Ideologisch globalisme De vijand van onze democratische zelfbeschikking

Klaus Kunze (2021)

De nieuwe ideologie

Linksen en kapitalisten worden beschouwd als vijanden. Voor oud-linksen en old-school kapitalisten klopte dat ooit ook wel. Nieuwe linkse politici schurken nu aan tegen het multinationale financiële kapitaal.

“De globalistische ideologie is een synthese van neoliberale, postmoderne en neomarxistische ideologische elementen. Deze ideologie, die nog in de kinderschoenen staat, streeft ernaar alle aspecten van het leven vorm te geven volgens economische beginselen. Tegelijkertijd roept het op tot de opheffing van grenzen en banden, die worden gezien als beperkingen van een vrijheid die in de eerste plaats in economische termen wordt opgevat en daarom wordt verworpen”. (Renovatio 13.5.2021, Klaus Schwab over het probleem van het globalisme)

Het neoliberale element

Het neoliberale element van de nieuwe globalistische ideologie bestaat in de alleenheerschappij van een financieel kapitalisme. Het eist dat alle conflicten uitsluitend met geldmacht worden beslist. Vijanden worden niet langer bestreden; ze worden gekocht. Dit extremisme van het liberalisme bereikt de grenzen van zijn macht waar het op staatsgrenzen stuit.

“De staat is de politieke organisatie van een volk. Zij bezit de “opperste en onweerstaanbare macht over de inwoners van een bepaald gebied”. De eenheid van staatsvolk, staatsgebied en staatsmacht wordt onder het teken van de globalisering sluipenderwijs uitgehold.” (Richard Stöss, Globalisierung und rechtsextreme Einstellungen, in Politischer Extremismus in der Ära der Globalisierung, Ein Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz, 20.6.2002, Uitg. BFV, P.27

Volkeren met etnische grenzen, soevereine natiestaten en, niet in de laatste plaats, democratieën behouden genoeg van hun eigen macht om de globalisten op hun grondgebied wettelijke grenzen op te leggen. De democratische zelfbeschikking van hun burgers omvat de macht om zich te weren tegen “gemeenschapsnormen” van de internetgiganten, gestandaardiseerde bananenlengtes of “rechtvaardigheidsnormen” van de VN bij de verdeling van middelen. Daarom zijn natiestaten het voorwerp bij uitstek van haat en aanval van de neoliberale ideologie van het financieel kapitalisme.

Het neo-marxistische element

Het diepste kenmerk van alle linkse ideologieën is de eis van wezenlijke en materiële gelijkheid van alle mensen. Materieel gelijk, in het linkse ideaal, is wanneer iedereen evenveel heeft. Linkse mensen geloven dat dit rechtvaardig is. Zij verwerpen meritocratie en eisen strikte verdelende rechtvaardigheid.

Nieuw links heeft afscheid genomen van het klassieke marxisme met zijn vermeende historische wetten en de leidende rol van de arbeidersklasse. Wachten op haar revolutie leek haar als wachten op de Messias. Het is ontmoedigend als de verlosser gewoon niet komt.

Om een homogene maatschappij van gelijken op te leggen, draait al haar propaganda om vermeende leemten in rechtvaardigheid en achterstelling. Zij die door hun eigen doelmatigheid of de prestaties van hun ouders en voorvaderen een zeker leven leiden, misschien een opleiding hebben genoten of gespaard hebben voor een huisje met een voortuintje, op vakantie gaan of een mooie auto hebben, worden vol sociale afgunst neergesabeld. Linkse propaganda probeert hem een schuldgevoel aan te praten, zodat hij zijn bezittingen vrijwillig in het zwarte gat van de sociale herverdeling laat wegzuigen.

Neo-Marxisten beloven zichzelf veel van sociale minderheden. Men vertrouwt erop dat zij de meerderheidsmaatschappij zullen destabiliseren, haar geloof in zichzelf en haar manier van leven zullen aantasten, en haar zullen uitputten tot het punt van vijandige overname door links. Het doelwit van de aanval zijn in de eerste plaats de culturele zekerheden van de meerderheid, haar instellingen en, als borg daarvoor, haar staat. De oude marxisten wilden de staat nog steeds voor zichzelf gebruiken tot zijn uiteindelijke “dood”. Neo-marxisten ontmoeten de liberale extremisten in hun vijandigheid tegen de staat.

Het postmoderne element

Het postmoderne element van het nieuwe type van globalistische ideologie is het gebruik van radicaal constructivisme. Deze filosofie vormt een offensief wapen tegen bestaande staten, naties, volkeren, families en hun instellingen. Zij beweert dat al deze instellingen “niets anders” zijn dan mentale en sociale constructies, en nog misvormd ook.

Deconstructionisme is de sloopkogel voor alles wat andere mensen liefhebben en nodig hebben: Familie? louter willekeurige constructie, toevluchtsoord van mannelijke dominantie! – Man en vrouw? louter constructies die ons door de maatschappij zijn opgelegd, hoewel iedereen gelijk is! – De mensen? De vooroorlogse notie van oorlogszuchtige fascisten! – Staat? Prefascistische moloch voor de onderdrukking van progressieve mensen!

Het deconstructivisme verpulvert alle sociale cohesie door mensen het geloof en de zekerheid te ontnemen dat iets gemeenschappelijks nuttig is en de moeite waard om te verdedigen.

De tertium comparationis

De tegen de staat gerichte woede van deze ideologieën bundelt schijnbaar tegengestelde stromingen tot een nieuwe globalistische ideologie waarvan de contouren en de begunstigden zich duidelijk aftekenen. Iedereen die met een scherp oog door de wereld wandelt, kan reeds zien wie geld vergaart en macht uitoefent achter de mooie nevelen van de propaganda.

Iedereen die ooit op Twitter of Facebook is geblokkeerd, zoals Donald Trump of op 15 mei 2015 Hans-Georg Maaßen, krijgt met deze macht te maken. Het is geen toeval dat de ideologie die door het mondiale financiële kapitaal wordt afgedwongen via “gemeenschapsnormen” en ideologische censuur volledig samenvalt met de grondslagen en doelstellingen van de neo-marxistische en postmoderne ideologie. Hier, wat bij elkaar hoort groeit bij elkaar.

Opgehitste jonge demonstranten in onze staten spelen onvrijwillig de rol van de nuttige idioten van het mondiale financiële kapitaal. Zij denken serieus dat zij vrijheid en rechtvaardigheid afdwingen wanneer zij de barricaden opgaan tegen onze staat, onze instellingen en dus ook onze vrije democratische basisorde. Welvarende verwaarloosde kinderen uit de hogere middenklasse worden omringd door instellingen die hen alle vrijheid en voorziening garanderen: hun familie, hun natie, onze staat.

Zij willen deze wikkels als eierschalen breken en denken dat zij dan vrijer zullen zijn. Maar de omhulsels die hen omhullen beschermen hen tegen onvrijheid en tegen machten waaraan zij genadeloos ten prooi zullen vallen.

“Het verdwijnen van grenzen betekent ook het naar elkaar toegroeien van voorheen gescheiden samenlevingen. Culturele eigenaardigheden kunnen verloren gaan, internationale tendensen kunnen nationale culturen beïnvloeden of zelfs vorm geven. Globalisering “heeft de neiging om mensen dakloos te maken” en zorgt overal voor “sociale en culturele onzekerheid door het verzwakken van de bindende krachten van natiestaten en het devalueren van natiestaatsrelaties.”[1] (Richar Stöss, Globalisierung und rechtsextreme Einstellungen, p. 28.

