Gesprek met Raymond Ibrahim: het zwaard en het kromzwaard

Gesprek opgetekend door Arnaud Imatz, gepubliceerd in La Nef (2021)

Begin juni publiceerde de Amerikaanse historicus Raymond Ibrahim een uniek werk: “L’épée et le cimeterre , Quatorze siècles de guerre entre l’Islam et l’Occident” (Éditions Jean-Cyrille Godefroy). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote media zich niet hebben gehaast om dit boek, dat een van de belangrijkste taboes van onze tijd schendt, op de lijst te zetten. De auteur was zo vriendelijk mij het volgende gesprek toe te staan. Een korte versie is gepubliceerd in La Nef (juli-augustus 2021, nr. 338) en een langere versie (zie hieronder) staat momenteel op de website van La Nef

Is de vijandigheid tussen de islam en het christendom een historisch toeval of maakt zij deel uit van de continuïteit van de islamitische geschiedenis? 

Raymond Ibrahim – Het maakt zeker deel uit van de continuïteit. Het probleem is dat moderne historici de neiging hebben het religieuze aspect terzijde te schuiven en zich in plaats daarvan te richten op nationale identiteiten. Wij weten bijvoorbeeld dat eeuwenlang een groot aantal “oosterse” volkeren grote delen van Europa zijn binnengevallen en soms hebben veroverd. Moderne historici geven deze volkeren de meest uiteenlopende namen: Arabieren, Moren, Berbers, Turken en Tataren, of Umayyaden, Abbasiden, Seltsjoeken en Ottomanen. Wat deze moderne historici echter nalaten, is erop te wijzen dat zij allen uitgingen van dezelfde jihadistische logica en retoriek als hedendaagse terroristische groeperingen zoals de Islamitische Staat. Of het nu de Arabieren (of “Saracenen”) waren die in de zevende eeuw voor het eerst het christendom binnenvielen, of de Turken en Tataren die Oost-Europa tot in de achttiende eeuw terroriseerden, zij allen rechtvaardigden hun invasies door zich te beroepen op de islamitische leer dat het “lot” van de islam is om de hele wereld te regeren door middel van de jihad. Zij volgden ook alle de klassieke wettelijke bevelen om de “ongelovigen” voor de strijd drie keuzes te bieden: bekering tot de Islam, aanvaarding van de dhimmi-status en betaling van tribuut (jizya), of de dood. En toen zij eenmaal een christelijk gebied hadden veroverd, vernietigden zij onmiddellijk de kerken of veranderden die in moskeeën, en verkochten alle christenen die niet waren afgeslacht, waarbij zij hen veroordeelden tot abjecte slavernij, vaak seksuele slavernij. 

De mate van onwetendheid van het moderne Westen blijkt duidelijk wanneer het beweert dat groepen als Islamitische Staat zich niet gedragen in overeenstemming met de islamitische leer en doctrine. In feite handelen zij niet alleen in strikte overeenstemming met het traditionele wereldbeeld van de Islam – het haten, bestrijden, doden en tot slaaf maken van ongelovigen – maar zij bootsen dikwijls opzettelijk de grote jihadisten uit de geschiedenis na (zoals Khalid bin al-Walid, het “Zwaard van Allah”) van wie het Westen doorgaans niets weet.  

Volgens u verhult de term “Westen” de ware geschiedenis, omdat hij suggereert dat de “oostelijke” en Noord-Afrikaanse gebieden die door de islam zijn veroverd – Syrië, Egypte, Klein-Azië, Noord-Afrika – niet echt deel uitmaakten van het Grieks-Romeinse christelijke erfgoed: waarom spreken we altijd over het Byzantijnse Rijk en nooit over het Grieks-Romeinse christelijke Rijk? 

Ja, niet alleen begrijpen het post-christelijke Europa en zijn uitlopers (Amerika, Australië, enz.) de ware geschiedenis van de Islam niet, maar zij begrijpen ook hun eigen geschiedenis niet echt, en in het bijzonder de invloed van de Islam niet. Wat wij nu “het Westen” noemen, was eeuwenlang bekend en afgebakend door de territoriale omvang van zijn godsdienst (vandaar de oudere en historisch meer accurate term “Christendom”). Het omvatte toen alle landen die u noemt en nog veel meer; zij waren eeuwen vóór de komst van de Islam christelijk geworden en maakten deel uit van dezelfde wereldbeschaving. Toen kwam de islam en veroverde met geweld de meeste van die landen, sommige permanent (het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Anatolië), sommige tijdelijk (Spanje, de Balkan, de eilanden in de Middellandse Zee). Intussen werd het grootste deel van Europa het laatste en meest geduchte bastion van het christendom dat niet werd veroverd, maar voortdurend door de islam werd aangevallen. In deze (vergeten) zin is de term “het Westen” ironisch accuraat geworden. Want het Westen was in feite en letterlijk het meest westerse overblijfsel van een veel groter beschavingsblok dat door de islam voorgoed is geamputeerd. 

Laten we ons nu richten op het zogenaamde “Byzantijnse Rijk”. In 330 bouwde de Romeinse keizer Constantijn de Grote een nieuwe hoofdstad voor het keizerrijk, die hij “Nieuw Rome” noemde (later Constantinopel genoemd ter ere van hem). Hoewel het door en door christelijk was, rechtstreeks het oude Rome was opgevolgd, de val ervan duizend jaar had overleefd, door iedereen “Romeins” werd genoemd, zowel door vriend als vijand, en eeuwenlang het meest oostelijke bolwerk van het christendom tegen de islam was geweest, staat het sinds 1857 bekend als “Byzantium” – nog zo’n neologisme dat de continuïteit en de betekenis van de geschiedenis en de erfenis van het post-christelijke Westen verbreekt. Deze termen – “Westen”, “Byzantium”, enz. – hebben slechts één functie: het begrip christendom te onderdrukken in het bewustzijn van de nakomelingen van hen die ervoor gevochten en gestorven zijn. 

De slag bij Manzikert, die voor de Turken was wat Yarmuk voor de Arabieren was, wordt door Erdogan en Turkse hoogwaardigheidsbekleders gevierd als een grote overwinning van de Islam. Omgekeerd vieren de leiders van de Europese landen hun overwinningen op de mohammedaanse indringer niet: moeten we hierin tekenen zien van de heropleving van de strijd tegen de islam en, omgekeerd, van het pacifisme en de afvalligheid van de Europeanen? 

Ja, zo moeten ze zeker gezien worden, want dat is precies wat deze houdingen betekenen. Maar ik zou willen aanvoeren dat voor de Europese elite de kwestie veel erger is dan het eenvoudig “bagatelliseren” van de defensieve overwinningen van hun voorouders op de Islam. Want sommigen veroordelen hen actief. Dit is het geval voor een groeiend aantal Spanjaarden die de Reconquista – eeuwenlange oorlogvoering om Spanje te bevrijden van de Islam – nu niet meer dan een bron van schaamte vinden, een herinnering aan de “onverdraagzaamheid” en “achterlijkheid” van hun voorouders, vooral tegenover de zogenaamd “verdraagzame” en “geavanceerde” moslims van al-Andalus. In werkelijkheid zijn de schaamte die deze elites voelen voor hun voorouders en de lof die zij hun vijanden toezwaaien, tekenend voor de mate van indoctrinatie van een “geschiedenis” die de antithese is van de werkelijkheid. 

U schrijft dat de kruistochten een beslissende invloed hebben gehad op latere gebeurtenissen en dat “zelfs de reizen van Christoffel Columbus werden ingegeven door de wens Jeruzalem te heroveren”. Waarom was dat?   

De vijandigheid van de islam was zo groot dat hij Europa zo had binnengevallen en omsingeld dat er nauwelijks een aspect van het leven was dat er niet door werd beïnvloed – met inbegrip van bijvoorbeeld reizen en handel. Het was omdat de islam (onder de Ottomanen en Mamelukken) het oostelijke Middellandse-Zeegebied overheerste – en elke Christen die zo roekeloos was om zijn veroverde gebieden te benaderen, werd gedood of tot slaaf gemaakt – dat Columbus een andere route naar het Oosten zocht; anderen, zoals de Portugezen, zeilden om Afrika heen naar Azië. De motieven voor de reizen van Columbus zijn minder “romantisch” dan die welke in de klaslokalen worden beschreven: hij was op zoek naar potentiële bondgenoten in de lange oorlog tegen de Islam, vooral om Jeruzalem te bevrijden. In die zin was zelfs de “reiziger” Columbus een kruisvaarder tegen de Islam – zoals inderdaad vele andere Europese reizigers vóór hem, vooral in de context van de eeuwenlange zoektocht naar Priester Johannes, de fabelachtig sterke Christelijke vorst die ergens voorbij de oostelijke grenzen van de Islam zou leven. Men geloofde dat als men deze legendarische figuur kon bereiken, hij de Europeanen te hulp zou komen tegen de Islam.  

Is de doctrine van taqiyya, die van oudsher bepaalt hoe de islam moet functioneren onder niet-moslimbestuur, verouderd of nog steeds relevant vandaag? 

Taqiyya (verhulling) – waardoor moslims niet-moslims kunnen misleiden door bijvoorbeeld te beweren dat zij de jihad afzweren of zelfs afvallig worden van de islam en zich bekeren tot het christendom – is vandaag de dag nog steeds relevant. Zoals Dr. Sami Nassib Makarem, de belangrijkste autoriteit op het gebied van taqiyya, schreef in zijn baanbrekende boek uit 2004, Al-Taqiyya fi’l Islam (Taqiyya in Islam): “Taqiyya is van fundamenteel belang in Islam. Vrijwel alle islamitische sekten hangen het aan en praktiseren het… We kunnen zo ver gaan te zeggen dat de praktijk van taqiyya gebruikelijk is in de islam, en dat de weinige sekten die het niet praktiseren, afwijken van de hoofdstroom…” Hij zegt verder, en wij benadrukken: “Taqiyya is wijdverbreid in de islamitische politiek, vooral in de moderne tijd”. 

Het gevoel van christelijke solidariteit is thans verdwenen, niet alleen bij Europese politici en regeringen maar meer in het algemeen in de publieke opinie. Hoe zit het met moslims? 

Ja, dit geldt vooral voor hen die geschiedenis hebben geleerd – en de gemiddelde moslim is veel beter op de hoogte van de geschiedenis van de islam dan de gemiddelde Europeaan van zijn eigen geschiedenis. Erger nog, zoals gezegd worden Europeanen vaak “opgevoed” – dat wil zeggen geïndoctrineerd – in valse geschiedenissen, bedoeld om hun verleden en erfgoed te demoniseren, terwijl ze het verleden en erfgoed van anderen, in dit geval moslims, witwassen. Jihad tegen ongelovigen is inderdaad een integraal onderdeel van de islam, dit is overal gedocumenteerd en bekrachtigd – in en door middel van de Koran, de hadiths (toen de Soenna) en de consensus van de ummah. Geen enkele gezaghebbende moslimgeestelijke, noch in het verleden noch in het heden, heeft dit ooit ontkend – behalve natuurlijk wanneer hij een “ongelovig” publiek toesprak en taqiyya beoefende. 

Is de gemeenschap van Moslims, de umma, thans totaal verdeeld of betrekkelijk verenigd?   

Het is natuurlijk materieel verdeeld in wat volgens sommige critici kunstmatige natie-staten zijn, opgericht door koloniale machten. Dit gezegd zijnde, delen vele Moslims een zekere mate van “tribalisme” met andere Moslims, hetgeen betekent dat zij het gezelschap van een andere Moslim van om het even welk ras kunnen verkiezen boven dat van een ongelovige, zelfs van hun eigen ras (in overeenstemming met de doctrine van al-wala’ w’al bara’ (of “trouw en vijandschap”). Dromen van hereniging onder een kalifaat zijn ook gebruikelijk en worden regelmatig geuit door alle segmenten van de samenleving, gaande van de Islamitische Staat tot de Turkse president en natuurlijk de gemiddelde moslim op straat. Een andere vraag is of een dergelijke hereniging realistisch en haalbaar is.  

