De antropologisch-biologische basis van beschavingen

Guillaume Faye, uittreksels uit La Colonisation de l’Europe

Deze tekst van Guillaume Faye, Frans nieuwrechts denker, maakt komaf met de waanideeën van zuiver ras en smeltkroes.

In zijn fundamentele boek Des dieux et des empereurs (Éditions des Écrivains) tracht André Lama aan te tonen dat het Romeinse Rijk van binnenuit werd ondermijnd door een wijziging van zijn etnisch substraat. Met name door de emancipaties en de versoepeling van de naturalisatieregels, maar ook door de demografische verzwakking van de Romeinen van afkomst, werd de Romeinse bevolking van oorsprong Afrikaans en georiënteerd tot aan de top van de Staat. Dit droeg bij tot de val van de oorspronkelijke beschaving, evenzeer als de invasies en het christendom. Gelukkig, zou men kunnen zeggen, was er de “Germaanse etnische reserve” om te compenseren en een halt toe te roepen aan wat een definitieve etnisch-culturele metamorfose van het huidige West-Europese schiereiland had kunnen zijn. Vandaag de dag beschikken wij in Europa helaas niet meer over een demografisch voldoende vruchtbare reserve aan etnische compensaties. Reeds in de jaren zeventig vestigden Pierre Chaunu en Georges Suffert in La Peste blanche (Gallimard), een boek dat vandaag onuitgeefbaar zou zijn omdat het zo politiek incorrect overkomt, de aandacht op de demografische uitputting van het blanke ras in Europa zelf. Het is interessant op te merken dat de algemene daling van de vruchtbaarheid van autochtone Europeanen in de jaren zestig is begonnen, precies op het moment dat de migratie van niet-Europese bevolkingsgroepen op gang kwam.

André Lama schrijft, de geleidelijke verzwakking van de oorspronkelijke Romeinse kern betreurend: “Hoe meer de oude republiek zich uitbreidde, des te zwakker werd het Romeinse Rome, dat zich openstelde voor te veel verzwakkende invloeden en te veel desintegrerende elementen tot de waardigheid van de Romeinse burgers verhief.

De Romeinse keizerlijke macht werd absolutistisch omdat zij gebaseerd was op een multiraciale samenleving zonder wortels. Dit is wat er vandaag gebeurt, een beetje anders.

Wanneer er geen volk meer is, in de zin van een minimum aan etnische homogeniteit, brokkelt het authentieke democratische regime af. Een zachte of harde tirannie heeft de neiging zich op te dringen, als compensatie voor de anarchie die het gevolg is van het naast elkaar bestaan van onverzoenlijke etnische groepen.

Voor André Lama zijn vermenging, migraties, verschillen in geboortecijfers, door het uitlokken van een etnische wijziging, de oorzaken van de grote politieke veranderingen die in de geschiedenis zijn waargenomen. Voor hem “zijn er niet altijd veroveringen en invasies nodig om een volk te veranderen”. Door interne demografische verschillen kan men getuige zijn van “het ontstaan van een nieuwe natie die geruisloos de oude vervangt zonder buitenlandse oorlog of invasie. Etnische variaties in het verleden van volkeren maken het, wanneer zij in aanmerking worden genomen, mogelijk hun onderlinge betrekkingen en de wisselvalligheden van hun geschiedenis beter te begrijpen.

De auteur trekt een parallel tussen het einde van het Romeinse Rijk en onze situatie: “Ook etnisch-culturele vermenging heeft haar aandeel […] in het verval en de verdwijning van beschavingen. Wanneer het specifieke menselijke element, de hoeksteen van het systeem, faalt, zinkt het hele systeem. …] Perioden van rust verbergen verschijnselen die zich soepel ontwikkelen en die, onder invloed van detonerende gebeurtenissen, op een gegeven moment openbarsten en de innerlijke tegenstrijdigheden onthullen die zich eerder hadden opgehoopt, als een abces waarvan het bestaan eerder voor de waarnemer verborgen werd gehouden. Zo was het spel van etnische invloeden binnen de Romeinse staat. “

En dat is ook het spel van degenen die wij op dit moment verwezenlijkt zien worden. Voor de auteur zal, wanneer het centrale volk een numerieke drempel van cruciaal verval bereikt, de beschaving die het heeft gesticht omvallen en verdwijnen, door “verdunning van de etnische en culturele eigenheid van het stichtende volk”. Rome verdween omdat het, als gevolg van deze etnische vermenging, “cultussen en gebruiken verwelkomde die in totaal contrast stonden met de oorspronkelijke Romeinse mentaliteit”. Voor André Lama hebben de oorspronkelijke Italo-Romeinen “een dynamiek geschapen waarvan de beheersing hen ontglipte en die onvermijdelijk het gevolg was van een etnische verhouding die steeds ongunstiger voor hen werd”. Hij merkt op, wat doet denken aan de huidige tijd: “Het groeiende kosmopolitisme is gepaard gegaan met een afname van burgerzin […] De Italianen zijn verdronken in deze massa van verslagen mensen, militair verpletterd door Rome, maar daar gebracht door de overwinnaars zelf en, op het plein, transformeren hun nederlaag in een overwinning. “

Pierre Lance, geciteerd door André Lama, stelt terecht: “Het Rijk van Rome is het meest volmaakte bewijs van het feit dat de gedwongen verovering van anderen leidt tot het vloeibaar worden van het zelf en het verlies van de eigen identiteit.

De stellingen van André Lama lijken mij om drie redenen interessant.

– In de eerste plaats is de huidige kolonisatie van Europa de tegenreactie, het boemerangeffect van het Europese kolonialisme van verovering en overheersing van de 19e eeuw. De eens gekoloniseerde Afro-Aziatische volkeren rekenen af met hun kolonisator. Het Romeinse Rijk is geenszins een “model” en bij hun pogingen het te imiteren ondergingen zowel het Franse als het Britse Rijk hetzelfde lot als het Romeinse Rijk: de ondergang van het moederland zelf in kosmopolitisme en etnische chaos. Het imperiale model is alleen levensvatbaar tussen biologisch en cultureel verwante populaties. Daarom ben ik in mijn twee vorige werken, L’Archéofuturisme en Nouveau discours à la nation européenne voorstander van het imperiale en federale model, maar ik ben voorzichtig om het Eurosiberië te noemen, daarmee een toekomstig doel aanduidend van hergroepering van West-Europa, Centraal-Europa en Rusland, dat wil zeggen Indo-Europese volkeren. Het model van het Romeinse Rijk, dat, geïnspireerd door de kosmopolitische Alexander, Napoleon, maar ook, niet te vergeten, Stalin in verleiding bracht, is aan de basis aangetast door zijn streven naar multi-etnische expansie. Het imperiale idee dat verdedigd moet worden is dat van de organiserende kracht van een vitale ruimte die gebaseerd is op de biologische basis van verwante volkeren, maar zich onthoudt van elk imperialisme, van elke wil om de vitale ruimtes van andere volkeren te veroveren en te overheersen, alsook van elke poging om hen te assimileren.

– De tweede les is deze: wat is de infrastructuur van beschavingen? Is diecultureel of economisch? Dit was het grote debat dat Nieuw Rechts in beroering bracht toen het zichzelf “Gramscist” noemde.

Wat leert het gezond verstand ons, met de geschiedenis als toetssteen. Een beschaving is een geheel van vormen, kennis, technieken, gewoonten, levenswijzen, verworven kennis, die gebaseerd zijn op een cultuur. Marxisten en liberalen zeggen: de toestand van zo’n beschaving berust niet op de oorspronkelijke cultuur, maar op het toeval van de productieverhoudingen en de stand van de techniek. Kortom, liberalen en marxisten denken dat een beschaving het product is van de grillen van de economische infrastructuur en de productieverhoudingen; en cultuur is slechts de bovenbouw, de afgeleide uitdrukking.

Omgekeerd steunde Nieuw Rechts in het begin van de jaren tachtig het idee van een “rechts Gramscisme” en draaiden wij de termen van het probleem om door te zeggen dat beschaving, mores, de stand van de techniek en politieke vormen het product zijn van een cultureel fundament, en dus van mentaliteiten. Met andere woorden, beschaving is het gevolg van cultuur, niet andersom. Vandaag de dag lijkt deze anti-materialistische houding mij echter zeer ontoereikend. Want wij hadden nog geen antwoord gegeven op de vraag: maar wie of wat bepaalt de cultuur? Het is de biologische samenstelling van volkeren, hun aangeboren kwaliteiten en gebreken, hun antropologisch atavisme, dat hun culturen sticht, die op hun beurt beschavingen voortbrengen. Met andere woorden, de diepe infrastructuur van beschavingen is noch economisch, noch cultureel, zij is biologisch.

Zoals Leopold Senghor in 1970 tijdens een symposium aan de Sorbonne over de Afrikaanse identiteit zei: “Het zijn de antropologische bijzonderheden van de Neger-Afrikaan en de Albo-Europeaan, in de ruimste zin opgevat, die de onherleidbare Afrikaanse en Europese identiteiten hebben opgebouwd”. Nelson Mandela, die nauwelijks van racisme kan worden beschuldigd, verklaarde in 1996 in een toespraak voor de Zuid-Afrikaanse Nationale Vergadering: “De wederopbouw van dit land is misschien een onoverkomelijke uitdaging. Want we zijn niet hetzelfde. Onze verschillende rassen brengen verschillende denkwijzen voort. Moge God schenken dat we met elkaar kunnen opschieten.” Het is niet zeker, gezien de recente ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse republiek, dat God zal worden gehoord.

– Wanneer wij spreken over de biologische en etnische infrastructuur van beschavingen, is het duidelijk dat wij het niet hebben over de mythe van de “raszuiverheid”. André Lama stelt terecht: “Als wij ‘volk’ zeggen, bedoelen wij etnische groepen die min of meer gemengd zijn. Spreken van een “zuiver ras” is even utopisch als belachelijk. De Romeinen, zelfs de oudsten, waren reeds een etnisch conglomeraat, het resultaat van een alchemie waarvan de eerste bestanddelen het karakter oriënteerden. We zullen zien dat de latere componenten het anders zullen oriënteren. “Verderop zegt hij: “Elke mythe van een pseudo ‘raszuiverheid’ moet hier worden afgedaan. Er is niet meer Romeins ras dan zuiver ras… Anderzijds is het wel degelijk een echte etnische alchemie die geleid heeft tot de fundamentele trekken van het Romeinse karakter en de Romeinse mentaliteit.

Het belangrijke concept hier is etnische alchemie. Wat betekent dit? Europa is zeker de vrucht van kruisingen. Maar van de kruising van nabije volkeren, verschillend zeker, maar neven, verwant, profiterend van een zekere antropologische nabijheid. Tegenover het reductionistische idee van het “zuivere ras” moeten wij het idee van het wereldras stellen. Dit was het idee van Senghor, met zijn concepten van “albo-Europeaan” en “neger-Afrikaan”.

Het is het begrip van etnisch-biologische verwantschap in de ruimste zin dat uit dit alles moet worden behouden, in tegenstelling tot het reductionisme van het “zuivere ras” of dat van het kosmopolitisme en de universele miscegenatie, die grondig in strijd zijn met het humanisme. Het ontkennen van de etnische en biologische dimensie van de mens is het ontkennen van zijn mens-zijn zelf.

Vertaling: rvCategorieën:Identiteit

Tags: ,

1 reply

Trackbacks

  1. Guillaume Faye: Die biologische Basis der Kulturen - Klaus Kunze