Wat is de “Oer-Traditie”?

Pierre-Emile Blairon (2021)

Allereerst wil ik duidelijk maken dat de dictatuur die in Frankrijk en in de wereld wordt ingevoerd, en die velen nu pas ontdekken, geen verrassing is voor hen die het systeem van cycli kennen en die weten dat we aan het eind van de IJzertijd zijn, het laatste tijdperk vóór het herstel van de traditionele waarden, vóór de Grote Ommekeer; weten wat cyclologie en de Oer-Traditie zijn, die de grondslagen vormen van de Indo-Europese spiritualiteit, maakt een samenhangende visie mogelijk op alles wat er momenteel gebeurt.

Deze dictatuur is slechts een van de elementen die een einde van de cyclus kenmerken; een einde van de cyclus wordt in India de Kali-Yuga genoemd, bij de oude Grieken de IJzertijd; zij bestaat uit het samenkomen van verschillende gebeurtenissen, waarvan sommige door de mens zijn veroorzaakt: Bijvoorbeeld de ontvolking van het platteland ten gunste van de steden in de wereld, zoals Oswald Spengler duidelijk had aangetoond in Het verval van het Westen; het kan ook een wereldwijde fysieke degeneratie zijn, daar, men hoeft maar door de Europese steden te lopen om het te beseffen, het kan een collectieve of categorische zelfmoord zijn, zoals voor de boeren in Frankrijk, enz. , Andere rampen zijn natuurrampen, in dit geval meestal overstromingen, volgens de studies van Mircéa Eliade over de oorspronkelijke overstromingen, maar het kunnen ook grote branden zijn, aardbevingen, orkanen, enz., en natuurlijk kunnen we een verdichting van beide hebben wanneer de mens de natuur manipuleert en deze rampen uitlokt, die daardoor niet meer natuurlijk zijn.

Mijn nieuwe boek, L’Iceberg, dat net een paar dagen geleden is verschenen, is de helft van een overzicht van de artikelen die ik heb geschreven over de voorspelbare komst van deze dictatuur met de uitvinding van deze pseudo-pandemie; het eerste van deze artikelen in mei 2020 heette simpelweg: de leerling-dictators.

Dit nieuwe boek is het tiende dat onder mijn handtekening verschijnt, collectieve boeken en buitenlandse vertalingen niet meegerekend.

De IJsberg is het derde deel van een trilogie die uitsluitend gewijd is aan de kennis van de oer-Traditie en aan de cyclologie.

De Oer-Traditie en Cyclologie

De betekenis van de uitdrukking Oer-Traditie is uitvoerig verklaard door René Guénon en Julius Evola, die haar beschouwen als een permanent en onveranderlijk oorspronkelijk beginsel dat aan de basis ligt van alle tradities van de wereld op het gehele aardoppervlak; deze tradities verwijzen, bewust of onbewust, naar de Oeroude Traditie en zijn er een emanatie van; Op een concreter niveau wordt de oer-Traditie vertegenwoordigd door een mythisch continent, Hyperborea, ook oorspronkelijk, dat nu begraven ligt onder het ijs van de Noordpool, dat zijn kennis over de hele wereld heeft verspreid en vele sporen heeft nagelaten, vooral architectonische.

In al mijn boeken probeer ik aan te tonen dat de “ de schakel is die de drie werelden verenigt, zoals onze voorouders, de Galliërs, reeds hadden aangevoeld[1]: de kosmos, de Mens en de natuur. Hieruit blijkt dat het concept van de oer-Traditie geen geloof, geen intellectuele theorie of filosofisch idee is, maar dat het de concrete oorsprong vormt van wat zichtbaar en onzichtbaar is.

Er bestaat inderdaad een voortdurende relatie, op een concreet, mathematisch niveau, tussen de kosmos, de mens en de natuur; de mens bevindt zich oorspronkelijk op het kruispunt van deze drie werelden als een regulator van de natuur, niet als een predator.

Cyclologie is een eenvoudige begripsvorm die is ontwikkeld uit de waarneming door de ouden van de werking van de natuur en de kosmos; alles wat leeft functioneert op cyclische wijze: dagen, weken, maanden, jaren, volgen elkaar op volgens hetzelfde proces, de aarde draait om de zon, de zon komt elke morgen op, bloemen groeien weer in de lente, de getijden zijn afhankelijk van de bewegingen van de maan, en zo ook vrouwen. De basiscyclus: geboorte, leven, dood, wedergeboorte, geldt voor alles op Aarde, ook voor beschavingen.

Het principe van de cyclus is altijd in involutie, zoals alles wat op aarde leeft: wij gaan altijd van geboorte naar dood, nooit van dood naar geboorte, wat een evolutie zou zijn, maar evolutie behoort tot het hiernamaals; op aarde komen alle cyclische bewegingen voort uit involutie; dit is de reden waarom het principe van “vooruitgang” niet bestaat, behalve van technische, materiële aard; progressisme is een utopie, een menselijke uitvinding.

Voor mensen die de cyclische werking van de tijd hebben begrepen, is achteruitgaan niet teruggaan naar het verleden, het is integendeel teruggaan naar de bron, een nieuwe jeugd vinden door ervan te drinken. Terugkomen is jezelf een nieuwe toekomst geven. Het verleden is geen haven om in te schuilen en te sterven, het is een baken dat ons naar het avontuur van de toekomst leidt.

Laten wij een van de grondregels van de traditionele logica in herinnering brengen: hoe later een manifestatie verschijnt, hoe verder zij van de oorspronkelijke bron afstaat en dus hoe geestelijker zij is aangetast. Het verschijnen van de Amerikaanse beschaving is een goed voorbeeld van dit principe, dat een beschaving werd zonder het culturele stadium te doorlopen (omdat het een verleden ontbeert) volgens de Spengleriaanse hiërarchie; het is niet verwonderlijk dat de eerste wolkenkrabbers in de geschiedenis verschenen aan het eind van de 19e eeuw in New York en Chicago, die markeerpunten zijn van het moderne titanisme.

Een ander voorbeeld van deze regel wordt ons gegeven door Julius Evola over de “wilden” (dit is de term die hij gebruikt, politieke correctheid bestond nog niet in zijn tijd):

“In de meeste gevallen zijn wilden, zowel in termen van ras in biologische zin als in termen van cultuur, de schemerresten van cycli van een mensheid die zo oud is dat vaak, van zichzelf, de naam en de herinnering verloren zijn gegaan. De wilden vertegenwoordigen dus niet het begin maar het einde van een cyclus; niet jeugd maar extreme seniliteit. Zij zijn de ultieme uitlopers in het proces van degeneratie, dus precies het tegenovergestelde van de “primitieven” in de zin van oorspronkelijke volkeren.

Een grote cyclus, zowel bij de Indianen als bij de Grieken, bestaat uit vier leeftijden die variëren van de beste tot de slechtste.

Bij de oude Grieken wordt de Gouden Eeuw gevolgd door de Zilveren Eeuw, dan door de Bronzen Eeuw en eindigt met de IJzeren Eeuw; de Gouden Eeuw wordt voorgesteld door een onomkoopbaar metaal, blinkend als de zon, terwijl ijzer verdwijnt door roest.

Een ander voorbeeld om te laten zien wat het cyclische systeem is: het horloge. Als u een klassiek rond horloge met drie wijzers hebt, zult u zien dat de cyclus begint bij het zenit, de drie wijzers bovenaan, op de 12, ze zijn triomfantelijk, en dan wordt het erger, naar beneden de boog van de cirkel tot de 6; de drie wijzers staan dan op hun kop, de waarden van de Gouden Eeuw zijn dan omgekeerd; we zijn op het dieptepunt, de drie handen die samenkomen vormen 666, de tijd van de Apocalyps voor de christenen, de tijd van de Grote Ommekeer; de tijd om terug omhoog te gaan: Het is de Apocalyps, maar ook de Openbaring, en de opgang naar een nieuwe Gouden Eeuw.

De trilogie

Het eerste boek in deze trilogie, Het wiel en de zandloper, gepubliceerd in 2015, geeft een beeld van de Europese wereld aan het begin van de 21e eeuw, zoals die is ontstaan na duizenden jaren Europese geschiedenis die nog steeds wordt gemaakt, en zal blijven worden gemaakt: dit boek legt de fundamenten van de Indo-Europese spiritualiteit uit.

De titel van dit boek is nogal symbolisch: de wereld draait, net als de aarde zelf, als een wiel, zowel in de ruimte als in de tijd. In het centrum, in de naaf van het wiel, is de god opgerold die het wiel doet draaien; de naaf is het onbeweeglijke element van het wiel dat eromheen draait en waarvan het de spil vormt, onaantastbaar, permanent; het is het principe van de oer-Traditie, een transcendent, onveranderlijk, eeuwigdurend principe; het wiel vertegenwoordigt de opeenvolging van temporele cycli; er is ook een andere, meer symbolische verplaatsing in het concept van het wiel: Hoe meer men naar de naaf klimt, hoe meer men naar de spiritualiteit klimt, hoe meer men afdaalt naar de spaken van het wiel en hoe meer men afdaalt naar het materialisme, naar de buitenste metalen cirkel die het wiel afbakent, die het omsluit en die in direct contact staat met de grond, de materie.

Het tweede begrip in de titel Het wiel en de zandloper, de zandloper, is geïnspireerd op Georges Dumézil en het Indo-Europese concept van de drie functies dat hij herontdekte. De drie functies zijn, voor de eerste, die van de leiders, de priesterlijke en koninklijke macht, de tweede, die van de beschermers : leger en politie, die er zijn om het volk en de grenzen te beschermen, de derde, die van de producenten, die de burgers voeden, kleden, onderdak geven; in tijden van Kali-Yuga wordt de zandloper omgekeerd, de producerende functie staat bovenaan, maar brengt niets meer voort, alleen geld wordt aan het werk gezet, de klasse van dirigenten staat onderaan, afgewezen, ontkend, veroordeeld tot zwijgen; en in het centrum, op de flessenhals van de zandloper, worden het leger of de politie milities ten dienste van de macht van boven.

Het project van Het Wiel en de Zandloper was een inventaris op te maken van de waarden die de kracht en de genialiteit van ons Europa hadden gemaakt, om ze te bewaren in de beroering van de Donkere Middeleeuwen, die we nu doormaken, zodat ze opnieuw als basis kunnen dienen voor de toekomstige cyclus, vandaar de ondertitel van dit boek: Bagage om de doorwaadbare plaats over te steken.

Tenslotte constateer ik in dit boek de opkomst van een oligarchische en plutocratische prometheïsche kaste die zich volledig op de materie richt, die wordt beïnvloed door overmoed, een buitensporige ijdelheid, en die ervan droomt God of de goden te vervangen, de wereld tot slaaf te maken door de mensen in robots of slaven te veranderen, en vooral materieel onsterfelijk te worden; de titel van het boek van de vertegenwoordiger van deze kaste in Frankrijk, de transhumanist Laurent Alexandre, vat dit laatste project goed samen: De Dood van de Dood.

Deze sekte is niet van gisteren; haar oorsprong gaat ten minste terug tot de mythe van Prometheus: De Titaan Prometheus steelt vuur van de goden om het aan de mensen, zijn schepselen, te geven; dat is nog niet alles, bij het delen van een os probeert hij de goden te misleiden door hun de laagste stukken te geven; de psychotherapeut Paul Diel zegt over Prometheus dat hij een god met een mètis is, een sluw man, een leugenaar die wil proberen Zeus te bezitten, om hem een kunstje te flikken”; terwijl Evola deze zelfde Titaan “verdraaid” noemt, dat is het exacte woord dat hij gebruikt. Diel voegt eraan toe: “Zeus schept de mens als een geestelijk wezen, in staat tot de juiste keuze, bezield door de evolutionaire impuls, het wezenlijke verlangen; de Titaan schept de mens als een materieel wezen, in staat tot de verkeerde keuze, gehecht aan Moeder Aarde, aan de materie.

“De mens, als schepsel van Prometheus, gevormd uit modder en bezield door gestolen vuur, beseft de opstand van de Titaan en zal slechts zichzelf perverteren. Geleid door de ijdelheid van het opstandige intellect, trots op hun vindingrijkheid en vernuftige scheppingen, zullen de mensen zich verbeelden dat zij als de goden zijn. De daaruit voortvloeiende perversie van gevoelens zal de mensen ertoe brengen hatelijk te wedijveren om materiële goederen en zo vernietiging teweeg te brengen.

Het boek Kronieken van een Einde van de Cyclus is het tweede deel van deze trilogie; het werd eind 2019 gepubliceerd; het is in essentie gewijd aan de manier waarop deze mondiale kaste die nu aan de macht is, te werk gaat om de tradities van de mensen te ondermijnen en de mensen van hun wortels af te snijden om hen te veranderen in gedesoriënteerde robots zonder referentiepunten.

Les enfers parodisiaques” is de ondertitel van dit boek, dat een reeks artikelen bundelt waarin de werking van de heersende wereldmacht over alle onderwerpen wordt gedeconstrueerd en haar leugens aan de kaak worden gesteld; een parodie op alle momenten die Guénon “La Contre-Tradition” heeft genoemd; de “Contre-Tradition” heeft de schijn van Traditie, maar is een lokmiddel; een manifestatie van negatieve krachten; de duivel in de gedaante van de Paus, bijvoorbeeld; kunst, architectuur, mode, taal, gastronomie, enz.; al deze terreinen worden beïnvloed door dit verlangen om de tradities van de wereld te ondermijnen. al deze gebieden worden getroffen door dit verlangen om uit te roeien; 37 artikelen in totaal die aantonen hoe alle waarden die de stabiele basis van een samenleving vormden, precies worden omgekeerd of systematisch vernietigd; het is de heerschappij van kwantiteit, materialisme, geld, leugens.

Het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek, L’Iceberg, bevat zeven artikelen die in 2020 op verschillende websites zijn verschenen, artikelen gewijd aan de wereldwijde manipulatie onder het mom van gezondheid die het hele afgelopen jaar heeft gekenmerkt.

De kwade sekte ging eerder dan verwacht in het offensief door deze pseudo-pandemie uit te vinden om de wereldbevolking te onderwerpen en te robotiseren.

Ik heb deze titel, De ijsberg, om verschillende symbolische redenen gekozen: in de eerste plaats omdat wij, zoals alles wat voor onze zintuigen toegankelijk is, slechts het schijnbare deel zien, dat slechts een tiende van de werkelijkheid vormt, althans voor de ijsberg, omdat hij de exacte weergave is van een hyperboreaanse, d.w.z. Europese, cyclus in zijn totaliteit.

Mijn boek is esoterisch en symbolisch van aard, waarbij het symbool de taal van de goden is, en dus een heilige taal, maar we zullen zien dat deze taal net zo goed van toepassing is op zeer concrete feiten. De titel en ondertitel vatten het boek helemaal samen.

De ijsberg is een berg van ijs; de berg was voor de oude Europeanen een bij uitstek heilige plaats; zij geloofden, net als bij de heilige boom Yggdrasyl, dat deze verhoging een weg naar de goden was, de as en het centrum van de wereld.

De berg is het symbolische attribuut bij uitstek van de oer-Traditie omdat hij onveranderlijkheid en stabiliteit uitdrukt.

De ijsberg daarentegen vertegenwoordigt de cyclus: hij is zelfs emblematisch voor wat een kosmische cyclus in zijn geheel is, van zijn geboorte tot zijn einde, in volmaakte involutie, zoals het lot is van alles wat op aarde leeft: het wit, priesterlijke kleur, symbool van zuiverheid, en het ijs van de oorsprong – Hyperborea, de oerbeschaving, begraven onder het pakijs – maar ook de langzame aftakeling (het smelten van het ijs) en de uiteindelijke drift, een woord genomen in zijn twee betekenissen, fysiek en psychisch, met andere woorden, nomadisme, allemaal omstandigheden die kenmerkend zijn voor Kali-Yuga.

Bovendien kan de ijsberg omslaan als een ijsblokje in een glas, en zo de Grote Ommekeer teweegbrengen die zich manifesteert aan het einde van de ultieme cyclus.

De titel van dit boek is oorspronkelijk geïnspireerd op een gebeurtenis die mythisch is geworden en alle geesten van de twintigste eeuw heeft getekend: de aanvaring van een ijsberg met een schip dat de Titanic werd genoemd; dit was in 1912, precies op 15 april 1912.

Niets had allegorischer kunnen zijn voor de twee krachten die aan het eind van deze cyclus tegenover elkaar staan en die de ondertitel aan dit boek hebben gegeven: Primordiale Traditie versus Titanisme. Ik wijs er in het begin van het boek op dat het de traditionele krachten zijn die de negatieve krachten zullen verslaan, want het was de ijsberg die de Titanic tot zinken bracht, en niet andersom. Ik zie deze gebeurtenis als een voorgevoel, vooral omdat het zinken van de Titanic nauwkeurig werd beschreven in een profetische roman: in 1898, 14 jaar voor het zinken van de Titanic, publiceerde Morgan Robertson, een New Yorkse schrijver, een roman met de titel Het wrak van de Titanic. Het boek verhaalde over het zinken van een schip genaamd de Titan in april na een aanvaring met een ijsberg en kondigde alle technische kenmerken van de Titanic aan en de omstandigheden waaronder het zou zinken, inclusief het bijna exacte aantal vermisten.

Een andere ramp, waarvan we nog steeds niet weten of het misdadig was of niet, zal dezelfde emotionele impact hebben op de bevolking, iets meer dan een eeuw later, het is de brand van Notre-Dame de-Paris; het zal gebeuren op… 15 april 2019, dezelfde dag als het zinken van de Titanic. Misschien is het toeval, misschien niet.

Ik laat in dit boek zien dat manifestaties van de heilige orde, symbolen en getallen, ook concreet kunnen worden geverifieerd; bijvoorbeeld 1,618, de gulden snede, zo genoemd omdat het de wiskundige vertaling is van harmonie, de goddelijke proportie, met name op architectonisch of muzikaal gebied, maar ook bij de mens: we stellen vast dat de verhouding van de lengte van een mens tot de hoogte van zijn navel dicht bij de gulden snede ligt. Het is ook aanwezig in vele natuurlijke elementen, met name in planten: het kan worden gevonden in de logica van de rangschikking van de parastitches van de zonnebloem (de parastitches zijn de netwerken van spiralen die het hart van de zonnebloem vormen). Deze logica wordt mathematisch overgebracht door de “reeks van Fibonacci”, die een uitbreiding is van de principes die gelden voor de toepassing van de “gulden snede”. Fibonacci, de middeleeuwse geleerde die zijn naam gaf aan zijn ontdekking, stelde dat elk van de termen in de reeks gelijk is aan de som van de twee voorgaande: 1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144… Deze reeks is ook te vinden in dennenappelschubben, ananasschubben, slakkenhuizen, meeldraden van magnolia-bloemen, distel- of artisjokharten…

Een ander voorbeeld dat de werkelijke band tussen de drie bovengenoemde werelden lijkt aan te tonen: het getal 25920, dat een kosmisch en dus heilig getal is, komt ook voor in verschillende concrete en zelfs menselijke manifestaties: allereerst is het de tijd die de Gouden Eeuw volgens de Indische traditie duurt, maar dit getal heeft ook meer gewone toepassingen: Laten we de berekening van een dag doen, maar deze keer om een maand te maken: 60 seconden x 60 minuten = 3600 x 24 uur = 86400 seconden. In een maand, gemiddeld over 30 dagen: 86400 x 30 = 2 592 000 seconden.

Je zou kunnen denken dat dit toeval is als ik je een andere berekening geef om uit te voeren: de snelheid van het licht is 300.000 km per seconde, aangezien er 86400 seconden in een dag zitten, reist het licht dus 25920 miljoen kilometer per dag.

Nog een toeval? De snelheid van de aarde rond de zon is 30 km per seconde. Hij legt dus 2 592 000 km per dag af.

De Aarde draait op zichzelf en draait om de Zon, maar een derde beweging bezielt haar, deze beweging is bekend onder de uitdrukking “precessie van de equinoxen”. De aardas ligt niet vast, zij draait zelf rond in een beweging die kan worden vergeleken met die van een tol aan het einde van haar loop; de beweging van de aardpool is echter regelmatig en zal niet ophouden, althans niet gedurende enkele miljarden jaren.

Deze beweging doet er, u raadt het al, 25920 jaar over om een volledige omwenteling te maken.

Dit kosmische getal is volledig analoog en bewijst dat de Mens een kosmisch wezen is, als wij bedenken dat het gemiddelde aantal ademhalingen van de mens 18 per minuut is, dat wil zeggen gedurende één dag: 25920.

Op het niveau van de dierenriem staan wij op het punt het tijdperk van de Waterman binnen te gaan, dat volgt op dat van de Vissen. Elk van deze tijdperken heeft 2160 jaar; het Vissentijdperk wordt ruwweg gedefinieerd als begonnen met de geboorte van Christus, of zelfs enkele tientallen jaren eerder met de geboorte van Mithras, van wie Christus een soort kopie is. De hele zodiakale cyclus heeft 12 tijdperken van elk 2160 jaar, of… 25920 jaar.

De ijsberg is bij uitstek een esoterisch symbool dat 90% van zijn essentie, van zijn waarheid, verbergt; de resterende 10%, die toegankelijk is voor de menselijke zintuigen, vormt slechts het exoterische en oppervlakkige deel van de ijsberg. “Het zichtbare is slechts het spoor van het onzichtbare”, zei Léon Bloy. De ijsberg is daarom vergelijkbaar met de mens, wiens fysieke lichaam het enige is dat wij kunnen zien, maar die ook bestaat uit verschillende zogenaamde subtiele lichamen, onzichtbaar voor gewone stervelingen, die subtiliteit ontberen.

De ijsberg, als concept of symbool, vertegenwoordigt ook de breuk die de mens veroorzaakt heeft tussen geschiedenis en prehistorie, tussen profane wetenschap en heilige wetenschap, geschiedenis en wetenschap van de mensen tegenover geschiedenis en wetenschap van de goden. Het immense ondergedompelde deel, dus verborgen voor profane ogen, stelt de wereld van de goden voor, en het opgekomen deel, datgene wat de moderne mens met zijn verschraalde zintuigen kan waarnemen, de wereld van de profane mensheid.

René Guénon had de grenzen tussen deze twee werelden vastgesteld en dus ook tussen intellectuele intuïtie en profane kennis:

“Deze directe waarneming van de waarheid, deze intellectuele en suprarationele intuïtie, waarvan de modernen zelfs het eenvoudige begrip verloren schijnen te hebben, is waarlijk de “kennis van het hart”.

Julius Evola begreep de aard van deze breuk goed toen hij onderscheid maakte tussen de Weg van de Vaders die door de Titaan Prometheus werd geïntroduceerd, en die macht geeft aan de Mens die zichzelf overleeft door middel van afstamming, en de Weg van de Goden, of Olympiaanse Weg, waar de Mens de goddelijke superioriteit erkent en respecteert, terwijl hij ernaar streeft deze verloren status weer te bereiken.

De transhumanisten kunnen alle miljarden van de wereld hieraan wijden, zij kunnen het lichaam van alle mensen deconstrueren, het opnieuw samenstellen in metalen stukken, zij zullen nooit het mysterie bereiken dat door de denkers en dichters is opgehelderd, zij zullen nooit het principe van regeneratie ontdekken dat in gang wordt gezet door de kleine vonk die hen bezielt omdat zij van goddelijke aard is. Het einde van mijn boek geeft uitleg over deze eindstrijd, die dus niet zal plaatsvinden op een slagveld met bloed, lawaai en woede, maar in de stilte van de laboratoria, die ook die van de lammeren is, of… de schapen.

Vertaling : rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/07/29/pierre-emile-blairon-qu-est-ce-que-la-tradition-primordiale.html  

Voetnoten:

[1] De Galliërs geloofden dat er drie werelden waren: de bovenwereld, de onderwereld en de wereld van de mensen; het principe van analogie en concordantie zijn de voornaamste kenmerken van de esoterie.

Verschenen bij Editions du Lore:

De ijsberg: http://www.ladiffusiondulore.fr/home/897-l-iceberg-la-tradition-primordiale-contre-le-titanisme.html  

http://www.ladiffusiondulore.fr/home/781-chroniques-d-une-fin-de-cycle-les-enfers-parodisiaques.html?search_query=blairon&results=3Categorieën:Traditie

Tags: , , , , , , ,