Digitaal transatlantisme

De EU en de VS ontwikkelen een gemeenschappelijke aanpak van elektronische handel en soortgelijke technologieën. Op dit moment is er een belangenconflict, maar Washington wil zijn bedrijven op de Europese markt promoten.

Op 15 december 2020 heeft de Europese Commissie de Digital Market Act (DMA) gepresenteerd. Het pakket, dat tegelijk met de Digital Services Act (DSA) werd voorgesteld, had tot doel de bedrijfsmodellen zodanig te wijzigen dat de Amerikaanse technologiereuzen Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft (GAFAM) de Europese markt niet zouden kunnen betreden.

De DMA is een mijlpaal in de voortzetting van een ex-ante mededingingsbeleid dat een aanvulling zal vormen op het bestaande rechtskader van de EU voor op feitenmateriaal gebaseerde mededingingsregulering van geval tot geval. De DMA is gebaseerd op twee veronderstellingen: dat het huidige mededingingsbeleid er niet in is geslaagd het gewenste resultaat te bereiken, namelijk dominantie van de noodzakelijke omvang, reikwijdte en rol, in het waargenomen dominante gedrag van grote Amerikaanse on line-bedrijven; en dat discipline ten aanzien van de bedrijfspraktijken van grote Amerikaanse technologieplatforms noodzakelijk is, wil Europa zijn prestaties in de digitale ruimte verbeteren. Veel politici en het bedrijfsleven in de VS zien dit voorstel als een directe aanval op Amerikaanse bedrijven die te groot zijn – en te succesvol in Europa. Anderzijds lijkt de Europese Commissie ervan overtuigd dat een nieuwe voorlopige regelgevingsstructuur in het kader van de DMA kansen zou scheppen voor Europese technologiebedrijven om te groeien en wereldwijd concurrerender te worden – een standpunt dat de Commissie categorisch verkondigt, maar dat onwaarschijnlijk lijkt.

Als de regelgeving via de DMA wordt losgekoppeld van de Amerikaanse techgiganten, kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor Europese bedrijven en consumenten en voor de strategische positie van Europa ten opzichte van de Chinese concurrentie in de toekomst. Tenminste, dat is wat Amerikaanse deskundigen denken. En zij zullen de “Chinese dreiging” (Russisch, Iraans, enz.) gebruiken als een vogelverschrikker om voet aan de grond te krijgen op de Europese markt.

Zoals voorgesteld, zou de AMD het Europese mededingingsrecht veranderen ten voordele van Europese ambtenaren en gesubsidieerde Chinese concurrenten. EU-functionarissen hebben de DMA verdedigd als een instrument om technologische soevereiniteit in de EU te bewerkstelligen, en hebben openlijk succesvolle Amerikaanse technologieplatforms aangewezen als doelwit van de DMA. Integendeel, deze regels moeten worden herzien en zo nodig herzien om ervoor te zorgen dat zij geen discriminerende en oneerlijke maatregelen van industrieel protectionisme vormen die, indien zij worden aangenomen, een schending zouden kunnen inhouden van Europa’s handelsverplichtingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

Als door het Europees Parlement aangewezen rapporteur voor de DMA en coördinator van de Europese Volkspartij in Brussel, leidt Europarlementslid (MEP) Andreas Schwab (foto) de ontwikkeling van het standpunt van het Europees Parlement over de voorgestelde wetgeving. Schwab heeft er herhaaldelijk op aangedrongen de werkingssfeer van de DMA te beperken tot niet-EU-ondernemingen. In mei 2021 zei Schwab: “Laten we ons eerst concentreren op de grootste problemen, de grootste knelpunten. Laten we één, twee, drie, vier, vijf doen – en misschien zes met Alibaba. Maar laten we niet beginnen met nummer zeven en een Europese poortwachter opnemen alleen om [VS president Joe] Biden een plezier te doen. In het Schwab-verslag, dat in juni werd gepubliceerd, werd het oorspronkelijke toepassingsgebied van de DMA beperkt en werden de drempels verhoogd, wat betekent dat de DMA niet van toepassing zou zijn op niet-Amerikaanse ondernemingen, zoals die welke in Europa zijn gevestigd, Booking.com. De VS verklaarden dat deze “discriminerende gerichtheid op Amerikaanse bedrijven, die in strijd is met de WTO-verbintenissen van Europa, twijfels oproept over Europa’s algemene inzet voor de regels van het multilaterale handelssysteem zoals die gelden voor technologieplatforms, digitale diensten en de digitale economie”.

Een evenwichtiger benadering werd gekozen door Dita Charanza, vice-voorzitter van het Europees Parlement, die opriep tot een gemeenschappelijke transatlantische aanpak van digitale regelgeving om China tegen te gaan: “We moeten de waarheid zeggen: deze voorstellen [DMA en DSA] zijn gericht op bedrijven uit de VS. Deze bedrijven zijn zowel geliefd als gehaat, maar niemand kan ontkennen dat zij van vitaal belang zijn voor de Europese economie”.

De oprichting van de EU-VS Handels- en Technologieraad (TTC), die tijdens de VS-EU-top van 15 juni 2021 werd aangekondigd met als doel “een op waarde gebaseerde digitale transformatie [van Europa]” te stimuleren, zal volgens een persbericht van de Europese Commissie naar verwachting een centrale plaats innemen om te werken aan veel van de in het document aan de orde gestelde kwesties. Volgens de verklaring van de bilaterale top zijn de belangrijkste doelstellingen van de TTC onder meer “het vinden van een gemeenschappelijke basis en het versterken van de mondiale samenwerking op het gebied van technologie, digitale technologieën en toeleveringsketens” en “het bevorderen van samenwerking en, waar mogelijk, convergentie van het regelgevings- en handhavingsbeleid”. De TTC wordt gezamenlijk voorgezeten door EU-commissaris voor concurrentie Margrethe Vestager, EU-commissaris voor handel Valdis Dombrovskis, VS-minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, VS-minister van Handel Gina Raimondo en VS-handelsgezant Catherine Tigh. Een van de belangrijkste doelstellingen van de CTT is “de samenwerking op het gebied van het regelgevingsbeleid en de handhaving te bevorderen en innovatie en leiderschap van Europese en Amerikaanse bedrijven aan te moedigen”.

Er komen tien werkgroepen onder leiding van de betrokken departementen, diensten en agentschappen, onder meer voor: samenwerking inzake technologienormen (onder meer kunstmatige intelligentie en het internet van de dingen); klimaat- en groene technologieën; gegevensbeheer en technologieplatforms; misbruik van technologieën die de veiligheid en de mensenrechten bedreigen; verificatie van investeringen; bevordering van de toegang tot en het gebruik van digitale technologieën. Parallel daarmee zal er een gezamenlijke dialoog over het mededingingsbeleid op technologiegebied plaatsvinden, die “toegespitst zal zijn op de aanpak van het mededingingsbeleid en de handhaving daarvan en op de versterking van de samenwerking in de technologiesector”.

Hoewel de organisatie en de onderwerpen die door de CTT-werkgroepen en de concurrentiedialoog moeten worden behandeld, nog in de voorbereidingsfase zijn, zal de kwestie van de onlineplatforms waarschijnlijk in de besprekingen van alle verschillende werkgroepen aan bod komen. Het zal van belang zijn dat ambtenaren de beleidsimplicaties van platformregels zoals de MAD in alle relevante werkgroepen bespreken. Zo zal de werkgroep voor het vergemakkelijken van digitale toegang en digitaal gebruik waarschijnlijk discussies voeren over de rol van grote platforms bij het ondersteunen en beperken van de toegang tot digitale instrumenten voor het mkb.

Tijdens de VS-EU-top steunde de regering-Biden de doelstelling van de EU om een bilaterale TTC op te zetten, die ambitieuze doelstellingen heeft. De complexiteit van de zich ontwikkelende trans-Atlantische digitale economie en de betrekkelijk slechte staat van dienst van Europa bij de ontwikkeling van wereldleiders op technologiegebied tot dusverre maken concrete vooruitgang op het gebied van trans-Atlantische samenwerking en partnerschap inzake de digitale economie relevant. Bij de lancering van de TTC hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie zich ertoe verbonden hun inspanningen te coördineren om gemeenschappelijke economische uitdagingen, waaronder de “dwingende economische praktijken” van China, aan te pakken. De Amerikaanse minister van Handel Raimondo benadrukte het belang van meer coördinatie in de DMA. Tijdens bijeenkomsten van de particuliere sector in de marge van de top werd de nadruk gelegd op het belang van handelssamenwerking, onder meer inzake gegevensstromen en mededingingsbeleid.

Het DMA-voorstel maakt deel uit van een reeks initiatieven die de Europese Unie ontplooit om haar positie als voortrekker op het gebied van normen en bij het vaststellen van de mondiale regelgevingsagenda voor technologie te versterken. We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat veel Europeanen het DMA-pakket zien als een integraal onderdeel van de ambities van de EU voor Europese “technologische soevereiniteit”, met als algemeen doel de totstandbrenging van onafhankelijke en autonome systemen op tal van gebieden, maar vooral in de digitale sector.

Zoals de Franse president Macron zijn voornemens heeft omschreven: “Als we technologische soevereiniteit willen bereiken, zullen we ons mededingingsrecht moeten aanpassen, dat misschien te exclusief op de consument is gericht en te weinig op de bescherming van Europese kampioenen”. En deze gevoelens kunnen op gespannen voet staan met de meer ambitieuze samenwerkingsdoelstellingen van de TTC. Het feit dat Europa er met de GDPR in geslaagd is de rol van mondiale wetgever van privacynormen op zich te nemen, heeft Brussel gesterkt in zijn streven om de bedrijfspraktijken van succesvolle Amerikaanse bedrijven verder te controleren.

Nu het mededingingsbeleid – voor zover het betrekking heeft op digitale platforms – aan beide zijden van de Atlantische Oceaan onder de loep wordt genomen, is er volgens de VS een unieke kans voor echte samenwerking. Zij is van mening dat een sleutelelement van de TTC moet bestaan in overeengekomen verbeteringen in het DMA-voorstel om ervoor te zorgen dat belangrijke multilaterale verbintenissen inzake transparantie, behoorlijke procesvoering, nationale behandeling en non-discriminatie, die in de WTO zijn vastgelegd, door de Europese regelgevers in de digitale ruimte in acht blijven worden genomen.

Gezien de geschiedenis van de VS op het gebied van oorlogsvoering met andere middelen, is het waarschijnlijk dat zij in staat zal zijn de bestaande belangenconflicten rond de Amerikaanse IT-giganten glad te strijken.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://katehon.com/ru/article/cifrovoy-transatlantizm

En Le transatlantisme numérique : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Economie, Europese Unie

Tags: , , , , , , , ,