Gesprek met Alain de Benoist: macht en geloof

Gesprek opgetekend door YV – Breizh-Info (2021)

Breizh-info.com: In februari van dit jaar verscheen “Macht en Geloof”. Wat is uw insteek met dit essay?

Alain de Benoist : Het is een boek dat vanuit verschillende invalshoeken de kwestie van de “politieke theologie” benadert, die tegenwoordig afgezaagd is. Het etiket is ruim : het verwijst evenzeer naar de manier waarop de Kerk de wereldlijke macht opvatte toen zij die controleerde, als naar de spanningen die haar tegenover de politieke macht kunnen hebben gesteld. Het gaat om de kerk in de tegenstelling tussen geestelijke en wereldlijke macht, in de eeuwenoude twist tussen keizerrijk en pausdom, in het conflict tussen troon en altaar, de scheiding van kerk en staat, de tegenstelling tussen burgerlijk recht en “natuurrecht”, de noties van potestas en auctoritas.

Een belangrijk deel van het boek gaat over wat wel de “secularisatie-twist” is genoemd. Het tijdperk van de secularisatie is een tijdperk waarin de Kerk het overkoepelende gezag verliest dat zij eens over de wereldmaatschappij had – waarin de maatschappij “uit de religie komt”, om de uitdrukking van Marcel Gauchet te gebruiken. Maar het was ook de tijd waarin de grote theologische en religieuze thema’s werden omgezet in seculiere vorm. Volgens Carl Schmitt zijn alle sleutelbegrippen van de moderne politiek afgeleid van de theologie. Secularisatie moet dan gezien worden als een dialectiek. Erik Peterson en Hans Blumenberg behoorden tot degenen die Schmitt op dit punt bestreden, vanuit radicaal verschillende gezichtspunten. Ik volg dit debat in detail en probeer er conclusies uit te trekken. Maar het boek gaat ook over de erfzonde, monotheïstisch geweld, het beeld van Rome in het oude Jodendom, enz.

Breizh-info.com: U stelt ook de vraag naar de politieke relevantie van het christendom. Je gaat niet alleen vrienden maken…

Alain de Benoist : Laat me eerst zeggen dat ik niet schrijf om vrienden te maken, maar om te zeggen wat ik denk – en om mijn vrienden goede redenen te geven om ook te denken wat zij denken. Ik heb ook niet veel respect voor degenen die denken dat je alleen vrienden kunt zijn met degenen die je opvattingen delen.

De kwestie van de “politieke relevantie van het christendom” is in het verleden door vele auteurs besproken. Rousseau stelde vast dat het christendom in de loop van de geschiedenis heeft getracht een religieuze macht te vestigen die gescheiden was van en wedijverde met de politieke macht, en dat dit heeft geleid tot een “eeuwigdurend conflict van jurisdictie dat goede politiek onmogelijk heeft gemaakt in christelijke staten. De opkomst van het christendom leidde tot een omwenteling in de relatie tussen religieus leven en sociaal-politiek leven, geloofsgemeenschap en het behoren tot de stad. Het christendom plaatst het individu vóór de burger, en dus los van hem. Aangezien het individu als onherleidbaar tot de collectieve of politieke gemeenschap wordt beschouwd, ontstaat er een nieuwe verhouding tussen de burger en de staat, die tegelijkertijd het voorwerp van de eredienst en de status van de godsdienst wijzigt. De God van de christenen is niet de God van een volk, want hij heeft gezag over alle mensen en alle mensen hebben een roeping om hem te aanbidden: het idee van één God impliceert dat van een mensenfamilie die ook geestelijk één is (of kan worden). Met andere woorden, het “volk van God” kent geen grenzen. Daarom is het moeilijk het katholicisme te zien als een religie van identiteit – vooral als men Europeaan is, aangezien het grootste deel van de leden van de Kerk zich thans in de Derde Wereld bevindt. Als hij streng gelovig is, zal een christen altijd liever een katholieke Congolees naar Frankrijk zien emigreren dan een heidense Zweed!

Breizh-info.com : Zal de 21ste eeuw de terugkeer en de overwinning van de godsdienst over het materialisme in het bijzonder bezegelen?

Alain de Benoist : Ik heb niet de pretentie de toekomst te lezen, en ik zal mij dus onthouden van een antwoord op uw vraag. Om de zaken duidelijker te zien, zou het nodig zijn de betekenis te verduidelijken die wij toekennen aan de woorden “religieus” en “materialisme”. Religieus” is erg vaag (net zo vaag als het begrip religie zelf). In Frankrijk is slechts 4% praktiserend christen, en van degenen die zeggen katholiek te zijn maar nooit naar de kerk gaan, zegt slechts 52% in God te geloven! De islam van zijn kant is een opkomende macht, maar het islamisme heeft veel meer politieke dan religieuze doelstellingen. Wat het materialisme betreft, dat tegenwoordig vooral de vorm aanneemt van productfetisjisme, is de voornaamste drijfveer de obsessie met consumptie. Het is niet een filosofisch materialisme, maar een praktisch materialisme, gekoppeld aan een religieus indifferentisme dat, samen met de privatisering van het geloof, het grootste gevaar is dat de kerken vandaag de dag bedreigt. De vraag die ik mij liever stel, gaat veeleer over het begrip heilig (dat het tegendeel is van heiligheid). Zal er nog plaats zijn voor het heilige, het sacrale, in het tijdperk van kunstmatige intelligentie en robots? Welke vormen zal het aannemen? Welke plaats zal het sacrale innemen?

Oorspronkelijke tekst: La puissance et la foi – Les Amis d’Alain de BenoistCategorieën:Metapolitiek

Tags: , , ,