Wat is geopolitiek?

Andrés F. Berazategui (2021)

Geopolitiek lijkt op ieders lippen te liggen, terwijl het nog niet zo lang geleden werd verworpen omdat het werd vereenzelvigd met het nationaal-socialisme. Het werd voorgesteld als een pseudo-wetenschap die doelstellingen van overheersing trachtte te verbergen, of als een eenvoudige ideologie die territoriale veroveringen trachtte te legitimeren. Vandaag de dag zijn de zaken veranderd en vindt de geopolitiek overal predikers, woordvoerders en analisten, en wel in die mate dat we kunnen zeggen dat we te maken hebben met een oneigenlijke situatie, aangezien gebeurtenissen die niets te maken hebben met het studieobject van de discipline heel vaak als “geopolitiek” worden gekwalificeerd. De variabelen en theorieën van deze wetenschap worden vaak genegeerd en het lijkt erop dat elke internationale gebeurtenis, om het simpele feit dat zij zo is, reeds geopolitiek is; en om op deze manier te veralgemenen is onjuist. Maar dan, wat is het? Deze lijnen hebben tot doel de concepten aan te passen.

Van menselijke geografie naar geopolitiek

Wij stellen dat de geopolitiek een fundamenteel antecedent heeft in de 19e eeuw, toen sommige geografen de conditionerende factoren bestudeerden die de ruimtelijke omgeving (1) op het menselijk leven uitoefende. Geleerden als Humboldt, Ritter en Ratzel, in Duitsland, of Vidal de la Blache, Camille Vallaux en Élisée Reclus, in Frankrijk, bestudeerden factoren als klimaat, bodem, weer en zelfs landschap (2), en hun invloed op de mens; zo ontstond de menselijke geografie, een specifieke tak van de algemene geografie. Dit is echter niet voldoende om het studieobject van de geopolitiek te identificeren. Voor deze wetenschap is een specifieke actor van het sociale leven nodig, de Staat, opgevat als de territoriale organisatie van een gemeenschap om haar sociale betrekkingen te ordenen. Hoewel de Staat niet de enige actor is die territoriale belangen kan hebben, is hij voor de geopolitiek wel de fundamentele actor, omdat hij als wetenschap is ontstaan om politieke doelstellingen in verband met geografie te verwezenlijken.

Op dit punt kunnen we een precieze definitie geven: geopolitiek is de wetenschap die de invloed van ruimtelijke determinanten op het leven en de doelstellingen van staten bestudeert. Het is een wetenschap omdat zij haar eigen studieobject heeft en methoden, variabelen en verifieerbare kennis gebruikt om dit te benaderen. In haar evolutie zijn, zoals in elke wetenschap, theorieën, scholen, paradigma’s en klassieke auteurs ontstaan.

Als wij echter willen bestuderen hoe de ruimtelijke omgeving de nationale doelstellingen beïnvloedt, moeten wij het nut van grondgebied voor een staat verklaren. Er zijn vier hoofdfuncties vastgesteld: (a) bescherming; (b) bron van grondstoffen; (c) mobiliteit van mensen; en (d) uitwisseling van goederen en ideeën. Wat het eerste punt betreft, is het logisch dat de mens een omgeving zoekt om zich te beschermen tegen andere mensen, guur weer of wilde dieren. Het zoeken naar veiligheid is complexer in het geval van georganiseerde gemeenschappen; zo werden steden gesticht in hoger gelegen gebieden of beschermd door een geografisch kenmerk, en werden moerassen en moeilijke gronden vermeden om de bevolking te vestigen. In het geval van de hoofdsteden was het vanzelfsprekend dat zij ver van de kusten werden gesitueerd om mogelijke aanvallen te voorkomen – hoofdsteden zijn gewoonlijk de politieke zwaartepunten van een Staat -, maar ook om de economische logica te vermijden die gewoonlijk in de havens heerst.

De voorziening met hulpbronnen vloeit voort uit de noodzaak om zich te voeden en om toegang te krijgen tot economisch of technisch nuttige elementen, zoals metalen, hout, koolwaterstoffen, enz. Naarmate het collectieve leven complexer wordt, wordt de kwestie van de hulpbronnen een sleutelelement in de positionele concurrentie tussen de verschillende internationale actoren, aangezien niet alleen staten profiteren van de voordelen die de hulpbronnen opleveren, maar ook ondernemingen in hun streven naar winst. Het kan gaan om een andere actor met geopolitieke belangen, zoals terroristische organisaties, subnationale staatsentiteiten, separatistische bewegingen, enz. Overal waar doelstellingen bestaan die verband houden met de ruimte en met het streven naar (politieke, economische of andere) macht, is er noodzakelijkerwijs sprake van geopolitiek.

Mobiliteit in de ruimte is voor vervoer en communicatie. Mensen hebben efficiënte routes nodig die punten in de kortst mogelijke tijd met elkaar verbinden, en deze routes moeten veilig zijn, hetgeen deze functie met het eerste punt verbindt. De handel gedijde op hulpbronnen die op stabiele wijze konden worden geëxploiteerd, veilig vervoerd en, eenmaal vervaardigd, over de hele wereld gedistribueerd. Een systeem als het kapitalisme had niet kunnen floreren zonder deze veronderstellingen, ongeacht de terughoudendheid van zakenlieden om zich met geopolitiek bezig te houden. Of moeten we eraan herinneren dat het Britse Rijk zijn hegemonie verwierf door een internationale orde te scheppen die gebaseerd was op de vrijheid van de zee? Mobiliteit houdt ook verband met het laatste punt, de uitwisseling van goederen en ideeën. Nieuwigheden, consumptiegoederen en politieke ideeën gebruiken territoriale routes om zich te verplaatsen. Zo zijn de havens, als plaats van aankomst uit het buitenland, van oudsher meer open voor vreemde culturen, evenals de meer conservatieve mediterrane steden. Zoals we kunnen zien, is de ruimte een drager voor de invloed van materiële factoren, maar ook van symbolische en culturele aspecten.

Wij kunnen nu een belangrijke verduidelijking aanbrengen: geopolitiek is niet hetzelfde als politieke geografie. De eerste dient om politieke doelstellingen te bereiken, en heeft dus een normatieve en dynamische taak. Bij het verwezenlijken van doelstellingen moeten oplossingen namelijk worden voorgeschreven binnen het kader van politieke actie, waarbij scenario’s veranderen en waarbij allianties, dreigingen en politieke doelstellingen zelf kunnen variëren. De politieke geografie daarentegen heeft een beschrijvende en statische taak, aangezien zij zich bezighoudt met meetbare gegevens over het grondgebied van een staat, zoals de beschrijving van zijn klimatologische aspecten: zij meet de omvang van een land en de reikwijdte van zijn grenzen, beschrijft de grondsoorten en de winden die op zijn grondgebied inwerken, enz. Geopolitiek situeert zich in de baan van de politieke wetenschappen en, meer bepaald, van de internationale betrekkingen; politieke geografie daarentegen wordt toegeschreven aan de geografie (3). De verwarring is verspreid door auteurs die de geopolitiek hebben gedemoniseerd door haar een “nazi-ideologie” te noemen en liever van politieke geografie hebben gesproken, waarbij zij een semantisch misbruik hebben begaan dat de betekenis van een andere discipline heeft geforceerd.

Van geopolitiek naar internationale betrekkingen

Zoals we hebben gezien, bestaat er een verband tussen geopolitiek en internationale betrekkingen, ook al kunnen we stellen dat geopolitiek als discipline eerder is. De eerste onderzoekers van wat internationale betrekkingen is gaan heten, maakten gebruik van de kennis van de geopolitiek en integreerden die met elementen uit de geschiedenis, het internationaal recht of de sociologie om de internationale politiek te verklaren. Na de Tweede Wereldoorlog en als gevolg van de confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, keerden de geleerden terug naar de concepten van de klassieke geopolitiek, zoals de invloedzone, de frictiezone, de spilzone, insluiting, de natuurlijke grens, enz. In de internationale betrekkingen waren de auteurs van het zogenaamde “realisme” de eersten om territoriale variabelen te integreren.

Als wij het echter over internationale politiek hebben (4), zal het belang van de geopolitiek worden bepaald door wat wij onder politiek verstaan. Het is één ding om in de wereld te geloven dat de belangrijkste actor van de sociale werkelijkheid de mens is als een wezen-atoom dat met anderen wedijvert om individueel voordeel. Het is iets anders om te begrijpen dat bepaalde politieke eenheden de mogelijkheid hebben om de geschiedenis te bepalen en dat deze eenheden handelen gemotiveerd door macht, opgevat als het middel dat vrijheid van handelen verleent bij het nastreven van doelstellingen. De eerste visie, die typerend is voor het liberalisme, zal de geopolitiek beschouwen als iets bijkomstigs, zelfs schadelijks, aangezien deze wetenschap dient om de macht van de Staat te vergroten, hetgeen de liberaal verderfelijk lijkt, aangezien hij de voorkeur geeft aan het maximaliseren van de individuele vrijheden. Anderzijds is geopolitiek voor een regering een nuttige wetenschap (of zou dat moeten zijn) om nationale doelstellingen te bereiken, en dit is hoe de auteurs van de realistische school het begrepen, die grondgebied opnamen in wat de “attributen van nationale macht” wordt genoemd. Laten we eens kijken wat dit betekent.

Een staat heeft attributen – materiële en immateriële kwaliteiten van een politieke eenheid – die een ruwe schatting van zijn potentieel mogelijk maken. Sommige van deze eigenschappen zijn min of meer meetbaar, zoals de omvang van de strijdkrachten, de omvang van de bevolking, de grootte van het grondgebied of de omvang van de economie; andere, zoals de kwaliteit van het politieke leiderschap, het niveau van de beroepsbeoefenaren, de nationale wil of de ontwikkeling van de wetenschap, zijn moeilijker te meten. Er zouden nog andere kenmerken kunnen worden genoemd, maar dit zijn de meest traditionele. Samen geven zij ons een beeld van de hoeveelheid macht die een staat bezit, en hoe meer macht hij heeft, hoe beter hij zou moeten presteren in de internationale politiek. Elk van deze attributen wordt behandeld door verschillende disciplines, en onder hen heeft de geopolitiek haar eigen taak, die erin bestaat zich bezig te houden met de versterking van de nationale ruimte teneinde de functies die het attribuut grondgebied voor een staat heeft, te maximaliseren. Met andere woorden, en om terug te komen op wat hierboven werd gezegd over de functies van de ruimte, houdt de geopolitiek zich in de eerste plaats bezig met de vraag hoe de geografie moet worden benut om de veiligheid te vergroten, de voorziening van hulpbronnen te verzekeren, en de mobiliteit via communicatieroutes te rationaliseren.

Een natie met een sterk en veilig grondgebied kan een belangrijke speler worden met de capaciteit om actief deel te nemen aan het internationale systeem. Zonder nationale macht is er geen vrijheid van handelen, en in dit geval wordt de verdediging van de soevereiniteit louter declamatorisch. Gezien de functies die de ruimte voor een Staat vervult, kunnen wij concluderen dat geopolitieke problemen rechtstreeks verband houden met nationale strategische doelstellingen en nauw verbonden zijn met het produktieprofiel van een land, alsmede met zijn nationale defensiebeleid. Daarom moet de geopolitiek multidisciplinaire kennis integreren, waarbij uiteraard de geografie, maar ook de economie en de sociologie, naast andere hulpwetenschappen, een rol spelen.

Argentinië

Argentinië staat voor vele territoriale uitdagingen, aangezien het over het achtste grootste grondgebied ter wereld beschikt, maar met een uiteengevallen nationale ruimte; zijn Patagonische regio is leeg, zijn bezittingen in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan zijn hem ontnomen, en zijn doel is zich op Antarctica te richten. Op dit punt is het legitiem om twee vragen te stellen: hebben de politieke leiders van ons land enige opleiding in geopolitiek? Ten tweede, hebben de partijen een akkoord bereikt over de geopolitieke doelstellingen van de natie? Wij zijn van mening dat er op deze twee punten een ernstig tekort bestaat, vooral wat de tweede vraag betreft.

Volgens ons is het niet zo dat de doelstellingen niet zijn bepaald of dat de strategieën ontbreken. Wij menen dat het probleem ligt in het feit dat Argentinië wel degelijk doelstellingen en strategieën heeft, maar dat deze het gevolg zijn van ideologische overdrachten die Argentinië een perifere rol toekennen in termen van produktieprofiel en zwak staan ten opzichte van de attributen van nationale macht. Onze politici hebben door anderen uitgewerkte scenario’s overgenomen en doen alsof het het beste is weinig macht te hebben en weinig aanspraken te maken, omdat wij dan een “serieus en voorspelbaar” land zouden worden, zonder ongemakkelijke aanspraken op de belangrijkste actoren van het internationale systeem. Voor autochtone beleidsmakers komt het erop neer “ons op intelligente wijze in te voegen in het globaliseringsproces”, een discours dat een “consensus” buitenlands beleid propageert dat systematisch elk conflict met andere actoren tracht te vermijden, vaak ten koste van de verdediging van onze eigen belangen; maar deze houding neemt het agonale karakter van de politieke praxis niet weg. Deze rol van “goede leerling” die wij op ons hebben genomen, is met bijzondere nadruk geconsolideerd na de Falkland-oorlog, en daarom zijn wij van mening dat de kwestie van de Zuidatlantische Oceaan verder gaat dan geopolitiek : de Falkland-zaak moet een symbool worden van onze nationale heropleving.

Anderzijds moeten wij deze mentale kolonisatie overwinnen, die onze afhankelijkheid legitimeert door een “pedagogie van de zwakheid”, die ons doet geloven dat het deugdzaam is weinig macht te hebben en de machtigen niet tegen zich in het harnas te jagen, net zoals het deugdzaam is altijd en onder alle omstandigheden pacifisme, “wereldwijde” solidariteit en humanitarisme te beoefenen. Laten we eens kijken naar enkele praktische gevolgen van deze mentaliteit: we hebben geen actief defensiebeleid, omdat Groot-Brittannië invloed heeft op de financiële markten waar onze leiders gewend zijn om geld te bedelen; we consolideren de geopolitieke eenheid van Zuid-Amerika niet, omdat dat de “achtertuin” van de Verenigde Staten zou zijn; we produceren geen voedsel om gezond te eten, omdat dat de zaken van de transnationals die ons vergiftigen met hun GMO’s en kunstmest… en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Om deze situatie te keren, moeten wij onze logica veranderen: wij moeten begrijpen dat wij niet in een wereld van lammetjes leven, maar in een wereld waarin de machtigste actoren zich als wolven gedragen, omdat zij hun hegemoniale positie willen handhaven. Dit is altijd het geval geweest, maar door onze bijzondere geografische ligging, ver van de traditionele conflicthaarden, is de mythe van Argentinië als een “eiland van vrede” diep geworteld geraakt in de collectieve verbeelding van onze landgenoten. Deze mythe kan echter niet langer worden volgehouden, en het is een ernstige vergissing te doen alsof zij bestaat, vooral in scenario’s die steeds meer geïntegreerd en complex worden. Wij moeten een nationale macht opbouwen, het grondgebied versterken en de economie moderniseren door voorrang te geven aan kennis en geavanceerde technologieën; wij moeten onze natuurlijke hulpbronnen beschermen door een landproject uit te werken dat de zorg voor het milieu bevordert, en waar ruimten van coëxistentie een gezonde psychofysieke vitaliteit mogelijk maken. Maar bovenal zullen wij het hoofd moeten bieden aan de potentiële conflicten die noodzakelijkerwijs zullen voortvloeien uit deze koerswijziging, waarvoor politieke wijsheid strategieën zal moeten aanreiken die ons in staat zullen stellen deze conflicten het hoofd te bieden. Als we echt een onafhankelijke natie willen consolideren, zijn dit de uitdagingen en risico’s die we moeten aangaan.

Vertaling: OvM

Oorspronkelijke tekst: Ex: https://nomos.com.ar/2021/06/03/que-es-la-geopolitica-su-objeto-de-estudio-y-por-que-deberia-importarnos/   

Voetnoten:

1 Zie Pierre Gallois, Los caminos del poder, Ediciones Ejército, Madrid, 1992, in het bijzonder de hoofdstukken II, IV en X.

2 Deze vier factoren, en de manier waarop zij mensen beïnvloeden, werden bestudeerd door de psycholoog Willy Hellpach, in zijn boek Geopsique uit 1911, dat een zekere invloed had onder Duitse geopolitici. Zie Willy Hellpach, Geopsyche. El alma humana bajo el influjo de tiempo y clima, suelo y paisaje, Espasa Calpe S. A., Madrid, 1940.

3 Zie Jorge Atencio, Qué es la geopolítica, Pleamar, Buenos Aires, 1982, 4e druk, blz. 41-52. Atencio’s boek is een klassieker in het Argentijnse geopolitieke denken. Zoals de lezer kan zien, parafraseren wij zijn titel voor dit artikel.

4 Een recente (maar pre-pandemische) kijk op geopolitieke trends is te vinden in Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography. Hoe kaarten het lot van landen bepalen, RBA, Barcelona, 2015.Categorieën:Geopolitiek

Tags: ,