Gesprek met Robert Steuckers: de conservatieve revolutie, liberalisme en verval, geopolitiek

(2010)

Troy Southgate: Wanneer en waarom besloot u politiek actief te worden?

Robert Steuckers: Ik ben nooit echt politiek actief geweest, aangezien ik nooit lid ben geweest van een politieke partij. Toch ben ik een burger die geïnteresseerd is in politieke kwesties, maar natuurlijk niet op de gebruikelijke gewone en triviale manier, want ik ben niet van plan om kandidaat, gemeenteraadslid of parlementslid te worden.

Voor mij betekent “politiek” het in stand houden van continuïteiten of, zo u wilt, tradities. Maar dan wel tradities die verankerd zijn in de feitelijke geschiedenis van een bepaalde menselijke gemeenschap. Ik begon historische en politieke boeken te lezen op de prille leeftijd van 14 jaar. Dit leidde tot een afwijzing van gevestigde ideologieën of niet-waarden.

Vanaf mijn 15e, met de hulp van een leraar geschiedenis op de middelbare school, een zekere heer Kennof, realiseerde ik mij dat mensen de belangrijkste tendensen van de geschiedenis als sleutels moeten beschouwen en altijd gebruik moeten maken van historische atlassen (ik heb ze sindsdien verzameld) om in één oogopslag de belangrijkste krachten te begrijpen die het wereldgebeuren op een bepaald moment bezielen. Kaarten zijn zeer belangrijk voor de politiek op hoog niveau (diplomatie, bijvoorbeeld).

De belangrijkste gedachte die ik op deze jonge leeftijd heb meegekregen is dat alle ideologieën, gedachten of blauwdrukken die van het verleden af willen, de banden van de mensen met hun historische continuïteit willen verbreken, fundamenteel verkeerd zijn. Bijgevolg moeten alle politieke acties gericht zijn op het behoud en de versterking van historische en politieke continuïteiten, zelfs wanneer futuristische (pro-actieve) acties vaak noodzakelijk zijn om een gemeenschap te redden van een steriele herhaling van verouderde gewoonten en gebruiken.

De vertogen van de meeste ideologieën, inclusief de verschillende uitingen van zogenaamd extreem-rechts, waren in mijn ogen kunstmatig in de Westerse wereld, net zoals het communisme een abstractie was tegenover de hele Russische geschiedenis in het Oosten of een abstractie die de echte historische patronen uitwiste van de Oost-Europese volkeren die na 1945 aan het Sovjetbewind werden onderworpen. Het verbreken van continuïteiten of het herhalen van dode “vormen” uit het verleden leidt tot de politiek-ideologische verwarring die we tegenwoordig kennen, waar conservatieven niet meer conservatief zijn en socialisten niet meer socialistisch, enzovoorts.

Fundamentele politieke ideeën worden in mijn ogen beter gediend door “Orden” dan door politieke partijen. Orden zorgen voor een voortdurende opvoeding van de aangeslotenen en benadrukken het begrip dienstbaarheid. Zij voelen zich terughoudend tegenover de kleingeestige ambities van politici. Dergelijke Orden zijn de ridderorden uit de Middeleeuwen of de Renaissance in Europa, het begrip fatwa in de Perzische islamitische wereld, alsmede latere experimenten, ook in de 20e eeuw (het Legioen van Michaël de Aartsengel in Roemenië, het Verdinaso in Vlaanderen, enz.).

Troy Southgate: Kunt u uitleggen wat u bedoelt met de term “Conservatieve Revolutie” en ons, indien mogelijk, een schets geven van enkele van de belangrijkste ideologen ervan.

Robert Steuckers: Wanneer de term “Conservatieve Revolutie” in Europa wordt gebruikt, is dat meestal in de betekenis die Armin Mohler eraan gaf in zijn beroemde boek Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Mohler somde een lange lijst op van auteurs die de pseudo-waarden van 1789 (door Edmund Burke afgedaan als louter “blauwdrukken”) verwierpen, de rol van de Germanen in de evolutie van het Europese denken beklemtoonden en de invloed van Nietzsche ondergingen. Mohler vermeed bijvoorbeeld zuiver religieuze “conservatieven”, of zij nu katholiek of protestant waren.

Voor Mohler is het belangrijkste kenmerk van “Conservatieve Revolutie” een niet-lineaire visie op de geschiedenis. Maar hij neemt niet zomaar de cyclische visie van het traditionalisme over. Na Nietzsche gelooft Mohler in een sferische opvatting van de geschiedenis. Wat betekent dat? Het betekent dat de geschiedenis niet eenvoudigweg een herhaling is van dezelfde patronen met regelmatige tussenpozen, noch een lineair pad dat leidt naar geluk – naar het einde van de geschiedenis, naar een paradijs op aarde, naar gelukzaligheid, enz. – maar dat het een “bol” is die alle kanten op kan gaan naar gelang de impulsen die zij ontvangt van sterke charismatische persoonlijkheden. Dergelijke charismatische persoonlijkheden buigen de loop van de geschiedenis om naar een aantal zeer bijzondere wegen, wegen die van tevoren door geen enkele Voorzienigheid waren voorzien.

Mohler gelooft in die zin nooit in universalistische politieke recepten of doctrines, maar altijd in bijzondere en persoonlijke tendensen. Net als Jünger wil hij strijden tegen alles wat “algemeen” is en alles steunen wat “bijzonder” is. Verder heeft Mohler zijn visie op de dynamische bijzonderheden uitgedrukt door de wat onhandige terminologie van “nominalisme” te gebruiken. Voor hem was “nominalisme” inderdaad het woord dat in het beste geval uitdrukking gaf aan de wil van sterke persoonlijkheden om voor zichzelf en hun volgelingen een originele en nooit gebruikte weg door de jungle van het bestaan af te snijden.

De belangrijkste figuren van deze beweging waren Spengler, Moeller van den Bruck, en Ernst Jünger (en zijn broer Friedrich-Georg). Aan deze triumviri kunnen we Ludwig Klages en Ernst Niekisch toevoegen. Carl Schmitt, als katholiek jurist en constitutionalist, vertegenwoordigt een ander belangrijk aspect van de zogenaamde “conservatieve revolutie”.

Spengler blijft de auteur van een briljant fresco van de wereldbeschavingen dat de Britse filosoof Arnold Toynbee inspireerde. Spengler sprak over Europa als een Faustiaanse beschaving, op zijn best uitgedrukt door de gotische kathedralen, de wisselwerking van licht en kleuren in de glasblazerijen, de stormachtige luchten met witte en grijze wolken in de meeste Nederlandse, Engelse en Duitse schilderijen. Deze beschaving is een streven van de menselijke ziel naar licht en naar zelfverbintenis.

Een ander belangrijk idee van Spengler is het idee van “pseudomorfose”: een beschaving verdwijnt nooit helemaal na een verval of een gewelddadige verovering. Haar elementen gaan over in de nieuwe beschaving die haar opvolgt en ombuigt naar originele paden.

Moeller van den Bruck was de eerste Duitse vertaler van Dostojevski. Hij werd diep beïnvloed door Dostoevskijs dagboek, dat een aantal strenge oordelen over het Westen bevat. In de Duitse context na 1918 pleitte Moeller van den Bruck, op basis van de argumenten van Dostoevskij, voor een Duits-Russische alliantie tegen het Westen.

Hoe kon de deftige Duitse heer, met een enorme kunstenaarscultuur, pleiten voor een alliantie met de bolsjewieken? Zijn argumenten waren de volgende: in de hele diplomatieke traditie van de 19e eeuw werd Rusland beschouwd als het schild van de reactie tegen alle repercussies van de Franse Revolutie en van de revolutionaire geest en stemmingen. Dostojevski, als voormalig Russisch revolutionair die later toegaf dat zijn revolutionaire opties fout waren en niet meer dan blauwdrukken, was min of meer van mening dat het Ruslands missie in de wereld was om de sporen van de ideeën van 1789 uit Europa uit te wissen.

Voor Moeller van den Bruck was de Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland slechts een verandering van ideologisch kleed. Rusland bleef, ondanks het bolsjewistische discours, het tegengif voor de Westerse liberale geest. Het verslagen Duitsland zou zich dus moeten scharen achter deze vesting van het antirevolutionisme om zich te verzetten tegen het Westen, dat in de ogen van Moeller van den Bruck de incarnatie is van het liberalisme. Liberalisme, zo stelde Moeller van den Bruck, is altijd de laatste ziekte van een volk. Na enkele decennia liberalisme komt een volk onherroepelijk in een terminale fase van verval.

De weg die Ernst Jünger heeft afgelegd is iedereen genoegzaam bekend. Hij begon als een vurige en dappere jonge soldaat in de Eerste Wereldoorlog, die de loopgraven verliet zonder geweer, gewoon met een handgranaat onder zijn arm, met elegantie gedragen als de stok van een typische Britse officier. Voor Jünger betekende de Eerste Wereldoorlog het einde van de kleinburgerlijke wereld van de 19e eeuw en de “Belle Epoque”, waar iedereen moest zijn “zoals het hoort,” d.w.z. zich moest gedragen volgens de genoemde patronen die waren voorgekauwd door leenmeesters of priesters, precies zoals wij ons vandaag allemaal moeten gedragen volgens de zelfverklaarde regels van de “politieke correctheid”.

Onder de “stormen van staal” kon de soldaat verklaren dat hij niets was, dat hij slechts een fragiel biologisch wezen was, maar deze verklaring kon in zijn ogen niet leiden tot een onbekwaam pessimisme, tot angst en wanhoop. Na het meest wrede lot te hebben beproefd in de loopgraven en onder de beschietingen van duizenden kanonnen, die de aarde grondig door elkaar schudden, alles reducerend tot het “elementaire”, wisten de infanteristen een en ander over het wrede menselijke lot op onze planeet. Alle kunstmatigheid van het beschaafde stadsleven kwam hen voor als louter nep.

Na de eerste wereldoorlog bleken Ernst Jünger en zijn broer Friedrich-Georg de beste nationaal-revolutionaire journalisten en schrijvers te zijn. Ernst Jünger ontwikkelde zich tot een soort cynische, zachte, ironische en serene waarnemer van de mensheid en de feiten van het leven. Tijdens een bombardement op een Parijse voorstad, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog fabrieken waren die oorlogsmateriaal voor het Duitse leger produceerden, schrok Jünger van het onnatuurlijk rechte luchtpad dat door de Amerikaanse vliegende forten werd genomen. De lineariteit van het traject van de vliegtuigen in de lucht boven Parijs was de ontkenning van alle bochten en kronkels van het organische leven. De moderne oorlog impliceerde de verplettering van die kronkelende en kronkelige organiciteiten. Ernst Jünger begon zijn carrière als schrijver met een apologie van de oorlog. Na het aanschouwen van de onweerstaanbare linies die door de Amerikaanse B-17’s naar voren werden geschoven, kreeg hij een totale afkeer van de onkreukbaarheid van de puur technische manier om een oorlog te voeren.

Na de Tweede Wereldoorlog schreef zijn broer Friedrich-Georg een eerste theoretisch werk dat leidde tot de ontwikkeling van het nieuwe Duitse kritische en ecologische denken, Die Perfektion der Technik (De volmaaktheid van de techniek). De hoofdgedachte van dit boek is, in mijn ogen, de kritiek op “verbinding”. De moderne wereld is een proces dat menselijke gemeenschappen en individuen probeert te verbinden met grote structuren. Dit proces van verbinding ruïneert het principe van vrijheid. Je bent een arme geketende proleet als je “verbonden” bent met een grote structuur, zelfs als je in één maand 3 000 pond of meer verdient. Je bent een vrij mens als je volledig losgekoppeld bent van die grote ijzeren hakken. Friedrich-Georg ontwikkelde de theorie dat Kerouac ontheoretisch experimenteerde door ervoor te kiezen zich los te maken en te reizen, en een zingende zwerver te worden.

Ludwig Klages was een andere filosoof van het organische leven tegenover het abstracte denken. Voor hem was de belangrijkste dichotomie die tussen Leven en Geest (Leben und Geist). Het leven wordt verpletterd door de abstracte geest. Klages werd geboren in Noord-Duitsland maar emigreerde als student naar München, waar hij zijn vrije tijd doorbracht in de kroegen van Schwabing, de wijk waar kunstenaars en dichters elkaar ontmoetten (en nog steeds ontmoeten). Hij werd een vriend van de dichter Stefan Georg en een leerling van de meest originele figuur van Schwabing, de filosoof Alfred Schuler, die geloofde dat hij de reïncarnatie was van een oude Romeinse kolonist in het Duitse Rijnland.

Schuler had een echt gevoel voor theater. Hij vermomde zich in de toga van een Romeinse keizer, bewonderde Nero, en zette toneelstukken op waarbij hij zich het publiek van de oude Griekse of Romeinse wereld voor de geest haalde. Maar naast zijn levendige fantasie verwierf Schuler een kardinale betekenis in de filosofie door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op het idee van “Entlichtung”, d.w.z. het geleidelijk verdwijnen van het Licht sinds de tijd van de oude stadstaat van Griekenland en Romeins Italië. Er is geen vooruitgang in de geschiedenis: Integendeel, het Licht verdwijnt, evenals de vrijheid van de vrije burger om zijn eigen lot te bepalen.

Hannah Arendt en Walter Benjamin, ter linkerzijde of conservatief-liberaal, lieten zich door dit idee inspireren en pasten het aan voor een verschillend publiek. De moderne wereld is de wereld van volledige duisternis, met weinig hoop op het terugvinden van “verlichte” perioden, tenzij charismatische persoonlijkheden, zoals Nero, gewijd aan kunst en dionysische levensstijl, een nieuw tijdperk van pracht en praal inluiden, dat slechts zou duren voor de gezegende tijd van één lente.

Klages werkte de ideeën van Schuler uit, die nooit een volledig boek schreef, nadat hij in 1923 overleed als gevolg van een slecht voorbereide operatie. Klages hield vlak voor WO1 een beroemde rede op de Hoher Meissner Berg in Midden-Duitsland, voor de verzamelde jeugdbewegingen (Wandervogel). Deze toespraak droeg de titel “Mens en Aarde” en kan worden gezien als het eerste organische manifest van de ecologie, met een duidelijke en begrijpelijke maar niettemin solide filosofische achtergrond.

Carl Schmitt begon zijn loopbaan als leraar in de rechten in 1912 maar leefde tot de respectabele leeftijd van 97 jaar. Zijn laatste essay schreef hij op zijn 91ste. Ik kan in het kader van dit bescheiden interview niet alle belangrijke punten uit het werk van Carl Schmitt opsommen. Laten we samenvatten door te zeggen dat Schmitt twee hoofdideeën ontwikkelde: het idee van de beslissing in het politieke leven en het idee van de “Grote Ruimte”.

De kunst van het vormgeven van politiek of van een goed beleid ligt in de beslissing, niet in de discussie. De leider moet besluiten nemen om de politieke gemeenschap waarover hij de leiding heeft te leiden, te beschermen en te ontwikkelen. Beslissen is geen dictatuur zoals veel liberalen tegenwoordig in ons tijdperk van “politieke correctheid” zouden beweren. Integendeel: een verpersoonlijking van de macht is democratischer, in die zin dat een koning, een keizer of een charismatisch leider altijd een sterfelijk persoon is. Het systeem dat hij uiteindelijk oplegt is niet eeuwig, want hij is gedoemd te sterven, zoals ieder mens. Een nomocratisch systeem daarentegen streeft ernaar eeuwig te blijven, zelfs als actuele gebeurtenissen en vernieuwingen in tegenspraak zijn met de normen of beginselen.

Het tweede grote thema in Schmitts werk is het idee van een Europese Grote Ruimte (Grossraum). “Out-of-Space” machten moeten worden verhinderd in te grijpen binnen het kader van deze Grote Ruimte. Schmitt wilde op Europa hetzelfde eenvoudige principe toepassen dat de Amerikaanse president Monroe bezielde. Amerika voor de Amerikanen. OK, zei Schmitt, maar laten we “Europa voor de Europeanen” toepassen. Schmitt kan worden vergeleken met de Noord-Amerikaanse “continentalisten”, die de interventies van Roosevelt in Europa en Azië bekritiseerden. Ook Latijns-Amerikanen ontwikkelden soortgelijke continentale ideeën, evenals Japanse imperialisten. Schmitt gaf dit idee van de “Grotere Ruimte” een sterke juridische basis.

Ernst Niekisch is een fascinerende figuur in de zin dat hij zijn carrière begon als communistisch leider van de “Radenrepubliek Beieren” van 1918-19, die werd neergeslagen door het Vrije Korps van von Epp, von Lettow-Vorbeck, enz. Uiteraard was Niekisch teleurgesteld door de afwezigheid van een historische visie bij het bolsjewistische trio in het revolutionaire München (Lewin, Leviné, Axelrod).

Niekisch ontwikkelde een Euraziatische visie, gebaseerd op een alliantie tussen de Sovjet-Unie, Duitsland, India en China. De ideale figuur die de menselijke motor van deze alliantie zou moeten zijn, was de boer, de tegenstander van de westerse bourgeoisie. Een zekere parallel met Mao Tse-Tung ligt hier voor de hand. In de tijdschriften die Niekisch redigeerde, ontdekken we alle Duitse pogingen om anti-Britse of anti-Franse bewegingen in de koloniale rijken of in Europa te steunen (Ierland tegen Engeland, Vlaanderen tegen een verfranst België, Indiase nationalisten tegen Groot-Brittannië, etc.).

Ik hoop dat ik in een notendop de voornaamste tendensen van de zogenaamde conservatieve revolutie in Duitsland tussen 1918 en 1933 heb uiteengezet. Voor de kenners: vergeef mij deze uitermate schematische weergave!

Troy Southgate: Wat is us “geestelijke invalshoek”?

Robert Steuckers: In de groep vrienden die eind jaren zeventig politieke en culturele ideeën uitwisselden, concentreerden we ons natuurlijk op Evola’s Opstand tegen de Moderne Wereld. Sommigen van ons verwierpen de spirituele inslag volledig, omdat die tot steriele speculaties zou leiden: zij lazen liever Popper, Lorenz, enz. Ik aanvaardde veel van hun kritiek, en ik heb nog steeds een hekel aan de meest Evoliaanse speculaties, waarin een spirituele wereld van Traditie wordt opgeroepen die buiten alle werkelijkheid staat. De echte wereld wordt veronachtzaamd als louter trivialiteit. Maar dit is natuurlijk een cultus van de Traditie die vooral gesteund wordt door jonge mensen “die zich niet lekker in hun vel voelen”, zoals wij zeggen. De droom om te leven als wezens in sprookjes is een vorm van weigering om de werkelijkheid te accepteren.

In hoofdstuk 7 van Opstand tegen de moderne wereld legt Evola daarentegen de nadruk op het belang van de “numena“, de krachten die in de dingen werken, natuurlijke verschijnselen of krachten. De oorspronkelijke Romeinse mythologie legde het accent meer op de numena dan op de gepersonifieerde godheden. Buiten de mensen en de goden van de gebruikelijke godsdiensten (of zij nu heidens of christelijk zijn), zijn er werkende krachten en de mens moet daarmee in overeenstemming zijn om succesvol te zijn in zijn aardse handelingen.

Mijn religieuze/spirituele oriëntatie is meer mystiek dan dogmatisch, in die zin dat de mystieke traditie van Vlaanderen en Rijnland (Ruusbroec, Meister Eckhart), evenals de mystieke traditie van Ibn Arabî in het islamitische gebied of van Sohrawardî in het Perzische rijk, de totale pracht van het Leven en de Wereld bewonderen en vereren. In deze tradities is er geen duidelijke tweedeling tussen het goddelijke, het heilige aan de ene kant en het wereldse, het profane en het eenvoudige aan de andere kant. Mystieke traditie betekent omni-compenetratie en synergie van alle krachten die in de wereld gisten.

Troy Southgate: Kunt u aan onze lezers uitleggen waarom u zoveel belang hecht aan begrippen als geopolitiek en Eurazisme?

Robert Steuckers: Geopolitiek is een mengsel van geschiedenis en geografie. Met andere woorden van tijd en ruimte. Geopolitiek is een geheel van disciplines (niet één enkele discipline) dat leidt tot een goed bestuur van tijd en ruimte. Geen enkele serieuze macht kan overleven zonder continuïteit, of het nu institutionele of historische continuïteit is.

Alle traditionele rijken organiseerden eerst het land door wegen aan te leggen (Rome) of door de grote rivieren te beheersen (Egypte, Mesopotamië, China), en leidden vervolgens tot het ontstaan van een lange geschiedenis, tot het gevoel van continuïteit, tot het ontstaan van de eerste praktische wetenschappen (astronomie, meteorologie, geografie, wiskunde) onder de bescherming van goed gestructureerde legers met een erecode, vooral gecodificeerd in Perzië, de baarmoeder van de het ridderschap.

Het Romeinse Rijk, het eerste rijk op Europese bodem, concentreerde zich rond de Middellandse Zee. Het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie kon geen eigen kern vinden die even goed gecoördineerd was als de Middellandse Zee. De waterwegen van Midden-Europa leidden naar de Noordzee, de Oostzee of de Zwarte Zee, maar zonder enige verbinding daartussen. Dit was de ware tragedie van de Duitse en Europese geschiedenis. Het land werd verscheurd tussen middelpuntvliedende krachten. Keizer Frederik II Hohenstaufen probeerde het Middellandse-Zeegebied te herstellen, met Sicilië als het centrale geografische stuk.

Zijn poging was een tragische mislukking. Pas nu is het ontstaan van een hernieuwde rijksvorm (zelfs onder een moderne ideologie) in Europa mogelijk: na de opening van het kanaal tussen het Rijn-Main-systeem en het Donau-rivierensysteem. Er is nu één enkele waterweg tussen de Noordzee, met inbegrip van het Theems-systeem in Groot-Brittannië, en de Zwarte Zee, waardoor de economische en culturele krachten van Centraal-Europa alle kusten van de Zwarte Zee en de Kaukasische landen kunnen bereiken.

Wie een goed historisch geheugen heeft, niet verblind door de gebruikelijke ideologische blauwdrukken van het modernisme, zal zich de rol van de Zwarte-Zeekusten in de geestelijke geschiedenis van Europa herinneren: op de Krim werden vele oude tradities, of zij nu heidens of Byzantijns waren, door monniken in grotten bewaard. De invloeden van Perzië, met name de waarden van de oudste (Zoroastrische) ridders in de wereldgeschiedenis, zouden van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van soortgelijke geestelijke krachten in Midden- en West-Europa. Zonder die invloeden is Europa geestelijk verminkt.

Daarom zouden het Middellandse-Zeegebied, de Rijn (ook gekoppeld aan de Rhône) en de Donau, de Russische rivieren, de Zwarte Zee en de Kaukasus één beschavingsgebied moeten vormen, verdedigd door een verenigde militaire macht, gebaseerd op een spiritualiteit die geërfd is van het oude Perzië. Dit betekent, in mijn ogen, Eurazië. Mijn standpunt is iets anders dan dat van Doegin, maar beide standpunten zijn niet onverenigbaar.

Toen de Ottomanen in de 15e eeuw de volledige controle over het Balkanschiereiland kregen, werden de landroutes voor alle Europeanen afgesneden. Bovendien werd, met de hulp van de Noord-Afrikaanse zeelui die door de in Algiers gevestigde, in Turkije geboren Barbarossa waren verzameld, de Middellandse Zee afgesloten voor vreedzame Europese commerciële expansie naar India en China. De moslimwereld werkte als een bolwerk om Europa en Moscovië, kern van het toekomstige Russische Rijk, in te dammen.

De Europeanen en de Russen bundelden hun krachten om de Ottomaanse grendel te breken. De Portugezen, Spanjaarden, Engelsen en Nederlanders probeerden de zeeroutes en omzeilden de Afrikaanse en Aziatische landmassa, en ruïneerden eerst het Marokkaanse koninkrijk, dat goud haalde uit de subtropische West-Afrikaanse mijnen met de bedoeling een leger op te bouwen om het Iberisch schiereiland opnieuw te veroveren. Door in West-Afrika te landen, kregen de Portugezen het goud gemakkelijker voor zichzelf en werd het Marokkaanse koninkrijk gereduceerd tot het restant van een grootmacht. De Portugezen trokken rond het Afrikaanse continent en de Indische Oceaan binnen, omzeilden definitief het Ottomaanse bolwerk en gaven voor het eerst een echte Euraziatische dimensie aan de Europese geschiedenis.

Tegelijkertijd sloeg Rusland de Tartaren af, veroverde de stad Kazan en vernietigde het Tartaarse kluwen en de islamitische grendel. Dit was het beginpunt van het continentale Russische Euraziatische geopolitieke perspectief.

Het doel van de Amerikaanse globale strategie, ontwikkeld door een man als Zbigniew Bzrzezinski, is het kunstmatig herscheppen van de islamitische grendel door het Turkse militarisme en Pantoeranisme te steunen. In dit perspectief steunen zij stilzwijgend en nog steeds in het geheim de Marokkaanse aanspraken op de Canarische Eilanden en gebruiken zij Pakistan om elke landverbinding tussen India en Rusland te verhinderen. Vandaar de dubbele noodzaak vandaag voor Europa en Rusland om zich de tegenstrategie te herinneren die door alle Europeanen in de 15e en 16e eeuw werd uitgewerkt.

De Europese geschiedenis wordt vaak geduid als een opeenvolging van beperkte nationalistische visies. Het is tijd om de Europese geschiedenis te heroverwegen door de nadruk te leggen op de gemeenschappelijke allianties en convergenties. De Portugese acties over zee en de Russische acties over land zijn zulke convergenties en zijn van nature Euraziatisch. De Slag bij Lepanto, waarbij de Venetiaanse, Genuaanse en Spaanse vloten hun krachten bundelden om onder het bevel van Don Juan van Oostenrijk het oostelijk Middellandse-Zeegebied onder hun controle te krijgen, is ook een historisch model om over na te denken en in herinnering te houden.

Maar de belangrijkste Euraziatische alliantie was zonder twijfel de Heilige Alliantie onder leiding van Eugene van Savoye aan het eind van de 17e eeuw, die de Ottomanen dwong 400 000 vierkante km land op de Balkan en in Zuid-Rusland terug te geven. Deze overwinning stelde de Russische tsaren van de 18e eeuw, met name Catharina II, in staat opnieuw beslissende veldslagen te winnen.

Mijn visie op Eurazië (en natuurlijk mijn hele geopolitieke denken) is een duidelijk antwoord op Bzrzezinski’s strategie en is diep geworteld in de Europese geschiedenis. Trouwens, een laatste opmerking over geopolitiek en Eurazië: mijn voornaamste inspiratiebronnen zijn Engelsen. Ik bedoel de historische atlas van Colin McEvedy, de boeken van Peter Hopkirk over de geheime dienst in de Kaukasus, in Centraal-Azië, langs de zijderoute en in Tibet, de beschouwingen van Sir Arnold Toynbee in de twaalf delen van A Study of History.

Troy Southgate: Wat is uw visie op de staat? Is het werkelijk essentieel om systemen of infrastructuur te hebben als middel van sociaal-politieke organisatie, of denkt u dat een gedecentraliseerde vorm van tribalisme en etnische identiteit een betere oplossing zou zijn?

Robert Steuckers: In de eerste plaats zou ik zeggen dat het onmogelijk is om EEN opvatting over DE Staat te hebben, aangezien er in de hele wereld vele vormen van Staten bestaan. Ik maak natuurlijk het onderscheid tussen een Staat, die nog steeds een echt en doeltreffend instrument is om de wil van een volk te bevorderen en ook om zijn burgers te beschermen tegen alle kwaad, of dat nu door externe, interne of natuurlijke vijanden wordt bewerkt (calamiteiten, overstromingen, hongersnood, enz.).

De Staat moet ook op maat van één bevolking gesneden zijn die op een bepaald grondgebied woont. Ik sta natuurlijk kritisch tegenover alle kunstmatige staten zoals die werden opgelegd als zogenaamde universele patronen. Dergelijke staten zijn pure machines om een bevolking te verpletteren of uit te buiten voor een oligarchie of buitenlandse meesters. Een organisatie van de volkeren volgens etnische criteria zou een ideale oplossing kunnen zijn, maar helaas, zoals de gebeurtenissen op de Balkan ons hebben laten zien, hebben de eb en vloed van bevolkingen in de Europese, Afrikaanse of Aziatische geschiedenis heel vaak etnische groepen over natuurlijke grenzen verspreid of zich gevestigd in gebieden die vroeger door anderen werden gecontroleerd. In dergelijke situaties kunnen geen homogene staten worden opgebouwd. Dit is de bron van vele tragedies, vooral in Midden- en Oost-Europa. Daarom is het enige perspectief vandaag de dag het denken in termen van beschavingen, zoals Samuel Huntington ons leerde in zijn beroemde artikel en boek, The Clash of Civilizations, voor het eerst geschreven in 1993.

Troy Southgate: In 1986 zei u: “De Derde Weg bestaat in Europa op het niveau van de theorie. Wat het nodig heeft zijn militanten.” [“Europe: a New Perspective” in The Scorpion, Issue #9, p.6] Is dat nog steeds zo, of zijn er sindsdien dingen veranderd?

Robert Steuckers: Inderdaad, de situatie is nog steeds hetzelfde. Of zelfs erger, want ik stel met het ouder worden vast dat het niveau van de klassieke opvoeding aan het verdwijnen is. Onze manier van denken is in zekere zin Spengleriaans, omdat het de hele geschiedenis van de mensheid omvat.

Guy Debord, leider van de Franse Situationisten van het einde van de jaren vijftig tot in de jaren tachtig, kon vaststellen en betreuren dat de “spektakelmaatschappij” of de “showmaatschappij” als voornaamste doel heeft alle denken en denken in termen van geschiedenis te vernietigen en te vervangen door kunstmatige en geconstrueerde blauwdrukken of eenvoudige leugens. De uitroeiing van historische perspectieven in de hoofden van leerlingen, studenten en burgers, met behulp van de massamedia, is de grote manipulatie, die ons leidt naar een Orwelliaanse wereld zonder enig geheugen en geschiedenis. In een dergelijke situatie lopen wij allen het risico geïsoleerd te raken. Er staan geen verse troepen vrijwilligers klaar om de strijd over te nemen.

Wat is Synergies precies en wat zijn uw toekomstplannen?

“Synergies” is in het leven geroepen om mensen samen te brengen, vooral degenen die tijdschriften uitgeven, om de boodschappen die onze auteurs rengen sneller te kunnen verspreiden. Maar ook de talenkennis ondergaat een terugval. Als meertalige, zoals u ongetwijfeld weet, heb ik mij altijd verbaasd over de herhaling van dezelfde argumenten op elk nationaal niveau. Marc Lüdders van Synergon-Duitsland is het met mij eens. Het is bijvoorbeeld jammer dat de enorme hoeveelheid werk die in Italië is verricht, niet bekend is in Frankrijk of in Duitsland. En vice-versa. Om het kort te houden: mijn grootste wens is dat een dergelijke uitwisseling van teksten in de komende twintig jaar snel gerealiseerd wordt.

Vertaling: RV

Oorspronkelijke tekst: https://counter-currents.com/2010/09/steuckers-interview/  En http://www.rosenoire.org/interviews/steuckers.phpCategorieën:Metapolitiek

Tags: , ,