Guillaume Faye: archeofuturisme, een vitalistische dynamiek

Conferentie gegeven in Peru over het archeofuturisme volgens Guillaume Faye door Israel Lira, directeur van het Centrum voor Crisolistische Studies – 24 december 2020

Israël Lira (2020)

“…De politieke en maatschappelijke vormen van de moderniteit vallen uit elkaar. In alle politieke sferen duiken archaïsche manieren op, de heropleving van een veroverende islam is daarvan een perfect voorbeeld. Tenslotte zullen de toekomstige veranderingen van de techno-wetenschap – vooral in de genetica – en de tragische terugkeer naar de werkelijkheid die de 20e eeuw heeft voorbereid, een terugkeer naar een archaïsche mentaliteit noodzakelijk maken. Het modernisme is een voorbijgaande trend. Er is geen behoefte om terug te keren naar het klassieke traditionalisme, doordrenkt van folklore en dromend van een terugkeer naar het verleden. Moderniteit is al verouderd. De toekomst moet archaïsch zijn, dat wil zeggen, noch modern, noch achterwaarts gericht.(Faye, 1998:15). (recensie van het origineel, p43)

Uit dit citaat van Faye blijkt de vaagheid waarmee hij de consubstantiële beginselen van zijn theoretisch systeem liet rusten, juist om te voorkomen dat zij verward zouden kunnen worden met andere theorieën die ook de techno-wetenschap in hun beschouwingsgebied hebben. In het specifieke geval van Faye valt zijn voorstel, in zijn universele aspect, in de categorie van het vitalistisch constructivisme, terwijl zijn specifieke conceptualisering de vorm aanneemt van het neologisme “archeofuturisme”.

Deze nieuwe doctrine heeft tot op heden een groot aantal theoretische denkrichtingen beïnvloed, in het kader van anti-globalistische, anti-individualistische en anti-liberale voorstellen, tegenover de postmoderne wereld die het stempel draagt van cultureel nihilisme, waarvan de belangrijkste fenomenale uitingen tot uiting komen in nihilistisch secularisme, neoliberale globalisering, hyper-individualistisch narcisme en extreem cultureel relativisme.

De Centrale Trichotomie van het Archeofuturisme (TCAf)

Het archeofuturisme heeft drie belangrijke stellingen, die als volgt kunnen worden samengevat: Guillaume Faye verwerpt zowel technofobe standpunten (klassiek traditionalisme en conservatisme) als kritiekloze technofiele standpunten (technicisme en transhumanisme):

Eerste these (T1): de hedendaagse beschaving, dochter van de moderniteit en het egalitarisme, is reeds aan het einde van haar historische cyclus, zodat “het oude geloof in het wonder van het egalitarisme en de filosofie van de vooruitgang, die beweerde dat het altijd mogelijk was om meer te krijgen, dood is. Deze engelachtige ideologie heeft een wereld geschapen die elke dag minder leefbaar wordt. ” (Faye, 1998: 2-3)

Tweede these (T2): De hedendaagse ideologieën die ontstaan als symptomatisch feit van de terugkeer van de psycho-bio-sociale structuren naar een zeer moderne staat, worden gekenmerkt door de verwerping van individualisme en egalitarisme, het laatste als de maximale uitdrukking van cultureel nihilisme. Om de toekomst tegemoet te treden, is het noodzakelijk een archaïsche mentaliteit te reproduceren, dat wil zeggen premodern, niet-egalitair en niet-humanistisch, die de voorouderlijke waarden van orde in de samenlevingen zal herstellen. De ontdekkingen in de technowetenschappen, vooral op het gebied van de biologie en de informatica, kunnen niet worden beheerd met humanistische waarden en moderne mentaliteiten.

Vandaag worden de geopolitieke en sociale gebeurtenissen beheerst door religieuze, etnische, voedsel- en epidemiologische problemen. Laten we terugkeren naar de hoofdzaak. “Ik (Guillaume Faye) stel daarom een nieuw begrip voor, het archeofuturisme, dat ons in staat zal stellen te breken met de moderne dogma’s, egalitair, humanistisch en individualistisch, die ongeschikt zijn om over de toekomst na te denken, en die ons in staat zouden stellen te overleven in de komende eeuw van vuur en ijzer.” (Faye, 1998:4-5)

Derde stelling (T3): de komst van een nieuw soort scenario in een kader dat totaal verschilt van de heersende en actieve egalitaire wereld, voor zover het ons duidelijk is dat “wij ons moeten projecteren en ons de postchaoswereld, de wereld na de catastrofe, moeten voorstellen, een archeofuturistische wereld, met radicaal andere criteria dan die welke in de egalitaire moderniteit worden gehanteerd”.

Deze drie centrale stellingen vormen de grondslagen van het archeofuturisme en vormen de centrale driedeling ervan (TCAf) als een theoretisch systeem dat als volgt wordt uitgedrukt:

Af = <T1,T2,T3>

Waar,

Af = Archeofuturisme als een theoretisch voorstel.

T1 = Thesis van de dood van de mythe van de vooruitgang.

T2 = Stelling van de eeuwige wederkomst en de duistere verlichting.

T3 = Stelling van het nieuwe existentiële paradigma.

Bovendien moet worden vermeld dat een deel van het discours van Guillaume Faye moet worden begrepen binnen het literaire kader dat hij zichzelf geeft om zijn werk te illustreren, en/of om een soort hypothetische projectie uit te werken in de vorm van utopie en dystopie, die we terugzien in zijn werk, Archeofuturisme V2. 0 ( 2016).

Archeofuturisme en transhumanisme: een onverzoenlijk antagonisme

Aan de antipoden van TCAf kunnen we het transhumanisme presenteren zoals het duidelijk en onmiskenbaar naar voren komt uit het werk van Max More en Anders Sandberg, en uit deze verklaring van de World Transhumanist Association, die de systematisering die door deze twee auteurs is gemaakt, opnieuw bevestigt: “Transhumanisme is een soort filosofie die probeert ons naar een post-menselijke toestand te leiden. Transhumanisme heeft veel gemeen met humanisme, zoals het respect voor rede en wetenschap, de aanvaarding van vooruitgang, en de voorrang die wordt gegeven aan het menselijk (en transhumaan) bestaan in dit leven boven een bovennatuurlijk toekomstig leven. Transhumanisme verschilt van humanisme in de erkenning van en het anticiperen op radicale veranderingen in de natuur en ons biologisch potentieel door middel van diverse wetenschappen en technologieën zoals neurowetenschappen en neurofarmacologie, levensverlenging, nanotechnologie, kunstmatige ultra-intelligentie, leven in de ruimte, gecombineerd met een rationele filosofie en een rationeel waardesysteem.” (More, 1990)

In dezelfde geest: “Levensbeschouwingen die streven naar voortzetting en versnelling van de evolutie van intelligent leven voorbij de huidige menselijke vorm en zijn beperkingen door middel van wetenschap en technologie, worden geleid door waarden en beginselen die het leven bevorderen. “(More en Sandberg 2001)

Uit het voorgaande blijkt duidelijk, letterlijk en expliciet dat het transhumanisme binnen de narratieve logica van de moderniteit valt, voor zover het de voortzetting en uitbreiding impliceert van de filosofie van de lineaire vooruitgang, die wordt opgevat als een onbeperkte vervolmaakbaarheid van het menselijk ras en die geen enkele terugtocht toelaat (Canguilhem, 1999:669). Het is dit neuralgische principe van het transhumanisme, waarop het volledig is gebaseerd en dat zelfs door de geschiedenis van de wetenschap is gedemystificeerd, dat verschijnt als de antagonist van de centrale trichotomie van het archeofuturisme (TCAf).

Zeer tegengesteld aan het idee van de moderniteit van lineaire vooruitgang, stelt het archeofuturisme een idee van synergetische beweging voor, dat meer integraal is, een vitalistische dynamiek, in zoverre dat het archeofuturisme het idee van vooruitgang als doel op zich verwerpt. Omdat alles wat voortkomt uit het wereldbeeld van een volk gebaseerd moet zijn op zijn sinds mensenheugnis overleverde fundamenten, en omdat de Homo sapiens in de laatste 50.000 jaar maar weinig is veranderd, maar ook omdat het archaïsche, premoderne model van sociale organisaties zijn doeltreffendheid heeft bewezen. Tegenover het valse idee van vooruitgang, moet men het idee van beweging stellen ( Faye, 1998: 89) (recensie van het origineel, p71)

Uit wat zojuist is geschetst, kan opnieuw worden bevestigd dat het archeofuturisme op geen enkele manier neigt naar het theoretische systeem van het hedendaagse transhumanisme, zoals gezien door Michael O’Meara (2013) en, nog explicieter, Roberto Manzocco (2019), noch kan dit denksysteem worden beschouwd als een conservatieve tak van het transhumanisme, een conservatief transhumanisme, een nog ergere vergissing dan welke ook die zou kunnen worden gemaakt. Ter ondersteuning van dit idee kan men alleen een verklaring vinden in de totalitaire claim van het internationale transhumanisme om elk project te annexeren dat zou zinspelen op het gebruik van technologie voor de verbetering van de kwaliteit van het leven en de menselijke conditie, initiatieven die al aanwezig zijn sinds de industriële revolutie, gezien het feit dat zoals bij elk theoretisch systeem, de ideeën die als basis dienden, en de eerste gerelateerde gedachten, kunnen worden getraceerd zoals geschetst in de werken van Hughes (2002) en Bostrom (2005).

