De Turks-Libische alliantie, een uitdaging voor de veiligheid van Italië en Europa

Alessandro Sansoni (2021)

Het evoluerende politieke kader in Libië dreigt Italië (en de Europese Unie) tot gijzelaar te maken van de machtsspelletjes in Tripoli. Het Noord-Afrikaanse land is in de greep van een nieuwe politieke crisis, waarvan de uitkomst de Turkse invloed verder zou kunnen versterken, en Ankara heeft al laten zien dat het in staat is Europa op afstand te houden met de dreiging migranten vrij te laten. Deze situatie kan binnenkort nog verergerd worden door een energiecrisis.

Libië opnieuw in (politieke) chaos: regering van nationale eenheid in twijfel getrokken

Op dit ogenblik is er in Libië, ondanks recente uitputtende onderhandelingen, nog geen echt akkoord bereikt tussen de strijdende partijen en de instellingen die hen vertegenwoordigen. Begin 2021 hadden de autoriteiten in Tripoli (de regering van nationale eenheid onder leiding van Fayez al-Sarraj) en het parlement in Tobroek (voorgezeten door Abdullah al-Thani en gesteund door generaal Khalifa Haftar) de macht formeel overgedragen aan een interim-instelling, de regering van nationale eenheid (GNU), die in het leven was geroepen om eindelijk de langverwachte verkiezingen te organiseren. Abdul Hamid Dbeibeh werd tot eerste minister van de regering van nationale eenheid gekozen, terwijl Mohammed al-Manfi de leiding van de presidentiële raad kreeg.

Helaas is het Forum voor de politieke dialoog in Libië, dat door de Verenigde Naties wordt gepromoot, er niet in geslaagd significante resultaten te boeken en het land te stabiliseren, ondanks hetgeen in Genève was overeengekomen. De keuze van een Zwitserse en niet van een Libische stad om de onderhandelingen te voeren en de sterke inmenging van buitenlandse mogendheden in de onderhandelingen hadden de legitimiteit van de nieuwe regering van bij het begin zwaar onder druk gezet.

In theorie zouden in december parlements- en presidentsverkiezingen worden gehouden, maar de politieke confrontatie tussen de verschillende facties is in de loop van de maanden verhevigd, terwijl rond de interim-regering een algemeen klimaat van wantrouwen heerst. Als gevolg daarvan zijn de verkiezingen, die gepland waren voor 24 december, reeds uitgesteld tot januari.

Op 21 september heeft het Huis van Afgevaardigden, het hoogste wetgevende orgaan van Libië, onder voorzitterschap van Aguila Saleh, de regering-Dbeibeh gewraakt. Abdullah Bliheg, woordvoerder van het Huis van Afgevaardigden, zei dat 89 van de 113 aanwezige parlementsleden voor de motie van wantrouwen tegen de regering van nationale eenheid hebben gestemd in een besloten zitting, in aanwezigheid van Saleh en zijn twee plaatsvervangers.

Een van de redenen voor de motie van wantrouwen was dat het parlement de regering van nationale eenheid ervan beschuldigde dubieuze financiële operaties uit te voeren en contracten te sluiten die leidden tot een aanzienlijke toename van de staatsschuld, zodanig dat de soevereiniteit van het land zelf in gevaar kwam. De parlementsleden beschuldigden de regeringsleden van verduistering en fiscale benadeling en van het overschrijden van de grenzen van hun mandaat.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Aguila Saleh, wees erop dat de uitvoerende macht grote sommen geld uitgaf terwijl de begroting nog niet was goedgekeurd. Volgens zijn berekeningen heeft Eerste Minister Dbeibeh reeds tussen 40 en 50 miljard dinar uitgegeven.

Bovendien werd de door het parlement van Tobroek goedgekeurde wet inzake de presidentsverkiezingen verworpen door de Hoge Raad van State, die in Tripoli zetelt. In feite blijft het land verdeeld tussen oost en west, zodat terwijl Cyrenaica, dat nog steeds onder controle staat van het Libische Nationale Leger van Khalifa Haftar, zich opmaakt om verkiezingen te houden volgens zijn eigen regels, Tripolitanië, dat nog steeds in handen is van verschillende militaire groepen, waarvan sommige duidelijk islamistisch zijn, zich opmaakt om hetzelfde te doen. Zelfs de officiële kandidaten die aan het verkiezingsorgaan worden voorgesteld zijn verschillend en in feite heeft de westerse zijde Haftar onverkiesbaar verklaard.

Het contrast tussen de verschillende Libische instellingen en de twijfelachtige financiële uitgaven van de regering van nationale eenheid wakkeren de verwarring aan, bemoeilijken de voorbereiding van de verkiezingen en bemoeilijken de economische en politieke betrekkingen met Italië. De spanningen zijn nu zo hoog dat de mogelijkheid van een terugkeer naar een militaire confrontatie en een daaruit voortvloeiende nieuwe golf van migranten naar Europa steeds reëler wordt.

Een pro-Turks Libië

Een andere destabiliserende factor in Libië is de groeiende invloed van Turkije op politiek en militair gebied.

Een van de verklaarde doelstellingen van het Inter-Libisch Forum was de terugtrekking van buitenlandse troepen uit het land vóór de verkiezingen. De afgelopen dagen (6-8 oktober) is het “5+5 Gemengd Militair Comité”, waarin afgevaardigden van beide strijdende partijen zitting hebben, in Genève bijeengekomen om deze kwestie te bespreken: een clausule in de staakt-het-vuren-overeenkomst van 23 oktober 2020 voorzag in de terugtrekking van buitenlandse strijders binnen 90 dagen, maar er zijn nog ongeveer 20.000 strijders in het land.

Anderzijds heeft het Turkse ministerie van Defensie, ondanks de officiële toezeggingen van alle belangrijke buitenlandse actoren in Libië, officieel aangekondigd dat het militair zal blijven samenwerken met de regering. Op die manier ondermijnt Ankara het vredesproces en brengt het concreet het verkiezingsoverleg in gevaar.

In november 2019 had de toenmalige regering van nationale overeenstemming (GNA) van al-Sarraj twee memoranda van overeenstemming over veiligheid en militaire samenwerking ondertekend met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, op grond waarvan Ankara de versterking van zijn aanwezigheid in de Noord-Afrikaanse staat kon rechtvaardigen.

Het is interessant vast te stellen dat de instellingen die qua samenstelling het sterkst door de Moslimbroederschap zijn beïnvloed, in het verleden de voorkeur hebben gegeven aan samenwerking met Turkije en dat thans ook doen: destijds de GNA, thans de GUN en de Hoge Staatsraad van Libië, die duidelijk voorstander zijn van de Osmanisering van het land.

Het is geen toeval dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, onlangs beweerde dat de overeenkomst met Libië tot stand is gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de vorige regering van nationale akkoorden onder leiding van Fayez al-Sarraj, en dat Turkije daarom van plan is in het land te blijven.

Twee dagen voor hij deze verklaring aflegde, ontving Çavuşoğlu in Ankara Khalid Almishri, de voorzitter van de Libische Hoge Staatsraad, een orgaan dat een adviserende rol vervult.

Almishri vertegenwoordigt, naar hij zelf toegeeft, de Moslimbroederschap in de Hoge Raad. In mei 2018 verklaarde hij in een interview met de Franse Arabischtalige zender France-24 uitdrukkelijk dat hij lid was van de Moslimbroederschap, die door verschillende landen als een terroristische organisatie wordt geclassificeerd.

Het punt is delicaat. In de praktijk zou een van de hoogste autoriteiten van Libië officieel een volwaardig jihadist zijn. Hoe dan ook, Almishri behoort tot degenen die de Turkse interventie in Libië het meest hebben aangemoedigd.

In haar huidige vorm is de aanwezigheid van Turkse strijdkrachten in strijd met de VN-bepalingen en de routekaart voor een vreedzame oplossing van het conflict in Libië, en in beginsel onverenigbaar met de algemene veiligheidsbepalingen.

Het probleem is echter nog ernstiger. De Turkse aanwezigheid vormt een ernstig gevaar. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er nog steeds duizenden Syrische huurlingen gestationeerd in Turkse bases in Libië. Nog maar enkele dagen geleden werd een groep van 90 strijders die behoorden tot aan Turkije gelieerde groepen die actief waren in Afrin, in het door Ankara gecontroleerde gebied, naar Tripolitanië gezonden, om te worden vergezeld door een groep van vergelijkbare grootte die terugkeerde naar Syrië.

Indien de tegenover elkaar staande facties en instellingen in het oosten en het westen van het land, volgens welke hypothese dan ook, en die thans ronduit onwaarschijnlijk lijkt, tot een akkoord zouden komen, één enkele lijst van presidentskandidaten zouden opstellen en samen verkiezingen zouden houden, met een door iedereen aanvaarde uitslag, zou de winnaar met handen en voeten gebonden zijn aan Turkije, waarvan de troepen in het land zouden blijven. Zelfs Haftar zou met de Turken moeten overeenkomen om het gehele grondgebied te besturen en niet alleen het oostelijke deel.

In een dergelijk kader zal de volgende Libische regering noodzakelijkerwijs pro-Turks zijn. Het zal ook pro-Turks zijn, zelfs indien er geen verkiezingen plaatsvinden en het internationaal erkende BNU-experiment wordt voortgezet.

De migratiecrisis

Turkije is al lang volhardend in zijn provocerende houding en chanteert de EU via het beheer van de migratiestromen. Dit gedrag is duidelijk op de Balkanroute, en herhaalt zich ook in het centrale Middellandse-Zeegebied sinds Ankara zijn aanwezigheid in Libië heeft opgevoerd.

Volgens de Viminale zijn alleen al in de eerste vier dagen van oktober 1430 migranten in Italië aangekomen. In 2021 waren er 47 750 aankomsten, ongeveer het dubbele van de 24 333 aankomsten in 2020. In vergelijking met 2019 zijn de aanlandingen verzesvoudigd.

Verwacht wordt dat deze cijfers zullen stijgen als gevolg van de politieke, economische en sociale crisis die niet alleen Libië maar ook Tunesië treft en mensen ertoe aanzet te migreren, wat de mensenhandel in de hand werkt.

Ook het aantal scheepswrakken en slachtoffers zal toenemen.

Enkele dagen geleden bevonden zich op Lampedusa meer dan duizend illegale migranten in een hotspot die slechts plaats biedt aan 250 mensen, nadat een recordaantal van 686 mensen op een 15 meter lange vissersboot uit Libië was ontscheept.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn dit jaar meer dan 25.200 mensen onderschept in het centrale deel van de Middellandse Zee, twee keer zoveel als vorig jaar.

In een context die volledig onbeheersbaar dreigt te worden, is de ontoereikendheid van het optreden van de minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, die sinds haar aantreden een abnormale toename van het aantal ontschepingen heeft vastgesteld, des te ernstiger.

De energiekwestie

Zoals bekend is Libië de belangrijkste energieleverancier van Italië (gas en olie). ENI is actief in het hele Noord-Afrikaanse land en is de belangrijkste speler in de Libische energie-industrie. Indien Tripoli zijn politieke afhankelijkheid van Ankara zou vergroten, zou de stroom van koolwaterstoffen tussen de twee oevers van de Middellandse Zee een bijkomend chantagewapen in de handen van Turkije kunnen worden.

De Trans-Adriatische Pijpleiding (TAP), waarvan de terminal in Apulië sinds een jaar in bedrijf is en die Italië en Zuid-Europa reeds de eerste 5 miljard kubieke meter aardgas uit Azerbeidzjan heeft geleverd, is een alternatief dat heel Anatolië doorkruist. Aangezien Bakoe een nauwe bondgenoot van Ankara is, kunnen we gerust stellen dat een aanzienlijk deel van de energiebronnen van Italië onder Turkse controle staat.

De sterke stijging van de energieprijzen in de afgelopen weken maakt het scenario nog zorgwekkender. Wat zou er gebeuren als Erdogan, absurd genoeg, Italië en de EU deze winter zou dreigen om, om welke reden dan ook, de gastoevoer af te snijden?

Hoe zit het met Italië?

De oplossing van de Libische crisis is voor Italië van vitaal strategisch belang.

Ten eerste vormen de vijandelijkheden een factor van ernstige onzekerheid voor de Italiaanse economische en energiebelangen in Libië.

Ten tweede zijn de pacificatie van Libië en een sterke en legitieme regering essentieel voor het beheer van de migratiestromen.

In de derde en laatste plaats brengt het verlies van invloed in Libië de geopolitieke rol van Italië in het Middellandse-Zeegebied in gevaar, die de neo-Ottomaanse oriëntatie van het Turkse expansionisme neigt te verdringen, waardoor het strategische gewicht van beide landen wordt ondermijnd.

De tijd is gekomen dat Italië Turkije erkent als zijn gevaarlijkste concurrent en niet als een potentiële bondgenoot die gespaard moet worden.

Intussen worden de betrekkingen tussen Rome en Tripoli voortgezet via min of meer productieve parallelle kanalen. In sommige gevallen zijn ze ronduit verbijsterend.

Gezien het recente verleden en de tegenwerking die Parijs de laatste maanden in Afrika heeft ondervonden, zijn initiatieven in tandem met Frankrijk niet erg doeltreffend. De afgelopen dagen hebben premier Mario Draghi en de Franse president Emmanuel Macron elkaar ontmoet in de marge van de EU-top in Brno, Slovenië, en hebben zij de situatie in Libië besproken.

Na afloop van de bijeenkomst legde de Italiaanse regering een verklaring af waarin zij nogmaals wees op de “nauwe coördinatie” tussen Italië, Frankrijk en Duitsland met het oog op het houden van een conferentie over de Libische crisis op 12 november in Parijs. Tot de top werd besloten door Macron, die er deze keer, anders dan in het verleden, ten minste aan dacht Rome te raadplegen alvorens tot de bijeenroeping over te gaan.

Enkele weken eerder had minister Lamorgese een ontmoeting gehad met de vice-voorzitter van de Libische presidentiële raad, Abdullah al-Lafi, om te bespreken hoe de samenwerking en coördinatie tussen Italië en Libië op het gebied van de migrantenproblematiek konden worden ontwikkeld, maar zonder veel resultaat.

De ontmoeting in Tripoli tussen Almishri, de Italiaanse ambassadeur Giuseppe Buccino en de speciale gezant van Farnesina voor Libië, Nicola Orlando, die bevestigde dat hij een gesprekspartner wil blijven voor de Moslimbroederschap, heeft de deelnemers verbijsterd achter gelaten.

Tenslotte vond in september een bilaterale ontmoeting plaats tussen de minister van Economische Ontwikkeling, Giancarlo Giorgetti, en de vice-voorzitter van de Libische presidentiële raad, Al-Lafi, die op bezoek was in Rome; tijdens deze ontmoeting bespraken beide heren vraagstukken in verband met de economische en industriële samenwerking, te beginnen met infrastructuur en energie. Giorgetti benadrukte dat Italië zich inzet voor de bevordering van het proces van stabilisatie en nationale verzoening in Libië en voor het economisch herstel van het land, waarin Italiaanse bedrijven altijd een leidende rol hebben gespeeld. In dit geval zou de confrontatie over concrete en pragmatische kwesties positieve gevolgen kunnen hebben.

Conclusies

In de afgelopen dagen hebben veel gezaghebbende commentatoren aangedrongen op de stelling dat Italië, dankzij het internationale aanzien van Mario Draghi en rekening houdend met de Franse moeilijkheden en het machtsvacuüm in het Duitsland van na Merkel, de grote protagonist zou kunnen zijn van de heropleving van het transatlantisch bondgenootschap, dat zich in een duidelijke crisis bevindt na de terugtrekking uit Afghanistan en de zware Amerikaanse diplomatieke oneerbiedigheid jegens Parijs ter gelegenheid van de levering van onderzeeërs aan Australië. Het provincialisme van sommige deskundigen is verontrustend, temeer daar het niet uitsluitend verband lijkt te houden met propagandistische attitudes ten gunste van de huidige uitvoerende macht, maar het resultaat lijkt te zijn van een oprechte overtuiging. Het is een symptoom van het gebrek aan strategische cultuur dat de Italiaanse leidende klasse en de publieke opinie kenmerkt, die angstig heen en weer slingeren tussen onderschatting en overschatting van het potentieel van Italië. Het is waar dat Italië een groot land is, maar het zou moeten leren zijn inspanningen – en het (eventuele) gezag van de huidige eerste minister – te richten op het scenario waarin het daadwerkelijk een rol speelt en op de buurlanden: het Middellandse-Zeegebied en Noord-Afrika. Turkije is hier nu een duidelijk probleem, en een nauwe confrontatie met dit land is op alle fronten noodzakelijk. Het is waanzin dat de EU Ankara blijft financieren, door toe te geven aan zijn chantage, om vervolgens de toch al moeilijke situatie in Libië illegaal te bewapenen.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.lavocedelpatriota.it/lalleanza-turco-libica-una-sfida-alla-sicurezza-dellitalia-e-delleuropa/

En: L’Alliance turco-libyenne, un défi pour la sécurité de l’Italie et de l’Europe : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,