De verborgen betekenissen van multiculturalisme

Cristi Pantelimon (2021)

Als het waar is, zoals Carl Schmitt zei, dat alle belangrijke concepten van de moderne staatstheorie niets anders zijn dan theologische concepten die van hun theologische inhoud zijn ontdaan (of geseculariseerd)[1], kan men in het geval van het multiculturalisme nog een stap verder gaan en tot de tegenovergestelde sfeer komen: de basisconcepten van het multiculturalisme zijn niets anders dan theologische concepten die, nadat zij van hun theologische inhoud zijn ontdaan, zijn gevuld met een anti-theologische inhoud. Met andere woorden, het multiculturalisme heeft niet alleen een geseculariseerd karakter, maar ook, als men dat zo mag zeggen, een duivels karakter, in de letterlijke zin van het woord.

Het multiculturalisme is in feite een avatar van het liberale individualisme, een hedendaags individualisme, dat zichzelf volwassen genoeg acht om van de “lokale” fase van zijn manifestaties over te gaan naar de “mondiale” fase. Mondiaal liberalisme kan alleen maar leiden tot multiculturalisme. Een van de centrale concepten van het individualistisch liberalisme is dat van de (mensen)rechten. De basisstructuur van het multiculturalisme is gebaseerd op het idee van rechten, in de zin van mensenrechten, waaraan de filosofie van diversiteit gekoppeld is aan die van het egalitarisme. Tenslotte eindigt de hele constructie met het idee van zelfbevestiging of positieve actie. Maar, zoals David L. Schindler, vanuit een theologisch perspectief (katholiek, in dit geval, wat samenvalt met de religieuze oriëntatie van Carl Schmitt, hierboven geciteerd), zijn het liberalisme en zijn concept van “rechten” gebaseerd op een repressieve logica. Deze repressieve logica is uiteindelijk gebaseerd op een relativistische grondslag.

Mensenrechten in hun liberale versie, zegt D. L. Schindler, zijn in wezen negatieve en geen positieve rechten: zij worden gereduceerd tot de noodzaak de onafhankelijkheid van de ander te respecteren, maar er is geen sprake van het op enigerlei wijze helpen (in positieve, nuttige zin) van de ander. Het liberalisme brengt het idee van rechten slechts op het niveau van een formele, negatieve, hoogstens neutrale, inmenging van mensen met elkaar. Op geen enkel moment wordt de kwestie van recht-verantwoordelijkheid jegens de ander aan de orde gesteld [2]. Deze neutrale opvatting van het recht wordt vervolgens overgenomen in het rechtsdenken en vormt de basis van alle huidige rechtsbegrippen: zij zijn dus losgekoppeld van het idee van God of anderen, opgebouwd rond een formeel beeld van het individu [3].

Zoals de ideologie van de mensenrechten schijnbaar uitgaat van een onbetwistbare waarheid van theologische aard (de menselijke waardigheid, waarop zij zich vaak beroept), om uit te komen bij een ideologie die deze waardigheid verdraait, door alle mogelijke “rechten” te “fabriceren”, de ene vreemder dan de andere (uiteindelijk aanvaarden wij abortus in naam van de mensenrechten, d.w.z. de ontkenning van het fundamentele recht op leven van ongeboren maar levende wezens! [4]), gaat de ideologie van het multiculturalisme uit van een schijnbare en zichtbare “waarheid”, namelijk culturele, etnische of religieuze verscheidenheid, om het idee op te leggen dat deze verscheidenheid kan prevaleren boven de eenheid van de bestanddelen die het geheel vormen. In de moderne ideologie van de mensenrechten hebben rechten voorrang op verantwoordelijkheden, hetgeen onnatuurlijk is. Elke samenleving is een evenwicht tussen verantwoordelijkheden en rechten; men zou zelfs kunnen zeggen dat in “normale” samenlevingen (d.w.z. traditionele samenlevingen of samenlevingen waarin de traditionele waarden nog levend zijn, zoals de oosterse samenlevingen) eerst de verantwoordelijkheden komen en pas daarna de rechten [5]. Menselijke waardigheid manifesteert zich niet zozeer in rechten als wel in verantwoordelijkheden!

De ideologie van de mensenrechten vervalst de geestelijke en natuurlijke relatie tussen verantwoordelijkheid en rechten. De ideologie van het multiculturalisme vervalst de geestelijke en natuurlijke relatie tussen eenheid en verscheidenheid. Diversiteit is de dochter van eenheid, niet andersom. Het multiculturalisme daarentegen legt alleen de nadruk op verscheidenheid en verwaarloost of beschouwt de kant van de eenheid, die het verdenkt van… totalitaire boventonen.

Het idee van eenheid heeft slechts een formele en uiterlijke relatie met het idee van totaliteit. Een totaliteit kan een louter formele, externe en dus kunstmatige optelsom zijn, en is dat meestal ook. Ware eenheid wordt gevonden in het idee van universaliteit. Universaliteit betekent hier echter niet “universele verbreiding”, maar de eenheid die alle verschillende aspecten van het geheel doortrekt en aldus verenigt. Het multiculturalisme, dat het idee van eenheid als universaliteit verwaarloost, bevindt zich onbewust te midden van “totalitarisme”, d.w.z. te midden van een kunstmatige totaliteit, door toevoeging van externe elementen die geen natuurlijke, vanzelfsprekende relatie tot elkaar hebben. Het multiculturalisme kan dus vanuit theologisch oogpunt als duivels worden verdacht, in zoverre het elementen bijeenbrengt die in feite gescheiden zijn, of, preciezer gezegd, die het zelf eerder gescheiden heeft, om ze beter op de voorgrond te plaatsen en individueel vorm te geven.

Het multiculturalisme kent twee hoofdfasen in de constructie van zijn sociale en metafysische werkelijkheid: de eerste (verplichte) fase is die van de ontleding van de eenheden, van de ontrafeling van de eenheden die de sociale wereld en haar metafysisch project vormen. De tweede stap is de agglutinatie van deze in de eerste stap afgebroken elementen. Alle multiculturalistische benaderingen zijn eerst pogingen om te scheiden en vervolgens de sociale wereld kunstmatig opnieuw samen te stellen na het scheidingsproces. Zoals een schilderij dat eerst in verschillende fragmenten wordt gebroken en vervolgens weer in elkaar wordt gezet, en dat uiteindelijk een puzzel is waarvan de scheidingen en fragmenten nooit “opnieuw” kunnen worden opgenomen, zo vereist het multiculturalisme dat de samenstellende elementen van de sociale eenheid worden afgebroken en vervolgens, overeenkomstig de filosofische premissen van de “Verlichting”, deze fragmenten weer op rationele, methodische en “correcte” wijze in elkaar worden gezet.

De “slachtoffers” van het multiculturalisme: cultuur, politiek, identiteit, het individu, de gemeenschap.

Het eerste slachtoffer van het multiculturalisme is de cultuur zelf – opgevat als een geheel van georganiseerde waarden en een cultus van waarden. Het multiculturalisme organiseert de cultus van de verscheidenheid, maar is totaal niet geïnteresseerd in de diepere inhoud van de cultuur, die in de eerste plaats religieus en ethisch is. Het multiculturalisme brengt een rationele cultus voort van bepaalde immanente werkelijkheden, die welke het goed uitkomen (verscheidenheid, minderheid, gelijkheid), maar negeert andere werkelijkheden, sommige metafysisch, andere immanent (ras, meerderheid, God).

Het multiculturalisme is een protest tegen de cultuur, omdat het assimileert (de term wordt afgewezen), en het multiculturalisme is daarentegen de zogenaamde “expressionistische revolutie” [6]. Elke cultuur is immers een plaats van assimilatie, in de zin van integratie in de traditionele betekenissen van het leven. Maar het multiculturalisme kan het verlies van de individualiteit van het zelf niet toegeven, omdat het altijd de nadruk legt op de bevestiging van het zelf. Van oudsher is het verschil tussen het zelf en het zelf een hoeksteen geweest van het begrip van de uiteindelijke bestemming van de mens. Terwijl het zelf vluchtig en bedrieglijk is, is het Zelf eeuwig en uniek waar.

Volgens Ananda Coomaraswamy roept de traditie op tot de bevrijding van het zelf, opgevat als het ego. In de moderne wereld is het echter het ego of het gecultiveerde zelf dat ten volle wordt gewaardeerd. Het is de enige die als referentie wordt genomen. Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de meest opmerkelijke prestatie van de egolatrische cultuurbewering van vandaag een soort luidruchtige, vermoeiende en voorspelbare verscheidenheid is; zodra de metafysische essentie van culturen (gemanifesteerd door het Zelf) is geblokkeerd, veranderen zij in collectieve, voorspelbare en oncreatieve koren. Cultuur is tegenwoordig immers een kunstmatig product, zoals elk product van de consumptiemaatschappij. Hoe assertiever een cultuur is, hoe kunstmatiger het is.

Hetzelfde geldt voor een ander geliefd terrein van het multiculturalisme, dat van de rechten van minderheden. Seksuele minderheden zijn niet langer “gewoon” seksuele minderheden, maar zijn cultureel “verankerd”, op een bijna metafysische manier gecrediteerd. Zij zijn “cultuurmakers” en vertegenwoordigen op zichzelf een manier van leven en dus een culturele stijl. We zijn dus getuige van een “culturalisering” van seks en seksuele minderheden, die de cultuur in diskrediet brengt. Het seksuele vraagstuk wordt tegenwoordig tot een centraal vraagstuk van het menselijk leven verheven, zonder enige verwijzing naar de traditionele ethiek, die waarschuwt voor de gevaren die inherent zijn aan elke overdreven bekommernis om lichamelijke genoegens. Omdat culturele verscheidenheid alle sociale elementen moet betreffen, vond men dat ook seksuele minderheden recht hadden op een “cultureel” leven binnen de bevolking. Zo wordt het seksuele leven (zowel het heteroseksuele als het homoseksuele) op hetzelfde niveau van belang geplaatst als het religieuze leven of het “traditionele” culturele leven.

In sociaal-politiek opzicht zijn de zaken nog dramatischer, vooral als we kijken naar de mondiale context waarin het moderne menselijke leven zich vandaag afspeelt. Vanuit dit perspectief tast het multiculturalisme de grondslagen van de politiek aan. Etnische minderheden zijn hier het doelwit. Het idee dat een minderheid in het algemeen de onverdeelde aandacht verdient die zij thans geniet, was in de klassieke politiek een volstrekt vreemd idee. Zelfs de grondleggers van de Amerikaanse democratie waakten ervoor dat de Republiek niet in gevaar zou worden gebracht door facties, d.w.z. minderheden die op verschillende grondslagen waren samengesteld, waardoor de betekenis van het politieke geheel, de Amerikaanse politieke gemeenschap, zou worden vervormd. De grondleggers van de Amerikaanse natie hadden nog steeds het idee van een transcendent politiek lichaam, dat verder gaat dan de som van individuele belangen of perspectieven. Het multiculturalisme daarentegen legt de nadruk op het idee van de minderheid; de meerderheid wordt als onderdrukkend beschouwd; hoogstens wordt het geheel of het politieke lichaam aanvaard als de som van minderheden, van individualiserende facties. Met andere woorden, in plaats van te zoeken naar de elementen van toenadering tussen allen, die het geheel en de politieke eenheid zouden genereren, blijft het multiculturalisme de verdediger van het idee van de fundamentele scheiding van de verschillende vleugels van het politieke lichaam. De politiek heeft dus niet langer een integrerend karakter, maar verandert in een felle strijd om de suprematie tussen de verschillende politieke facties. Dit opent de deur naar anarchie en geweld.

Ook de relatie tussen multiculturalisme en het idee van identiteit is interessant en leerzaam, omdat het essentieel is voor de benadering ervan.

In de oudheid was de persoonlijke identiteit altijd ondergeschikt aan de gemeenschapsidentiteit [7]. Vandaag komt de persoonlijke identiteit voor de groepsidentiteit. Tegelijkertijd legt het multiculturalisme te veel de nadruk op het idee van een gedifferentieerde groep, maar daardoor individualiseert het de gemeenschap alleen maar. Maar een geïndividualiseerde “gemeenschap”, d.w.z. één die uit individuen bestaat, is onzin. Het multiculturalisme ondermijnt zijn eigen theoretische premissen door de traditionele en natuurlijke relatie tussen het geheel en het deel om te keren.

Multiculturalisme is echter niet louter een verklaring, maar een programma, een strijd om bevestiging. De hele ideologie van de positieve actie is verbonden met deze strijd om erkenning en het opleggen van het thema; inderdaad, als de wortels van het multiculturalisme, zoals we hebben gezien, individualistisch zijn, dan doet het thema van de erkenning niets anders dan, zoals Hegel zei, het niet-zelfstandig zijn van de mens aantonen [8].

Multiculturalisme is vijandig tegenover het individu en de individualiteit, op een vreemde maar verklaarbare manier. Uitgaande van het idee van het terugwinnen van de individualiteit, moet het elk idee van individualiteit en originaliteit ontkennen, omdat het ervan uitgaat dat alle individualiteiten gelijk zijn. Egalitarisme is dus de guillotine waaronder alle genereuze ideeën van het multiculturalisme vallen; een product van een post-Franse Revolutie (1789) moderniteit, van een individualisme dat economisch gezien zal leiden tot het absolutisme van de markt, waar alles een prijs heeft en alles te koop is, het multiculturalisme doet niets anders dan een markt van identiteit vestigen, waar uiteraard de slimsten, dat wil zeggen degenen met de kleurrijkste etiketten, het belangrijkst lijken te zijn. De externe en opgedrongen logica van dit sociaal-economisch immanentisme maakt van het multiculturalisme de ideologisch-culturele variant van een infra-kapitalisme met een etnisch, raciaal of cultureel tintje.

Multiculturalisme is een natuurlijke aanval op het idee van gemeenschap. Het is waar dat onze identiteit alleen wordt gevormd door de spiegel van anderen; in dit opzicht lijkt het multiculturalisme gelijk te hebben. Maar haar fundamentele fout is dat zij de collectieve identiteiten op rationele, zelfbevestigende wijze “energiek” maakt naar het model van de individuele identiteiten. Zo worden collectieve identiteiten “gedwongen” om dezelfde plaats in te nemen op een podium van ideale waarden, om deel te nemen aan dezelfde competitie (waarin alle prijzen gelijk zijn) en om zich op hetzelfde moment te doen gelden, wat niet natuurlijk is.

Zoals elke ideologie overdrijft het multiculturalisme in beide richtingen: wanneer het gemeenschappen “dwingt” zich te doen gelden, maar ook wanneer het culturele of beschavingsinvoer verbiedt die het als namaak beschouwt: de recente voorbeelden van een Franse auteur zijn relevant[9]. In zijn boek La face cachée du multiculturalisme gebruikt de Canadese auteur Jérôme Blanchet-Gravel het zogenaamde multiculturalistische principe van de weigering van culturele toe-eigening om een reeks vreemde overdrijvingen te illustreren, zoals het verbod voor gehandicapten om yoga te beoefenen (beschouwd als het voorrecht van de oosterse mens), het verbod voor Canadezen om gevederde hoofdtooien te dragen omdat die aan Indianen toebehoren, of het verbod op de verkoop van boemerangs omdat die alleen aan Australische Aboriginals toebehoren! Maar nogmaals, achter deze schijnbaar correcte voorzorgsmaatregelen tegen onnatuurlijke, mimetische culturele importen gaat een even onnatuurlijke bezorgdheid voor “diversiteit” schuil, alsof de ene cultuur zou kunnen worden weggevaagd door de bodemloze vorm die zij in een ander cultureel gebied voortbrengt. Deze zorg is in feite vergelijkbaar met de zorg die de museograaf besteedt aan een unieke maar dode tentoonstelling in zijn museum of kennisgebied.

Multiculturalisme en de geestelijke “vernieuwing” van het Westen

In Canadese sociologische en filosofische kringen (Canada is een van de meest “blootgestelde” landen op het gebied van reëel en concreet multiculturalisme) heeft men betoogd dat het multiculturalisme een gelegenheid zou kunnen zijn voor een geestelijke vernieuwing van het Westen, in de traditie van het speciale Oriëntalisme van René Guénon [10].

De interessante bewering is een overdrijving. De “crisis van de moderne wereld” die Guénon theoretiseerde had en kon geen remedie hebben, althans geen gewone remedie. De oriëntalisatie waarover dezelfde auteur spreekt, betekent helemaal niet “oriëntaliserend multiculturalisme”, maar de innerlijke transformatie van het Westen, de oriëntalisatie van het Westen en, praktisch, de ontwesternisatie. Maar een dergelijk fenomeen is niet denkbaar in onze tijd, bijna een eeuw nadat Guénon schreef. Integendeel, het tegenovergestelde verschijnsel, de verwestersing van het Oosten, doet zich voor. Het lot van het Westen is dat van een eeuwigdurende lijdensweg van het multiculturalisme (er wordt nog steeds gediscussieerd over werkelijke sociale transformaties en de maatregelen of accenten die het multiculturalisme in dit beeld van de werkelijkheid kan aanbrengen). Niet voor niets spreken sociologen zich tegenwoordig steeds vaker uit over multiculturalisme, waarbij zij het specifieke apparaat van hun periodiseringen (de verschillen tussen de economische en sociale situatie van het Westen in de jaren zestig en die van de jaren negentig of vandaag) en hun conceptualiseringen (ras, religie, economische en politieke waarden – dat zijn de basisonderwerpen van de sociologie die zich bezighoudt met de problematiek van het multiculturalisme) met zich meebrengen. Maar deze debatten zullen, naar onze mening, de grote loop der gebeurtenissen niet kunnen veranderen, en het “volwassen” multiculturalisme, het ideologische, zal blijven drijven aan de basis van het gemeenschappelijk denken van de moderne westerse samenlevingen, tot hun ongeluk[11].

Wat is het meest levendige en tegelijkertijd het meest schadelijke kenmerk van het multiculturalisme? Het is het vrome maar fundamenteel zeer ‘niet-culturele’ respect voor welke ‘cultuur’ of welke ‘culturele’ uiting dan ook. Respect voor alle fragmenten van een materiële beschaving vanuit de positie van een toerist, aangevuld met een amateur-antropoloog, is alles wat het multiculturalisme vandaag de dag te bieden heeft, vooral in de meer ontwikkelde landen van het Westen.

In feite zoekt spiritueel herstel door multiculturalisme oplossingen voor het verlies van spirituele identiteit met de ontkoppeling van het Goddelijke uit onze wereld. Wij kunnen niet meer ontdekken dan een verzameling culturele feiten in het museum van oudheden dat de moderne wereld is geworden.

Multiculturalisme is de tragedie van elke Cultuur : wanneer zij niet meer in staat is tot integratie, beweegt zij zich in twee schijnbaar tegengestelde maar met elkaar verweven richtingen : enerzijds, ideologisch en politiek, tracht zij “gelijkheid van kansen” en culturele expressie te verzekeren (om het gebrek aan integratie te compenseren); anderzijds dwingt zij een integratie van burgerlijk-politieke aard af, met behulp van materiële stimulansen. Wat ooit integratie in de universaliteit was door de culturele aantrekkingskracht van de gemeenschap, is een politieke en economische stimulans tot burgerschap geworden. Wat eens hiërarchie en axiologische differentiatie was, gedefinieerd volgens traditionele culturele criteria, is nu tolerantie en respect voor verschillen geworden; maar dit respect en deze tolerantie veronachtzamen juist het idee van hiërarchie.

De moderne westerse wereld en cultuur worden gehinderd door het onvermogen om in traditionele termen hiërarchie aan te brengen. Om van deze ongerustheid af te komen, wordt een “algemene amnestie” afgekondigd en een principiële gelijkheid van alle verschillende culturele feiten of culturen. Maar het onvermogen om in de eigen cultuur prioriteiten te stellen, hangt samen met het onvermogen om de authenticiteit van andere culturen te vatten. Dit is de reden waarom “geassimileerde” culturen in feite misvormde culturen zijn. Degenen die worden getolereerd worden ronduit genegeerd. Het multiculturalisme negeert wat het als even belangrijk verklaart en misvormt wat het schijnt te kunnen begrijpen.

Het dilemma van het moderne multiculturalisme is vergelijkbaar met dat van de ontwapeningstheorie: om vrede te bereiken, moeten alle staten ontwapenen. Het probleem is dat niemand de eerste wil zijn die ontwapent in een context waarin het niet zeker is dat alle anderen automatisch zullen volgen.

Vanuit een multiculturalistisch perspectief is identiteit het wapen bij uitstek: wie in harmonie met anderen wil leven, moet de vijandige scheiding die elke cultuur met haar buren in stand houdt, opgeven. Multiculturalisme, in plaats van culturele conflicten te verzachten door zijn inherente relativisme, heeft vaak het tegenovergestelde effect, juist omdat het een wereld predikt van universeel respect en vrede die alleen in theorie bestaat. Het besef van deze utopie maakt het des te dramatischer om de strijd tussen culturen te aanvaarden als een alternatief voor hun geestelijke dood door wederzijds neutraliserende tolerantie.

Wat zou de oplossing zijn voor de door het multiculturalisme veroorzaakte neutralisering en onthechting? Zeker, een herhiërarchisering van het hele sociale en culturele corpus van de moderne wereld. Maar deze herhiërarchisering gaat noodzakelijkerwijs gepaard met strijd en conflict, met het bestrijden van het inferieure en het afweren van het inferieure, met het opleggen van het superieure en het verdrijven van het gedegradeerde. Maar dit zou in feite neerkomen op het afzweren van een Westen dat, volgens de grootste filosofen van de Traditie (Evola, Guénon, Coomaraswamy), in de moderne tijd, vooral na de Renaissance, zijn banden met de Traditie alleen maar heeft doorgesneden, in het voetspoor van een steeds vernieuwd materieel en economisch conformisme, altijd klaar voor de vooruitgang.

Vertaling: elementen

Oospronkelijke tekst: https://www.estica.ro/article/sensuri-ascunse-ale-multiculturalismului/

En Les significations cachées du multiculturalisme : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Voetnoten:

[1] Carl Schmitt, Politische Theologie, Boekarest, Ed. Universal Dalsi, 1996, p. 56.

[2] D. L. Schindler, The Repressive Logic of Liberal Rights, in “Communio”, Winter 2011, blz. 531, op https://www.communio-icr.com/files/Schindler_Repressive_Logic_of_Liberal_Rights.pdf.

 [3] De zoon van D.L. Schindler zou deze lijn van denken verder doortrekken en beweren, in de titel van een recent boek nota bene, dat de moderne vrijheid een kwaadaardig karakter heeft – D. C. Schindler, Freedom from Reality: The Diabolical Character of Modern Liberty, University of Notre-Dame Press, 2017.

[4] Een recente kritiek op deze ideologie van de mensenrechten, ook gebruikt als geopolitiek wapen, in Alain de Benoist, Au-delà des droits de l’homme. Pour défendre les libertés, Parijs, Pierre-Guillaume de Roux, 2016.

[5] Het derde hoofdstuk van het boek van Alain de Benoist over de mensenrechten, waarin de kwestie van de mensenrechten vanuit het oogpunt van de culturele verscheidenheid aan de orde wordt gesteld, past in dit perspectief. De auteur toont aan dat de mensenrechten, opgevat op westerse wijze, een minderheidsaspect van de kwestie vormen. Bovendien werd, tegen de individualistische tendens van de mensenrechten in, op 4 juli 1976 in Algiers een universele verklaring van de rechten van de volkeren aangenomen, juist om de idee van het overwicht van de gemeenschap over de rechten van het individu te markeren (blz. 99 in het door A. de Benoist geciteerde werk).

[6] Alain de Benoist, Nous et les autres. Problématique de lʼidentité, Krisis, Parijs, 2006, p. 7.

[7] Alain de Benoist, Ibidem, p. 3 en volgende.

[8] Ibid, p. 7.

[9] http://www.bvoltaire.fr/la-face-cachee-du-multiculturalisme-de-jerome-blanchet-gravel-editions-du-cerf/.

[10] http://classiques.uqac.ca/contemporains/blanchet-gravel_jerome/Le_multiculturalisme/Le_multiculturalisme.pdf

[11] Een voorbeeld van een rationeel-sociologisch betoog, zonder wezenlijke consequenties, naar onze mening, in M. Wieviorka https://www.raison-publique.fr/IMG/pdf/Wieviorka_multiculturalisme.pdf.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Critical Point 3/2018.Categorieën:Metapolitiek, totalitarisme

Tags: , , , , , , ,