Oekraïne en de nieuwe koude oorlog

Irnerio Seminatore (2021)

De spanningen die de Verenigde Staten en de NAVO in Oekraïne handhaven, ter ondersteuning van het oorlogszuchtige Kiev en het door de regering verklaarde streven om komaf te maken met de autonomie van de separatistische provincies Donetsk en Lugansk, in een poging om een land te verenigen dat historisch verdeeld is tussen twee invloedspolen, Europa en Rusland, zullen waarschijnlijk een escalatie met veel onzekerheden teweegbrengen. De conflictueuze gevolgen van dit avontuur zullen Europa, dat machteloos is, niet sparen en zullen een scheidslijn volgen die loopt van de Baltische landen tot de Zwarte Zee en van de Kaukasus tot Turkije en Syrië. Zij zullen opnieuw een conflict op de agenda zetten, waarvan het voornaamste aspect niet meer dat van 2014 is, “Europese deling of deling van het land”, maar de bevestiging van een vorm van regionale instabiliteit met een permanent precair karakter.

De verklaring van de spanningen in Donbass, evenals de “Nieuwe Koude Oorlog”, vinden hun oorzaak in de voortdurende uitbreidingen van de NAVO, dicht bij de grenzen van Rusland en de verandering in het mondiale machtsevenwicht tussen de Verenigde Staten, Rusland en China in het tijdperk van de multipolariteit. Dit onevenwicht komt tot uiting in het in twijfel trekken van de afschrikking en in de nieuwe Amerikaanse doctrine inzake het gebruik van kernwapens voor tactische doeleinden, maar met algemene strategische repercussies. Het debat dat daardoor op gang komt en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, stellen het centrale karakter van het atoom ter discussie, evenals het strategische evenwicht waarop zij waren gebaseerd. Bijgevolg is de verdeling van de bondgenootschappen gebaseerd op een systemische keuze en een planetaire geopolitiek, die een onderscheid maakt tussen de mogendheden van het Heartland en de mogendheden van het Rimland, de “status quo”-mogendheden en de revisionistische mogendheden, de geostrategische pionnen (Armenië en Azerbajdzjan-Turkije) en de spillanden (Iran, Turkije), die met sprongen vooruitgaan, tussen de crisisbogen en de toenaderingsassen. In het Midden-Oosten zal de sjiitische as Teheran-Bagdad-Damascus-Beiroet, die naar de Middellandse Zee leidt, als eerste de belangstelling wekken van Rusland en, op zijn beurt, van China, de Verenigde Staten en Israël. De daaruit voortvloeiende herverdeling van bondgenootschappen zal ertoe leiden dat het Westen Rusland als zijn tegenstander gaat beschouwen door middel van een drievoudige campagne van isolatie, sancties en informatie, in een flagrante omkering van verantwoordelijkheden.

Vanuit historisch oogpunt is de verslechtering van de Europese veiligheid het gevolg van de mislukking van het nabuurschapsbeleid van de EU (ENB) in het oosten en van de instabiliteit van de landen die na de ineenstorting van de USSR zijn ontstaan, of van het “nabije buitenland” (Wit-Rusland, Kaukasus, Centraal-Azië). Zij onthult de politiek-strategische ondergeschiktheid aan de Verenigde Staten en de NAVO van een Unie waarvan de politieke en intellectuele leegte lijkt te worden samengevat in persoonlijke en protocollaire ruzies (Sofagate), waarbij aan de eisen van veiligheid en gezag van de volkeren in Europa wordt voorbijgegaan en de geopolitieke kwetsbaarheden van Naties en Staten worden vergeten.

Op het niveau van het internationale systeem heeft het Europese vazalschap twee belangrijke en permanente bronnen, namelijk de nucleaire bescherming van Amerika en de regionale stabiliteit die het gedurende het bipolaire tijdperk heeft verzekerd. Zo grenst de cultuur van de hegemoniale defensie, die de Verenigde Staten tot een gevaarlijke machtsprojectie brengt, aan provocatie, in Europa (de Baltische Staten, Polen, Wit-Rusland en Oekraïne), in het Grotere Midden-Oosten (Syrië, Turkije, Iran en Irak) en in Azië (Taiwan en het gebied van de Indo-Pacific).

In die zin maken de spanningen en het potentiële conflict met Rusland, via Oekraïne, deel uit van een poging om de geopolitieke continuïteit van Europa naar Azië (Brzezinski) en van China naar het gebied van de Indo-Pacific te ontrafelen. Deze verbrokkeling van de wereld brengt talrijke factoren van onzekerheid met zich mee en talrijke vormen van afhankelijkheid tussen de verschillende landen, en voornamelijk, in Europa, tussen de landen van strikte Atlantische invloed en gehoorzaamheid (VK, de Scandinavische landen, Nederland, België, de Baltische landen en Polen) en de landen van twijfel en verzet (Frankrijk, Italië, Duitsland, enz.) ten opzichte van de leider van het blok. In een soort planetair schaakspel behoren de Balkan, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee, de Turkse hoogvlakte, de Golf, Iran, India, Indonesië, Japan en Australië tot de gebieden met betwiste hegemonie en blijven zij onderhevig aan de groeiende invloed van de Chinese realpolitik (Hong Kong en Taiwan).

De breuklijnen binnen Oekraïne: de stemming van Janoekovitsj in 2010


Binnen dit kader worden nieuwe allianties gesmeed en aangehaald en worden strategische kwesties en scheidslijnen tussen beschavingen duidelijker. Het is nog steeds binnen dit kader dat oude erfenissen en loyaliteiten worden gedeeld of bevochten. De redenen die volgens de voormalige economische adviseur van Reagan, Paul Claig Roberts, hebben geleid tot de vervanging van Groot-Brittannië door de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog, zouden hetzelfde effect kunnen hebben in de Derde Wereldoorlog, met de vervanging van de oude Sovjet-Unie door het duopolie van Rusland en China. In dit perspectief van afglijden naar een confrontatie met een hoge intensiteit tussen staten, zou de “nieuwe koude oorlog” slechts een voorspel zijn van het conflict dat wordt voorbereid en tegelijkertijd een verwijding voor de algemene herconfiguratie van het systeem, die via een “beperkte oorlog” en plaatselijk, maar kan worden voortgezet door een “onbeperkte oorlog”.

Oekraïne, barometer van de betrekkingen tussen Washington en Moskou?

Terugkomend op de spanningen tussen Kiev, Donbass, Rusland en het Westen: is Oekraïne de barometer geworden van de betrekkingen tussen Moskou en Washington? Op vrijdag 16 april heeft Oekraïne elke mogelijkheid van een militair offensief tegen de separatisten van de zelfbenoemde republieken Donetsk en Lugansk uitgesloten. In het licht van de officiële verklaringen bevestigde generaal Ruslan Khomchak, opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, dat “de bevrijding met geweld van de tijdelijk bezette gebieden onvermijdelijk zal leiden tot talrijke burgerslachtoffers en militaire slachtoffers, hetgeen voor Oekraïne onaanvaardbaar is”. In een latere verklaring steunde hij het idee van een “politieke en diplomatieke” oplossing om de verloren gebieden terug te krijgen. Aan de vooravond van de NAVO-oefening “Defender Europe”, de grootste sinds de Koude Oorlog, gepland voor het voorjaar van 2021, in 16 verschillende gebieden van het continent en voornamelijk geconcentreerd op de Balkan, de Zwarte Zee en de Baltische gebieden, met de deelname van 28.000 man en met een duur van drie maanden, verklaarde Moskou dat een Oekraïens offensief in Dombass het einde zou betekenen van de Oekraïense staat. Waarom heeft dit conflict, dat al zeven jaar aan de gang is en zich niet afspeelt tussen Philadelphia en het Lake Michigan, geleid tot een “gespierde” interventie van Joe Biden, die zich vanuit het Witte Huis uitspreekt voor sancties tegen Rusland? En waarom haast Zelenski zich van Europese zijde om de steun te verkrijgen van twee lidstaten van het kwartet “Normandië-formaat”, Frankrijk en Duitsland, ondertekenaars van de Minsk 2-akkoorden, betreffende de beslechting van de Russisch-Oekraïense geschillen van 2014? Als dit het “Sakaashvili Syndroom” van 2008 is, wat zijn dan de mogelijke scenario’s?

In het licht van de krachtsverschillen zijn de drie mogelijke hypotheses, “Russische doorbraak in de diepte en blijvende bezetting van het grondgebied”, “sterke maar kortstondige uitbarsting van geweld gevolgd door een snelle politieke regeling”, “terugkeer tot kalmte en beëindiging van het conflict”, de eerste zou kostbaar zijn, de tweede willekeurig en de derde winstgevender, aangezien deze het mogelijk zou maken de binnenlandse politiek van Oekraïne te beïnvloeden en het lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO te blokkeren. Deze hypothese kon een onderhandeling en een overeenkomst met de VS niet voorkomen. Joe Biden is bij zijn Rubicon: “Hic Rhodus, hic salta!”

Zichtbare, onzichtbare, afschrikwekkende en hybride oorlogen, getoetst aan de oorlog in Oekraïne en het oorlogsmodel van Clausewitz

Achteraf gezien dwingen de spanningen en het potentiële conflict die zich sinds 2014 in Oekraïne hebben voorgedaan, ons ertoe de relatie tussen oorlog en politiek opnieuw te bekijken, alsook de terugkeer, in de ogen van het Westen, van de figuur van de vijand, gedefinieerd door de onverenigbaarheid van politieke beginselen en projecten, die het oorlogsgebeuren bepalen. Het Westfaalse conflictmodel, gebaseerd op de onderwerping van de oorlog aan het door de gepersonifieerde intelligentie van de Staat bepaalde doel, berust op de verbazingwekkende drie-eenheid van zuiver verstand (regering), vrije activiteit van de ziel (leger of krijgsheer) en blinde natuurlijke impulsen (volk). De eenheid van dit model, dat grenzen stelde aan de oorlog, is verbroken en dat dwingt ons vandaag tot enkele onontbeerlijke overwegingen over de realiteit van het aanslepende conflict in Oost-Oekraïne. Het is een oorlog die als “hybride” wordt geclassificeerd en gekenmerkt wordt door een omkering van de verhouding tussen zichtbare oorlogen (onderwerping) en onzichtbare, verborgen of geheime oorlogen (controle). Het leidt tot de ontleding van de door Clausewitz gedefinieerde band tussen civiele en militaire doelstellingen en derhalve tot een veelheid van confrontatievormen. Aan het pluralisme van civiele en militaire actoren, legale en illegale, kent het strategisch denken verschillende wijzen van optreden toe, die in het geval van Oekraïne de drempel van het antwoord onder het (interstatelijk) conflict houden. Dit laatste functioneert als een zichtbare dekmantel voor het bredere en diepere veld van confrontatie tussen actoren op het internationale toneel, dat zich manifesteert op het terrein van de lokale gevechten, als de “list” van de niet-geëngageerde derde partij, Rusland. De actie op het terrein heeft dus, paradoxaal genoeg, een zichtbare dekmantel (troepenbewegingen en grote reserves, klaar om in te grijpen, voorbij een politieke “rode lijn”), die een afschrikwekkende of defensieve antwoordwaarde krijgt. Deze dekmantel (of list) verhindert de toegang tot het conflict voor andere derde partijen, de NAVO of de Verenigde Staten, die niet betrokken zijn bij de huidige verwikkelingen. Dit spel van de partijen wijst een gunstige positie toe aan de oorlogvoerende en ongeregelde troepenmacht van Donetsk en Lugansk, in een defensieve positie, volgens het principe van de krijgskunst waarvoor geldt: “Wie de verdediging (of list) houdt, houdt de aanval, en wie de aanval (of initiatief) houdt, houdt de overwinning!” Kiev lijkt dus kwetsbaar en in gebreke, net als de ondersteunende krachten uit het Westen. geplaatst in de onmogelijkheid om hun doel te bereiken, dat van een doorbraak, een oorlog van vuurgevechten en, uiteindelijk, een toenadering tot de grenzen van Rusland.

Onder de eenheid van hetzelfde begrip van oorlog zouden wij de eenheid van hetzelfde begrip van vijand vinden? Het door Carl Schmitt geijkte begrip van hostis (publieke vijand), dat leidde tot de opvatting van oorlog als duel of discriminatoire oorlog, breidde zich onder invloed van universalistische en “utopische” opvattingen uit tot een wereldorde. Discriminerende oorlogsvoering (gevoerd tegen nazi-Duitsland en vandaag tegen het Rusland van Poetin) houdt in dat de vijand wordt gecriminaliseerd, met als doel hem uit te roeien, als alleenheerser en als schuldige aan het doden van tegenstanders (Navalny), gereduceerd tot de rang van een misdadiger. De figuur van de vijand verandert ook van status en stelt de vijandige mogendheid (Rusland) voor als een bedreigende figuur van de internationale orde, vergeleken met die van een lokale, bedreigde en soevereine actor (Oekraïne). Het proces van criminalisering van de buitenlandse en de wereldpolitiek eindigt dus in de poging om de bestaande politieke paradigma’s om te keren onder het ongelijke oppervlak van de wereldwijde geopolitiek. De weigering om de Euro-Atlantische ondergeschiktheid, in het kader van de NAVO, te aanvaarden, gaat immers niet in het minst gepaard met enig Europees veiligheidsproject. De echte vraag, die niet gesteld is en toch van cruciaal belang blijft, is wie vandaag de rol van onruststoker speelt in Europa en of er nog ruimte is voor stabiliteit en onderhandelingen.

Staat het Westen in het geval van het Rusland van Poetin tegenover een reïncarnatie van de Schmittiaanse en radicale figuur van de existentiële vijand, die in zijn geheel moet worden ontkend, of staat het veeleer tegenover een revisionistische mogendheid, die haar rol definieert in termen van krachtsverhoudingen en die beurtelings, naar gelang van de gevallen en de situaties, met de andere mogendheden op het internationale toneel, de vastberaden en voornaamste antagonist, de doorgewinterde militaire tegenstander en de berekenende en onverbiddelijke diplomatieke partner kan spelen ? In het geval van Oekraïne is de historische doelstelling van de macht die over een hegemonie beschikt nog steeds die, welke door Brzezinski is geschetst, namelijk te voorkomen dat er een Euraziatische continentale logica en blok ontstaat, het Heartland, dat concurreert met de Verenigde Staten en thans met China. Ter herinnering, de planetaire evolutie van de wereld sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie ging gepaard met een deterritorialisering van de samenlevingen, zonder grenzen, en de onderwerping van de wereld aan de logica van de goederen-, geld en mensenstromen, of, kort gezegd, aan de logica van de markten en de zee. Tegelijkertijd heeft de uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO tot de grote ruimten van Azië het beginsel van orde in de internationale betrekkingen, dat gebaseerd is op het abstracte universalisme van het internationale recht, vervangen door dat van het onderscheid tussen vriend en vijand en een terugkeer naar de machtsverhoudingen van het klassieke realisme, waarvan Rusland een van de erfgenamen en een onbetwiste meester is.

Vertaling: rv      

Oorspronkelijke tekst: http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2021/avril/ukraine-

Ook: Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , ,