Mensenrechten als motor van de ongecontroleerde immigratie

Gesprek met Jean-Louis Harouel (2021)

Wij geven hieronder een interview weer dat Jean-Louis Harouel heeft gegeven aan het Observatoire de l’immigration et de la démographie over de invloed van de godsdienst van de mensenrechten op de immigratie. Jean-Louis Harouel is hoogleraar rechten en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Panthéon-Assas. Hij publiceerde Les droits de l’homme contre le peuple (Desclée de Brouwer, 2016) en Libres réflexions sur la peine de mort (Desclée de Brouwer, 2020).

OID: In een in mei 2020 gepubliceerd verslag benadrukt het Rekenhof (van Frankrijk, nota van de vertaler) dat de overheid sinds het begin van de jaren 2000 tevergeefs heeft geprobeerd de “controle” over de immigratie terug te krijgen. Welk verband legt u tussen de ontwikkeling van de mensenrechten en dit verlies van controle over het verschijnsel migratie in ons land?

Jean-Louis Harouel: Had de overheid op enig moment in deze periode werkelijk de politieke wil om de migratie te beheersen? Men kan het betwijfelen. Voor het overige staat het buiten kijf dat de ontwikkeling van de mensenrechten heeft gefunctioneerd als een machine voor het produceren van ongecontroleerde immigratie.

 Dit is een van de gevolgen van de omvorming van de mensenrechten tot een seculiere godsdienst, in de betekenis die Raymond Aron aan deze term heeft gegeven, d.w.z. een leer die de plaats van de godsdiensten inneemt en de redding van de mensheid hier beneden situeert door middel van de vestiging van een volmaakt geachte orde. François Furet was de eerste die vaststelde dat de seculiere religie van de mensenrechten de plaats had ingenomen van het communisme in zijn rol van utopie die verondersteld werd de heerschappij van het goede te vestigen. In de religie van de mensenrechten wordt de klassenstrijd vervangen door de strijd tegen discriminatie, maar in dienst van hetzelfde doel, namelijk de emancipatie van de mensheid. Het is nog steeds dezelfde belofte van een stralende toekomst, met dit verschil dat het doel niet langer de afschaffing van eigendom is, maar de ontkenning van elke vorm van verschil tussen mensen om een nieuwe wereld tot stand te brengen die volledig kosmopolitisch is en uitsluitend gebaseerd op de rechten van het individu. Het is niet verwonderlijk dat het thema van de vrije migratie een van de hoofdlijnen vormt van de mensenrechten zoals die vandaag worden begrepen.

OID: De moord op leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense vluchteling herinnerde ons er onlangs aan dat immigratie een bron van grote onveiligheid kan zijn. Hoe analyseert u deze schijnbare tegenstelling tussen de mensenrechten, die ons ertoe brengen vreemdelingen die soms vijandig zijn, onvoorwaardelijk te verwelkomen, en de rechten van de burger die de soms rampzalige gevolgen van deze verwelkoming op zich moet nemen?

Jean-Louis Harouel: De ideologie van de mensenrechten lijdt aan een fatale fout: de afwezigheid van het recht op veiligheid. Maar als wij besluiten dat er mensenrechten zijn, moet veiligheid de eerste daarvan zijn: veiligheid van de eigen persoon en van de persoon van zijn gezin; veiligheid in het bezit van zijn eigendom. En toch ontbreekt het recht op veiligheid zowel in de verklaring van 1789 als in andere verklaringen van rechten.

Gezien het duidelijk schandalige karakter van deze rechtsweigering zijn sommigen geneigd te denken dat er onder de mensenrechten ook een recht op veiligheid bestaat, en beroepen zij zich op artikel 2 van de Verklaring van 26 augustus 1789, waarin staat dat de natuurlijke en onaantastbare rechten van de mens zijn: vrijheid, eigendom, veiligheid en verzet tegen onderdrukking. Er wordt vaak gezegd dat het recht op veiligheid dat aldus in 1789 werd afgekondigd, ook het recht op veiligheid van personen en goederen omvatte. Dit is niet juist.

Deken Georges Vedel, een illustere jurist die zijn stempel heeft gedrukt op de tweede helft van de vorige eeuw, benadrukte dat in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger de term “veiligheid” verwijst naar de vrijheid in de zin van Montesquieu, het feit geen gezag te vrezen en vrij te kunnen komen en gaan: kortom, de individuele vrijheid. En hoogleraar publiekrecht Jean Morange, een van de meest vooraanstaande mensenrechtenwetenschappers van vandaag, bevestigt dat veiligheid betekende dat men geen risico liep op willekeurige vervolging, detentie of arrestatie. Dit heeft vrijwel niets te maken met de erkenning van een recht op veiligheid van persoon en goed, dat door de mensenrechtenideologie wordt ontkend. Zozeer zelfs dat, zoals de hoogleraar privaatrecht Patrice Jourdain opmerkt, er in ons rechtsstelsel geen subjectief recht op veiligheid bestaat. Het is dus niet onlogisch dat onze gehoorzaamheid aan de ideologie van de mensenrechten ons ertoe brengt vreemdelingen die objectief gezien een gevaar voor de bevolking vormen, op het nationale grondgebied op te vangen of te houden.

OID: Gezinshereniging wordt vaak genoemd als een voorbeeld van een voortdurende en onomkeerbare uitbreiding van de rechten van buitenlanders in Frankrijk. Denkt u dat deze verlenging onomkeerbaar is? Denkt u niet dat de rechter en andere overheidsinstanties deze rechten zullen kunnen inperken op dezelfde wijze als zij ze hebben uitgebreid?

Jean-Louis Harouel: Ja, maar alleen als we breken met de religie van de mensenrechten. Deze godsdienst is gebaseerd op een sterk anti-nationale ideologie die de inhoud van de democratie radicaal heeft veranderd. In deze versie, die thans in de landen van West-Europa als de enige geldige wordt opgelegd, is democratie in wezen de cultus van het universele, de obsessie met openheid voor de ander. Het klassieke model van de liberale democratie is dus zonder het te zeggen verlaten, om af te glijden naar een nieuw soort democratie die pretendeert postnationaal en multi-etnisch te zijn. In dit systeem wordt de soevereiniteit van het volk, die van oudsher aan de democratie ten grondslag ligt, ondergeschikt gemaakt aan het dogma van de religie van de mensenrechten, met rechters als alwetende en almachtige priesters. De religie van de mensenrechten is het fundament van de regering van rechters, en deze laatste versterkt de religie van de mensenrechten. Het is een perversie van de democratie: de democratie van de mensenrechten.

Door ons recht te koloniseren, heeft de religie van de mensenrechten het grondig verstoord. Dit verschijnsel van verdraaiing van het recht wordt grotendeels georkestreerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM), dat met één pennenstreek een door een parlement goedgekeurde wet buiten werking stelt en zich bevoegd verklaart een grondwetsbepaling te beoordelen, zelfs een bepaling die bij referendum is goedgekeurd. De geest van zijn jurisprudentie inspireert de hoogste Franse rechtscolleges (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation) en alle rechtbanken, en geeft aanleiding tot beslissingen waarbij de wet wordt omvergeworpen, geïnterpreteerd of omzeild indien dat nodig is om de zaak van de buitenlander of de persoon van buitenlandse oorsprong te winnen. In een geperverteerd rechtssysteem keert de wet zich dus tegen de mensen in wier belang zij is ingesteld. De toelating van ieder individu dat op het grondgebied van een land aanwezig is, zelfs indien dit frauduleus is, tot het vermenigvuldigen van vorderingen en rechtsvorderingen, geeft dat individu een wapen tegen de bevolking van dat land. En dit wapen kan als werktuig worden gebruikt door op identiteit gebaseerde groepen op nationaal grondgebied, die de natie van binnenuit bestrijden om haar geleidelijk te vervangen. Door te beweren dat de onbeperkte immigratiestroom deel uitmaakt van de richting van de geschiedenis, veroordeelt de religie van de mensenrechten de Europeanen en hun beschaving tot verdwijnen zonder het te zeggen.

Ook de wetgever en de regelgevende macht hebben bijgedragen tot de heerschappij van de religie van de mensenrechten. De gezinshereniging werd in 1976 bij decreet ingevoerd op initiatief van premier Jacques Chirac: een monumentale fout die zijn opvolger Raymond Barre trachtte te herstellen, maar die door de Raad van State werd verhinderd. En bij de grondwetsherziening van 2008 was het de nationale vertegenwoordiging die de immigratielobby een prachtig cadeau gaf door de prioritaire grondwettigheidsvraag (QPC) in te voeren, waardoor elke partij bij een rechtszaak de grondwettigheid van een van kracht zijnde wet kan aanvechten. Frankrijk heeft zich vooral in de knoop laten lokken met betrekking tot buitenlanders die al dan niet legaal op zijn grondgebied aanwezig zijn, door alle humanitaire verdragen waartoe zijn regering en parlement het land hebben verplicht, van het Verdrag van Genève tot diverse VN-verdragen, via het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Deze verdragen, en meer nog de interpretatie die de rechters eraan hebben gegeven, hebben de exponentiële groei van de rechten van vreemdelingen sterk bevorderd. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de handelingsvrijheid van de Franse wetgever en regering wordt ingeperkt door communautaire richtlijnen, waarvan de bepalingen dezelfde waarde hebben als een grondwettelijke verplichting, en die maar al te vaak de verdeling van rechten en garanties voor immigranten laten prevaleren boven de vereisten van nationale veiligheid en de legitieme noodzaak om de immigratie te beheersen. Het zal niet mogelijk zijn om te trachten de rechten van vreemdelingen tot redelijke proporties terug te brengen zonder op zijn minst een gedeeltelijke of tijdelijke heroverweging van de toetreding van Frankrijk tot deze verdragen, noch zonder een wijziging van het Europese recht.

OID : De opvang van vreemdelingen wordt vaak voorgesteld als een essentieel onderdeel van de Franse identiteit. Bent u het, als rechtshistoricus, eens met deze analyse?

Jean-Louis Harouel: Het is een onwaarheid. Frankrijk is een oud menselijk fundament dat verschillende millennia teruggaat. Uit historisch demografisch onderzoek is gebleken dat de Franse bevolking tot het midden van de 19e eeuw vrijwel uitsluitend het product was van een zeer oude Keltische aanwezigheid op deze bodem, die door de verovering in de Romeinse beschaving werd geïntegreerd, en waaraan de numeriek geringe bijdragen van veroveringsvolken werden toegevoegd: Franken, Bourgondiërs, Visigoten, en niet te vergeten de Vikingen in Normandië. Afgezien daarvan was Frankrijk de opvolging op hetzelfde land van een lange reeks generaties die in de nevelen van de tijd verloren waren gegaan. Uit deze zeer oude menselijke basis zijn de miljoenen Franse boeren voortgekomen die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen.

Frankrijk was onder het Ancien Régime overbevolkt en verreweg het dichtstbevolkte land van Europa. In een staat van extreme demografische druk, was ons land toen een land van emigratie en niet van immigratie. Dit laatste was minimaal en betrof vooral buitenlanders van hoge sociale rang, kunstenaars, wetenschappers of vakmensen die vernieuwende technieken meebrachten. Het koningschap wilde hen wel naturaliseren, maar alvorens hun nationaliteitsbrieven te registreren, ging de Kamer van Koophandel na of de nieuwkomers over voldoende middelen beschikten en of zij mensen van goed zedelijk gedrag waren. 

Pas in het midden van de 19e eeuw werd Frankrijk, als gevolg van een vrijwillige daling van de vruchtbaarheid die zich eerder dan elders voordeed, een immigratieland. In het begin verwelkomde het vooral Belgen en Italianen, daarna in de eerste helft van de 20e eeuw Polen, gevolgd door Spanjaarden en Portugezen. Van al deze nieuwkomers werd verlangd dat zij zich volledig en zonder voorbehoud aansloten bij de Franse identiteit, bij het Franse model. Dit werd vergemakkelijkt door het feit dat deze immigranten afkomstig waren uit Europese landen met een christelijke beschaving, zodat hun assimilatie in één enkele generatie plaatsvond, en soms zelfs sneller.

Anderzijds werd deze assimilatie-eis losgelaten voor de niet-Europese en grotendeels islamitische immigratie die de overhand kreeg. Dit zou moeilijk zijn geweest omdat deze immigratie een beschaving met zich meebracht die tegengesteld was aan de Europese beschaving, en bovendien veel te talrijk was om het klassieke proces van aanhankelijkheid aan de Franse identiteit te laten plaatsvinden. In ieder geval, we hebben het niet eens geprobeerd. De verschillende regeringen die elkaar in de afgelopen halve eeuw hebben opgevolgd, zijn er trots op dat zij het beginsel van assimilatie van immigranten hebben verworpen, zozeer zelfs dat de term politiek incorrect is geworden.

OID: Kan Frankrijk, gezien de beslissende invloed van rechters op de het bereik en de inhoud van de vreemdelingenwet, zijn migratiebeleid weer onder controle krijgen zonder zijn opvatting over de scheiding der machten op te geven?

Jean-Louis Harouel: In feite gaat het er meer om terug te keren naar een echte scheiding der machten, die ondermijnd is door de regering van rechters. Het gaat erom te breken met een systeem dat de rechter in staat stelt dominantie uit te oefenen over de wetgever door hem te verplichten de wet te wijzigen, of zelfs, in het geval van het EHRM, dominantie over de grondwetgevende macht door een grondwettelijke bepaling te bekritiseren. Allemaal in naam van de mensenrechten.

Het herstel van een echte scheiding der machten is van essentieel belang om het migratieverschijnsel onder controle te krijgen en vereist een herziening van de grondwet, enerzijds om de belemmeringen voor het overheidsoptreden ten aanzien van buitenlanders, die voortvloeien uit de interpretaties van de Grondwettelijke Raad, weg te nemen, en anderzijds om het systeem van de voorrangsvraag inzake grondwettigheid af te schaffen. En wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreft, zou Frankrijk er goed aan doen terug te keren naar de situatie van vóór 1981, toen het een voorbehoud had gemaakt dat de mogelijkheid uitsloot om zich rechtstreeks tot het Hof van Straatsburg te wenden in het kader van individuele beroepen. Door aldus de scheiding der machten te herstellen, zouden wij tegelijkertijd de representatieve democratie herstellen, gebaseerd op de soevereiniteit van het volk, die thans grotendeels is verdrongen door de democratie van de individuele rechten, belichaamd door de hoge rechterlijke macht, zowel op nationaal als op supranationaal niveau.

Als wij de immigratie werkelijk willen beheersen, zullen wij een duidelijk onderscheid moeten maken tussen de nieuwkomers die zich willen vestigen en de bevolking van het land. Frankrijk zal moeten ophouden zich te gedragen als de sociale en medische hulpdienst van het universum. De grondwet, de wetgeving en de reglementering zullen moeten worden gewijzigd, zodat er geen materieel voordeel meer is om illegaal het Franse grondgebied binnen te komen of er te verblijven. Er zal moeten worden besloten tot het herstel van de billijke discriminatie bij uitstek in de logica van de stad, die tussen burgers en niet-burgers, tussen onderdanen en vreemdelingen. En daarvoor is het nodig het soevereine volk, zijn vertegenwoordigers en zijn regering te bevrijden van de dodelijke verlamming die hen door de hoogste rechtscolleges is toegebracht.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Entretien : Jean-Louis Harouel, l’influence des droits de l’homme sur l’immigration (observatoire-immigration.fr)  

En Les droits de l’homme ? Une machine à produire une immigration incontrôlée… – Métapo infos (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , ,