Omvolking: Polen in de voorhoede van identitair verzet

Paul Tormenen (2021)

Sinds de val van het communistische regime in 1989 heeft Polen ingrijpende demografische veranderingen doorgemaakt. Maar de opeenvolgende regeringen in het land zijn vastbesloten om trouw te blijven aan de christelijke wortels en hun identiteit. Het uitsluitend gebruik van  geselecteerde immigratie is niet zonder de toorn van de bureaucraten van de Europese Unie op te wekken.

Polen heeft de laatste jaren te kampen gehad met een aantal demografische problemen: de bevolking is afgenomen door een combinatie van aanhoudende emigratie en een laag geboortecijfer. De enorme economische bloei die het land heeft doorgemaakt sinds de val van het “IJzeren Gordijn” heeft geleid tot een aanzienlijke behoefte aan arbeidskrachten. Dit heeft de opeenvolgende regeringen ertoe gebracht geselecteerde immigratie te organiseren, hoofdzakelijk uit Oekraïne. In de context van deze volksverhuizingen willen de Poolse autoriteiten meer dan ooit trouw blijven aan de christelijke identiteit van het land, een identiteit die een vector van verzet is geweest in perioden van onderdrukking door verschillende vreemde mogendheden. Maar de door de bevolking breed gedeelde insteek van de Poolse regering om te weigeren niet-Europese immigratie toe te laten, heeft ertoe geleid dat zij herhaaldelijk is veroordeeld door de Europese rechterlijke instanties (HJEU, EHRM). De armworstelpartij tussen Polen en de Europese Unie is nog lang niet ten einde, zoals blijkt uit de nieuwe controverse rond de “rechtsstaat”.

Langdurige en aanzienlijke emigratie

Voordat Polen een immigratieland werd, was het lange tijd een emigratieland. In de 19e eeuw was er een groeiende emigratie van Polen naar de Verenigde Staten, Canada, Australië, Frankrijk, Zuid-Amerika, enz. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft bijna een zesde van de bevolking het land verlaten, hetzij gedwongen hetzij vrijwillig (1). Het communistische regime dat door de USSR werd ingesteld, heeft de emigratie verminderd, maar niet kunnen stoppen (2). De val van de totalitaire regimes vanaf 1989 leidde tot de openstelling van de grenzen van de Oost-Europese landen. Honderdduizenden Polen emigreerden naar het buitenland, vooral naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken woont bijna één op de drie Polen in het buitenland (3). Het aantal Polen dat tijdelijk in het buitenland woont, wordt geschat op 2,4 miljoen (4).

De Poolse economie bloeit

De Poolse economie heeft sinds het begin van de jaren negentig sterk geprofiteerd van de vrijhandel. Ondernemerschap, EU-steun en lage arbeidskosten in Polen hebben de ontwikkeling van vele sectoren gestimuleerd. De economische groei van het land ligt al verscheidene jaren duidelijk boven die van Frankrijk. Polen is nu de 10e economie van de Europese Unie. Om aan de behoeften aan arbeidskrachten te voldoen, hebben de Poolse autoriteiten het gebruik van selectieve immigratie georganiseerd.

Gekozen immigratie

De behoefte aan arbeidskrachten in Polen is vooral groot in de landbouw, de bouw, de huishoudelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, het toerisme en het onderwijs. Om aan deze behoeften te voldoen, verlenen de Poolse autoriteiten steeds meer werkvergunningen aan buitenlanders.

Terwijl in 2008 bijna 20.000 buitenlandse werknemers een werkvergunning hadden, waren dat er in 2019 450.000. Het aantal werkvergunningen dat in de periode 2015-2019 werd afgegeven, is aanzienlijk: 1,2 miljoen.

Alleen al in 2019 heeft Polen bijna 25% van de in de Europese Unie verleende verblijfsvergunningen afgegeven. Onder de nieuwkomers  in 2019 waren er 551.000 Oekraïners , op een totaal van 724.000. (5).

De immigratie voor permanent verblijf in Polen is veel gematigder: in de periode 2000-2019 bedroeg zij tussen 6 600 en 17 400 personen per jaar. De Oekraïners zijn de meest vertegenwoordigde vreemde nationaliteit onder de buitenlanders die naar Polen komen voor een permanent verblijf (6). De economische crisis en de corruptie in Oekraïne hebben in grote mate bijgedragen tot deze volksverhuizingen.

Door gebruik te maken van cultureel christelijke arbeidskrachten willen de Poolse autoriteiten de cultuur van het land in stand houden. Deze bezorgdheid bleek ook uit de onderhandelingen in 2018 met de Filipijnse regering over de komst van werknemers (7).

Polen had een zeer restrictief asielbeleid. Het aantal asielzoekers per jaar bedraagt ongeveer 5.000, een stuk minder dan de duizelingwekkende cijfers voor Frankrijk.

De netto-immigratie van permanente inwoners (emigranten minus immigranten) is positief sinds 2016.

Bevolking van Polen daalt

Eind 2019 telde Polen 38,3 miljoen inwoners. Zoals veel Europese landen maakt Polen een “demografische herfst” door. Het vruchtbaarheidscijfer van de Poolse vrouwen (1,42 kinderen per vrouw in 2019) was de afgelopen dertig jaar niet voldoende om een stabiele bevolking te garanderen. (8) Samen met de hoge emigratie en ondanks de aanhoudende immigratie heeft dit fenomeen geleid tot een matige maar aanhoudende daling van de bevolking van het land sinds 2012.

Het aantal buitenlanders dat permanent in Polen woont, is gestegen van 175.000 in 2015 tot 422.000 eind 2019. Van hen zijn de Oekraïners (214.700) verreweg het talrijkst, gevolgd door de Witrussen (25.600) en de Russen (12.500) (9). Meer in het algemeen waren er in 2019 bijna 1,3 miljoen Oekraïners in Polen. Oekraïners maken weinig gebruik van sociale bijstand in Polen: drie jaar na de invoering van het zogenaamde “Family 500+”-programma in 2016 ontvingen slechts 4 500 Oekraïners dergelijke bijstand (10).

Polen heeft een zeer kleine moslimgemeenschap. Het aantal moslims wordt geschat op 20.000 à 40.000, d.w.z. minder dan 1% van de bevolking (11). Het land telt een tiental islamitische religieuze instellingen. Het project voor de bouw van een tweede moskee in Warschau in 2010 gaf aanleiding tot een demonstratie, waarbij tegenstanders de donor ervan beschuldigden banden te hebben met de Moslimbroederschap (12). Een verzoek eind 2019 van moslimstudenten aan de universiteit van Torun om “pauzes”  in te lassen om te bidden werd prompt afgewezen (13).

Het beleid inzake het verkrijgen van het Poolse staatsburgerschap is zeer restrictief. In de periode 2000-2019 waren de 62.900 personen die ervan profiteerden voornamelijk Oekraïners, daarna Wit-Russen en Russen.

Een veilig land

De redacteur van de Poolse vakbond Solidariteit, Patrick Edery, wees er onlangs op dat Polen asiel had geweigerd aan de Tsjetsjeen (en zijn familie) die in de herfst van 2020 in Frankrijk professor Samuel Paty onthoofdde (14). Dit bracht hem tot de conclusie dat “dankzij zijn veelgeprezen beleid, Polen geen aanslagen op zijn grondgebied heeft gekend, en dat zijn onveiligheids- en verkrachtingscijfers de laagste in Europa zijn. De staat beschermt zijn burgers eerst en vooral”.

In de periode 1979-2019 bleef Polen gespaard van Islamitisch terrorisme, terwijl Frankrijk werd getroffen door 29 aanslagen met 317 slachtoffers (15).

De oorzaken van criminaliteit zijn altijd multifactorieel en de analyse ervan is onderhevig aan de bias van statistische instrumenten. Niettemin verdienen de door Eurostat beschikbaar gestelde cijfers bijzondere aandacht:

diefstallenVerkrachtingSeksuele mishandeling
Polen221.991.10
Frankrijk15329.3844.44

Diefstal, aantal door de politie geregistreerde diefstallen per 100.000 inwoners, gemiddelde van 2016 tot 2018 (16).
Verkrachting, aantal aanrandingen per 100 000 inwoners, jaar 2018 (17)
Bron: Eurostat

Volgens verschillende indicatoren is Polen, net als sommige van zijn Oost-Europese buren, gespaard gebleven voor de toename van criminaliteit die steeds gewelddadiger wordt . Het zijn soms de Polen die ons herinneren aan de ongelooflijke bagatellisering van de misdaad in West-Europa, zoals het ritueel van het in brand steken van auto’s op oudejaarsavond (18).

Steun van de bevolking voor de regering tegen niet-Europese immigratie

De verschillende opeenvolgende regeringen in Polen hebben een beleid van selectieve immigratie gevoerd. Hun weigering om Afro-islamitische immigratie te aanvaarden wordt in West-Europa vaak als racistisch bestempeld. Niettemin geniet dit beleid sterke steun onder de bevolking. De migratiecrisis van 2015 heeft de vrees voor een migratievloed en ingrijpende culturele en sociale veranderingen aangewakkerd.

In het land zijn verschillende demonstraties tegen de islamisering van Polen georganiseerd om de autoriteiten ertoe te brengen niet toe te geven aan het dictaat van de Europese Unie in deze kwestie. Terwijl op 12 september 2015 in West-Europa demonstranten opriepen tot meer open grenzen, demonstreerden in Warschau bijna 10.000 mensen tegen immigratie (19). (19) Twee jaar later, op 7 oktober 2017, baden volgens de Visegrád Post bijna een miljoen mensen, soms aan de grens, “tegen de islamisering van Europa en voor de terugkeer van de naties van Europa naar hun christelijke wortels.

Volgens een recente opiniepeiling zijn drie van de vier jonge Polen gekant tegen de opname van “vluchtelingen” (21). Patriottisme wordt niet bespot, maar is een waarde die breed wordt gedeeld, vooral door de jongere generatie, zoals blijkt uit het succes van de demonstratie ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land in november 2018 (22).

Polen in de voorhoede van het verzet tegen oekazen van de Europese Commissie

Opeenvolgende Poolse regeringen wijken niet af van een gedragslijn die in 2015 door de partij Recht en Rechtvaardigheid is gedefinieerd en in 2018 door premier Mateusz Morawiecki is herhaald: “Wij verwelkomen geen migranten uit landen in Afrika of het Midden-Oosten” (23).

Polen ligt in de weg voor Tsjetsjenen die West-Europa willen bereiken. Het terugsturen van illegale immigranten door Poolse grenswachten aan de grens met Wit-Rusland heeft onlangs geleid tot de veroordeling van de Poolse autoriteiten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (24).

Net als Hongarije en Tsjechië weigerde Polen de migrantenquota waartoe de Europese Commissie in 2015, op het hoogtepunt van de migrantencrisis, had besloten. Net als deze landen is Polen op 2 april 2020 op deze grond veroordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie (25). Deze veroordeling was al voorzien door de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, die in 2017 verklaarde: Polen zou liever EU-sancties ondergaan dan asielzoekers opvangen” (26). De Poolse autoriteiten weigeren ook deel te nemen aan alle onder auspiciën van de Europese Commissie georganiseerde verdelingen van illegale immigranten die op de Europese kusten zijn aangekomen.

Polen heeft, net als de andere landen van de Visegrád-groep, ernstige bedenkingen bij het Europese pact inzake asiel en migratie dat de Europese Commissie graag spoedig goedgekeurd zou zien. De Poolse premier Mateusz Morawiecki reageerde op de presentatie ervan in september 2020: “De Visegrád-landen willen vooral een zo streng en doeltreffend mogelijke grenscontrole” (27). Eveneens in lijn met de weigering om een ecosysteem te creëren dat bevorderlijk is voor gedwongen migratie, weigerde Polen in 2018 het migratiepact van Marrakech te ondertekenen.

Een netelige situatie  voor progressieven

De ingrediënten van het migratiebeleid van de Poolse regering zijn een doorn in het oog van de “progressieven” die voortdurend massa-immigratie naar West-Europa organiseren. In dit verband heeft de Europese Commissie een mechanisme ingesteld dat de uitbetaling van communautaire middelen afhankelijk maakt van de eerbiediging van de “rechtsstaat”. Hoewel immigratie – vooralsnog – niet tot de grieven van de Poolse regering behoort, kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat dit een indirect pressiemiddel is om haar standpunt ter zake te wijzigen.

In het bijzonder worden de Poolse autoriteiten ervan beschuldigd de in 2016 aangenomen antiterrorismewet te gebruiken om moslims van het grondgebied te verwijderen die niet zouden meewerken in de strijd tegen terrorisme en spionage (28). De weigering om illegale migranten tot het land toe te laten, toont aan hoe tegenstrijdig de in de EU-wetgeving verankerde doctrine van “non-refoulement” is.

Polen zou, net als de andere landen van de Visegrád-groep, alleen voor het toekomstige Europese asiel- en migratiepact stemmen als het niet verplicht zou worden om migranten uit een andere beschaving dan de zijne op te vangen. Al deze elementen zijn reden tot onenigheid met de voorstanders van multiculturalisme en massa-immigratie. Als reactie op de dreigementen van de Europese Commissie hebben Polen en Hongarije onlangs een beroep gedaan op het Hof van Justitie van de Europese Unie om de voorwaarde van de communautaire steun aan de eerbiediging van de “rechtsstaat” ongeldig te verklaren (29).

Wat de uitkomst van dit proces ook moge zijn, de kans is klein dat de Poolse regering ermee zal instemmen haar fundamentele waarden te veranderen in ruil voor een paar subsidies.

Vertaler: KP

Oorspronkelijke tekst: Grand remplacement en Europe : la Pologne en pointe de la résistance identitaire (polemia.com)

Voetnoten

(1) “Polen’s migratie groeiende diversiteit van stromen en mensen”. Marek Okólski. Universiteit van Warschau. 1999.
(2) “Poolse migratie na 1989: tussen economische imperatieven en herwonnen vrijheid van verkeer”. Migrations société, nr. 158. 2015.
(3) “1 op 3 Polen woont in het buitenland”. Veille Carto 2.0. 31 december 2016.
(4) “Demografische situatie in Polen tot 2019. Internationale migratie van de bevolking in 2000-2019”. Statistieken Polen. 31 december 2020.
(5) “De stormloop van Oekraïners naar Polen”. La Croix. 30 november 2020.
(6) Zie (4).
(7) “Travail : la Pologne veut attirer des Philippins”. Le Figaro. 28 juli 2018.
(8) Cf. (4).
(9) Cf. (4).
(10) “Polen wil zijn Oekraïense migranten niet kwijt”. Euractiv. 26 februari 2019.
(11) “Religieuze demografie. Affiliatie”. Polen. Op 27 maart 2021 ontleend.
(12) “De moslimgemeenschap in Polen”. Lepetitjournal.com. 6 november 2017.
(13) “Moslimstudenten roepen op tot gebedspauze”. 02 Pl. 21 november 2019.
(14) Tweet van Patrick Edery. 17 oktober 2020.
(15) “Islamistische aanslagen over de hele wereld. 1979-2019 ». Fondapol.
(16) “Misdaadstatistieken overval 2018”. Eurostat.
(17) “Geregistreerde misdrijven naar misdrijfcategorie – politiegegevens”. Eurostat. 8 februari 2021.
(18) Tussenkomst van Marek Gladysz op “24h Pujadas”, geciteerd door Patrick Edery op Twitter op 1 januari 2020.
(19) “En Pologne, on manifeste contre l’accueil des réfugiés”. RFI. 12 september 2015.
(20) “Een miljoen Polen hebben gebeden tegen de islamisering van Europa en voor de terugkeer van de naties van Europa naar hun christelijke wortels”. Visegrád Post. 11 oktober 2017.
(21) “Polen’s jonge kiezers keren zich naar rechts”. DW. 9 februari 2019.
(22) “Polen: extreem-rechtse rally’s en militaire parade vallen samen op eeuwfeest onafhankelijkheid”. DW. 1 november 2018.
(23) Interview met de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Euronews.2 januari 2018.
(24) “Polen’s refoulementpraktijken veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”. Frankrijk terre d’asile. 29 juli 2020.
(25) “Vluchtelingenopvang: Polen, Hongarije en Tsjechië hebben EU-wetgeving geschonden”. InfoMigranten. 2 april 2020.
(26) “Polen: Lieber EU-Sanktionen als illegale Einwanderer”. Junge Freiheit. 17 mei 2017.
(27) “Migratie: Hongarije, Polen en Tsjechië zetten hun bedenkingen bij het pact van de Commissie op een rij”. La Libre Belgique. 24 september 2020.
(28) “Moslimimmigranten deporteren zal Polen niet veiliger maken.” Foreignpolicy.com. 19 oktober 2020.
(29) “Hongarije en Polen wenden zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met de voorwaarde dat de steun wordt gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat”. Le Monde. 11 maart 2021.Categorieën:Geen categorie, Identiteit

Tags: , , , , ,