Europa als macht kan onmogelijk “Atlantisch” zijn

Eduardo Zarelli (2021)

De wisseling van het presidentschap in de Verenigde Staten viel samen met de sterfdag van generaal Charles de Gaulle en een veelzeggende gedachtewisseling tussen het huidige hoofd van het Elysee-paleis en de Duitse regering, in de persoon van minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer, die goed het onzekere beeld weergeeft van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie die ondermijnd worden tijdens het presidentschap van Donald Trump en, meer in het algemeen, de onmiskenbare opkomst van multipolariteit in de mondiale evenwichten belichten.

“Europa, soeverein in zijn verdediging, vecht eensgezind voor zijn waarden tegen barbarij” is de oproep van de Franse president Emmanuel Macron, die er bij de Europese Unie op aandringt om machtiger te worden in de internationale arena en in staat te zijn om onafhankelijk van de Verenigde Staten op te treden op tal van gebieden, van militaire operaties tot industrieel beleid. Deze oproep is gericht tegen de onderdanige houding van Duitsland, maar er wordt niet getwijfeld aan zijn continentale economische primaat en zijn invloed op de wereldhandel. Deze houding komt ook tot uiting in de meest ontroostbare dienstbaarheid aan een “verleden dat – kennelijk – niet voorbijgaat”. Het werd goed samengevat door Kramp-Karrenbauer, volgens wie “de Europeanen niet in staat zullen zijn om de cruciale rol van Amerika in het verschaffen van veiligheid te vervangen”. In die zin zijn wij echt nostalgisch naar Generaal de Gaulle die in 1964 het probleem perfect omschreef toen hij zei : “Voor ons, Fransen, is het noodzakelijk een Europees Europa tot stand te brengen. Een Europees Europa betekent dat het op zichzelf en voor zichzelf bestaat, d.w.z. dat het een eigen beleid voert in het centrum van de wereld. Welnu, dat is nu juist wat sommige mensen, bewust of onbewust, afwijzen, ook al beweren zij te willen dat het gebeurt. Immers, het feit dat Europa zonder beleid onderworpen blijft aan het beleid dat gedicteerd wordt door de andere kant van de Atlantische Oceaan, lijkt hun nog steeds normaal en bevredigend.

In feite zal het voor de huidige hoofdrolspelers zeer moeilijk zijn om een adequate politieke bestemming voor het continent te vertegenwoordigen. De Europese Unie is duidelijk een ondernemingsraad die in zijn grondslagen de kwestie van de soevereiniteit uit de weg gaat, waardoor de gevolgen van het onoplosbare meningsverschil dat altijd bestaat tussen democratie en liberalisme, participatie en massa-individualisme, volkswil en technocratische instellingen, nog worden verveelvoudigd.

Het Europese bouwwerk vertoont twee structurele gebreken: 1) het primaat van het economische ten nadele van het politieke en culturele, wat leidt tot een onsamenhangend principe van burgerschap, dat wordt bedekt door de ideologie van de burgerrechten en de moraliserende catechismus van de “politieke correctheid”; 2) het is van bovenaf geconstrueerd, met veel zelfverwijzing naar het oligarchische karakter van het geheel en naar de techno-morfische houding van de heersende klassen, ongevoelig voor het gezond verstand van de volkeren die zij moeten regeren, volkeren die uiteindelijk worden opgevat als wezenlijke obstakels voor de omverwerping van een zelfregulerende markt.

De eerste naam van de Europese Unie was de Gemeenschappelijke Markt” en vandaag hebben we een volledig liberale drift van de instellingen – en een liberale drift van de economie – die de samenleving tot handelswaar maakt en één is met de globalisering als het uiteindelijke doel van de onpolitieke dystopie van het staatloze kosmopolitisme. Wat de verticaliteit betreft, kan Europa slechts een complementariteit zijn van gefedereerde identiteiten, integraal in een communautaire subsidiariteit, een organische democratie, terwijl daartegenover, in Brussel, een centraliserende en entropische bureaucratie staat die zich met het juridische dictaat wil opdringen aan elke geleefde ruimte, de vorm van het kapitaal verstevigt, de sociale vitaliteit en de aard der dingen verdringt.

De nationale soevereiniteiten worden door de mondiale dynamiek aangetast, maar in de plaats daarvan ontstaat er op het continent geen legitieme, gezaghebbende politieke soevereiniteit, ondergeschikt gemaakt aan het post-ideologische scenario van de omverwerping van elk voluntaristisch ideaal ten gunste van de brutalisering van de consumptiemaatschappij en het hedonistisch materialisme.