Maar daaruit kan niet worden afgeleid dat elk idee dat pleit voor het gebruik van technologie om de kwaliteit van het leven en de menselijke conditie te verbeteren op zichzelf transhumanisme is, ook al wordt dit door de transhumanisten zelf gevalideerd, voor zover “Mens +” (Archeofuturistische  Mens) bijzonderheden heeft die het juist als filosofie en als theoretisch voorstel onderscheiden van bijvoorbeeld futuristisch denken (artistiek en technologisch), en techno-wetenschappelijk utopisme.

De term transhumanisme verscheen in 1957 onder de pen van de bioloog Julian Huxley, evenals de term “transhuman” in 1966 in de mond van de Amerikaanse futurist F.M. Esfandiary, zonder dat men van transhumanisme in eigenlijke zin kon spreken vóór het systematische gebruik van de term door de World Transhumanist Association (WTA), opgericht door Nick Bostrom. Voorkomen moest worden dat men zou vervallen in een semantische en methodologische anarchie, met het risico dat het transhumanisme zich zou verliezen in onnauwkeurigheid. In zoverre “…is de bewering dat het ethisch en wenselijk is om techno-wetenschappelijke middelen te gebruiken om de menselijke conditie fundamenteel te verbeteren…(…) gewoon de kleinste gemene deler van het transhumanisme en kan worden overgenomen en aangepast aan de eigen behoeften, door de meerderheid van de politieke ideologieën met uitzondering van de bio-conservatieve en neo-Luddite ideologieën.(…)

De grondleggers van het moderne transhumanisme, die zich bewust waren van deze risico’s, hebben getracht de Centrale As van het Transhumanisme (CAT) te oriënteren op concepten als respect voor individualiteit, vrijheid, verdraagzaamheid en democratie, waarbij zij erop wezen dat de wortels van het transhumanisme in de filosofie van de verlichting, het humanisme en het liberalisme liggen. De extropen gingen nog verder en probeerden het CAT concepten als “spontane orde” op te leggen, en later de beginselen van Soros’ Open Samenleving (Estropico, 2009).

In de praktijk is het echter duidelijk dat deze stimulansen niet geheel succesvol zijn geweest, aangezien het tot op heden, zoals wij het zien, niet nodig is het transhumanisme aan te hangen om te kunnen beweren dat door middel van de technowetenschap de kwaliteit van het leven en de menselijke conditie kunnen worden verbeterd. Dit gebod van teleologische en categorische precisie wordt gedeeld door de WTA, om niet te vervallen in wat zij noemen het toekomstige racialistische en eugenetische fascisme of het techno-wetenschappelijke utopisme van het klassieke socialisme.

Het is dus duidelijk dat het transhumanisme en zijn randstromingen (extropianisme, techno-progressivisme, singularitarisme, transfigurisme, enz.), tot op heden, de antithesen vormen van de voorstellen van het archaeofuturisme.

De mythe van de vierde industriële revolutie

Faye zelf merkte alles wat in dit artikel wordt uiteengezet, al op in een kort essay dat op 23 mei 2016 op zijn blog verscheen en dat veel overeenkomsten vertoonde met de recente opmerkingen van Mario Bunge over dit onderwerp. Hij plaatste het transhumanisme inderdaad in het bredere kader van quasi-religieuze reacties die voortvloeien uit het geloof in het idee van vooruitgang en lineaire ontwikkeling, en zag het als symptomatisch voor de komende wereldwijde economische ineenstorting.

“Het geforceerde, nogal irrationele optimisme over de “nieuwe digitale economie”, met big data, blockchain, 3D-printing, “transhumanisme”, enzovoort, die de voorbode zouden zijn van een “vierde industriële revolutie” en een nieuw mondiaal economisch paradigma (en paradijs), is waarschijnlijk een kwestie van utopie en zelfovertuiging. En van geloof in mirakels.” (Faye, 2016).

De eerste industriële revolutie – begin 19e eeuw – was georganiseerd rond de stoommachine, de tweede (eind 19e) rond elektriciteit, de derde rond computers (midden 20e). De vierde revolutie (begin 21e eeuw), die voortvloeit uit de laatste twee, de elektrische en de elektronische, zou betrekking hebben op de veralgemening van het Internet en de universele digitale verbindingen via het web. Het begrip “4e industriële revolutie” is ontstaan na de Hannover Messe in 2011, waar de geboorte van de “connected factory” werd gevierd; deze laatste, die volledig “webized” is en rechtstreeks in verbinding staat met de klanten, is gerobotiseerd en heeft steeds minder werknemers in dienst. De abstracte uitdrukking “industrie 4.0” werd uitgevonden. Het is een nogal hol begrip: wanneer komt “industrie 5.0”?

Neo-wetenschap en milieu

De profetieën over de revolutie van de digitale economie, met haar fetisj-woorden, cloud, big data, transhumanisme, enz., behoren tot een neo-wetenschappelijke ideologie die tot een verschrikkelijke desillusie dreigt te leiden. Welnu, dit neo-wetenschapsdenken zonder een stap terug te doen, zoals dat van het einde van de 19e eeuw, leeft merkwaardig genoeg, onder dezelfde mensen, samen met een anti-progressieve ecoloog. Het is net zo dom als de theorieën van degrowth: het is hetzelfde extremisme.

Deze neo-wetenschappelijke romantiek is de exacte tegenhanger van die van het einde van de 19e eeuw – herlees Jules Vernes en Victor Hugo – waar we ons de toekomst in het roze voorstelden onder invloed van het magische en in wezen weinig rationele concept van de “Vooruitgang”. Aan het einde van zijn gedicht La légende des siècles schilderde Victor Hugo een idyllisch beeld van de 20e eeuw.

De fouten van technologische prognose zijn een gewoonte. Jules Vernes voorspelde dat tegen 1960 de mensen in de steden zouden rondvliegen in individuele machines. Maar hij had de auto niet voorzien. En in de jaren zestig werden talrijke menselijke bases op de maan en Mars, astronomische en mijnbouwbases, de veralgemening van supersonisch en hypersonisch stratosferisch luchttransport en de verspreiding van kernfusie-energie voorspeld. Veel van de prognoses over de toekomst van de “digitale revolutie” zijn waarschijnlijk dezelfde utopische inschattingsfouten.

Het afnemende, marginale nut van de digitale economie

De telefoon, de elektrificatie, de spoorwegen en auto’s, de luchtvaart en ook radio en televisie, penicilline, anesthesie, enz. waren enorme technologische sprongen wat hun gevolgen betreft, veel meer dan het internet of de digitale economie. De koppeling digitaal/computer biedt minder faciliteiten dan wij denken; omdat zij processen evenzeer compliceert als vereenvoudigt. De technologische innovaties van de “digitale revolutie” maken hun beloften in de dagelijkse praktijk niet waar. Ze zijn inferieur in termen van marginale voordelen aan de innovaties van eerdere techno-industriële mutaties” (Faye, 2016).

Archeofuturisme en Crisolisme

Het archeofuturisme is, volgens wat wij zojuist hebben gezien, een evenwichtige positie, die twee categorieën dialectisch integreert: archaïsme en futurisme. Het is een kritische theorie over moderniteit, maar ook over tradities.

De nalatenschap van Faye vormt de basis van het Peruaanse archeofuturisme in het kader van de Crisolistische Theorie, die voorziet in een harmonie tussen de traditionele visie van verschillende etnische groepen, waaronder de Peruaanse, en het idee van een techno-wetenschappelijke synergie alsmede een harmonieuze sociaal-economische beweging, zonder aantasting van het milieu, bijvoorbeeld de gemeenschappen in de Andes en het Amazonegebied, tegenover het gevaar van een ideaal van oneindige vooruitgang, vertegenwoordigd door een visie van uitbuiting van de natuur, die tot dusver alleen heeft geleid tot illegale mijnbouw in het Madre de Dios-gebied, instortingen van mijnen in Ancash, olielekkages in het Amazonegebied, plunderingen in ecologische reservaten zoals Chaparri, waardoor het risico op uitsterven van bedreigde diersoorten toeneemt, en een verergering van de ontbossing waardoor in 2016 164 662 hectare Amazonewoud verloren is gegaan, hetgeen de gezondheid en het ecologisch evenwicht in gevaar heeft gebracht.

Het archeofuturisme is dus niet de verborgen misantropie van het transhumanisme, gevoed door het idee van oneindige vooruitgang, dat een hekel heeft aan de gewone mens, beperkt door zijn biologische zwakheden. Het archaeofuturisme is ook geen conservatief transhumanisme, en zal dat ook nooit worden. Het archeofuturisme is de herbevestiging van een authentieke liefde voor de mogelijkheden van de oorspronkelijke mens als zodanig, voor zover het duidelijk is dat de moderne vooruitgangsidee, zoals aan de kaak gesteld door Rousseau (1750), een materieel rijk, en technisch machtig, maar moreel verwerpelijk wezen voortbrengt.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://danielconversano.com  

En http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/02/13/archeofuturisme-un-dynamisme-vitaliste.htmlCategorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , ,