De onmogelijke verovering van Afghanistan

Philippe Conrad (2021)

De vernedering van de Amerikanen in Kabul is geen verrassing. Zij wilden niets leren of begrijpen van dit “land van ruiters” (Kessel), noch van vroegere ervaringen. De eb en vloed van de geschiedenis maakt het echter mogelijk de huidige situatie duidelijker te zien.

“Vechten in Afghanistan is om geografische, nationale en religieuze redenen erg moeilijk. Alvorens een militaire operatie te starten, moet men met vele elementen rekening houden en een weloverwogen beslissing nemen met een koel hoofd. De auteur van deze regels, generaal Boris Gromov, had de leiding over de terugtrekking van de Sovjet-Unie uit Afghanistan in februari 1989. In 2001, toen Amerika naar aanleiding van de aanslagen van 11 september de Taliban uit Kabul verdreef, waarschuwde hij Amerikaanse functionarissen voor de moeilijkheden die zij zouden ondervinden in hun omgang met het islamitische regime dat sinds 1996 aan de macht was.

De door land ingesloten hooglanden zijn een moeilijke regio die de opeenvolgende indringers nooit volledig hebben kunnen beheersen. Als invasieroute naar het Indiase subcontinent en als kruispunt in de periferie van verschillende grote beschavingen – India in het zuidoosten, de steppenwereld van Centraal-Azië in het noorden, de Iraanse hoogvlakte in het westen – werd Afghanistan begeerd door alle grote rijken die hebben geprobeerd Centraal- en Zuid-Azië te beheersen.

Het land werd meestal slechts vluchtig veroverd. De wereldmachten Engeland in de 19e eeuw, de USSR in de 20e eeuw en de VS in de 21e eeuw hebben er zelfs bloedige mislukkingen gekend.

Een route van doortochten en invasies sinds het begin der tijden

Vijftien eeuwen voor onze jaartelling, openden de Aryas de weg. Zij werden gevolgd door de Perzen, de Macedoniërs van Alexander, de Saciërs, de Hephtalitische Hunnen, de Arabieren, de Mongolen van Genghis Khan, de Turco-Mongolen van Tamerlane en daarna van Bâbur…

Omdat de Himalaya en de oerwouden van Birma de toegang tot India vanuit het noorden en oosten blokkeerden, trokken indringers, kooplieden en Chinese boeddhistische pelgrims vanuit het westen naar de grote en rijke steden van het Indo-Gangetisch bekken. Op bepaalde momenten leek de regio – waar het koninkrijk van Avagana (dat zijn naam gaf aan de Afghanen) zich in de 4e eeuw ontwikkelde – zelfs het zwaartepunt te zijn van de overheersende macht van die tijd.

Als doorgangsweg was het land ook een vertrekbasis voor invallers die er min of meer duurzame rijken uitbouwden. Sultan Mahmud maakte dus van Ghazni een rivaliserende moslimhoofdstad voor Bagdad aan het begin van de 11e eeuw. Zo kon hij herhaalde en verwoestende invallen doen vanuit Afghanistan naar het nabijgelegen India.

Na hem beweerde Bâbur de erfgenaam te zijn van Genghis Khan en Tamerlane : hij nam Kaboel in 1504 in en vertrok vervolgens naar India om het koninkrijk van Delhi te vernietigen. Zijn nakomelingen trokken zich een tijdlang terug in hun Afghaanse toevluchtsoord en bouwden het schitterende Mughal-rijk op. In de 18e eeuw, toen de macht van Safavid Perzië ineenstortte, was het Ahmed Shah die het “Grote Afghanistan” bouwde dat zich uitstrekte van Iran tot India.

Terreur en bloedvergieten

Deze moeilijke wereld was het toneel van een van de opmerkelijkste episoden uit Alexanders epos. Nadat hij het Kabul-gebied had bereikt, leidde de Macedonische veroveraar zijn leger door de hoge vallei van de Panshir naar de Khawak-pas (3548 m). Hij stak het over door zich een weg door het ijs te hakken. In Transoxiana had men zes dagen nodig om de Oxus (nu Amu Darya) in vloed over te steken. Tijdens de opmars naar Maracanda (Samarkand), de hoofdstad van Sogdiana, slaagde Alexander erin de opstandige bevolkingsgroepen te “pacificeren” door hen systematisch af te slachten. De Macedoniërs konden geen veldslagen uitvechten en organiseerden zich in mobiele colonnes die hun tegenstanders opjaagden en uithongerden om de guerrillastrijders uit te roeien. Toen Alexander in juli 327 naar de Indus oprukte, “ruimde” hij alles op wat een bedreiging kon vormen voor zijn achterhoede.

Zestien eeuwen later vestigde Genghis Khan zijn heerschappij met dezelfde methoden. Balkh, Bamyan, Ghazni en Herat werden met de grond gelijk gemaakt. Hun hele bevolking werd methodisch afgeslacht. Geïsoleerd werden de geduchte forten bij Bamyan uiteindelijk in 1222 ingenomen. Ze werden als onneembaar beschouwd. Anderhalve eeuw later was Tamerlane de waardige opvolger van de veroveraar van de steppen. Afghanistan, dat in 1380 werd binnengevallen, kwam leeggebloed uit dit nieuwe cataclysme.

Engels en Russisch falen in de 19e en 20e eeuw

De Britten, die in de 18e eeuw een vaste voet aan de grond kregen in India, wilden het hele subcontinent beschermen tegen elke dreiging vanuit het noordwesten en daartoe moesten zij de Khayber-pas controleren. Bezorgd over Russische plannen voor de regio en bezorgd om de toegang van de tsaren tot de warme zeeën te ontzeggen, installeerden de Britten in 1839 een van hun beschermelingen in Kaboel, maar twee jaar later brak een grote opstand uit en generaal Elphinstone moest een vernederende aftocht bedingen.

Een week lang zou het Britse leger een ware beproeving meemaken. Omdat het niet kon manoeuvreren, kwam het onder vuur te liggen vanuit een hinderlaag op de hoogten van de verplichte doorgangsposten. De verliezen waren verschrikkelijk: van de 16.500 man (waaronder 12.000 inheemse Indiase hulptroepen) die Kabul op 4 januari 1842 verlieten, arriveerde er slechts één, de chirurg Brydon, een week later in Jalalabad! De trage vooruitgang in de diepe sneeuw, de verschrikkelijke koude en de herhaalde hinderlagen door de Afghanen waren voldoende om het Britse leger in Afghanistan te verslaan. De Britten keerden aan het eind van datzelfde jaar terug naar Kaboel, maar de mislukking was nog steeds bitter. Ze waren nog niet klaar met de Afghanen. Twee andere oorlogen stonden hen tegen, in 1878-1892 en in 1919.

In december 1979 had de Sovjetinterventie tot doel een deel van de plaatselijke communistische partij te liquideren ten gunste van een andere, die beter in staat werd geacht de islamitische opstand die zich over vele streken verspreidde, onder controle te houden. Operatie ‘Squall 333’ leidde in feite tot een vreselijke patstelling, die de ineenstorting van het Sovjet-imperium inluidde.

Het Rode Leger had ervoor gekozen alleen het “nuttige” Afghanistan te controleren, d.w.z. 20% van het grondgebied dat overeenkomt met de rijkste en dichtst bevolkte gebieden : de noordelijke regio’s die grenzen aan de USSR (die het plaatselijke aardgas exploiteerde om de “hulp” aan de Afghanen te financieren), de Salang tunnel, de regio Kaboel en de belangrijkste andere steden op de weg die de Hindu Kush omzeilt en die van Kandahar naar Herat leidt. Hele gebieden werden zo aan de vijand overgelaten. Deze keuze maakte het leven en de beweging gemakkelijker voor het verzet. De Russische bezetters maakten ook de fout het gebied te willen bezetten met een permanent contingent van honderdtwintigduizend man (in de loop der jaren waren er aldus ongeveer zeshonderdduizend in Afghanistan actief). Na tien jaar bezetting hadden zij veertienduizend man verloren en vijfendertigduizend gewonden.

Verscheidene offensieven in de Panshir-vallei tegen de troepen van commandant Massoud mislukten, omdat de pantser- en gemechaniseerde eenheden van de Sovjet-Unie slecht aan de berggevechten bleken te zijn aangepast. Het gebruik van helikopters om de hoogten te controleren en elite-eenheden te droppen en om gepantserde colonnes in de valleien te ondersteunen, was niet meer succesvol. Ontploffingsbommen, napalm, chemische munitie en de massale verspreiding van anti-personeelmijnen konden de mujahideen evenmin overwinnen. De onderdrukking door de Khad (de politieke politie van het Kaboel-regime) zette de bevolking nog meer af tegen de indringers en hun plaatselijke collaborateurs. De Amerikaanse hulp (vijftien miljard dollar aan wapens) maakte korte metten met het Rode Leger, met name dankzij de formidabele Stinger-grond-luchtraketten.

En de Amerikanen eindelijk…

De mislukking van de Sovjets destijds had de Amerikaanse functionarissen tot nadenken moeten stemmen toen zij in 2001 besloten ter plaatse tussenbeide te komen om het ontstaan van een hoogst hypothetisch democratisch systeem ter plaatse te bevorderen.

Om hun doel te bereiken, hadden ze zich niet lang op de grond moeten vestigen. Zij wisten dat het in hun belang was Afghanen tegen andere Afghanen te laten vechten en te proberen bepaalde stamhoofden van de Pashtun te verenigen om zich te verzetten tegen de macht van de Taliban, die door bepaalde bevolkingsgroepen als buitenlands werd beschouwd.

De ontoereikende kennis van het terrein en van de Afghaanse realiteit, alsmede de illusies van het nation-building-project, zullen de plannen die door de neoconservatieve instanties in Washington zijn uitgedacht, de das om hebben gedaan. Reeds in 2001 waarschuwde de Russische kolonel Franz Klintsevitch – die van 1986 tot 1988 in Afghanistan heeft gevochten: “In geval van interventie door grondtroepen, die zo lang mogelijk moet worden uitgesteld, moeten de Verenigde Staten rekening houden met een oorlog van verscheidene decennia, tenzij de gehele bevolking wordt weggevaagd…

Omdat de Verenigde Staten, zoals altijd, niet hebben begrepen of geleerd, worden zij nu zwaar vernederd.

Vae victis.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: L’Afghanistan, éternel « tombeau des empires ». Par Philippe Conrad | Institut Iliade (institut-iliade.com)Categorieën:Geopolitiek, Geschiedenis

Tags: , , , , , ,