Zijn de “militante”, “extremistische” of “islamistische” moslims trouw aan de islam of gijzelen zij de islam voor hun eigen politieke belangen? 

Het belangrijkste om te weten is dat er vrijwel niets is dat deze verschillende soorten moslims doen dat niet reeds deel uitmaakt van hun godsdienst en erfgoed. Zo zijn alle gruweldaden die de Islamitische Staat heeft begaan – het tot slaaf maken, verkopen en kopen van ongelovige “seksslaven”; het onthoofden, kruisigen en zelfs levend verbranden van ongelovigen; het vernietigen of veranderen van kerken in moskeeën – door de eeuwen heen ontelbare malen begaan door moslims, altijd in naam van de jihad. Dergelijke verdorvenheden worden door de islamitische wet op zijn minst als “toelaatbaar” beschouwd.

Het argument dat dit soort moslims dit doet omdat zij “de islam gijzelen voor hun eigen politieke belangen” is irrelevant. In feite is de islam vanaf het allereerste begin, te beginnen met Mohammed zelf, altijd gebruikt – en aantoonbaar “ontworpen” – voor politieke belangen. Laten we hier slechts één treffend voorbeeld noemen: na te hebben verkondigd dat Allah moslims had toegestaan vier vrouwen en een onbeperkt aantal bijvrouwen te hebben (Koran 4:3), verklaarde Mohammed later dat Allah een nieuwe openbaring had gegeven (Koran 33 : 50-52) die hem als enige dispensatie bood om met zoveel vrouwen te slapen en te trouwen als hij maar wilde – waarop zijn verloofde Aisha zei: “Ik voel dat jouw Heer haast maakt met het vervullen van jouw wensen en verlangens” (gerapporteerd in Sahih Bukhari 6: 60: 311). 

Terwijl de communautarisering van de Franse samenleving nu een feit is, zo niet toegegeven, dan toch alom besproken, wedden de Franse elites al meer dan vijftig jaar op de opkomst van een “nieuwe islam, gemoderniseerd, hervormd, open, gecontextualiseerd, geseculariseerd, gedemocratiseerd”, verenigbaar met het westerse model, die het mogelijk zou maken de “kleine fundamentalistische minderheid die de voedingsbodem is van het islamitisch terrorisme” te marginaliseren: is zo’n islam mogelijk? 

Een dergelijke “verwesterde” islam zou, als hij zou ontstaan, noodzakelijkerwijs zo weinig met de authentieke islam te maken hebben dat het intellectueel oneerlijk zou zijn hem met “islam” in verband te brengen, laat staan hem zo te noemen. Het punt is dat de essentiële leringen van de Islam werden verkondigd door een Arabier uit de zevende eeuw, die precies zo dacht en handelde als van een Arabier uit de zevende eeuw kon worden verwacht, namelijk op een draconische en zelfs barbaarse manier. De leer van de islam – die haat en, waar nodig, oorlog tegen ongelovigen, verbanning van of moord op afvalligen, onderwerping van religieuze minderheden en een groot aantal misogyne maatregelen omvat – is uit de aard der zaak niet “gemoderniseerd, hervormd, open, gecontextualiseerd, geseculariseerd of gedemocratiseerd”. Kortom, de sharia, dat heilige corpus van islamitische leerstellingen, is per definitie niet alleen “niet verenigbaar met het westerse model,” maar is de antithese van het westerse model. 

Dit betekent natuurlijk niet dat moslims niet seculier, hervormd, enz. kunnen zijn. Ik wil alleen maar zeggen dat als zij dat doen dat is omdat zij de leer van de Islam negeren. Als de islam zich naar het westerse model schikt, wordt hij iets totaal onherkenbaars. 

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://lanef.net/2021/07/02/lislam-et-le-modele-occidental/

En Raymond Ibrahim: l’épée et le cimeterre : Euro-Synergies (hautetfort.com)

LA NEF nr. 338 juli-augustus 2021 

(1) L’épée et le cimeterre, Éditions Jean-Cyrille Godefroy, 2021, 350 blz., 24 €. Categorieën:Geschiedenis

Tags: , , , , , , ,