Identiteit van de Burschenschaft

Armin Allmendinger (2013)

Er zijn en worden nog steeds veel discussies gevoerd over de inhoud waaruit een Burschenschaft bestaat en die haar vorm geeft. Sommigen blijven onmisbaar voor de Duitse Burschenschaft.

Vooral in deze tijd is het belangrijk om bewust te zijn van waarden en idealen. Ieder lid van een Burschenschaft moet zijn gedachten, zijn toespraken en zijn daden richten naar de waarden van oprechtheid en waarachtigheid en moet daarvoor opkomen met zijn hele persoon, zonder voor zichzelf een bijzondere eerbaarheid op te eisen die hem onderscheidt van anderen.

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Het beschermen en verdedigen van de waardigheid van anderen en van zichzelf is een ereplicht voor het Burschenschaftslid. Op deze morele grondslag van eer is vrijheid het doel dat door broederlijke actie wordt gediend. Persoonlijke, politieke en, uiteraard, academische vrijheid kunnen niet worden verwezenlijkt zonder vrijheid van geest en onafhankelijkheid en autonomie van het denken. Dit houdt een openlijke bekentenis in en een volledige persoonlijke toewijding aan de vrijheid. Zonder dit zal vrijheid onbereikbaar zijn, en waar zij bestaat, zal zij ten onder gaan. Vrijheid wordt voor de Burschenschafter niet enkel uitgedrukt in persoonlijke vrijheid, maar krijgt haar verdere betekenis door verantwoordelijke deelname aan de gemeenschap.

Bundesbrüderlichkeit

Van groot belang moet altijd verbondsbroederschap zijn. Dit zou moeten betekenen dat Burschenschafter verbondsbroeders bijstaan, ook al hebben zij mogelijke zwakheden. Dit zou een elementair onderdeel moeten zijn van een echte en functionerende Levensband. De herinnering aan en het respect voor de daden en prestaties van onze voorouders tijdens de twee wereldoorlogen moeten in ere worden gehouden en gecultiveerd, vooral nu er steeds minder getuigen zijn van deze bewogen tijden. Voor ons als Burschenschaften moet daarom vooral het respect voor de nog levende verbondsbroeders uit deze tijd groot zijn.

Duitsland

Verder – ook al zou het vanzelfsprekend moeten zijn – zou het belijden en het opkomen voor ons vaderland een kernpunt moeten zijn. Dit betekent dat wij onze Duitse taal, cultuur, tradities en idealen cultiveren en bevorderen. De inzet voor het Duitse volk en voor zijn historische ontwikkeling na de laatste twee eeuwen moet opnieuw intensiever worden beleefd en bewaard.

De idealen van de oer-Burschenschaft, die tot op de dag van vandaag onwrikbaar zouden moeten blijven voor elke ware broederschap, zouden ook in de toekomst het werk van ons verbond moeten bepalen. Dit omvat niet alleen het behoud van de Duitse natie, bijvoorbeeld politiek werk in de zin van nationale politiek, maar ook de bevordering van de democratie. Daaronder valt ook het respectvol omgaan met verschillende meningen in het verbond.

Daartoe is het nodig, volgens het politieke beginsel, het politieke werk naar binnen en naar buiten actief te bevorderen en zo nodig ook te optimaliseren, om zo te kunnen werken aan het welzijn van ons land volgens de waarden van de Burschenschaft. Naast het houden van broederschapsavonden omvat dit ook politieke vorming in het dagelijks leven, om de verbondsbroeders op te voeden tot politiek denkende burgers in de zin van het Burschenschaft-vrijheidsdenken.

Vaderland in een vrij en verenigd Europa

Morele voorwaarden en fundamentele politieke eisen worden in het broederschapsprincipe “Eer-Vrijheid-Vaderland” aangevuld met de uitdrukkelijke verplichting zich voor het vaderland in te zetten. De Deutsche Burschenschaft ziet het Duitse vaderland onafhankelijk van nationale grenzen in een vrij en verenigd Europa, dat ook Oost-Europa omvat. Het pleit voor een hechte vereniging van alle delen van het Duitse volk in vrijheid. De gehechtheid aan het eigen vaderland vereist ook eerbied voor de vrijheid en het recht op zelfbeschikking van andere volkeren.

Daarom pleit de Deutsche Burschenschaft er actief voor dat in een vrij Europa de leden van alle volkeren, in het bijzonder ook alle Duitse etnische groepen in andere staten, een onbeperkte culturele ontwikkeling en zelfbeschikking wordt gegarandeerd. Indien echter de staat in zijn vorm en aard het vaderland en dus ook het volk schaadt of niet meer ten goede komt, dan moet voor het volk en het vaderland een duidelijk standpunt worden ingenomen tegen een dergelijke ontwikkeling. De inzet voor het Duitse volk moet daarom onontbeerlijk en onverbrekelijk blijven en als een belangrijke basis dienen voor toekomstige beslissingen.

Kameraadschap en vriendschap

Naast de ideële en politieke aspecten mag ook het aspect van de vriendschap niet worden verwaarloosd. Vooral in tijden waarin de druk op de broederschapsleden is toegenomen – of dat nu aan de universiteiten is of in de kritische of zelfs vijandige pers – is het noodzakelijk dat de broederschapsleden elkaar bijstaan in hechte kameraadschap en vriendschap.

Ook voor een traditie-rijke en wapendragende federatie mogen de beginselen van de studenten-wapendracht niet te kort komen. Naast het behoud van het reeds genoemde beginsel van de levensband moet ook het behoud van de verplichte Mensur en het opkomen voor de federatie, zo nodig met het lemmet, een vanzelfsprekende zaak zijn. De Mensur als elementair onderdeel van het onderwijs van de federatie en als voor alle Burschenschafter in het gemeenschapsintegrerende onderdeel moet ook in de toekomst op gebruikelijke wijze worden voortgezet. Een Burschenschaft wordt pas geloofwaardig als zij bereid is voor haar identiteit op te komen, in de Mensurzaal en daarbuiten.

Noot van de redactie: Armin Allmendinger is zelf lid van de broederschap. Voor de Blaue Narzisse deed hij onder meer verslag van de “Konservative Aktion Stuttgart” en de herdenking op Ulrichsberg van Europa’s gevallenen uit de beide wereldoorlogen.

Vertaling: OvM

Oorspronkelijke tekst: http://www.blauenarzisse.de/

En http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2013/03/25/identitat-der-burschenschaft.html?fbclid=IwAR1pCMC3nGF2MEFTl8zLXvNVvmHDTg0-9DPwUNlUVSgxPKqt92wixYk04GQ#.YBFunk_LIb4.facebookCategorieën:Identiteit

Tags: , , , , ,