“Fit for 55: de Europese Green Deal en Europa’s industriële ineenstorting

William Engdahl (2021)

Een van de weinige eerlijke uitspraken van Bill Gates was zijn opmerking, begin 2021, dat als je denkt dat de Covid-maatregelen slecht zijn, wacht dan maar tot je de maatregelen ziet die tegen de opwarming van de aarde worden genomen. De Europese Unie legt van bovenaf de meest drastische maatregelen tot nu toe op, die de moderne industrie in de 27 EU-landen feitelijk zullen vernietigen. Onder mooie namen als “Fit for 55” en de European Green Deal, leggen niet-verkozen technocraten in Brussel de laatste hand aan maatregelen die zullen leiden tot de ergste industriële werkloosheid en economische ineenstorting sinds de Grote Depressie. Volledige industrietakken zoals de automobiel- en transportindustrie, elektriciteitsopwekking en staalindustrie worden opgeofferd voor de onbewezen hypothese van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Terwijl de meeste EU-burgers werden afgeleid door de eindeloze beperkingen die waren ingesteld vanwege een griepachtige pandemie genaamd covid19 , waren de technocraten bij de Europese Commissie in Brussel bezig met de voorbereiding van een programma voor de geplande desintegratie van de industriële economie van de EU. Het praktische van een ongekozen supranationale groep die in Brussel of Straatsburg, is dat zij geen verantwoording verschuldigd is aan echte kiezers. Er bestaat zelfs een naam voor: democratisch deficiet. Wat er staat te gebeuren als de maatregelen waaraan de Europese Commissie, onder leiding van de Duitse president Ursula von der Leyen en de met de opwarming van de aarde belaste vice-voorzitter, de Nederlandse technocraat Frans Timmermans, binnenkort de laatste hand zal leggen, worden aangenomen proberen we hier in een overzicht voor te stellen.

“Fit voor 55

Op 14 juli heeft de Europese Commissie haar milieuprogramma “Fit for 55” gepresenteerd. Hoewel de titel klinkt als een reclame voor een sportschool voor 50-jarigen, gaat het om het meest drastische en destructieve de-industrialisatieprogramma dat ooit buiten een oorlog is opgelegd.

Fit for 55 is het centrale kader voor nieuwe wetten en regels die Brussel heeft opgesteld om de CO2-uitstoot drastisch te beperken, met behulp van systemen zoals koolstofheffingen, emissieplafonds en “cap-and-trade”-systemen.

In april 2021 kondigde de Europese Commissie een nieuwe Europese klimaatdoelstelling aan: in 2030 moeten de emissies met 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990, tegenover 40% voorheen. Vandaar de mooie naam “Fit for 55”. Maar de industrie en de werknemers in de lidstaten van de EU zullen allesbehalve fit zijn als dit plan wordt uitgevoerd. Eenvoudig gezegd gaat het om technocratisch fascisme dat zonder publiek debat aan zo’n 455 miljoen Europese burgers wordt opgelegd.

Het is de eerste keer ter wereld dat een groep landen, de EU, officieel een programma heeft opgelegd om tegen 2050 een absurde “nul”- CO2-uitstoot en tegen 2030 een CO2-reductie van 55% af te dwingen. De Green Deal-tsaar van de EU, commissaris Frans Timmermans, zei in mei: “We zullen de EU-regeling voor de handel in emissierechten versterken, de energiebelastingrichtlijn actualiseren en nieuwe CO2-normen voor auto’s, nieuwe energie-efficiëntienormen voor gebouwen, nieuwe streefcijfers voor hernieuwbare energie en nieuwe manieren om schone brandstoffen en een schone vervoersinfrastructuur te ondersteunen, voorstellen”. In werkelijkheid zal dit de transportsector, de staalindustrie, de cementindustrie en de elektriciteitsopwekking uit kolen en gas vernietigen.

Hier zijn de belangrijkste sectoren die door deze sinistere “Fit For 55” worden getroffen.

Auto’s en vrachtwagens

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Green Deal van de EU is de invoering van maatregelen om voertuigen met verbrandingsmotoren – benzine- en dieselauto’s en vrachtwagens – te dwingen te voldoen aan CO2-emissiegrenswaarden die zo streng zijn dat ze tegen 2030, zo niet eerder, van de weg zullen zijn gehaald. Het plan zal de huidige doelstelling om de CO2-uitstoot van voertuigen tegen 2030 met 37,5% te verminderen, veranderen in een doelstelling van naar verluidt nulemissie tegen 2035.

Op 7 juli heeft een coalitie van vakbonden, vervoersbedrijven en toeleveranciers, waaronder het Europees Verbond van Vakverenigingen en de Europese Federatie van Autoproducenten, een dringende oproep gestuurd naar de groene tsaar, Frans Timmermans. Daarin stellen zij: “…wij willen in Europa industriële transformatie en innovatie zien, in plaats van de vernietiging van de industrieën en sociale ontwrichting”. In de brief wordt erop gewezen dat de EU geen plan heeft voor een zogenaamde “rechtvaardige overgang” voor de Europese automobielindustrie, en ook geen nieuwe vaardigheidstraining voor ontslagen werknemers: “Momenteel is er geen dergelijk kader voor de 16 miljoen werknemers in ons mobiliteitsecosysteem, en met name de Europese automobielsector, die een motor van de industriële werkgelegenheid is.”

Dit is geen onbelangrijke kwestie, aangezien de overgang van auto’s en vrachtwagens met verbrandingsmotoren naar elektrische voertuigen een ongekende verstoring van de huidige toeleveringsketens voor de automobielsector zal veroorzaken. In de brief wordt erop gewezen dat de automobielsector op EU-niveau goed is voor 8,5% van alle banen in de Europese be- en verwerkende industrie en in 2019 alleen al in Duitsland bijna 10% van het bbp en 40% van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van het land heeft gegenereerd. De EU is nu goed voor meer dan 50% van de wereldwijde uitvoer van auto’s. Zij wijzen erop dat de overgang naar CO2-vrije voertuigen zal leiden tot het verlies van ten minste 2,4 miljoen gekwalificeerde en goedbetaalde banen in de EU. Hele regio’s zullen onder druk komen te staan. In de brief wordt erop gewezen dat Brussel de gevolgen van de Green Deal voor de automobielsector niet eens in kaart heeft gebracht.

In april heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangegeven dat het “Fit for 55”-project de draconische regeling voor de handel in koolstofemissierechten (CEQ) zou kunnen uitbreiden van elektriciteitscentrales of de industrie tot wegvervoer en gebouwen in het kader van een “de vervuiler betaalt”-optelling. De koppeling aan de CEQ’s zal bestuurders of eigenaars automatisch financiële sancties opleggen, bovenop de huidige koolstofheffingen, ondanks het zeer beperkte effect van ongeveer 3% op de emissies. Dit zal, samen met de aanscherping van de emissienormen voor auto’s, een fatale klap zijn voor de consument en de industrie. Toen de Franse regering in 2018 een dergelijke koolstofbelasting oplegde, leidde dat tot landelijke protesten van de Gilets Jaunes en dwong Parijs de belasting in te trekken.

Staal

Het drastische plan van de EU bevat nieuwe bepalingen die radicale veranderingen zullen meebrengen voor de energie-intensieve staal- en cementindustrie in Europa. Staal is de op één na grootste industrietak ter wereld, na olie en gas. De EU is momenteel de op één na grootste staalproducent ter wereld, na China. Haar productie bedraagt meer dan 177 miljoen ton staal per jaar, of 11% van de wereldproductie. Het plan Timmermans zal nieuwe maatregelen invoeren die de invoer van staal van “vuile” producenten schijnbaar zullen bestraffen, maar die ook de Europese staalindustrie wereldwijd minder concurrerend zullen maken. Uit lekken van het EU-plan blijkt dat de EU van plan is de momenteel gratis CEQ-verontreinigingsvergunningen voor energie-intensieve industrieën zoals staal of cement af te schaffen. Dit zal een vernietigende klap zijn voor deze twee belangrijke industrieën. Ze noemen dat het koolstofaanpassingsmechanisme. Zoals het Center for European Policy Network opmerkt, zullen de EU-staalexporteurs “geen compensatie ontvangen voor de afschaffing van de vrijstelling. Als gevolg daarvan zullen zij aanzienlijke concurrentienadelen ondervinden in vergelijking met hun concurrenten uit derde landen.

Koolstofbelasting voor steenkool

De nieuwe 55% groene doelstelling van de EU voor 2030 impliceert een bijna volledige uitfasering van steenkool tegen 2030 in de hele EU. Duitsland, veruit de grootste verbruiker van met steenkool gestookte elektriciteit in de EU, zal hierdoor worden getroffen. De Duitse regering, wier elektriciteit nu al de duurste ter wereld is door Merkels overschakeling op onbetrouwbare zonne- en windenergie en de sluiting van de laatste kerncentrale in 2022, heeft zopas haar plan opgegeven om tegen 2038 geleidelijk een einde te maken aan het gebruik van steenkool. Zij zal kolen veel eerder uitfaseren, maar om voor de hand liggende politieke redenen in dit verkiezingsjaar heeft zij haar nieuwe “nul-kolen”-datum niet bekendgemaakt.

Het is nu al duidelijk dat het absurd is te geloven dat de EU, en vooral Duitsland, in staat zal zijn om tegen 2030 steenkool tot nul te reduceren, zelfs niet door steenkool te vervangen door aardgas, maar door onbetrouwbare zonne- en windenergie. Op 1 januari 2021 werden, in het kader van de door de regering opgelegde kolenvermindering, 11 kolengestookte elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van 4,7 GW gesloten. De stillegging duurde slechts acht dagen, omdat verschillende kolengestookte centrales opnieuw op het net moesten worden aangesloten om stroompannes als gevolg van een langdurige periode van windstilte te voorkomen. De gesloten kolencentrales werden gelast in reservemodus te werken, ten koste van de consumenten. In de Berlijnse regeringscommissie die het plan voor de geleidelijke afschaffing van steenkool heeft opgesteld, zaten geen vertegenwoordigers van de elektriciteitsindustrie of deskundigen op het gebied van elektriciteitssystemen.

Met dit nieuwe destructieve “Fit for 55”-plan van de Europese Commissie wordt het hart van de Europese industrie, Duitsland, niet alleen voorgeprogrammeerd op ernstige industriële werkloosheid in de staal-, cement- en automobielsector. Het is ook voorgeprogrammeerd voor stroomonderbrekingen zoals die in Texas begin 2021, toen windturbines bevroren. In 2022 zullen in Duitsland, zoals wij hebben gemeld, de laatste kerncentrale en andere kolengestookte centrales worden gesloten, waardoor nog eens 3% van de elektriciteit verloren zal gaan. Daarnaast zullen ook 6.000 windturbines worden stilgelegd omdat ze te oud zijn, een totale vermindering met 7%. De geplande toevoeging van nieuwe windturbines en zonnepanelen komt echter bij lange na niet in de plaats van deze vermindering, zodat Duitsland tegen 2022 een tekort aan opwekkingscapaciteit van 10-15% zou kunnen hebben.

Great Reset en EU Green Deal

Wat gewone, verstandige burgers moeilijk kunnen begrijpen, is dat dit een doelbewust technocratisch plan is om de economie te desintegreren, onder het frauduleuze voorwendsel van een onbewezen risico van opwarming van de aarde, waarbij wordt beweerd – op basis van dubieuze computermodellen die de invloed van onze zon op de klimaatcycli van de aarde negeren – dat we tegen 2030 een catastrofe zullen meemaken als de wereld de nochtans onschadelijke, levensnoodzakelijke CO2-uitstoot niet vermindert.

Het Wereld Economisch Forum in Davos, dat nog steeds actief is, speelt ook een belangrijke rol bij het vormgeven van de “Green Deal” van de Europese Commissie als onderdeel van haar Great Reset. In januari 2020 heeft het World Economic Forum tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos leiders uit de industrie en het bedrijfsleven bijeengebracht met Executive Vice-President Frans Timmermans om te bespreken hoe de Europese Green Deal kan worden gekatalyseerd. Wat op 14 juli door Brussel werd aangekondigd, is het resultaat. Het World Economic Forum steunt de CEO Action Group for the European Green Deal om grote bedrijven achter het dystopische plan van Brussel te krijgen.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/07/29/fit-for-55-le-green-deal-europeen-et-l-effondrement-industriel-de-l-europe.html

Bron: New Eastern OutlookCategorieën:Economie, Europese Unie

Tags: , , , , , , , , ,