Xi Jinping en Ezra Pound

Pound leerde een eeuw geleden ons alles wat we moeten weten over China. Wij namen hem niet au sérieux en zijn boeken over Confucius, het ideogram en de Chinese cultuur zijn nergens meer te vinden.

Eugenio Montale schreef ook over China. Hij deed dit, naar het schijnt, zonder er erg in te hebben, uit redactionele overwegingen; het was in 1963, toen hij de inleiding schreef bij de Liriche cinesi, uitgegeven door Giorgia Valensin voor de Nuova Universale Einaudi. In dit geval, slecht op zijn gemak tussen draken, taoïsten en schermen, is Montale’s blik niet die van een dichter – en dus van een visionair -; hij beperkt zich tot het borduren tussen poëtische verblinding: “Hoe helder ze ook mogen zijn, [deze gedichten] ontsnappen aan het nieuwe metrum dat de christelijke jaartelling aan de westerse wereld heeft gegeven, en misschien niet alleen aan deze wereld. Het is niet alleen dat zij de vermenselijking van tijd en natuur en de vergoddelijking van de vrouw missen, die typisch zijn voor de Europese lyrische poëzie; het is veeleer zo dat hier, evenals in het wonder van de Egyptische beeldhouwkunst en in mindere mate in dat van de Griekse kunst, de mens en de kunst naar de natuur neigden, de natuur waren; terwijl hier, en gedurende vele eeuwen, de natuur en de kunst naar de mens neigen, de mens zijn geworden. Alles is mooi, helder, los van het leven, van de geschiedenis, alsof de poëzie buitenmenselijk is, in een toevluchtsoord, iets voor dichters die op het punt staan uit te sterven: in de Volksrepubliek China stonden we intussen op de drempel van de Grote Proletarische Culturele Revolutie. Het was verwoestend.

Naast Montale, die enkele jaren eerder naar Italië was teruggekeerd, stond Ezra Pound. Vergeleken met bijna alle intellectuelen en dichters van zijn tijd, was Pound geobsedeerd door China. Natuurlijk was het aanvankelijk een hoofdzakelijk formele obsessie: Pound was in wezen als dichter geboren met Cathay (1915), een revolutionaire reis door de klassieke Chinese poëzie, die hij een paar jaar eerder had ontdekt in gezelschap van William B. Yeats, toen hij handelde in Aziatische literaire ruïnes.

    Met de dooi, breken de wateren het ijs.

    in het centrum van Shoku, een trotse stad.

    Het lot van de mensen is al bezegeld

    Het is niet nodig om de waarzeggers te raadplegen.

Pound zette zijn onderzoek voort door Ernest Fenollosa te bestuderen, een eminent sinoloog en – geen geringe prestatie – hoogleraar economisch beleid aan de Keizerlijke Universiteit van Tokio: L’ideogramma cinese come mezzo di poesia (Scheiwiller 1960; 1987) wordt door “Ez” behandeld als een esthetisch traktaat (de doctrine van het Imagisme is er op zijn minst van afgeleid: ideogrammatische snelheid van het beeld/gevoel/sensatie). De Chinese geschiedenis, cultuur en poëzie zijn overal in de Cantos terug te vinden, vooral in de afdeling “Rock-Drill”; wanneer de partizanen hem op 3 mei 1945 naar Sant’Ambrogio brengen, “steekt de dichter de bundel van Confucius die hij aan het vertalen is in zijn zak en volgt hen”: het zal zijn enige lectuur zijn in de afschuwelijke Pisaanse kooi, de enige troost in de afschuwelijke jaren van gevangenschap, bijna de inspiratie van een discipline, het uittreksel. In datzelfde jaar had Pound een tekst van Confucius gepubliceerd, L’asse che non vacilla (De as die niet wankelt), bij de Venetiaanse uitgeverij Edizioni Popolari, “die onmiddellijk na de bevrijding bijna geheel werd platgebrand omdat men vermoedde dat het propaganda was voor de as Berlijn-Rome-Tokio”. In een Naschrift bij de Gids voor Kulchur adviseert Pound om “als sextant”, d.w.z. als elementaire en afdoende oriëntatie, Homerus, “de Griekse tragici”, de Goddelijke Komedie te gebruiken; maar bovenal moet men “Confucius en Mencius” lezen, omdat “zij de oplossingen bevatten voor alle gedragsproblemen die zich kunnen voordoen”.

Nu – ik bedoel, de laatste jaren – China een enge plek is geworden, nu Xi Jinping de draak lijkt te zijn geworden die in staat is de Europese draken weg te vagen en in het gezicht van de Verenigde Staten te gapen, is het goed eraan te herinneren dat de dichter ons al meer dan een eeuw opdraagt naar het oosten te kijken; dat Pound ons al meer dan een eeuw de weg wijst: naar China te kijken, zijn heilige teksten te bestuderen, Confucius te vertalen, de pijler van de Chinese ethiek en politiek. Wat kan dit doen? De paradigmatische samensmelting van zelfbestuur en het bestuur van een staat, van een volk; de opvatting van ritueel en traditie; de poëzie als zuivere daad, een gebaar dat de aarde met de hemel verzoent; de aristocratische – zelfs meedogenloze – houding in het streven naar harmonie; ren, de “menselijke kwaliteit”, het “gevoel van menselijkheid”.

    “De ware man zoekt alles in zichzelf, de kleingeestige man zoekt alles bij een ander”.

    “De sluwe man erkent de verordeningen van de hemel niet, hij is onbeschaamd tegenover de groten en veracht de woorden van de wijzen.

    “Het niet kennen van woorden betekent het niet bezitten van de vloeistof die nodig is voor de kennis van de mensen”.

Dit zijn enkele fragmenten uit de Analecten, verzameld door Pound in 1951 en vertaald door Scheiwiller – bewerkt door zijn dochter, Mary de Rachewiltz – in 1995: een buitengewone verzameling om China vandaag meer dan gisteren te begrijpen. In The Classic Anthology defined by Confucius (Harvard University Press, 1954), daarentegen, werkte Pound door het immense repertoire van klassieke gedichten die door Confucius gecanoniseerd waren. Het boek werd uitgegeven onder de titel L’antologia classica cinese (De Chinese Klassieke Bloemlezing), uiteraard van Scheiwiller; het werd geredigeerd door Carlo Scarfoglio, voormalig redacteur van La Nazione en Il Mattino, zoon van Matilde Serao, auteur, in dit verband, onder andere, van een nogal hartstochtelijke Apologia del traduttore:

    “Een twintigtal Oden heb ik een paar jaar geleden vertaald, toen ik samen met Marie, de dochter van de dichter, alle pogingen die men zich had voorgesteld om een sfeer van grotere rechtvaardigheid te scheppen rond de dichter, slachtoffer van beschuldigingen waarvan de valsheid niet meer is aan te tonen, zag mislukken. Ik stelde voor tenminste te proberen hem te troosten in zijn gevangenschap, door enkele van de Odes te vertalen, door te trachten ze in een of ander tijdschrift te publiceren en hem er vervolgens uittreksels van toe te zenden, zodat hij van de buitenwereld het bewijs zou ontvangen dat hij nog steeds geliefd was en bewonderd werd om zijn mooiste en zuiverste humanistische werk.”

Pound begreep zelfs, dat ethische praktijken dwingend kunnen zijn: dat men doodt met een glimlach, voor het grotere goed. Hij begreep alles, in feite. Natuurlijk zijn deze boeken, net als Pound’s studies van de Chinese cultuur, verdwenen uit de conventionele uitgeverij.

En toch publiceerde Feltrinelli in 1974, kort na de dood van “Ez”, een studie van Girolamo Mancuso – vertaler van o.a. Tagore en alle gedichten van Mao Tse Tung – over Pound en China, bedoeld om “Pound’s weg naar China te ontleden… maar ook een rigoureuze reconstructie van de ideologische route die leidt van Confucius tot Mussolini”. Ook dit is verdwenen. Er blijft dus niets anders over dan te piekeren en te speculeren over Xi, de “Chinese reus”; men blijft “actualisme” koesteren ten aanzien van een land dat dat vanuit een millenialang perspectief redeneert.

“Als onze universiteiten iets waard waren, zouden ze iets gedaan hebben… Miljoenen zijn uitgegeven om het onderwijs te versimpelen. Er is geen enkele reden, afgezien van woeker en letterhaat, om ten minste een paar honderd gedichten en de Ta Hio van een tweetalige uitgave te beroven… De schande van het huidige monetaire systeem houdt niet op bij de ondervoeding van de massa’s; zij strekt zich uit tot in de verste uithoeken van het intellectuele leven, zelfs daar waar lafaards zich veilig voelen, zelfs daar waar mannen van geringe vitaliteit menen dat men niet sterft van verveling. De toestand van Chinese studies in het Westen ondermaats… Engelse en Amerikaanse professoren zijn mollen.”

Zo schreef Pound, vele jaren geleden. Wij verkozen, nogmaals, de ziener, de dichter niet te geloven.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/letteratura/pound-cina-xi-jinping/

En: Xi Jinping et Ezra Pound : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:literatuur, Metapolitiek

Tags: , , , , , ,