Minos, de Minotaurus en de ontvoering van Europa

Alexander Eliseev (2021)

1. Eén wereld en twee koningen

Allereerst moeten we het beeld van Koning Minos van Kreta ontleden. Laten we om te beginnen opmerken dat zijn naam zelf verwijst naar een oud archetype. René Guénon merkt op: “De titel van ‘koning van de vrede’, opgevat in zijn meest verheven, volledige en tegelijk meest strenge betekenis, wordt in werkelijkheid toegepast op Manu, de universele wetgever van primitieve tijden, wiens naam, in deze of gene uitspraak, bij vele oude volkeren wordt aangetroffen; we hoeven maar te denken aan Minas of Menes bij de Egyptenaren, Manannan of Manawyd bij de Kelten, Minos bij de Grieken. Maar al deze namen behoren niet toe aan een historische of legendarische figuur; zij zijn in feite de aanduiding van een zeker principe, van een kosmische Rede, die de weerkaatsing is van het zuivere geestelijke Licht, dat de formules van de Wet (Dharma) uitspreekt die overeenstemmen met de voorwaarden van onze wereld en van de kringloop van het bestaan; Manu is tegelijkertijd het archetype van de mens, vooral gezien als een denkend wezen (manava in het Sanskriet). (“Koning van de Wereld”).

Een aanvulling is hier noodzakelijk. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen Manu als een superpersoonlijk Principe, en Manu als een “historische” figuur. Volgens de Indo-Arische traditie is er de Koning van de Vrede – Vaishwanara, Chakravartin. Hij wordt ook Manu genoemd, precies verwijzend naar het koninklijke archetype van de mens. Maar er is ook Manu die zuiver aards is, historisch, de eerste mens die het aardse bestaan van alle mensen heeft doen ontstaan. “Als Chakravarti alleen de lichtende pool van het archetype vertegenwoordigt (zonnepool), dan is Manu als de maan, die het licht maximaal weerkaatst tijdens de volle maan (Adam’s Paradijs), maar die het ook helemaal niet kan weerkaatsen, zoals tijdens een nieuwe maan” – merkt A. op. G. Dugin.

Met andere woorden, Manu is een reflecterend archetype. Het is interessant op te merken dat de wortels van de woorden “mens” en “maan” in vele talen zeer dicht bij elkaar liggen (Duits “Mensch” en “Mond”, Engels “man” en “moon”, enz.), hetgeen wijst op de natuurlijkheid en het bewustzijn van de symbolische relatie in de taalkundige vormen van oude tradities. Anderzijds verwijst dezelfde wortel vaak naar “rede” – Sanskriet “manas”, Latijn “mens”, Russisch “gedachte” (overigens etymologisch verwant met het woord “man”, d.w.z. “mens”), enz. In dit geval gaat het er reeds om de lichte aard van de historische Manu te onderstrepen, waarbij het onderwerp wordt vervangen door de materiële wereld, want het verstand binnen de tribhuvanah is de meest subjectieve kwaliteit die direct of indirect voortvloeit uit het primaire intellect, buddhi. In die zin is Manu als manas (geest) een aspect van viraja, de allesomvattende geest van de dichte kosmos, eigen aan de Vaishwanara”. (“Paden naar het Absolute”).

De Indo-Arische traditie zelf spreekt over zowel de historische Manu als de maangod Soma. Ook hij treedt op als de eerste koning, en het was Soma die de eerste inwijdingsrite tot het koningschap (rajasuya) uitvoerde. De koning verachtte echter spoedig de goede wensen en ontvoerde de vrouw van zijn neef Brihaspati.

Soms wordt Soma vereenzelvigd met Yama, die ook optreedt als de koning – van de doden, de heer van het hiernamaals. (Yama zelf werd voorgesteld als een soort “plaatsvervanger” van de koning van de vrede – hij is een zoon van Vivasvat, en Agni geeft zich aan hem over als heerser over de wereld achter het graf). Yama daarentegen heeft een Iraans analoog – Yima of Jamshid, die een rechtschapen koning was, maar vervolgens van de rechtschapenheid afweek en als gevolg daarvan werd onttroond en gedood door zijn eigen broer Spitura die hem in tweeën sneed (een symbool van dualiteit, dat het begin van de dood is).

Het lijkt erop dat Manu (Yama’s broer), de Maan Soma, de Koning van de Doden Yama en zijn tegenhanger Yima (Jamshid) allemaal verschillende namen zijn voor dezelfde stamvader, uit wie de historische “maan” mensheid voortkomt, die het Archetype van het zonlicht weerspiegelt, en hier vindt natuurlijk dezelfde dualiteit plaats, waarin onze verdeelde wereld gevangen zit. Enerzijds is de weerkaatsing van het licht de vervorming ervan, anderzijds heeft het licht zelf altijd een heilzame werking. De maan is de zon van de doden, maar zij verlicht ook de aarde als de zon ondergaat.

Zoals duidelijk is, duidt de naam Manu op het maanachtige, weerspiegelde aspect van het begin van de koning.

2. Een thalassocratische heerser

En dat geldt vooral voor koning Minos. Het is veelzeggend dat hij op Kreta een machtige thalassocratie vestigde. Aldus heeft Minos de Hyperboreaanse traditie, zowel continentaal als rivierlijk, aanzienlijk verstoord. (“Hyperborea als een rivier koninkrijk”).

Trouwens, Minos heeft een zekere analogie – de Russische Sadko. Deze werd ook verleid door de thalassocratie, en hij werd verleid door de “tsaar van de zee”. Toch slaagde de “rijke gast” erin de hem opgelegde tegengestelde rol te weigeren. (“Sadko en de Commerciële Thalassocratie”).

Maar terug naar Minos. Zijn voortdurende overspel met zijn vrouw is onthullend. Zij belichten de omgekeerde en vluchtige rol van Europa (meer in het algemeen het Westen), dat in de loop der eeuwen een reeks nihilistische revoluties heeft doorgemaakt. (‘Het Oude Westen Programma’).

Het beeld van Minos is nauw verbonden met dat van Daedalus, de legendarische ingenieur en kunstenaar. Hij pleegde een misdaad die lijkt op verraad. Daedalus, die egoïstisch is, probeerde zijn leerling en neef Talos te doden, omdat hij jaloers was op diens succes. Hij reed de jongeman een steile heuvel op en gooide hem naar beneden. Athena voorkwam echter dat Talos verpletterd werd en veranderde hem in een patrijs. De Atheense Areopagus, woedend over Daedalus’ actie, veroordeelde hem tot verbanning.

De moordenaar en verrader werd verwelkomd door Minos, aan wie Daedalus vele gunsten verleende, waaronder het maken van een standbeeld van hem. Hij maakte een houten koe op wielen voor Pasiphae. De koningin verborg zich erin om haar passie voor de stier te bevredigen. In feite was het uit coïtus met hem dat de Minotaurus werd geboren. Deze leefden in een labyrint, dat Daedalus naar Egyptisch model had gebouwd. En we mogen niet vergeten dat Egypte sterk beïnvloed werd door de tegen-traditie van Atlantis. En Kreta zelf was een zuiver thalassocratische, d.w.z. “Atlantische” formatie, die wij later zullen bespreken.

Daedalus kreeg genoeg van Minos’ “voogdij” en vluchtte met zijn zoon Icarus. De laatste stierf, zoals bekend, toen de zon de was van zijn vleugels smolt. Dit kan worden gezien als een aanwijzing van het zonnebegin, dat het maanbegin verhindert sterker te worden. Daedalus bouwde toen een tempel voor Apollo, duidelijk om zijn verwrongen zonne-oorsprong te versterken.

Daedalus vond een schuilplaats in Camicus op Sicilië. Minos wist hem te vinden en eiste dat hij de meester zou overhandigen aan koning Cocalos van Sicilië. Deze roept hem naar een bad waar de dochters van Cocalos kokend water over de Kretenzische koning gieten. Zo werd Minos gedood door het element water waarmee hij werd geleid.

3. Atlantisch Kreta

Minos werd geboren uit de band tussen Zeus en Europa, die de leider van de Olympiërs had gestolen en waarmee hij op Kreta verscheen. Op hetzelfde eiland verborg Zeus zich voor zijn vader Chronos. Dit brengt ons bij de Kretenzische traditie. Het is interessant op te merken dat de oude beschaving van Kreta vaak wordt vereenzelvigd met Atlantis, hoewel zij geloofden dat er geen gezonken “eiland” in de Atlantische Oceaan was. De gelijkenissen tussen Atlantis en Kreta worden belicht. (“Atlantis is Kreta”).

Ja, deze gelijkenis is frappant, maar ze betekent helemaal geen identiteit. De beschaving van Kreta zou een bijzondere projectie van Atlantis kunnen zijn, een soort mediterrane “remake”. Als dit het geval is, zijn we getuige van een verontrustende symboliek die ook van toepassing is op Zeus die daar een toevluchtsoord vindt. De Atlantische traditie zelf impliceerde een breuk met de oeroude, Hyperboreïsche traditie; het was in Atlantis dat het magissche dat onlosmakelijk met het polytheïsme verbonden was, tot bloei kwam.

Voor het oude Kreta is het beeld van de stier, dat daar zeer wijd verbreid was, zeer belangrijk. Maar het beeld van de stier wordt ook door Zeus zelf genomen – bij de ontvoering van Europa. En de monsterlijke Minotaurus (stierenkop), zoals hierboven vermeld, werd geboren uit de verhouding van de prinses Pasiphae met de stier, die, volgens één versie, niet door Poseidon, maar door Zeus naar haar werd gezonden. (A. F. Lossev heeft geschreven dat de Minotaurus op Kreta een hypostase van Zeus is). Het zou goed zijn hier te herinneren aan het thema van het mens-beest in verband met het beeld van de Stier. (“De cultus van het beest en de technologie van onmenselijkheid”).

De ontvoering van Europa symboliseert het lot van het westelijke deel van het “Indo-Europeanisme”, de “Kentum-zone”, dat onder de invloed van de Atlantische traditie kwam te staan en neigde naar het polytheïsme. Zeus arriveert in Europa in de vorm van een stier, wat ook veelzeggend is, omdat de stier symbolisch de oorsprong van de maan uitdrukt; zo wordt in de oude Iraanse traditie de maand “met het zaad van de stier” genoemd. Zo offerden de Romeinen stieren aan Jupiter, evenals de Slaven – “de enige god, schepper van de bliksem” (Procopius van Caesarea).

Blijkbaar was dit een bepaald ritueel, dat de omschakeling van maan- naar donderbegin symboliseerde. Volgens de heidenen werd door het offeren van een stier het maanachtige, chthonische begin getransformeerd en op een nieuw niveau gebracht. Maar Zeus bevestigt het beeld van de stier, wat opnieuw de omkering van het oude Griekenland aantoont. (“Zeus: het verhaal van een omkering”).

4. De vrucht van de omkering

Nu moeten we het beeld van de Minotaurus analyseren. Minos vroeg Poseidon (in een andere versie – Zeus) om een dier te sturen voor een offer. Een sneeuwwitte stier werd tot hem gezonden (vanuit de zee). Minos was gewoonweg verbaasd door zijn pracht. Dus stuurde hij de stier terug naar zijn eigen kuddes en bracht in plaats daarvan een andere. De volgende interpretatie is hier mogelijk. Minos was nog niet klaar om het maan- en runderbegin volledig te overwinnen. Dus hij parodieerde het gewoon. En de gevolgen waren verschrikkelijk – in elke zin van het woord. Als straf voor het bedriegen van de goden, zorgde Poseidon ervoor dat de koninklijke vrouw Pasiphae een passie ontwikkelde voor de mooiste stier. Het was uit deze passie dat de Minotaurus (“Minos de stier”) werd geboren.

De stier-man zelf werd door Heracles bedwongen en vervolgens door Theseus gedood. Minos’ zoon Androgos werd in Athene vermoord. Minos dwong toen koning Aegeus tot het betalen van eerbetoon. Deze moest zeven jongens en zeven meisjes per jaar leveren. Ze waren veroordeeld om opgegeten te worden door de Minotaurus die in het Labyrint leefde. Zeer interessant is de versie van Plutarchus, volgens welke degenen die zich in het labyrint waagden, zelf stierven. Dit is reeds een beeld van geestelijke verderfelijkheid, waar men dwaalt door de fragmenten van de geest, als om de persoonlijkheid zelf te fragmenteren. Hier is een essentieel onderscheid tussen de intellectuele geest en de geest (intellect), de superintelligentie. In de orthodoxe traditie is de geest de nous, die tegenover het rationele logikon staat. En terwijl het nous op zichzelf verzameld is, dwaalt het logikon rond, het moet verzameld worden.

En hier is nog een merkwaardige multivariatie. Volgens sommige versies is Theseus degene die de Minotaurus doodt – met een zwaard of met zijn vuist. Maar op de troon van Amicles wordt Theseus op een zeer ongebruikelijke manier afgebeeld – hij leidt de Minotaurus, gebonden maar levend (men herinnert zich misschien het beeld van de Draak, niet gedood, maar aan de leiband gehouden).

Hier is een indicatie van de twee paden van de Heroïsche. De glorierijke weg, hoewel “inferieur” (relatief gesproken), bestaat uit het doden van het uiterlijke monster. Daardoor wordt de held, onbedoeld, maar min of meer, gelijkgesteld met de monstermoordenaar zelf. (Het fenomeen van de drakendoder die de draak zelf wordt).

“De Weg van de Draak”

Maar er is een andere, hogere weg, die, parallel aan (of ondanks) de strijd tegen de “uiterlijke” monsters, bestaat in de strijd tegen het “innerlijke” monster (in de woorden van de heilige Vaders, tegen de slang onder het hart). (“Om de slang te onderwerpen”).

Er zij op gewezen dat de twee wegen, hoewel verschillend, niet met elkaar in tegenspraak zijn. Ze kunnen gecombineerd worden, wat de beste manier is om uit het Labyrinth van de Passie te komen.

5. “Bull Nation”

De naam “Minotaurus” verwijst naar de Tauriërs, een etnisch-politieke eenheid die Herodotus situeerde in een bergachtig gebied op een schiereiland dat in Pontus uitsteekt. Deze plaats lag tussen Kerkinitida en Chersonesos de Rots, tot aan de Straat van Kertsj. De Hellenen noemden deze formatie “Tauri”, d.w.z. “stieren” (de eigennaam is niet bewaard gebleven). De belangrijkste cultus van de Tauriërs was die van de Stier. Dat wil zeggen, we hebben het over de verwezenlijking van de maanoorsprong, navi.

Het volgende “moment” is indicatief. De Tauriërs offerden vreemdelingen die door hen gevangen waren genomen aan een zekere godin Maiden. De onfortuinlijke slachtoffers werden met een knuppel op het hoofd geslagen en in zee gegooid. Volgens andere versies werden ze in de grond begraven. Van vijanden die in de strijd gevangen waren genomen, werd het hoofd afgehakt en op hoge palen rond het huis tentoongesteld. Ammianus Marcellinus meldt dat de slachtoffers werden doodgestoken en dat hun hoofden aan de muren van de tempel werden genageld “als eeuwige monumenten voor hun glorieuze daden”.

En hier komen onmiddellijk de Russische sprookjes in gedachten. Zij beschrijven de Baba Yaga omheining, gemaakt van menselijke beenderen: “Menselijke schedels met ogen steken uit de omheining.

De cultus van de Maagd Maria werd overgenomen door de Tauriërs en de inwoners van Chersonesos, maar zonder de bijbehorende offers.

Baba Yaga zelf is een beeld van de vervallen en maanachtige kant van de wereldziel.

“Baba Yaga, de ziel van de wereld”

Merk op dat het thema feminocratie uiterst belangrijk is – in termen van het inversie-thema (“Hercules, Scythianisme, ‘reptilianisme’ en ‘feminocratie'”).

De etnische oorsprong van de Tauriërs is omstreden, en historici geven verschillende versies. Eén versie is dat zij Cimmeriërs zijn, d.w.z. dat de Tauriërs afstammen van een oud en mysterieus volk, de Cimmeriërs. Wij hebben het hier over de Praskifische etnos, die de etnogenese van de toekomstige Slaven en Sakhs (nomaden van Noord-Iran) sterk heeft beïnvloed.

De Cimmeriërs zelf zijn, naar het schijnt, de koninklijke Scythen, waarover Herodotus sprak. Volgens hem trokken laatstgenoemden zich onder de aanval van de oostelijke troepen (“Novoscythen”) terug. Op dat moment weigerden de oudere kruisvaarders (in feite koningen) te vluchten en doodden elkaar in een ritueel duel.

Een interessante opmerking over de Cimmeriërs werd gemaakt door professor A.G. Kuzmin: “…Latere Griekse commentatoren probeerden de naam van de Cimmeriërs te begrijpen als ‘overwinteraars’ (‘heimerioi’), of ‘mensen van de graven’…”. In de oude Griekse traditie moeten de echte of denkbeeldige bouwwerken van de Cimmeriërs hebben gewezen op hun nabijheid tot het mythische dodenrijk Hades, waarvan de ingang zich op verschillende plaatsen langs de zeekust bevond. Het begrip “volk van de graven” kan in verband worden gebracht met een overdreven funeraire cultus, vanuit het standpunt van de Grieken… Door de hele oude traditie heen loopt de notie van een verwantschap tussen de Cimmeriërs van de Zwarte Zee en de bevolkingen van het verste “Westen” en de kust van de “Oceaan”. (“Het begin van Rusland. De geheimen van de geboorte van het Russische volk”).

Hier kan worden aangenomen dat de Cimmerische gemeenschap een proces van geestelijke uitdoving van haar Traditie heeft doorgemaakt. Het verlies van de tsarenkaste gepaard gaande met de vlucht precies naar het Westen (de zonsondergang; op de zonsondergang situeerden de Ouden het “land van de doden”) betekende het verschijnen van een tegen-traditie van geestelijke, “psychische” overblijfselen (vandaar het thema van “Cimmerian Hades”).

Het thema van de ken-taur, d.w.z. het menselijke paard, is uiterst belangrijk. Nogmaals, we moeten het hebben over de combinatie van de mens en het dier. Om preciezer te zijn, over de versterking van het laatste ten koste van het eerste.

De centauren zelf zijn een voorbeeld van een poging om de ontsteking van het dierlijke begin te overwinnen. In dit opzicht heeft de naam “centaur” een speciale en mystieke betekenis. Het betekent “hij die de stier doodt” (ken – “ik heb gedood”, tauros – “stier”).

De komst van Christus en de vestiging van het christendom brachten de cultus van het beest een zware slag toe. Doop en gemeenschap maakten redding mogelijk voor alle mensen – ook voor hen die hun uiterlijk tot het uiterste hadden vervormd. “In westerse legenden”, schrijft V. Karpets, “wordt verteld dat na de geboorte van Christus centauren uit de bossen kwamen, christelijke kluizenaars vroegen hen te dopen, en de kluizenaars weigerden hen niet (“Rusland, dat de wereld overheerste”).

Hier hebben we een zekere symbolische weg van herinwijding, van de maan “Stier” naar het zonne-“Paard”. Hier is het overwinnen van het “rund” ten gunste van het edele.

Vertaling: elementen

Oospronkelijke tekst: : https://zavtra.ru/blogs/faktor_minosa_i_minotavra

En: Minos et Minotaure: l’enlèvement de l’Europe symbolise le destin de la partie occidentale de l'”indo-européanisme” : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek, Mythologie

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s