Bovenop deze onpolitieke oriëntatie komt een morele indolentie. Geobsedeerd door het universalisme waarvan het historisch het referentiepunt is geweest, heeft Europa een gevoel van schuld en zelfverloochening ingebracht dat het “wereldbeeld” van zijn heersende klassen en de levensstijl van de rijken is gaan bepalen, en is het bovendien het enige continent geworden dat zich wil “openstellen” zonder zich nog langer – behalve om de economische voordelen – zorgen te maken over wat het voor de wereld wil gaan betekenen. Het resultaat is een onvergeeflijke en geopolitiek suïcidale gemakzucht, aangezien de internationale dynamiek wordt geprojecteerd in de wanorde van veelvoudige uiteenlopende belangen, die alleen absoluut zijn als zij zichzelf kunnen bedruipen, en dus politiek en militair verdedigbaar zijn.

Een voorbeeld – onder andere – is het suïcidale migratiebeleid van de laatste decennia, gesteund door een totaal fanatieke assimilationistische onverantwoordelijkheid, zonder enig op identiteit gebaseerd realisme om er tegenwicht aan te bieden, want dat bestaat niet. Dit is de voorbode van een burgerlijke desintegratie die thans de vorm aanneemt van een interne, sluipende en interstitiële “koude burgeroorlog”, die rechtstreeks evenredig is met de afwezigheid van externe respectabiliteit, d.w.z. van een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Zoals Alain Finkielkraut het formuleert: “dit betekent dat Europa, om niemand meer uit te sluiten, zich van zichzelf moet ontdoen, zichzelf moet “ont-oriënteren”, en van zijn eigen traditie alleen nog de universaliteit van de mensenrechten moet overhouden […] Wij zijn niets, dit is de voorwaarde om voor niets en niemand gesloten te zijn.

Desondanks blijft Europa, als metapolitieke en ideale ruimte, het referentiepunt voor iedereen die er deel van uitmaakt, vanwege het antropologische en culturele bewustzijn, het proces van de Europese beschaving is onze geleefde geschiedenis. De waarde van een holistische middenweg, waarbij de totaliteit superieur is aan de afzonderlijke delen, erkend en dus complementair in hun verschillen, moet worden vereenzelvigd met sociale rechtvaardigheid en het algemeen welzijn, met de wederkerigheid van lidmaatschappen van gemeenschappen en bemiddelende instanties, met duurzaamheid en met een beschaving op maat die in staat is natuur en cultuur in symbiose te laten samengaan. Een gemeenschap van het lot.

De noodzaak van een derde weg tussen liberalisme en collectivisme heeft de argumentatie van de verstandige alternatieven getekend, in die ideale spanning die in de tweede helft van de 20e eeuw de Europese onafhankelijkheid en ongebondenheid eiste tegenover de tegengestelde imperialismen van het Jalta-systeem. De verandering van het internationale historische scenario verandert vandaag niets aan de noodzaak om te ontsnappen aan het subalternisme, meer bepaald aan het subalternisme dat het gevolg is van de mondialisering, maar ditmaal ten voordele van een multilateralisme dat vasthoudt aan het realisme van de krachtsverhoudingen in een multipolaire wereld, wat een origineel project van cultuur en beschaving vormt.

Er is geen vergelijking mogelijk tussen een Europa dat zich wil opwerpen als een autonome soevereine politieke macht en een Europese Unie die niet meer is dan een functioneel proceduralisme dat is aangepast aan een zogenaamd “vrije” wereldwijde mercantiele uitwisseling. In die zin is de militaire kwestie niet van secundair belang en bestaat zij in het definitief oplossen van de relatie met de NAVO.

Dit militaire bondgenootschap, dat op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in een anti-Sovjet perspectief werd geconcipieerd als een operationeel antwoord op mogelijke crises tussen het westerse en het oosterse blok, had overeenkomstig zijn logica en stichtende aard moeten ophouden te bestaan na de periode van drie jaar van 1989 tot 1991, d.w.z. na de val van de Berlijnse muur en de ontbinding van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. Vanwege het dualisme met het Warschaupact (de door de USSR geleide supranationale militaire organisatie waartoe de Oosteuropese landen onder de heerschappij van Sovjet Moskou behoorden) had de NAVO, na het winnen van wat werd omschreven als de belangrijkste “slag”, moeten beginnen met het ontmantelen van zichzelf en zich geleidelijk moeten terugtrekken uit de Europese gebieden waar zij land en militaire bases bezet hield (Duitsland, Frankrijk en Italië in primis). Niets van dit alles is gebeurd, dertig jaar na deze waterscheiding. Met het einde van het reële socialisme is de NAVO het uitdrukkelijke instrument geworden van de strategische, economische, commerciële, geopolitieke en militaire belangen van de Verenigde Staten, ten koste van de Europese soevereiniteit en het internationale multilateralisme.

Het is geen toeval dat een van de eerste uitvoeringsbesluiten op het gebied van het buitenlands beleid van de regering van de nieuwe president Joe Biden erin bestaat de aanwezigheid en zelfs de versterking in Duitsland te bevestigen van de volledige militaire postie van de VS die in het centrum van het Europese continent is opgesteld, en dat Rusland moet worden beschouwd als een strategische en geopolitieke vijand van de eerste rang.

De reeks militaire interventies is geworteld in de recente Europese geschiedenis: reeds in de periode 1992-1999 heeft de NAVO de crisis in het voormalige Joegoslavië gefaciliteerd en het ontbindingsproces versneld, zowel diplomatiek als door de militaire interventie van haar troepen ter plaatse. In 1999, het jaar van de Kosovo-crisis, heeft de NAVO zonder enige internationale legitimiteit (VN) een militaire interventie op Europees grondgebied uitgevoerd, etnische conflicten tussen Serviërs, Albanezen en Kosovaren aangewakkerd en de hele regio met verarmd uranium gebombardeerd, met Italiaanse medeplichtigheid (regering onder leiding van Massimo D’Alema, met Sergio Mattarella als minister van Defensie).

Het paradigmatische geval van de Balkan is slechts het begin van de territoriale uitbreiding van de NAVO en de westerse inmenging in heel Oost-Europa om Rusland strategisch te omsingelen, tot de staatsgreep van 2014 in Oekraïne. Nadien heeft dit interventionisme zich verplaatst naar andere niet-statusgebonden schaakborden, zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika of het Nabije Oosten: Afghanistan, Irak, Libië, Syrië. Bovendien blijkt Turkije – lid van de organisatie sinds de eerste uitbreiding in 1952 – in staat te zijn een gewetenloos neo-Ottomaans beleid te voeren in het Middellandse-Zeegebied. Het steunt ook het islamitisch-fundamentalistische terrorisme van ISIS. Hoe kunnen wij, als Europeanen, de redenen blijven steunen die dit instrument aanvoert om de afnemende wereldhegemonie van de Verenigde Staten overeind te houden?  Deze onzinnige steun is een bewijs van de mate van domheid die bereikt is door het dictaat van de overheersende eenzijdigheid, en als er een werkelijk eenduidig “soevereinistisch” thema is, waaraan de werkelijke bedoelingen kunnen worden afgemeten, voorbij de linkse en rechtse verbuigingen van het populisme, dan is het juist dit thema.

De NAVO ondermijnt de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het gehele continent. Zeventig jaar en meer na zijn stichting moet Europa, als het tegenover zichzelf geloofwaardig wil zijn, onafhankelijke strijdkrachten oprichten voor een gemeenschappelijke geïntegreerde verdediging van zijn grenzen en belangen, en daarbij unilateralisme en Atlantische agressie vermijden, die een factor van vijandschap en conflict in het grotere Euraziatische gebied is. De Europese beschaving, als neutrale mogendheid, evenwichtspunt tussen Oost en West, die haar ware historische functie en haar eigen limes terugvindt, zal soeverein kunnen zijn, omdat de “wil tot macht” niets te maken heeft met het opleggen van geweld en expansionisme, maar zich vooral manifesteert in de overheersing van zichzelf, van hen die daarom onbaatzuchtig strijden, zonder gehecht te zijn aan het resultaat van hun bedoelingen, want, om Walter Whitman te citeren, “veldslagen worden verloren in dezelfde geest als waarin ze worden gewonnen”. Zij die de decadentie en de ineenstorting van de westerse beschaving erkennen, zullen de voorwaarden kunnen scheppen voor een ontwaken van het geweten van Europa.

Vertaler: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.grece-it.com/articoli/

En L’Europe en tant que puissance ne peut être « atlantique » : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,