Onder de wetten van een wereldmarkt worden de goederen van alle naties omgevormd tot koopwaar. Het lot van het tropisch regenwoud, bijvoorbeeld, hangt alleen af van de marktwaarde ervan. Uiteindelijk worden de mensen zelf in ruilbare handelswaar veranderd.

Voor het financieel kapitalisme wordt alles handelswaar – uiteindelijk zelfs de mens.

De “neoliberale eis om de mens in zijn geheel tot handelswaar te maken en hem te vormen in de vorm van de markt, en aldus als het ware een nieuwe mens te scheppen, komt neer op een totalitaire eis.”[2] Zij neigt naar de totale overheersing van de massa’s mensen in een wereldmaatschappij die zich voorstelt als één wereld door middel van economische afhankelijkheden. Individuele superrijken kunnen hun metastasen van de globalistische ideologie opzetten met “instituten” en invloedrijke lobby’s in staatshoofdsteden, als de nationale regeringen hen niet voor de deur zetten, zoals in Hongarije, of hen niet eens binnenlaten, zoals in China.

Hun belangstelling gaat uit naar de wereldwijde beschikbaarheid van menselijke, natuurlijke en economische hulpbronnen, zonder dat staatsgrenzen in het gedrang komen. Daarom maakt het deel uit van de strategie van het globalisme om het begrip “staat” wereldwijd in diskrediet te brengen.

Een democratische wilsvorming is alleen mogelijk binnen een (nationaal) staatskader.

“Een mondiale burgermaatschappij zonder grenzen van zogenaamd autonome individuen is misschien wel verenigbaar met het model van een door de markt gestuurde, door en door gekapitaliseerde wereldeconomie, maar niet met het idee van democratie, dat een minimum aan gemeenschappelijkheid veronderstelt, ook met betrekking tot culturele referentiepunten, solidariteit en sociale homogeniteit.”[3] Peter Brand, Folkelighed, Volkstum und das Völkische – ein Übersetzungsproblem? iIn Wir Selbst 28.8.2020

Vijand van onze zelfbeschikking

Het is tijd om de vijand van onze vrijheid en zelfbeschikking in concrete duidelijkheid te herkennen en onder ogen te zien.

“In augustus 2020 schreef de katholieke publicist Rod Dreher in de American Conservative: “Veel conservatieven opereren nog steeds in een sterk verouderd denkpatroon dat Big Business beschouwt als fundamenteel conservatief. Het idee, een Randiaans idee, is dat het bedrijfsleven de antagonist is van de overheid. En dus kozen de conservatieven lange tijd de kant van het bedrijfsleven. Maar weet je wat? Big business staat nu aan de andere kant. Het is waarschijnlijk een grotere bedreiging voor conservatieve waarden dan de overheid.”[4] David Engels, Junge Freiheit 6 december 2020.

Het heeft zich de juiste ideologische elementen van zijn linkse tegenstanders toegeëigend, ze in zijn voordeel omgedraaid, en ze opgenomen in zijn eigen globalisme. Dit financiële globalisme sluit naadloos aan bij kosmopolitische en humanitaire ideologieën, zoals Arnold Gehlen al nadrukkelijk had opgemerkt.

De econoom Klaus Schwab is oprichter en directeur van het Wereld Economisch Forum. Hij onderscheidt de feitelijke verwevenheid van economieën en hun globalisering van de ideologie van het globalisme:

“Ik denk […] dat je een onderscheid moet maken tussen globalisering en globalisme. Globalisering is een feit, wij zijn wereldwijd met elkaar verbonden, niet alleen via productieketens en de handel in goederen. Dit zal zich verdiepen omdat in een digitale wereld grenzen vervagen. Globalisme daarentegen is de opvatting, een ideologie bijna, dat alles wat gebeurt onderworpen moet zijn aan de wet van de vrije markt. Zonder buffermaatregelen leidt dit ertoe dat globalisering defensieve reacties uitlokt.” Renovatio 13.5.2021, Klaus Schwab over het probleem van het globalisme.

In deze nuchtere observaties blijkt het globalisme een ideologie te zijn die de neiging heeft alles aan zichzelf te onderwerpen. Haar totale machtsovername moet slechts worden “gebufferd” door filantropische “maatregelen”. Reeds in de late oudheid was kosmopolitisme nauw verbonden met egalitaire en proto-communistische ideeën, zoals die inherent waren aan het vroege christendom. De kerk liet ze pas vallen toen ze rijk was geworden.

“Net zoals in de Middeleeuwen belangen- en veroveringspolitiek werden bedreven in naam van God, worden zij vandaag bedreven in naam van internationalisme, kosmopolitisme en humanitarisme. Zij zijn de heilige drie-eenheid van onze tijd”[5] Maar reeds verschillende malen in de geschiedenis was er deze verandering: van het naast elkaar bestaan van heterogene volkeren en culturen naar een imperiaal groot rijk, dat dit verschil moest nivelleren om stabiel te blijven. Wie er niet in slaagt aan een onderworpen volk uit te leggen dat hun stamgod een duivel is, zal niet blijvend regeren.

Hoe groter de stroom van mensen, goederen en informatie binnen een groot rijk, hoe meer mensen zullen worden vervreemd en ontworteld van hun naaste vaderland. Grote rijken als Alexander en Rome brachten massa’s mensen van verschillende afkomst en geloof onder hun controle en veranderden hen in handelbare massa’s. Hoe uitgebreider een heerschappij zich geografisch uitbreidt, des te dringender is haar behoefte aan een universele ideologie van heerschappij. De behoefte aan een universalistische moraal is wederkerig: wie als ontwortelde mensen ver van huis leeft tussen vreemde opvattingen, moet zich troosten en zich een moraal van de daklozen eigen maken, een ethiek van de ongebondenen, de verstrooiden, de ontwrichte, die overal bruikbaar is.

Vandaag de dag zijn mondiale ondernemingen als Google, Twitter en Facebook – net als individuen en staten – geneigd hun belangen te formuleren in het vocabulaire van universele doelstellingen en sociale ontwerpen die de hele wereld bestrijken. Ze noemen ze, bijvoorbeeld, “gemeenschapsnormen.

De staat en onze democratische instellingen zijn het voornaamste doelwit van de globalistische woede. In onze rechtbanken wordt nog steeds Duits recht gesproken en de “gemeenschapsnormen” van Facebook zijn niet van toepassing.

Zij prediken, niet geheel toevallig maar subjectief van goede wil, het geloof in een menselijke moraal die het functionerende elementaire deeltje van een mondiale financiële economie incapabel maakt en degradeert. Elke ideologie met mondiale pretenties is een objectieve bedreiging voor elk volk dat geestelijk onafhankelijk wil blijven. Op het vitale punt van zijn geloof, zijn moraal, zijn waarden, wordt het in het gareel gebracht en wordt het van buitenaf bepaald, het volk “drijft af naar ontbinding: niet alleen onbekwaam om zich te verzetten, maar ook onwillig.”[6]

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Ideologischer Globalismus – Feind unserer demokratischen Selbstbestimmung – Klaus Kunze

Voetnoten

1] Richard Stöss, Globalisierung und rechtsextreme Einstellungen, in Politischer Extremismus in der Ära der Globalisierung, Ein Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz, 20.6.2002, Uitg. BFV, p.28.

[2] Rainer Mausfeld, Angst und Macht, 2019, p.81.

[3] Brandt 28.8.2020.

[4] David Engels, Junge Freiheit 6.12.2020.

[5] Klaus Kunze, voordracht gehouden op 17.4.1999 in Oberorke en 2000 in Bonn, herdrukt in Zeitschrift für Jäger und Korporierte 3/2000.

[6] Hans Dietrich Sander, Die Auflösung aller Dinge, p.109.Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , ,