Meedogenloze geopolitiek

Alberto Hutschenreuter (2021)

Alberto Hutschenreuter heeft een doctoraat in Internationale Betrekkingen. Hij is professor aan het Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Zijn laatste boek is getiteld Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante, Editorial Almaluz, Buenos Aires, 2021.

Als er een categorische realiteit is in de huidige internationale betrekkingen, dan is het wel de intrinsieke relatie tussen enerzijds het politieke belang bij het bezit en de winstgevendheid van gebieden en anderzijds de doeleinden die (in het algemeen) samenhangen met de accumulatie van winsten voor de nationale macht.

In deze zin kunnen wij verschillende begrippen waarderen die, in de benadering van het feit dat de komende wereld gekenmerkt zal worden door globalisering, “e-globalisering”, “globotica”, connectiviteit en “niet-menselijke intelligentie”, lijken te behoren tot een universum dat inmiddels achterhaald is.

Maar sinds “geopolitiek verdween” in het begin van de jaren negentig, na de dood van de USSR en de bipolaire confrontatie, is niets meer geopolitiek, zelfs niet de bijna totaliserende globalisering die het regime van de Koude Oorlog opvolgde; want globalisering, met haar sterke commercieel-economische inhoud en bijna geen ruimte voor andere alternatieven, betekende, om Clausewitz te parafraseren, “de voortzetting van de geopolitiek met andere middelen”: Onder de belofte dat door het “script” van de globalisering te volgen, groei en ontwikkeling snel haalbaar zouden blijken, stelden veel toetredende landen hun grondgebied open en ontmantelden zij overheidsregelingen, met het oog op de voordelen van de globalisering die, zoals elk internationaal proces, nooit neutraal was.

In de decennia die volgden bleef alles geopolitiek: de aanslag van 11 september op het meest beschermde grondgebied van de planeet was het resultaat van een verandering in de geopolitieke aard van het transnationale terrorisme in de jaren negentig; de uitbreiding van de NAVO was een duidelijk politiek-territoriaal besluit; het Russische offensief in Georgië impliceerde de offensieve verdediging van Ruslands geopolitieke rode zones; de benadering van de ruimte door de mogendheden maakt duidelijk dat het zeer betrekkelijk is te beweren dat de ruimte een gemeenschappelijk goed is van de gehele “mensheid”; de projectie van verre strijdkrachten om het terrorisme te bestrijden, b.v. in Afghanistan, enz. al deze wisselvalligheden maken deel uit van hetzelfde proces. Al deze wisselvalligheden zijn gerichte geopolitieke impulsen.

Ondanks deze opeenvolging van territoriaal-politieke gebeurtenissen werd de geopolitiek pas geacht te zijn “teruggekeerd” wanneer een land een deel van zijn grondgebied moest afstaan.

Het is immers pas sinds de annexatie of reïncorporatie van de Krim in het nationale grondgebied van de Russische Federatie dat de geopolitiek erin geslaagd is haar centralisatie als concept te “herwinnen”, d.w.z. opnieuw de discipline te worden die het grondgebied benadert vanuit de politieke belangen en de nationale macht van staten, en niet een discipline “à la carte”, d.w.z. een “gedenaturaliseerde” en kritische term die wordt gebruikt om alles of bijna alles wat in de wereld gebeurt te beschrijven, van het milieu tot financiën, populisme, handel, ideologieën, vertogen, enz.

Het was eerder een daad van conceptuele reparatie, aangezien de geopolitiek in de praktijk nooit is verdwenen. Net als bij andere realiteiten, zoals oorlog, is het niet zozeer een kwestie van menselijke wil dat geopolitiek “verdwijnt en niet meer terugkomt”: het hangt af van bepaalde politiek-territoriale gewoonten van bepaalde staten, en van de belangen die op het spel staan.

In 2020 heeft de pandemie de staten in een hoek gedreven, maar de geopolitieke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden alsof de pandemie niet bestond, en hebben kracht gekregen, zoals de uitbreiding van de NAVO op de Balkan, de Russische activiteiten in het Noordpoolgebied, de “reset” van het terrorisme in Afrika, enz. En in 2021 is de geopolitieke activiteit vrijwel non-stop.

Laten wij, als actuele voorbeelden van schaalvergroting, heel kort vijf gebeurtenissen beschouwen, waarvan sommige, zoals in de 20e eeuw, “een eeuw van totale geopolitiek” (om Raymond Aron deze keer te parafraseren), “geopolitieke sluizen” zouden kunnen zijn, d.w.z. zuiver politiek-territoriale gebeurtenissen die aan kapitaalgebeurtenissen voorafgaan en er de drijvende kracht achter zijn.

Allereerst hebben de gebeurtenissen in Afghanistan dit Centraal-Aziatische land weer in de internationale schijnwerpers gezet. Afgezien van de terugtrekking van de VS is het geopolitieke feit de “geopolitieke spilfunctie” die deze in een dynamische regio van de Euraziatische landmassa gelegen speler op zich neemt.

In de regionale context, en zelfs daarbuiten, houdt de spilfunctie de mogelijkheid in van wanorde of instabiliteit in het omringende gebied, waar er actoren zijn die machtsvorming en -projectie als voornaamste kenmerk hebben, b.v. China, Turkije, Iran, Pakistan, enz. De gemeenschappelijke noemer in termen van territoriale belangen is dan ook te voorkomen dat de interne anarchie (al dan niet opzettelijk) wordt overgebracht op de buitenwereld.

In dit verband is voor sommige landen een sleutelrol weggelegd in de ontwikkeling van Afghanistan, met name voor China, Pakistan, Iran en Rusland. Er zijn maar weinig situaties in de wereld waarin de belangen van zulke belangrijke spelers op één lijn liggen, waardoor Afghanistan een wereldwijde geopolitieke wervelwind is.

Ten tweede lijkt de status van Oost-Europa als selectief mondiaal geopolitiek plateau steeds meer te kantelen naar het uiterste van grotere onenigheid. Oekraïne is ook een “geopolitieke spil”, maar, in tegenstelling tot Afghanistan, is het dat vanwege zijn niet-omkeerbare geopolitieke status, d.w.z. dat Oekraïne erop staat Rusland uit te dagen door de geopolitieke vrees voor deze actor bij uitstek in de regio te vergroten; een feit dat impliceert dat actoren in de aangrenzende regio’s (voornamelijk Belarus, Oekraïne en Georgië) altijd rekening houden met de nationale veiligheidsgevolgen van hun besluiten op het gebied van defensie en buitenlands beleid voor Rusland.

Anderzijds zou China aanleiding kunnen geven tot een nieuwe geopolitieke configuratie in de Euraziatische landmassa. Volgens de interessante tekst van Geoffrey Sloam, gepubliceerd in 2017, zal de geo-economische projectie van China op het Euraziatische continent verder gaan dan het “Rimland” en het “Heartland”, de twee overheersende geopolitieke opvattingen van de 20e eeuw. Zoiets als een “Centerland” dat, indien het in de komende decennia wordt voltooid, zelfs een nieuwe configuratie tussen staten zou kunnen inhouden waarin de Verenigde Staten, voor het eerst in bijna 80 jaar, niet de belangrijkste leverancier van internationale collectieve goederen zouden zijn.

Rusland en Duitsland, “twee oude vrienden” (behalve tijdens de twee wereldoorlogen), hebben ook de geopolitiek gerevaloriseerd, aangezien de aanstaande voltooiing van “Nordstream 2” bevestigt dat de gasvoorziening “staat tot staat” is en zal zijn, zonder dat er delen door derde landen zullen passeren. Het is geen toeval dat een voormalige minister van Buitenlandse Zaken van een in moeilijkheden verkerend Polen een paar jaar geleden waarschuwde dat dit een “nieuw Ribbentrop-Molotov pact” was.

Zonder zo ver te gaan om te zeggen dat de twee landen op weg zijn naar een strategisch partnerschap, laat staan dat Duitsland “terugkeert naar de praktijk van macht-territorium berekeningen”, toonde de pijplijn aan dat Duitsland zijn nationale belangen verdedigde tegen de druk van de Verenigde Staten, die meenden dat de vergiftiging van Navalny in 2020 Berlijn uiteindelijk van Moskou zou vervreemden.

Tenslotte hebben de Chileense autoriteiten onlangs een decreet goedgekeurd tot uitbreiding van het zuidelijk continentaal plat van Chili, waarmee zij vooruitlopen op de territoriale afbakening van het continentaal plat van Argentinië, een maatregel die duidelijk in strijd is met de bepalingen van het door de twee landen in 1984 ondertekende Vredes- en Vriendschapsverdrag, alsmede met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

Zonder in te gaan op technische details en mechanismen voor geschillenbeslechting, impliceert de stap van Chili, een actor met een expansieve traditie, een geopolitieke zet van een actor met gevoel voor ruimte, om de uitdrukking van Friedrich Ratzel te gebruiken, zowel in ideeën als in daden. Chili is een van de regionale actoren waar sprake is van wat een “toegepaste geopolitiek” wordt genoemd, d.w.z. dat er geen scheiding bestaat tussen de denkers die naar het territoriale karakter kijken en de politieke uitvoerende macht.

Het initiatief belicht ook een van de belangrijkste theoretische grondslagen van het realisme in de internationale betrekkingen: afgezien van het politieke regime en de goede nabuurschapsbetrekkingen die tussen staten kunnen heersen, weet een staat nooit wat de bedoelingen van een of meer andere staten zijn.

Kortom, er zijn veel territoriale ontwikkelingen in de wereld. Hier volgen enkele van de gevoeligste en interessantste voor het denken over een wereld waarin te veel nadruk wordt gelegd op aspiraties zonder inhoud, terwijl de klassieke variabelen – die welke van belang zijn voor belang, veiligheid, ambitie en macht – worden verwaarloosd.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://nomos.com.ar/2021/09/13/la-implacable-geopolitica/

En: Implacable géopolitique : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , , , ,