Regionalisme in Centraal-Azië zet rem op conflicten

Vincenzo D’Esposito (2021)

Het recente conflict tussen Tadzjikistan en Kirgizstan betekende, ondanks de korte duur ervan, een belangrijke breuk in de Centraalaziatische geschiedenis. Sinds 1991 is er nooit een echt gewapend conflict geweest tussen twee staten in de regio. Zelfs niet tijdens de Tadzjiekse burgeroorlog. De kwestie van de Isfara-rivier is daarom een waarschuwing voor de twee staten die het meeste belang hebben bij de ontwikkeling van het regionalisme in Centraal-Azië, namelijk Oezbekistan en Kazachstan. Er is ook een grote afwezige, die aan de zijlijn is blijven staan, hoewel het over alle middelen beschikt om het conflict onmiddellijk te beëindigen: Rusland.

Een betwiste regio

Sinds de onafhankelijkheid van de vijf republieken, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgizstan, Oezbekistan en Turkmenistan, hebben zij ernstige moeilijkheden ondervonden bij het ontwikkelen van vriendschappelijke interstatelijke betrekkingen. De jaren van de Sovjet-Unie hebben een veelheid van onopgeloste situaties achtergelaten die de geopolitiek van Centraal-Azië decennia lang hebben bepaald. Enerzijds was er een algemene neiging om andere staten af te sluiten, zoals in Turkmenistan en Oezbekistan, terwijl anderzijds werd getracht een grotere stabiliteit te bereiken door de steun van actoren buiten de regio. Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizstan hebben positief gereageerd op de wens van Rusland en China om zich te positioneren als pijlers van regionale veiligheid.

Dit heeft geleid tot de oprichting van talrijke structuren om een grotere integratie in Eurazië na te streven, zowel op economisch gebied als op het gebied van de veiligheid. De Euraziatische Economische Unie, de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie en de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid zijn slechts enkele van de organisaties die zijn opgericht om een grotere integratie te bewerkstelligen. In dit verband heeft China zich vooral geconcentreerd op samenwerking op economisch en handelsgebied, terwijl Rusland zich vooral heeft beziggehouden met veiligheid en regionale stabiliteit. In de loop der jaren zijn echter enkele kritische elementen van dit systeem naar voren gekomen.

De opkomende regionale orde weerspiegelde een zuiver heterodirectionele aanpak, d.w.z. besloten in Moskou en Peking zonder voldoende rekening te houden met de bijzonderheden en behoeften van de staten van de Centraal-Aziatische regio. De belangstelling voor Centraal-Azië zelf was nodig als tegenwicht tegen Russische en Chinese initiatieven in Eurazië. Het praktische bewijs wordt bijvoorbeeld geleverd door het feit dat de Shanghai Samenwerkingsorganisatie er niet in is geslaagd een volwaardig geo-economisch project te worden, zoals China had gewild. De onvoorwaardelijke weigering van Rusland, gekoppeld aan eenvoudige machtsberekeningen en het verlies van invloed op de regionale economieën, leidde tot de ontwikkeling van de Zijderoutes als een alternatieve, onbemiddelde benadering van grotere economische interconnectie tussen de Chinese draak en de Centraalaziatische republieken.

Ontwikkelingen in Centraal-Azië in de afgelopen jaren

In dit samenwerkingsmodel, dat tot enkele jaren geleden de overhand had, waren er twee actoren die zich in de marge van het regionale toneel bevonden : Oezbekistan van Islam Karimov en Turkmenistan met zijn politiek van permanente neutraliteit. Opgesloten binnen hun eigen grenzen, jaloers op hun onafhankelijkheid en gekant tegen elke invloed van buitenaf, was het jarenlang moeilijk om een dialoog met deze twee staten tot stand te brengen.

Vooral het Oezbekistan van Karimov heeft alles in het werk gesteld om een autonome geopolitieke entiteit te zijn. Zich bewust van de invloed die de geopolitiek heeft uitgeoefend op zijn eigen land, gelegen in het midden van Centraal-Azië, vruchtbaar en bevolkt, heeft Karimov door zijn beleid het ontstaan van een echt regionaal blok verhinderd. Deze keuze werd voornamelijk gemaakt omdat Tasjkent vreesde dat een opening naar zijn buurlanden, in een reflex, ook een opening naar Moskou zou hebben betekend. Dit zou voor de staat een verlies aan autonomie hebben betekend.

Met de verkiezing van Shavkat Mirziyoyev in 2016 tot hoofd van het land is in Tasjkent echter een nieuw seizoen begonnen. De democratische overgang onder leiding van de nieuwe president heeft het land ingrijpend hervormd en het opengesteld voor de buitenwereld. Zij heeft haar met name opengesteld voor de andere landen van Centraal-Azië, waarmee zij een reeks contacten heeft aangeknoopt om alle nog hangende kwesties van het Karimov-tijdperk op te lossen. In dit klimaat van ontspanning heeft ook Turkmenistan, zij het ten dele, zich bij deze beweging aangesloten door zich schuchter op te stellen in de richting van een grotere betrokkenheid bij de regionale dynamiek.

Oezbekistan streeft naar de vorming van een regionaal blok dat zich op het internationale toneel kan profileren als een onafhankelijke speler, die intern consistent is met het beleid van de verschillende Centraalaziatische staten. In dit verband heeft Tasjkent steun gevonden in Kazachstan, eerst van de energieke president Nazarbajev en vervolgens van de nieuwe president Takajev. De synergie tussen Kazachstan en Oezbekistan, die de twee grootste regionale economieën steeds dichter bij elkaar brengt en een complementaire relatie tussen hen tot stand brengt, brengt Centraal-Azië dichter bij een grotere integratie.

Moskou

Dit proces veronderstelt een intern streven naar versterking van de Centraalaziatische staten en een vermindering van de invloeden van buitenaf. Wat de interne consolidatie betreft, is tot dusver alleen Kirgizstan endemisch instabiel, voornamelijk als gevolg van de corruptie van de elite die aan de macht is. De andere vier staten daarentegen bevinden zich in een stabiele situatie die hen in staat stelt buitenlandse investeringen aan te trekken om hun economieën te versterken.

China, de Europese Unie, Turkije en de Verenigde Staten zijn de regio binnengedrongen om te investeren en te voorkomen dat Rusland de controle behoudt over de rijke voorraden in de Kaspische Zee. In het geval van China en Turkije is er ook een bijkomend element, namelijk de poging om hun respectieve invloedssferen uit te breiden op een grondgebied dat zij door de eeuwen heen als hun eigen achtertuin hebben beschouwd en dat pas sinds de 19e eeuw in de Russische baan is gekomen.

Tot op heden hebben het multivectorbeleid van Kazachstan en het beleid van strategische autonomie van Oezbekistan ertoe geleid dat deze twee staten, de onbetwiste leiders van de regio, hebben getracht een dialoog aan te gaan met alle actoren die het meest geïnteresseerd zijn in Centraal-Azië zonder zich al te zeer aan hen bloot te stellen. Binnen de regio laten zij zich echter gelden als de scheidsrechters van de belangrijkste conflicten, zoals vorige maand het geval was bij de confrontatie tussen Tadzjikistan en Kirgizstan. Tasjkent heeft een leidende rol gespeeld bij de bemiddeling tussen de partijen, hoewel er ook contacten zijn gelegd door Nursultan en Asgabat.

De omvang van de Russische troepen moet worden herbekeken. Hoewel Moskou over aanzienlijke strijdkrachten in Centraal-Azië beschikt en de belangrijkste garant blijft voor de veiligheid van deze staten, is er een tendens om de afhankelijkheid van één externe actor te verminderen door contacten met andere regionale mogendheden. De betrekkelijke passiviteit van de Russen tijdens het recente conflict over de Isfara-rivier is hiervan een verder bewijs, hoewel de 201e Divisie in Tadzjikistan was gestationeerd en Moskou de macht had om de stroom aan financiële transfers van Kirgizische en Tadzjiekse migranten te blokkeren ten einde druk uit te oefenen op beide regeringen. Voorstellen tot bemiddeling kwamen uit Moskou, maar het Kremlin vermeed zorgvuldig om actief bij de zaak betrokken te raken.

Staten die op eigen benen willen staan

De snelheid waarmee stappen werden ondernomen om een einde te maken aan het conflict toont aan hoezeer de vijf Centraalaziatische landen het klimaat van ontspanning dat tussen hen is geschapen, op prijs stellen. Deze situatie is bevorderlijk voor meer investeringen en nieuwe kansen voor de heropleving van een regio die zichzelf ziet als een schakel tussen China en Europa, en die tegelijkertijd belangstelling heeft voor de Indische Oceaan.

De diversificatie van de betrekkingen met alle grote mogendheden stelt Centraal-Azië in staat om enerzijds een multisectoraal beleid te voeren en een dialoog met verschillende partijen aan te gaan, en anderzijds zijn strategische autonomie te behouden en in zekere zin te herwinnen. De al te grote afhankelijkheid van Rusland op het gebied van veiligheid en energie wordt langzaam afgebouwd, terwijl Turkije steun verleent om een al te oriëntalistische en pro-Chinese tendens in de vijf republieken te voorkomen.

Al deze beleidsmaatregelen zijn functioneel en komen de verwezenlijking van een echt regionalisme ten goede, dat alleen kan bestaan als de Centraalaziatische staten beslissen over hun doelstellingen en programmatische lijnen. Moskou niet, Peking niet, niemand anders.

Vertaler: rv

Oorspronkelijke tekst: http://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/asia-c…

en Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , ,