China en internationale betrekkingen: strategisch essentialisme

Yih-Jye Hwang (2021)

Al in 1977 beweerde Stanley Hoffmann dat Internationale Betrekkingen (IB) een Amerikaanse sociale wetenschap is (Hoffmann 1977), en volgens Ann Tickner (2013) is er sindsdien weinig veranderd. Mainstream IB-geleerden zien verschillende regio’s in de wereld eerder als testcases voor hun theorieën dan als bronnen van theorie op zich. Daarmee werd het “niet-westen” een domein dat IB-theoretici als achtergebleven beschouwden; een domein dat onderricht vereist om het “einde van de geschiedenis” te bereiken dat de westerse moderniteit omvat (Fukuyama 1992). Het verschijnsel van het Amerikaans-centrisme hangt nauw samen met de ervaring van de Verenigde Staten als hegemoniale wereldmacht na de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de Amerikaanse hegemonie vaak door andere landen in de wereld is uitgedaagd, is haar hegemoniale status nooit vervangen. Ook al leken andere landen op bepaalde momenten de VS te overtreffen (de Sovjet-Unie in de jaren zeventig, en Japan in de jaren tachtig), toch hadden zij in werkelijkheid niet de mondiale, duurzame en veelzijdige aantrekkingskracht van het Amerikaanse model. Daarom geniet de Amerikaanse hegemonie in de hedendaagse wereld niet alleen technologische, economische en politieke superioriteit, maar is zij ook cultureel en ideologisch.

Elke grootmacht in de geschiedenis kent echter zijn opkomst en ondergang, en de Verenigde Staten vormen daarop geen uitzondering. De financiële crisis in 2008, Brexit, de opkomst van het populisme in de westerse landen en de opkomst van niet-westerse landen hebben de huidige liberale orde onder leiding van de Verenigde Staten op de proef gesteld. Ten eerste is de stabiliteit van de Amerikaanse samenleving zelf de afgelopen jaren afgenomen, vooral onder de regering Trump. Raciale verdeeldheid, gekoppeld aan andere opgestapelde sociale en economische problemen, hebben de Verenigde Staten in ernstige problemen gebracht.

De COVID-19 pandemie die in 2020 begon, heeft het Westen verzwakt als rolmodel voor bestuur en heeft de overdracht van macht en invloed van het Westen naar de “rest” versneld. Bovendien is de stem van ontwikkelingslanden en niet-westerse regio’s de afgelopen decennia sterker geworden naarmate hun rijkdom en macht zijn toegenomen. Het gecombineerde nominale BBP van de BRICS-landen is bijvoorbeeld goed voor ongeveer een kwart van het totale BBP van de wereld. Sommige geleerden hebben erop gewezen dat de normen, instellingen en waardesystemen die internationaal door het Westen worden gepropageerd, aan het desintegreren zijn. De wereld gaat een “post-westers tijdperk” in (Munich Security Report 2017).

De opvattingen en ervaringen van niet-westerse subjecten zijn in toenemende mate erkend als een onmisbaar onderdeel van het vakgebied, wat een gevolg is van het verval van het Westen en de bredere verspreiding van niet-westerse culturele en filosofische concepten. Rond dit thema zijn verschillende onderzoeksagenda’s en oproepen naar voren gebracht. Tot de meest representatieve en invloedrijke behoren twee initiatieven: “Niet-westerse/mondiale IB” en “Post-westerse IB”. Voorstanders van niet-westerse/mondiale relatietheorie, zoals Amitav Acharya en Barry Buzan, bekritiseren niet alleen het westerse-centrisme van de discipline, maar pleiten ook voor het opzetten van IB-onderzoek gebaseerd op de geschiedenissen en culturen van andere regio’s, en moedigen de ontwikkeling van niet-westerse IB-theorieën aan (Zie Acharya en Buzan 2010; 2019). De onderzoeksreeks “World Beyond the West” (Wereld voorbij het Westen), geïnitieerd door Ann Tickner, Ole Wæver, David Blaney en anderen, hopen de lokale kennisproductie te presenteren die door meerdere sites wordt beoefend, om zo het westerse-centrisme in de discipline te bekritiseren, en om te reageren op de politieke en ethische uitdagingen waarmee de discipline in het post-westerse tijdperk wordt geconfronteerd. Beide initiatieven verwachten diverse IB-theorieën en -concepten te ontwikkelen op basis van “niet-westerse” historische ervaringen, gedachten en gezichtspunten.

De toenemende belangstelling voor niet-westers denken op het gebied van de IB heeft een positieve betekenis gehad voor de ontwikkeling van de Chinese IB-theorie. Veel Chinese geleerden zijn van mening dat er een Chinese school voor internationale betrekkingen moet worden opgericht. Voor deze voorstanders moet de Chinese IB niet alleen een eigen epistemologisch systeem ontwikkelen om de internationale betrekkingen vanuit het perspectief van China te begrijpen; het kan ook bijdragen aan de discussie over wat voor soort wereldorde China wil. Qin Yaqing, een van de meest representatieve pleitbezorgers van de Chinese School, gelooft dat de vorming van de Chinese School niet alleen mogelijk maar ook onvermijdelijk is. Zoals hij stelt, heeft de Chinese School drie bronnen van denken waaruit zij voeding kan putten, te weten: (1) het Tianxia-concept en de praktijk van het tributaIBe systeem, (2) het moderne communistische revolutionaIBe denken en de praktijk, en (3) de ervaring van hervorming en openstelling. Te oordelen naar de inspanningen van Chinese geleerden in de afgelopen jaren, hebben de meeste van hun inspanningen zich gericht op het gebruik van de Chinese geschiedenis, cultuur en traditionele filosofische ideeën (Qin 2006). Van hen zijn Yan Xuetong’s moreel realisme, Zhao Tingyang’s Tianxia systeem, en Qin Yaqing’s theorie van relationaliteit het meest invloedrijk.

Yan’s moreel realisme probeert te leren van het concept van “humane autoriteit” in het Chinese denken van voor Qin als een bron van kennis en ideeën om de realistische kijk op macht te herconceptualiseren. Volgens Yan is humaan gezag niet iets waar men naar kan streven, maar wordt het verkregen door de harten van het volk te winnen door een voorbeeld te stellen van deugd en moraliteit. In deze geest zijn deugden en moraliteit kwaliteiten die inherent kunnen zijn aan het gedrag van de staat en zijn leiders, en die anderen kunnen beïnvloeden om in iemands voordeel te handelen. Het is de bron van “politieke macht” (Zie Yan, Bell en Sun 2011; Yan 2018). Zhao’s Tianxia-systeem gaat uit van een geïdealiseerde versie van het Tianxiasysteem van de Zhou-dynastie (ca. 1046-256 v.Chr.) als paradigmatisch model. Hij stelt dat het systeem een allesomvattend geografisch, psychologisch en institutioneel begrip was. Het behoort daarom aan alle mensen gelijkelijk toe en is meer op vrede gericht dan het Westfaalse systeem dat eeuwenlang de wereldorde heeft gedomineerd (Zie Zhao 2006; Zhao en Tao 2019). Qin’s theorie is gecentreerd rond het concept van relationaliteit, of guanxi, een idee dat is ingebed in het confucianisme. Vanuit een Chinees relationeel perspectief is de internationale samenleving niet zo eenvoudig als alleen maar bestaande uit onafhankelijke entiteiten die op een egoïstisch rationele manier handelen in reactie op de gegeven structuren. In plaats daarvan is het een complex web van relaties dat bestaat uit staten die op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn (zie Qin 2009; 2016; 2018).

De ontluikende populariteit van de Chinese School heeft in het IB-vakgebied veel kritiek gekregen, waarvan de volgende twee kritiekpunten de belangrijkste zijn. De eerste stelt dat de verwijzingen van de Chinese School naar historische documenten en klassiekers ofwel onnauwkeurig ofwel overgeromantiseerd zijn. Het is een soort anachronisme, dat ook een dwingende vorm van Chinees exceptionalisme inhoudt – een vorm van wishful thinking dat “China in zijn gedrag of gezindheid anders zal zijn dan alle andere grote mogendheden” (Kim 2016). De tweede kritiek is dat de door Chinese School ontwikkelde kennis alleen wordt gebruikt om de opkomst van China te legitimeren. Zoals Nele Noesselt (2015) opmerkt, is de zoektocht naar een Chinees paradigma van IB vooral gericht op “het veiligstellen van China’s nationale belangen en het legitimeren van het één-partij systeem.” Bovenstaande twee punten van kritiek zijn valide, maar niet uniek voor China, en volgens deze norm zou ook veel ander werk in IB buiten beschouwing moeten worden gelaten. Amerikaanse IB-geleerden gebruiken ook anachronistisch bronmateriaal, zoals critici van het realisme hebben opgemerkt, en hun agenda weerspiegelt vaak de belangen en zorgen van de VS. Zoals E.H. Carr in 1977 in zijn brief aan Hoffman opmerkte: “Wat is dit ding dat internationale betrekkingen heet in de “Engelstalige landen” anders dan de “studie” over hoe “de wereld te besturen vanuit posities van kracht”?…[het] was weinig meer dan een rationalisatie voor de uitoefening van macht door de dominante naties over de zwakkeren” (Carr 2016: xxix).

Het maken van vergelijkingen tussen de Amerikaanse hegemonie en de aansluiting daarvan bij de mainstream IB enerzijds, en de opkomst van China met de Chinese School anderzijds, rechtvaardigt op zichzelf natuurlijk niet de onderneming van de Chinese School vanuit het kritische IB-perspectief.

Het is vermeldenswaard dat critici als Callahan (2008) bij verschillende gelegenheden voorzichtig zijn geweest over de Chinese School als slechts een ander vertrouwd hegemoniaal ontwerp. Tot op zekere hoogte repliceren Chinese School geleerden inderdaad de mainstream westerse IB theorie en haar problemen (Chen 2010). Pogingen van Yan, Zhao en Qin om traditionele Chinese concepten – d.w.z. humane autoriteit, het Tianxia systeem, en relationaliteit – nieuw leven in te blazen, kanaliseren in feite de Chinese School in het Amerikaanse mainstream IB discours – d.w.z. een realistische notie van macht, een liberale logica van kosmopolitisme, en een constructivistisch idee van relationaliteit. De Chinese School gebruikt, tegen het Westen, concepten en thema’s die de mainstream IB momenteel gebruikt tegen de niet-westerse wereld. Zoals Shani (2008) opmerkt, moeten echte post-westerse theorieën niet alleen het moderne westerse discours nabootsen; ze moeten een kritisch discours ontwikkelen vanuit niet-westerse tradities, waarbij niet-westerse regio’s worden bevrijd van de westerse dominantie. Men kan zich echter afvragen of het imiteren van een westers discours een vorm van kritisch verzet kan zijn. Om over deze kwestie na te denken is het de moeite waard te kijken naar Bhabha’s concept van “mimicry”.

Voor Bhabha is “mimicry” een complexe, dubbelzinnige en tegenstrijdige vorm van representatie, en produceert het voortdurend verschil/différance en transcendentie. Zoals Bhabha opmerkt (1994: 86), “is het discours van de nabootsing opgebouwd rond een ambivalentie: om effectief te zijn, moet de nabootsing voortdurend haar ontsporing, haar overschot, haar verschil produceren.”   Het gevolg is dat imitatie door de Chinese School niet simpelweg het Westerse discours dupliceert, maar dat Westerse concepten en praktijken worden veranderd om ze meer in overeenstemming te brengen met de Chinese lokale omstandigheden. “Bijna hetzelfde, maar niet helemaal.” Niet-westerse geleerden, waaronder de Chinese School, kunnen dus nog steeds nieuwe en innovatieve bijdragen leveren aan de literatuur van IB door middel van hybridisatie, mimicry en het aanpassen van de oorspronkelijke noties, zoals Turton en FreIBe (2016) opmerken. Belangrijker is dat deze mimicry een verhulde en destructieve vorm van verzet is in de antikoloniale strategie. Ten eerste zal het imiteren van het Westen gelijkenissen creëren tussen niet-westerse theorieën en westerse theorieën, wat op zijn beurt de identiteit van het Westen in verwarring brengt. Bovendien kan de relatie tussen de “enunciator” en degene die wordt gearticuleerd potentieel worden omgekeerd. De mainstream IB-geleerden zijn gedwongen te reageren op verschillende ideeën, concepten en benaderingen die door Chinese School-geleerden zijn voorgesteld, of zij nu voor of tegen zijn. Ten derde verifieert de Chinese School ook dat de Europese ervaring een lokale ervaring is. Dit komt gemakkelijk aan het licht wanneer de uitgangspunten van de mainstream IB – die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd – in verschillende contexten worden gebruikt.

Toch lijkt er een probleem te bestaan in de kern van de ondernemingen van de Chinese School vanuit Bhabha’s perspectief van koloniaal verzet. Volgens Bhabha (1994: 37) zijn “hiërarchische aanspraken op de inherente originaliteit of ‘zuiverheid’ van culturen onhoudbaar, zelfs voordat we onze toevlucht nemen tot empIBische historische gevallen die hun hybriditeit aantonen”. Ontegenzeggelijk heeft de Chinese School zich in verschillende gradaties van essentialisme gemanifesteerd in haar beschrijving van de Chinese geschiedenis en het Chinese politieke denken, in de overtuiging dat de Chinese cultuur een homogene, niet-mallemileerbare en diepgewortelde essentie heeft. Zij heeft inderdaad China en het Westen tegenover elkaar geplaatst door het bestaan van de “Chinese cultuur”, die van nature hybride is, te essentialiseren en te fixeren. Wanneer oriëntalistische IB en Occidentalistische IB elkaar ontmoeten, worden haat en conflict mogelijk en worden dubieuze praktijken in de wereldpolitiek bestendigd. In die context zou de onderneming van de Chinese School de creatieve ruimte kunnen sluiten die nodig is om zich een andere manier van betrokkenheid voor te stellen. Essentialisme is een soort taboe in de kritische lijn van de IB-onderzoekswetenschap. Wanneer de kritiek van de kritische theorie op het essentialisme echter te extreem is, kan dit een bedreiging vormen voor de basis waarop het verzet berust. Om de hegemonie op een zinvolle manier aan te vechten, hebben we een plek van agency nodig, of een subject. Een theoretische moeilijkheid die uit dit gezichtspunt voortvloeit is de vraag in hoeverre een zekere mate van essentialisme wenselijk is.

Voor Spivak is essentialisme het object dat moet worden gedeconstrueerd, maar deconstructie is afhankelijk van essentialisme. Zoals ze stelt (1990: 11): “Ik denk dat het absoluut op zijn plaats is om stelling te nemen tegen het discours van het essentialisme…Maar strategisch gezien kunnen we dat niet.” Wat het feminisme betreft, verzet Spivak zich tegen de zogenaamde vrouwelijke natuur. Zij gelooft dat het praktisch onmogelijk is om “vrouwen” te definiëren. Een implicatie van het definiëren van vrouwen is het creëren van een strikte binaIBe tegenstelling, een dualistische visie op gender, en als deconstructionist is zij tegen het poneren van dergelijke dualistische noties. Hoewel zij zich verzet tegen het definiëren van een absolute en vaststaande aard van de vrouw, gelooft zij vanuit het standpunt van de politieke strijd dat de historische en concrete aard van de vrouw nog steeds bestaat en als strijdmiddel kan worden gebruikt. In het licht van het denken van Spivak is het onvermijdelijk om tot op zekere hoogte essentialisme aan te hangen wanneer we ons bezighouden met post-westerse theorieën, hoewel we waakzaam moeten zijn. Met andere woorden, de Chinese School als “strategie” is niet permanent, maar is specifiek voor de situatie van niet-westerse stemmen die gehoord moeten worden op het wereldtoneel, waarbij opgemerkt moet worden dat de grootste uitdaging in de hedendaagse IB-discipline is om de erfenis van “westerse hegemonie” aan te pakken.

De opkomst van de Chinese School heeft discussies aangezwengeld, debatten aangezwengeld en IB-geleerden geïnspIBeerd. Zij heeft de westerse hegemonie binnen de internationale betrekkingen en de studie ervan op de proef gesteld. Zoals aan het begin van dit artikel is opgemerkt, is het gebied van de IB-theorie tot op heden sterk eurocentrisch geweest en worden de internationale betrekkingen gedomineerd door de westerse hegemonie. Het is dus niet nodig om de perspectieven van de Chinese School volledig terzijde te schuiven. In plaats daarvan moeten we de Chinese School strategisch en kritisch gebruiken, in plaats van ze te behandelen als louter objectieve standpunten die waarheden produceren. IB-kennis van allerlei aard moet worden geproduceerd met een reflectieve geest.

Vertaling : rv

Oorspronkelijke tekst: https://katehon.com/en/article/  

En Euro-Synergies (hautetfort.com)

Referenties:

Acharya, A., & Buzan, B. (2010). Non-Western international relations theory : Perspectives on and beyond Asia. London ; New York: Routledge.

Acharya, Amitav & Buzan, Barry. (2019). The Making of Global International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Bhabha, Homi (1994). The location of culture. London [etc.]: Routledge.

Callahan, William A. (2008). Chinese Visions of World Order: Post-Hegemonic or a New Hegemony? International Studies Review, 10(4), 749-761.

Carr, Edward H. (1939/2016). The twenty years’ crisis, 1919-1939 : An introduction to the study of international relations. London: Macmillan. 

Chen, Ching-Chang. (2011). The absence of non-western IR theory in Asia reconsidered. International Relations of the Asia-Pacific, 11(1), 1-23.

Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. New York, NY [etc.]: Free Press [etc.].

Hoffmann, S., An American social science: International relations. Daedalus, 106 (1977), pp. 41-60.

Kim, Hun Joon. (2016). Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful Alternative? The Chinese Journal of International Politics, 9(1), 59-79.

Munich Security Report (2017). Post truth, post West, post order? Munich Security Report 2017.  https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Policy-and-R…

Noesselt, Nele. (2015). Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International Relations with Chinese Characteristics. The China Quarterly (London), 222(222), 430-448.

Qin, Yaqing. (2006). The possibility and necessity of a Chinese School of international relations theory (in Chinese), World Economics and Politics, 2006:3, pp.7-13.

Qin, Yaqing. (2016) A relational theory of world politics’, International Studies Review, 18:1, pp.33–47.

Qin, Yaqing. (2018). A Relational Theory of World Politics. Cambridge University Press.

Shani, Giorgio. (2008). Toward a Post-Western IR: The “Umma,” “Khalsa Panth,” and Critical International Relations Theory. International Studies Review, 10(4), 722-734.

Tickner, Arlene B. (2013) ‘Core, Periphery and (Neo)imperialist International Relations’, European Journal of International Relations, 19:3, pp. 627-646.

Turton, Helen Louise, & Freire, Lucas G. (2016). Peripheral possibilities: Revealing originality and encouraging dialogue through a reconsideration of ‘marginal’ IR scholarship. Journal of International Relations and Development, 19(4), 534-557.

Spivak, G., & Harasym, S. (1990). The post-colonial critic : Interviews, strategies, dialogues. New York, NY [etc.]: Routledge.

Worlding Beyond the West: https://www.routledge.com/Worlding-Beyond-the-West/book-s….

Yan, Xuetong, Bell, Daniel A, Zhe, Sun, & Ryden, Edmund. (2013). Ancient Chinese thought, modern Chinese power (The Princeton-China Series). Princeton: Princeton University Press.

Yan Xuetong. (2019). Leadership and the Rise of Great Powers (Vol. 1, The Princeton-China Series). Princeton: Princeton University Press.

Zhao, Tingyang. (2006). Rethinking Empire from a Chinese Concept ‘All-under-Heaven’ (Tian-xia, ). Social Identities, 12(1), 29-41.

Zhao, T., & Tao, L. (2019). Redefining a philosophy for world governance (Palgrave pivot).Categorieën:Geopolitiek

Tags: , ,