compenseerde de familie-ellende en de publieke schande die zijn zoon in de voorgaande jaren had veroorzaakt. Vanaf zijn eerste huwelijk met Eudoxia, dat in 1699 werd verstoten en opgesloten in een klooster, was tsarevitsj Alexis de tegenpool van zijn vader: ongevoelig voor de glorie van het uniform, vijandig tegenover hervormingen en zeer gehecht aan de orthodoxe traditie, haatte hij zichtbaar een vader wiens energieke karakter hij niet had geërfd. Hoewel hij niet in staat lijkt zich tegen zijn vader te verzetten, kristalliseert zijn zwakke persoonlijkheid de ontevredenheid die veroorzaakt wordt door de omwentelingen die door Petrus in gang zijn gezet. Uit angst voor zijn vader loopt Alexis weg en begint hij aan een avontuur dat noodlottig afloopt. Hij zocht zijn toevlucht in Wenen en vervolgens in Italië, van waaruit hij uiteindelijk terugkeerde, overtuigd door de afgezanten van zijn vader dat hij gratie had gekregen. Zodra hij in Moskou aankwam, werd hij plechtig uitgesloten van de troonopvolging en in de gevangenis geworpen. Onder foltering bekende hij uiteindelijk misdaden die waarschijnlijk verzonnen waren, voordat hij op 26 juni 1718 in zijn cel werd vermoord.

De droom van een Europees Rusland

Peter I bracht de volgende jaren door met het omvormen van de Russische samenleving van boven tot onder. Hij viel alle instellingen aan die zich tegen zijn overheersing konden verzetten. Verre van zijn autocratische macht te willen afzwakken, trachtte hij die juist met geraffineerde middelen te versterken. Een senaat, aan de rand bekleed door een vertegenwoordiger van de tsaar, verving de oude Bojaren-Doema. Het bestuur werd toevertrouwd aan collectieve organen in plaats van aan de traditionele prikazes, en er werd een nieuwe indeling van het rijk doorgevoerd. Peter stelde de adel in dienst van de staat (en omgekeerd kon de staat voortaan verdienstelijke burgers veredelen), wier posities hij strikt rangschikte in de Tabel der Rangen (1722). Wat de geestelijkheid betreft, verhoogde hij het toezicht op de kloosters en hun bezittingen, terwijl hij tegelijkertijd de pogingen van het Patriarchaat om zich als rivaliserende autoriteit in Rusland op te dringen, kortwiekte. Toen de patriarch in 1700 stierf, was Petrus voorzichtig geen opvolger aan te wijzen. Hij verving hem door de Heilige Synode, een raad van prelaten door hem benoemd en gecontroleerd door een lekenambtenaar met vetorecht.

Maar het was vooral op cultureel gebied dat de hervormingen van Peter het meest spectaculair waren, omdat zij de gebruikelijke identiteit van het Russische volk aantastten: de verplichting voor de Bojaren om hun baard af te scheren, symbool in zijn ogen van “het duistere verleden van een volk dat hij naar het licht van het Westen wilde trekken”, en de verplichting om het “Duitse of Hongaarse” habijt te dragen. De vrouwen van de goede stand werden uit de terems gehaald, een soort vrouwenverblijven waar zij tot dan toe opgesloten waren geweest, om salons in Europese stijl te houden. Hij viel ook de traditionele kalender aan, wat de toorn van de oud-gelovigen wekte, die er al snel van overtuigd waren dat “de Bijbel aankondigt dat de antichrist de tijd zal veranderen, dus Peter I is de antichrist”. Meestal werden deze maatregelen overhaast genomen: op het gebied van het onderwijs bijvoorbeeld wilde hij zijn land uitrusten met prestigieuze academies, zonder eerst de moeite te nemen om een degelijk lager en middelbaar onderwijs tot stand te brengen. De klaslokalen van deze instellingen, die nog steeds afhankelijk zijn van buitenlandse docenten, bleven nog lang leeg.

Uitgeput door een overvloedig leven, stierf Peter I op 28 januari 1725 op 53-jarige leeftijd, zonder een opvolger aan te wijzen. Zijn vrouw, Catherine, nam het daarom over. De buitengewone promotie van deze vrouw, een voormalige soldatendochter die keizerin werd, is kenmerkend voor het bewind van Peter de Grote. Het is waar dat Petrus de grenzen van zijn rijk aanzienlijk heeft uitgebreid en de rijkdommen ervan begon uit te buiten. Profiterend van het verval van Zweden en Turkije, maakte hij een opmerkelijke entree op het Europese toneel van de 18e eeuw.

Maar het nieuwe Rusland dat hij verwoed met zijn handen trachtte vorm te geven, leek fragiel. De kloof tussen een kleine, op Europese leest geschoeide heersende klasse en de overgrote meerderheid van een volk dat trouw is aan de tradities van zijn voorvaderen, wordt steeds groter. Niettemin heeft hij belangrijke mijlpalen gezet, die de Russen daarna steeds weer voor uitdagingen zouden stellen: welke houding moet de Slavische wereld ten opzichte van het Westen aannemen? Een aarzeling die, naargelang de regeerperiodes, zou leiden tot de neergang of de bevordering van Sint-Petersburg, de Europese hoofdstad, of Moskou, de orthodoxe hoofdstad, tot de rang van hoofdstad van het keizerrijk.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: Pierre le Grand, fondateur de la Russie moderne (1672-1725) – Institut Iliade (institut-iliade.com)Categorieën:Geschiedenis

Tags: , , ,