Dante: de droom van een universeel rijk

Andrea Muratore (2021)

Dante Alighieri is een van de grootste vertegenwoordigers van de wereldliteratuur aller tijden en kan vanuit cultureel oogpunt worden omschreven als de “vader” van het moderne Italië. Maar de figuur van de Florentijnse dichter overstijgt deze fundamentele nationale dimensie en, bij nadere beschouwing, ook de literaire dimensie: Dante is door de eeuwen heen gevierd als een man met een diep theologisch inzicht, zelfs door pausen als Benedictus XV, Paulus VI en Benedictus XVI, als een icoon van de balling op zoek naar een vaderland, als een profetisch denker en ook als een politiek theoreticus.

En het is juist op dit laatste front dat Dante’s streven naar universaliteit ten volle kan worden begrepen, zorgvuldig bestudeerd door een van de grootste rechtstheoretici van de twintigste eeuw, Hans Kelsen, die met Dante’s Theorie van de Staat, voor het eerst gepubliceerd in 1905, blijk gaf van zijn gaven als geleerde die in staat was de juridische wereld te verenigen met een breed scala van disciplines.

Kelsen, die ten tijde van de publicatie van zijn monografisch essay pas 24 jaar oud was, herleest in dit essay Dante’s De Monarchia en diens verwoordde visie op een politieke theologie aan de basis van een wereldregering van de wereld waarin twee zonnen, het universele Rijk en de Kerk, moeten schijnen, in de door de Opperdichter voorgestelde visie.

Voor Dante is universaliteit de oplossing voor de problemen van politieke versplintering in het Europa van zijn tijd, een regulerend principe dat de opkomst van een prins, de keizer, mogelijk zou maken als de auteur van de behoefte aan samenhang van het continent in naam van de koninklijke weg naar eenheid in naam van de katholieke oecumene. Het door Kelsen bestudeerde Danteske-rijk is een rijk dat meer “heilig” dan “Romeins” is, het product van wat de in Praag geboren Oostenrijkse geleerde aanmerkt als een lex divina die de zoon van een verdeeld Florence, persoonlijk slachtoffer van schisma’s binnen dezelfde Guelph-factie van de Commune, aanmerkt als onvermijdelijk gericht op de totstandkoming van een universele monarchie. Kelsen merkt op dat in Dante “het opperste ordenende beginsel het principium unitatis is. Eenheid is tegelijkertijd een goed; in alle dingen is datgene wat meer eenheid in zich heeft beter. Het bestaan van eenheid is de wortel van het bestaan van het goede. Veelvoudigheid daarentegen is het kwaad; het bestaan van veelvoudigheid is de bron van het bestaan van het kwaad. En de collectieve orde die op aarde door het Rijk wordt gewaarborgd, wordt beschouwd als de beste van alle mogelijke samenlevingen waarin individuen hun persoonlijke weg kunnen banen naar de hemelse orde die door de goddelijke goedheid wordt bevorderd.

Dante is duidelijk een kind van zijn tijd. Diep en intiem christelijk, op één lijn met de politieke strijd die Italië in die tijd voerde, las Dante met kritische luciditeit de paradox van een schiereiland dat decennium na decennium steeds rijker, weelderiger en voller van potentie wilde zijn dan de rest van Europa, maar dat juist daardoor ook en vooral steeds meer het slachtoffer werd van dwarsliggers van buitenlandse heersers, waartegen de opperdichter hoopte dat de tussenkomst van een keizer uitkomst zou brengen.

En Kelsen observeert met de ogen van de jurist de intrinsieke spanning van zijn politieke denken, en wijst in Dantes literaire werk op de aanwezigheid van een ordenende wil die bereid is niet alleen de ideologische, politieke en culturele grondslagen te scheppen van zijn visie van een universeel katholiek rijk, maar ook de bronnen van het recht die in staat zijn dit rijk te besturen. Een keizer met directe macht over zijn onderdanen, gelegitimeerd door de aanwezigheid van een pastorale en oecumenische tegenmacht, niet vergoddelijkt en in staat om orde als poolster van zijn handelen te hebben, was volgens Kelsen de figuur die Dante voor ogen stond, waarschijnlijk met in zijn achterhoofd de mogelijkheid van een herhaling van het epos van Frederik II, die enkele jaren voor zijn geboorte was gestorven.

Zevenhonderd jaar later kunnen we niet anders dan wijzen op de diepe complexiteit van Dantes universalisme en de grote theologische en politieke diepgang van het denken van de Florentijnse dichter, die tevergeefs probeerde weerstand te bieden aan de desintegratie van Italië en Europa door zich te verzetten tegen beginselen van orde en regulering die, ten tijde van het ontstaan van de natiestaten, achterhaald leken, maar die blijk gaven van de wil om weerstand te bieden aan de groeiende wanorde die zich op systemisch niveau versterkte. En de complexiteit van het universalisme van Dante is veel groter dan de huidige voorbeelden van politieke doctrines die zich palingrijk willen maken door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen vrienden en vijanden, tussen “Wij” en “Zij”, tussen ondergedompelden en geredden, tussen burgers met rechten en burgers die verworpen en vervolgens definitief gemarginaliseerd worden. De totalitaire regimes van de twintigste eeuw en het neoliberalisme, met hun universalisme gebaseerd op simplistische en misleidende concepten, beogen de mensheid te verdelen door haar wortels te vernietigen. Het potentieel van Dante neigde ertoe, tegenover een eurocentrisch universum, hen te verenigen door zich te concentreren op een sleutelprincipe van de religieuze matrix en een seculiere instelling. Vertegenwoordigt de grootste utopie in het werk van de Opperste Dichter.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.ilgiornale.it/news/cultura/dante-politico-cos-sognava-limpero-universale-1974989.html en: Tel était le vrai rêve de Dante : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geschiedenis, Metapolitiek

Tags: , , ,