Dante, de Florentijnse dichter

Institut Iliade (2021)

De 700ste sterfdag van Dante is een gelegenheid om terug te blikken op het ontstaan van de Renaissance en het lot van figuren die, zoals hij, het Europese genie op het hoogste niveau belichaamden.

Zevenhonderd jaar geleden, in september 1321, stierf de dichter Dante Alighieri in Varennes aan de Adriatische Zee.

De auteur van de Goddelijke Komedie, die in Italië vanaf de 14e eeuw sober Il poeta werd genoemd, heeft zijn naam lange tijd verbonden gezien met de opkomst van een diepgaande culturele opleving in Italië. In vele opzichten lijkt hij de tutelaire figuur van dit Trecento van kunsten en letteren, waartoe de oorsprong van de Renaissance kan worden herleid. Maar Dante was, lang voordat hij het pantheon betrad van hen die de conventie universele auteurs heeft genoemd, in de eerste plaats een kind van de stad Florence, en zijn bijzondere lot maakte hem tot een van de meest authentieke figuren van het Europese genie.

Een kind van Florence

Toen Dante in het voorjaar van 1265 werd geboren, genoot de stad Florence een ongeëvenaard prestige. Verrijkt door haar handels- en financiële activiteiten, had haar bevolking alle andere steden van Italië overtroffen, en haar machtige en oorlogszuchtige stadspatriciaat had haar een politieke onafhankelijkheid geschonken die in haar tijd ongeëvenaard was. In 1253 ging zij zelfs zover een gouden munt te slaan, naar het voorbeeld van de monarchen en zonder vooraf de toestemming van de keizer te vragen. Het duurde niet lang voordat de gouden florijn de referentiemunt werd in de belangrijkste centra van de Europese handel. In veel opzichten rechtvaardigde deze invloed de manier waarop de Florentijnen zichzelf in die tijd zagen. Hun stad was de belangrijkste van Italië, en daarmee de belangrijkste van het hele Westen.

De familie Alighieri behoorde tot de kleine stedelijke adel, en hoewel zijn ouders prat gingen op een voorvader die bewapend was door Conrad III en stierf in het Heilige Land tijdens de Tweede Kruistocht, is Dante’s afkomst grotendeels alleen bekend uit wat hij zelf in zijn werk optekende. Hoewel zijn vader en grootvader als effectenmakelaars en pandjesbazen voor een comfortabel leven hadden gezorgd, wijst veel erop dat in Dantes jeugd, toen hij op jonge leeftijd wees werd, de economische neergang van de familie al was begonnen.

De jongeman kreeg eerst les van een leraar, een doctor puerorum, en leerde schrijven in de volkstaal alvorens een goede beheersing van het Latijn te verwerven, die werd geconsolideerd door het bijwonen van seculiere scholen, opnieuw in Florence. Het lijkt erop dat hij niet voor een bepaald beroep was voorbestemd en dat hij integendeel werd opgeleid tot een welgesteld burger, waarbij de studie van de wetenschap en de literatuur het middelpunt van zijn opvoeding vormden. Zoals gebruikelijk werd zijn huwelijk al op jonge leeftijd gesloten, toen hij pas twaalf was. Zijn vrouw was Gemma Donati, van de kleine tak van een machtige patriciërsfamilie van de stad, en uit deze verbintenis, die pas in 1285 werd voltooid, werden ten minste twee zonen en een dochter geboren.

De geboorte van een dichter

Florence had, in tegenstelling tot Siena en Arezzo, zijn voornaamste rivalen in Toscane, geen universiteit. Het is veelbetekenend dat deze stad van financiers en kooplieden, waar de studie van het recht en de theologie weinig navolgers kende, in de tweede helft van de 13e eeuw het middelpunt werd van een artistiek leven, waarvan de invloed in Italië aanzienlijk zou worden. Deze culturele eigenaardigheid zou een bepalende factor zijn in Dante’s opleiding.

Al heel vroeg verkeerde hij in het milieu van dichters, kunstenaars en intellectuelen van de stad. Hij begon zelf gedichten te componeren, en zijn vroege successen leidden tot een blijvende vriendschap met Guido Cavalcanti, een van de beroemdste figuren van het dolce stil nuovo. In het kielzog van zowel de hoofse traditie uit de Occitaanse literatuur als de vernieuwing van de antieke filosofie door de scholastiek, droeg deze poëtische school de viering van een liefde voor het heilige in zich, die er niet voor terugschrok de figuur van de geliefde vrouw te associëren met de onbevlekte zuiverheid van de Madonna.

Voor Dante was deze poëtische liefde van meet af aan verbonden met een figuur die in zijn werk zou voortleven, de gentilissima Beatrice. De eerste ontmoeting met deze dochter van een adellijke en rijke burger van Florence vond waarschijnlijk plaats in 1274 – zij waren beiden pas negen jaar oud. Zijn liefde voor het mooie kind, dat hij pas in 1283 weer zag, toen zij al getrouwd was, was niet voorbestemd om uit te groeien tot een echte relatie. Toch heeft hij haar de rest van zijn leven bij zich gedragen. Deze passie, getransfigureerd door onthechting, maakte het beeld van Beatrice tot de epigoon van de nobele en zuivere dame. Een geestelijke liefde dus, de wezenlijke drijfveer van een leven dat bovenal door de poëtische daad wordt bezield.

De diepe crisis, veroorzaakt door de vroege dood van zijn geliefde in 1290, was ook de oorzaak van Dante’s blijvende belangstelling voor de filosofie. Hij vond troost in de troostende lectuur van Boethius en Cicero, maar ook van Aristoteles en Petrus Lombardus, wier geschriften de kern vormden van de leer van de Dominicanen van Santa Maria Novella, die ook voor een lekenpubliek bestemd was. Dante bracht zelfs tijd door aan de Universiteit van Bologna om zijn kennis van de theologie te perfectioneren.

Het waren deze jaren van intense poëtische en filosofische activiteit die aanleiding gaven tot zijn eerste grote werk: het Vita nuova. Dit prosimetrum was geheel gewijd aan het uitbeelden van de nagedachtenis van Beatrice in een zeer verheven stijl. Het werk, soms in proza en soms in verzen, is verwant aan de ἐλεγεία, de elegie, d.w.z. het Griekse “dodenlied”, en onderscheidt zich door een lyriek die doordrongen is van verlangen en terughoudendheid. De schoonheid van de scheuren in de “innerlijke citadel” van de Florentijn kan misschien het best worden aanschouwd in dit intieme werk. Het Vita Nuova in de palm van je handen houden is tegen jezelf houden wat toen zonder twijfel een van de vurigste harten van Italië was.

Een passie voor publieke zaken

In Italië werd het hele begin van de dertiende eeuw gekenmerkt door gewelddadige botsingen tussen de steden en de grote politieke groeperingen, verdeeld tussen de Welfen, aanhangers van de wereldlijke macht van de paus, en de Ghibellijnen, aanhangers van de keizerlijke overheersing. In Florence was het de partij van de Welfen die er in 1258 in slaagde zich definitief van de macht te verzekeren, en na de vernederende nederlaag van de Ghibellijnen van Siena in de Slag bij Montaperti in 1260, slaagde zij er uiteindelijk in haar macht te stabiliseren en de welvaart van de stad te verzekeren.

In zijn jeugd lijkt Dante niet bijzonder geïnteresseerd te zijn geweest in publieke zaken. Maar als goed burger nam hij tussen 1285 en 1289 toch deel aan de oorlog die Florence aan het hoofd van een grote militaire liga, de Welfen, voerde tegen de stad Arezzo, het bolwerk van de Toscaanse Ghibellijnen. In de slag bij Campaldini, op 11 juni 1289, vocht Dante te paard in de gelederen van de feditori van de stad, en een paar maanden later nam hij deel aan de belegering van het kasteel van Caprona, wat opnieuw een Florentijnse overwinning was.

Geleidelijk aan ontwikkelde hij een verlangen om deel te nemen aan het leven van de stad, een engagement vrij van alle partijdige belangen. In november 1295 werd hij, ongetwijfeld bevoordeeld door zijn reputatie als dichter en intellectueel, een van de zesendertig leden van de Raad van de Volkskapitein. Het jaar daarop werd hij gecoöpteerd door de Raad van Honderd, het belangrijkste bestuursorgaan van de Commune. Maar rond de eeuwwisseling nam zijn openbare carrière, die in de loop der jaren gepaard was gegaan met een buitensporige passie voor gerechtigheid, een tragische wending.

Hoewel de partij van Guelph sinds 1258 in Florence de scepter zwaaide en zich met de overwinning van Campoldino in Toscane had gevestigd, werd het Florentijnse openbare leven niettemin bezield door de verdeeldheid die eigen is aan alle stedelijke republieken. Geleidelijk aan kwamen de door handel en financiën verrijkte families, gesteund door de popolo grasso – de rijke burgerij van de gilden – tegenover de prestigieuze dynastieën van het in verval rakende stadspatriciaat te staan, die jaloers waren op hun prerogatieven. Deze rivaliteit mondde al snel uit in een politieke en ideologische strijd. Op de kalender van mei 1300 markeerde een vechtpartij tussen rivaliserende bendes de opening van het openlijke conflict tussen de witte welfen, aangevoerd door de rijke familie Cerchi, die geneigd waren tot dialoog met de popolari en de ghibellijnen, en de zwarte welfen, aangevoerd door het oude geslacht Donati, die weldra de steun van het pausdom zochten om hun tegenstanders te verdrijven. Dante sloot zich toen aan bij de Witten, waar hij, in de woorden van Boccaccio, de meeste rede en rechtvaardigheid had gevonden. Hij bleef openbare ambten bekleden, waaronder dat van prior van de republiek, de hoogste magistratuur in de stad. Zijn politieke houding getuigde van een vastberaden verzet tegen de inmenging van de Kerk en een voortdurende verdediging van de vrijheden van de Commune.

In oktober 1301, terwijl Dante deelnam aan een gezantschap dat naar Rome was gezonden, trok Karel van Valois, de broer van Filips de Schone, op bevel van de paus op naar Florence om een einde te maken aan het conflict. Deze interventie, die werd gekenmerkt door een aaneenschakeling van ongekend geweld, maakte een ware staatsgreep mogelijk van de zwarten, die zich langzamerhand hadden opgeworpen als de partij van de paus. Vanaf november voerde Corso Donati een meedogenloze repressie uit tegen de Witten. Dante, beschuldigd van corruptie en verduistering van overheidsgelden, weigerde naar Florence terug te keren en voor een politiek tribunaal te verschijnen. Samen met veertien andere priesters werd hij bij verstek veroordeeld om in het openbaar te worden verbrand.

De Goddelijke Komedie

Het vonnis dat zijn vijanden over hem uitspraken, en waarvan hij hoopte dat het tevergeefs zou worden vernietigd, veroordeelde Dante tot ballingschap voor de rest van zijn leven. Een tijdlang gescheiden van zijn familie, beroofd van zijn bezittingen en publiekelijk beledigd, was zijn intrede in een zwervend bestaan tevens het beginpunt van zijn grote werk, de Commedia.

Dit lange gedicht, geschreven tussen 1303 en 1321, wordt beschouwd als de eerste grote tekst van een literatuur in het Italiaans – meer bepaald in Florentijns en Toscaans vulgair, met een mengeling van latinismen, gallicismen en ontleningen aan andere Italiaanse dialecten. Het is het literaire hoogtepunt van linguïstische overwegingen die reeds aanwezig waren in De Vulgari eloquentia. In dit traktaat, geschreven tussen 1303 en 1305, behandelde de dichter het gebruik van de vulgaire welsprekendheid en stelde hij voor rekening te houden met de verschillende regionale variëteiten van Italië om wat hij noemde het “illustere vulgarisme” te identificeren en het gebruik ervan in de literatuur te bevorderen in plaats van het Latijn. Vanwege de uiteengezette theorieën over de oorsprong van talen en linguïstische typologie, zien sommigen Dante als zowel de vader van de Italiaanse taal als de voorloper van de moderne linguïstiek.

Geschreven tijdens de laatste jaren van zijn leven, is de Commedia verdeeld in drie cantica: Hel, Vagevuur en Paradijs. Elk deel bestaat uit drieëndertig nummers, met uitzondering van Hell, dat ook een openingsnummer bevat. De metrische structuur, beheerst door de Danteske terts, sluit aan bij de trinitarische symboliek van het christendom, die alomtegenwoordig is in het hele werk. Elke lofzang sluit af met het woord stelle, “sterren”, emblematisch voor de fundamentele plaats die aan astraal licht wordt toegekend.

In de Commedia vertelt Dante over een reis door de drie bovenaardse rijken die hem leidt naar het visioen van de Drie-eenheid. Begeleid door de dichter Vergilius en vervolgens door zijn geliefde Beatrice, geeft Dante in zijn inwijdingsdroom een denkbeeldige en allegorische voorstelling van datgene wat de middeleeuwse Kerk op het hoogtepunt van haar wereldvisie plaatste. Jacques Le Goff ziet in Dantes voorstelling de “poëtische triomf” van het vagevuur, waarvan de theologische opvatting zich geleidelijk had ontwikkeld sinds de tweede helft van de 12e eeuw.

In dit onsterfelijke gedicht, dat een komedie wordt genoemd, een stijl die het midden houdt tussen het tragische en het elegische, verschijnt Dante onder drie verschillende aspecten. Hij is de schepper, de architect van de werelden achter het graf. Hij is ook de reiziger, de discipel die zijn meesters volgt. Tenslotte is hij de dichter die, na van deze verbazingwekkende reis te zijn teruggekeerd, erover schrijft. Zich onderdompelen in de Komedie is via de verbeelding toegang krijgen tot een bewonderenswaardige visie op het universum, waar de duizelingwekkende materialiteit van de plaatsen slechts de drager is van alles wat het menselijk genie heeft weten te suggereren. Een visioen dat Botticelli misschien als enige heeft weergegeven. Een echt Danteske visie.

De traditie van het hiernamaals is zeer oud en wij zien inspiratiebronnen zowel bij Homerus als bij Vergilius, wiens aanwezigheid in het sacrato poema rijk is aan betekenis. De scheppende kracht van de Florentijn heeft het werk echter zo’n samenhang, zo’n volmaakt evenwicht en zo’n harmonieuze architectuur gegeven, dat het volkomen autonoom is geworden. Het gedicht is dat van een vates, van een wezen bezield door het heilige vuur, profetisch, zijn eigen weg naar zuivering universaliserend, de weg openend voor alle mensen. Het is ook dat van een viator, in voortdurende beweging naar perfectie en goddelijkheid. Dante is tegelijk een wezen in actie en een wezen in potentie, om het met Aristoteles te zeggen, en neemt nu eens de rol aan van de meester, van de verwezenlijkte mens, dan weer die van de leerling, van de ongerealiseerde mens.

Dante’s terugkeer naar zijn vaderland

Naarmate de jaren van ballingschap verstreken, mislukten eerst onderhandelingen en vervolgens pogingen tot gewapende terugkeer door de Witten. En toch, in zijn diepe berusting belichaamde Dante des te meer dat beeld van de publieke man, gekenmerkt door een strenge eis en een onwankelbare trots, geërfd van Cicero. Want wat tussen de dichter en zijn vaderland stond, waren de voorwaarden voor zijn terugkeer, de door de zwarten geëiste akte van berouw, die hij onverenigbaar bleef achten met zijn eer als burger.

Deze specifiek Romeinse visie op de res publica, op de politieke waardigheid, is nog terug te vinden in De Monarchia, het politieke traktaat dat de Florentijn waarschijnlijk richtte tot Hendrik VII, die na zijn verkiezing in 1310 naar Italië kwam om het keizerlijk gezag te herstellen. Het universele Rijk was in zijn ogen gelegitimeerd door het feit van de goddelijke voorzienigheid, maar het was niet minder geworteld in het edele erfgoed van het volk van Rome. Trouw aan een Virgiliaanse visie op macht, zag Dante de keizerlijke macht niet als de gewapende arm van de Kerk. Het gezag van de keizer komt niet van de plaatsvervanger van Christus, maar van Rome, en dus van God zelf. Maar de keizer bezweek aan malaria voordat hij tijd had om de rug te breken van de onrechtvaardige macht die Dante verhinderde terug te keren naar zijn geliefde Florence. Hij bracht de laatste jaren van zijn leven door, omringd door zijn kinderen in Ravenna, waar zijn graftombe nog steeds staat.

Maar zoals hij zelf had voorspeld, was het in zijn werk dat hij de laatste slag van de terugkeer leverde, en zijn postume apotheose kroonde zijn voorhoofd voor altijd met de lauwerkrans van de overwinning. Vijftig jaar na de dood van Dante werd aan Boccaccio – aan wie wij de kwalificatie divina te danken hebben – een openbaar commentaar op de Commedia toevertrouwd, en zo ontstonden de “Dante-lezingen”, die tot op de dag van vandaag in Florence worden gehouden en waarmee deze monumentale getuigenis van de Europese beschaving levend wordt gehouden. Want zoals Jean-François Gautier schreef in een van zijn laatste teksten, gewijd aan Dante: “De Goddelijke Komedie is een gedicht van aardse avonturen en vergissingen die de geschiedenis van de Europese volkeren kenmerken (alle grote figuren uit de oudheid en de eerste Renaissance worden opgeroepen), en het gaat om allegorische of symbolische lezingen die zowel oud als eigentijds zijn.

Het is aan ons om deze erfenis in leven te houden.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Dante, le poète florentin entre la férule et le sceptre – Institut Iliade (institut-iliade.com)Categorieën:Geschiedenis

Tags: