Inleiding tot het gedachtegoed van Xi Jinping

Daniele Perra (2021)

“Men kan de top van de berg niet bereiken zonder door moeilijke en steile paden te gaan; men kan de deugd niet bereiken zonder dat het veel moeite en zwoegen kost. De weg negeren die men moet gaan, zonder gids op weg gaan, is op een dwaalspoor willen gaan, zijn leven in gevaar willen brengen” (Confucius).

Op 24 oktober 2017 werden het gedachtegoed van Xi Jinping opgenomen in de grondwet van de Chinese Communistische Partij (CCP). Als synthese van maoïsme en confucianisme, perfect aangepast aan de Chinese realiteit, is het gedachtegoed van Xi een integrerend deel geworden van de doctrine van de Partij, samen met het eigen gedachtegoed van Mao, de theoretische uitwerking van Deng Xiaoping, de “drie-representatietheorie” van Jiang Zemin en de “wetenschappelijke ontwikkeling”-benadering van Hu Jintao. Xi’s doctrine heeft ook de status van “ideologie” gekregen, waardoor zij op hetzelfde niveau staat als Mao’s theoretische corpus en in een betere conditie verkeert dan de doctrines van Jiang Zemin en Hu Jintao [1].

Een zuiver materialistische houding zou echter een analyse van het gedachtegoed van Xi Jinping vereisen die verder gaat dan verklaringen en aspecten die verband houden met “individueel genie”. Daarom kunnen de historische figuur en het gedachtegoed van Xi zelf niet los worden gezien van hun beschouwing als onderdeel van een specifieke denktraditie en van hun contextualisering in een specifiek historisch moment en met een specifieke cultuur. Het gedachtegoed van Xi is dus niet alleen de intellectuele emanatie van menselijke kennis en bekwaamheden, maar ook de samenvloeiing van verschillende vormen van gedachtegoed. Men zou met name kunnen zeggen dat het een uitdrukking (en resultaat) is van de grote uitdagingen waarvoor de Volksrepubliek in de 21e eeuw staat.

In dit verband kon de “militante geopoliticus” [2] Jean Thiriart reeds in de jaren zestig voorspellen dat het China van de 21e eeuw de Noord-Amerikaanse aanwezigheid aan zijn grenzen, van Centraal-Azië tot de Zuid-Chinese Zee, niet langer zou dulden. Op dezelfde golflengte lagen de voorspellingen van de uitdaging van de nieuwe eeuw tussen China en de Verenigde Staten waarvan de Pakistaanse Zulfiqar Ali Bhutto melding maakte in zijn politiek manifest The Myth of Independence (1967), dat een iconische titel droeg.

Daarom lijkt het denken van Xi een product te zijn van de materiële en geopolitieke omstandigheden van de specifieke Chinese realiteit op een specifiek historisch moment. Het gedachtegoed en de politiek zijn echter niet te herleiden tot de taal alleen, maar de taal is wel een van de instrumenten waarmee het politieke discours en de politieke actie tot uitdrukking worden gebracht. En aangezien oorlog (in al zijn vormen, economisch, cultureel en militair) een voortzetting is van politiek met andere middelen, spelen taal en denken een cruciale rol. Politieke actie zonder gedachten en losgekoppeld van een bepaalde taal (of een welomschreven taal) is niet alleen in praktisch opzicht ondoeltreffend, maar leidt ook tot desoriëntatie (of “ontworteling”, om de Heideggeriaanse terminologie te gebruiken). Een praktisch voorbeeld van wat hier is gezegd, kan worden gezien in de duidelijke communicatieve beperkingen en het gebrek aan duidelijkheid (in veel gevallen zelfs bewust nagestreefd) waarvan het “Westen” onder Noord-Amerikaanse hegemonie tijdens de pandemiecrisis blijk heeft gegeven. In dit geval werd, met het specifieke doel om deze ideologische ruimte “geopolitiek” te hercompacteren, besloten militaire retoriek (vol Engelstalige termen) te gebruiken om de epidemie en de daaruit voortvloeiende inentingscampagne aan te pakken. Zo werden de sterfgevallen onder coviden de slachtoffers van de “oorlog tegen het virus”, terwijl de bijwerkingen van het vaccin het aanzien kregen van onvermijdelijke “nevenschade”.

Reeds Jozef Stalin, een groot kenner van de taalkunde, erkende de fundamentele rol van de taal als ondersteuning van het politiek-militaire optreden en als een nuttig instrument voor de verdediging van het nationale bewustzijn. Volgens Vožd’ was het belangrijkste vak dat aan de militaire academies moest worden gestudeerd de Russische taal en literatuur. Zij maken het mogelijk zich onder extreme omstandigheden (ook in de strijd) kort en duidelijk uit te drukken. De voortdurende oefening in het lezen van de klassieken maakt het ook mogelijk reeds een suggestie in gedachten te hebben over hoe men zich het best kan uitdrukken en handelen [3].

Dit kan ook worden toegepast op de Chinese werkelijkheid, waar denken, spreken en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In tegenstelling tot de orthodoxe interpretatie van de marxistische theorie is de ideologische superstructuur in de Chinese werkelijkheid echter geen exclusieve weerspiegeling van het economisch systeem, maar is zij objectief op alle gebieden van het maatschappelijk leven.

Toen in 1978 de nederlaag van de “bende van vier” samenviel met het aan de macht komen van Deng Xiaoping, bevestigde de CCP, in een perfecte toepassing van het bovengenoemde confucianistische orthopraxis-schema, d.w.z. gedachte-woord-actie, dat het land, in de eerste fase van het socialisme, de ontwikkeling van de productiekrachten en de verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking als zijn onmiddellijke doelstellingen moest stellen. Uit deze benadering vloeide de “theorie van de vier moderniseringen” voort (landbouw, industrie, technologisch-wetenschappelijk en militair), die in feite heterodoxe oplossingen impliceerde om de economische ontwikkeling van de Natie te waarborgen door middel van gerichte liberaliseringsprogramma’s, uitgevoerd onder het waakzame toezicht van de Partij. Dit leidt tot twee zeer specifieke vragen: wat is de plaats van de marxistische theorie in het China van vandaag? Is socialisme met Chinese kenmerken een nationalistische afwijking?

Het antwoord op deze vragen kan niet los worden gezien van een analyse van het academische scenario in het hedendaagse China. Het gaat hier om een geheel van tendensen die zich vooral sedert de jaren ’80 en ’90 hebben ontwikkeld : een uiterst complex historisch moment waarop het beleid van economische openstelling geconfronteerd werd met de zware repercussies (op het vlak van de binnenlandse politiek) van het “tumult” van Tiananmen [4]. De belangrijkste zijn ongetwijfeld de “liberale” en “nieuw-linkse” stromingen, de “neo-Confucianisten” en de “neo-autoritaristen”. Allen trachtten zij zich, zij het met verschillende benaderingen, te presenteren als alternatieven voor de heersende theoretische lijn van de CCP gedurende de eerste veertig jaar van het bestaan van de Volksrepubliek.

Als de liberale stroming wordt opgelost in de wens om te evolueren naar een democratisch-parlementair type systeem, is het discours anders ten aanzien van de neo-Confucianisten, Nieuw Links en de neo-autoritaristen. De eersten, die op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in liberale neo-Confucianen (waarvan de oorspronkelijke kern afkomstig is uit Hong Kong, Taiwan en de Verenigde Staten) en ‘mainland’ neo-Confucianen (geboren in het moederland), ontwikkelen hun theoretische benadering vanuit een gemeenschappelijk uitgangspunt: dat de Confucianistische traditie op de een of andere manier door de Moderniteit is aangetast. De term “confucianisme” zelf zou een uitvinding zijn van christelijke missionarissen die de term “Kǒng Fūzǐ” latiniseerden door er het achtervoegsel “isme” aan toe te voegen. In plaats daarvan zou de correcte term voor de Confucianistische traditie “Rújiā” (school van studie) zijn. Een school die in haar denksysteem niet alleen de studie van de aan Confucius toegeschreven werken omvat, maar ook die van zijn discipelen Mencius en Xunzi.

Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de “vasteland” neo-Confuciaanse stroming behoren Chen Ming en Jiang Qing. Volgens Chen Ming vertegenwoordigde de CCP aan de ene kant de “redding van de Chinese natie”, maar aan de andere kant vervulde zij ook deze historische taak. Het moet vernieuwd worden op basis van de Confuciaanse traditie. In het bijzonder zou het een politiek-ideologisch-religieus model moeten vormen dat vergelijkbaar is met het model dat de protestantse waarden en de mythe van het “manifeste lot” in de Verenigde Staten hebben voortgebracht. Jiang Qing daarentegen denkt aan een zuiver Confucianistische grondwet en ontkent in veel opzichten de waarde van het moderniserings-experiment van de CCP.

Rond diezelfde tijd heeft de neo-autoritaire stroming het gedachtegoed van de grote Duitse rechtsgeleerde Carl Schmitt uit de vergetelheid gehaald waarin het decennia lang was geraakt. De eerste die Schmitt in 1987 weer noemde was Dong Fanyu, een professor in het constitutionele recht die de inspiratiebron vormde voor de theorieën van Jiang Shigong en Chen Duanhong (reeds geanalyseerd in enkele bijdragen die op de website “Eurazië” zijn gepubliceerd). Tot de neo-autoritaire stroming behoren ook Xiao Gongqin (een voorstander van een zuiver Schmittiaans politiek realisme tegenover de virtualiteit van de democratische beginselen van het westerse model) en Wang Huning (foto onder), wiens kritiek op het liberaal-kapitalistische universalisme een diepe inspiratiebron is geweest voor het politieke optreden van Jiang Zemin, Hu Jiantao en Xi Jinping.

Jiang Shigong’s gedachtegoed verdient een inleidende vermelding. Volgens deze zorgvuldige uitlegger van het hedendaagse China vloeit het bijzondere van de Chinese weg naar het socialisme voort uit de noodzaak de spanning tussen de filosofische waarheid en de historische praktijk op te lossen, om zo de universele filosofische waarheid van het marxisme-leninisme te verenigen met de concrete historische realiteit van het Chinese politieke leven. Dit werd in de praktijk gebracht door acties die erop gericht waren de problemen van de Chinese realiteit te evalueren en de deelneming van de bevolking aan de transformatie van de maatschappij aan te moedigen (de overgang naar het communisme, de versterking van de internationale positie van China, de uiteindelijke eenmaking van de natie). De basis van de legitimiteit van de CCP is in feite het Chinese volk zelf. Deze legitimiteit ligt in het vermogen van de Partij om een doeltreffende instelling te zijn die in staat is de onmiddellijke problemen van het volk op te lossen.

De opkomst van Xi Jinping viel samen met een nieuwe fase in de bestudering van het marxisme, zowel in theorie als in de praktijk. Een onderzoek van het gedachtegoed van de Chinese president kan dus niet los worden gezien van een gedetailleerde analyse van de voornaamste intellectuele invloeden die erop hebben ingewerkt.

In dit theoretische model vertegenwoordigt het communisme meer een “krachtdadig idee”: een ethisch sentiment dat volledig verschilt van het Sovjetmodel van na Stalin. Xi’s gedachtegoed, dat de imitatie van de politieke modellen van het westerse denken door sommige vertegenwoordigers van de neo-confucianistische stroming volledig verwerpt, wil een vernieuwende synthese vertegenwoordigen tussen traditie (confucianisme) en moderniteit (marxisme-leninisme). In deze theoretische context herneemt het confucianisme zijn traditionele rol als “hoeder van het ritueel” (het confucianistische denken is een zuivere “metafysica van het ritueel”), waarbij de rituele handeling onmisbaar is voor de handhaving van de orde, zowel fysiek als metafysisch, terwijl het communisme, overgenomen door de traditionele Chinese cultuur, het instrument wordt dat de positieve waarden van deze laatste het best kan verwezenlijken.

Er zijn twee sleutelwoorden in dit theoretische model: Communisme en Natie. Volgens deze interpretatie van de communistische gedachte wordt het begrip “klassenstrijd” in metaforische zin opgevat en neemt het de connotaties aan van de strijd voor de vernieuwing en ethische verbetering van de Natie, de strijd tegen corruptie of, meer recent, de strijd voor ecologische duurzaamheid. Het begrip “Natie” daarentegen moet niet in etnische zin worden opgevat (als een etnische meerderheid van Han), maar als een gemeenschappelijk universum van etnische groepen die historisch gezien de menselijke kern van het Middenrijk (Zhongguo) vormden.

Het idee van “natie” is vervat in de vlag van de Volksrepubliek zelf. De grootste ster op de rode achtergrond vertegenwoordigt de Partij: het bestuursorgaan van de samenleving. De vier kleinere sterren die rond de ster van de Partij draaien vertegenwoordigen de vier sociale klassen die deelnemen aan de ontwikkeling van de maatschappij: de arbeidersklasse, de boerenklasse, de kleinburgerij en de nationale bourgeoisie. De fractie van de bourgeoisie die zich bereid heeft getoond met de Partij samen te werken, moet in het Chinese perspectief natuurlijk in de nationale alliantie worden opgenomen. Na het Mao-tijdperk, met de hervormingen van Deng Xiaoping en de opbouw van een gemengde economie, vond dit oorspronkelijke sociale pact een nieuw leven en transformeerde het zich, met Hu Jintato en Xi Jinping, in een echt hegemoniaal blok (om zuiver Gramsciaanse terminologie te gebruiken).

De particuliere sector kan en moet dus worden bevorderd zolang hij op doorslaggevende wijze bijdraagt tot het collectieve welzijn, d.w.z. tot wat Mao Gongtong Fuyu (gemeenschappelijke welvaart) noemde. Volgens deze benadering moet de hele bevolking profiteren van de collectieve vooruitgang, maar moet elk deel van het maatschappelijk lichaam zijn eigen bijdrage leveren naar gelang van zijn middelen en mogelijkheden [5].

Het huidige anti-monopolistische beleid van Peking mag niet al te misleidend zijn. De Partij streeft niet naar de definitieve afschaffing van de kapitalistische en particuliere sector. Zij probeert het alleen maar aan te passen aan de behoeften van een harmonieuze maatschappelijke ontwikkeling waarin de ongelijkheid tot een minimum wordt teruggebracht.

De verschillen met het traditionele marxisme zijn ook zichtbaar in de theorie van de internationale betrekkingen. China heeft geen “universalistische” aspiraties (in dit opzicht lijkt het ook op de USSR van Stalin, die erop uit was de “nationale” verworvenheden van de revolutie te behouden en daarbij rechtstreekse conflicten met andere mogendheden zoveel mogelijk te vermijden). Zij wil haar systeem niet met geweld aan anderen opleggen en streeft naar een vreedzame ontwikkeling op basis van eerbiediging van de culturele en politieke verscheidenheid. Tegelijkertijd is zij echter niet langer bereid misbruik van welke aard dan ook te tolereren door mogendheden met mondiale hegemoniale aspiraties.

Het is juist in deze nadruk op de ontwikkeling van een multipolaire internationale orde dat men verwijzingen aantreft naar Schmitts “pluriversum van grote ruimten”.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.eurasia-rivista.com/introduzione-al-pensiero-di-xi-jinping/  

En: Introduction à la pensée de Xi Jinping : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Voetnoten

[1] Zie Una introducción al pensamiento. Xi Jinping: tradición y modernidad, http://www.larazoncomunista.com.

[2] Yannick Sauveur, Jean Thiriart, il geopolitico militante, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2021.

[3] Zie I. Stalin, Il marxismo e la linguistica, Edizioni Rinascita, Roma 1952. Men mag niet vergeten dat Stalin ook een vastberaden verdediger was van de Russische taal en het Cyrillisch alfabet tegen alle pogingen tot “latinisering” die de bolsjewistische linkerzijde na de revolutie van oktober 1917 trachtte in te voeren en op te leggen, om revolutionaire documenten te kunnen verspreiden onder alle proletariërs van de wereld. Op 13 maart 1938 behaalde de door Stalin bepleite lijn een definitieve overwinning. Op deze datum publiceerde het Centraal Comité van de CPSU een beraadslaging “over het verplichte onderwijs van de Russische taal in de scholen van de Sovjet-republieken en in de nationale (= etnische) oblasten”.

[4] “Tumulto” was de uitdrukking die Deng Xiaoping gebruikte in zijn toespraak tot hoge officieren op 9 juni 1989 tijdens de uitvoering van de staat van beleg in Peking. Bij die gelegenheid merkte hij op dat een groep kwaadwilligen was geïnfiltreerd in de menigte op het plein en zei: “Wij staan niet tegenover de massa’s van het volk maar tegenover factionisten die proberen onze staat te ondermijnen (…). Hun doel is een burgerlijke republiek te stichten, in alle opzichten vazal van het Westen”. Naast het betreuren van de “martelaren” in de gelederen van het leger en het feliciteren van de veiligheidstroepen en het leger omdat zij erin geslaagd zijn het “tumult” tot bedaren te brengen, wees de Chinese roerganger op de noodzaak de fouten uit het verleden achter zich te laten en naar de toekomst te kijken. De uitbraak van het incident,” zei Deng Xiaoping, “gaf ons veel stof tot nadenken en dwong ons om met een heldere geest na te denken over het verleden en de toekomst. Deze verschrikkelijke gebeurtenis moet ons in staat stellen het beleid van hervorming en openstelling voor de buitenwereld op een constante en dus snellere wijze te voltooien, onze fouten sneller te corrigeren en onze voordelen optimaal te benutten (…).  Het belangrijkste is om van China nooit meer een land met gesloten deuren te maken” (Deng Xiaoping, Il tumulto di Piazza Tian’anmen, contenuto in “Eurazië. Rivista di studi geopolitici” 3/2019). In dit verband lijkt het noodzakelijk een andere passage van Deng Xiaoping aan te halen waarin de nadruk wordt gelegd op economische openheid, vergezeld van de voor de CCP kenmerkende ethische besluitvorming (men denke slechts aan de recente optie om de productie van niet-educatieve televisieprogramma’s te beperken of het buitensporig gebruik van videospelletjes door jongeren aan banden te leggen): “Wij zullen onverdroten een beleid van openstelling voor de buitenwereld voeren en onze uitwisselingen met het buitenland opvoeren op basis van gelijkheid en wederzijds respect. Tegelijkertijd zullen wij een heldere geest bewaren en ons vastberaden verzetten tegen de corruptie die decadente ideeën van buitenaf met zich meebrengen en nooit toestaan dat de burgerlijke levenswijze zich in ons land verspreidt” (Opere Scelte, Vol. III. Edizioni in lingue estere, Pechino 1994, p. 15).

[5] zie het zeer interessante interview met de Franse filosoof en politiek analist Bruno Guige: Quando la linea di Xi Jinping va a velocità superiore, http://www.cese-m.eu.Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , , , ,