Het ternaire in relatie tot de Vierde Politieke Theorie van Doegin

Chlodomir (2019)

De magie van het ternaire is zeer krachtig, maar men moet zich er niet in laten opsluiten. Op politiek niveau werd een dergelijke vicieuze cirkel gevormd met de drie grote ideologieën die de 20ste eeuw beheersten: liberalisme, communisme, fascisme (waarbij het nazisme slechts een hypertrofische tak van het fascisme was, een “radicaal fascisme” in marxistische terminologie). Als men er twee afwijst ten gunste van een derde, wat dat ook moge zijn, blijft men in de cirkel opgesloten, want alle drie de ideologieën komen voort uit de Westerse Moderniteit. Een van de verdiensten van de Russische theoreticus en filosoof Aleksandr Doegin is dat hij inzag dat het noodzakelijk was uit deze vicieuze cirkel te breken, de cirkel te “doorbreken” (“In de politieke wetenschappen in de vorige eeuw leerden we slechts tot drie tellen. (…) we hebben geen andere oplossing dan tot vier te leren tellen”, A. Doegin, artikel op https://rusreinfo.ru/, 2016).

Na wat vallen en opstaan (aanvankelijk sprak hij van een “dialectische drie-eenheid”), en na het doorlopen van het nationaal-bolsjewisme en vervolgens het eurazisme, ontwikkelde Doegin uiteindelijk de Vierde Politieke Theorie. Deze “4PT” verwerpt de drie oude ideologieën en neemt nieuwe concepten aan, ontleend aan de Duitse Conservatieve Revolutie, aan Russische Eurazistische auteurs (met name L. Gumilev), aan het Traditionalisme (of Perennialisme), aan de geopolitiek, en ook aan het denken van Heidegger (aan wie hij het begrip Dasein ontleende).

Het snelle succes van Doegins gelijknamige boek, La quatrième théorie politique (in 2012 in het Engels en het Frans vertaald), toonde aan dat zijn benadering beantwoordde aan een zekere verwachting bij de intellectuele elites. De 4PT heeft, alleen al door zijn naam, enigszins gediend als een “maieutisch” instrument voor een hele generatie activisten die opgesloten zat in het mentale mechanisme van de “derde weg” en de “derde positie”, of zelfs de “derde ideologie”. Deze aanpak heeft lange tijd grote voordelen gehad, maar is nu achterhaald. De “Drie” maakt het mogelijk het steriele dualisme (met name gecultiveerd door de Tweede Politieke Theorie) te overwinnen en dit is een enorme stap voorwaarts, maar het leven is beweging en het ternaire heeft zijn grenzen getoond. De kracht van de “Vier” stelt ons in staat “alles op te blazen”, een beroep te doen op “creatieve chaos”, het Meervoudige (het Multipolaire, in het geopolitieke domein) opnieuw te introduceren, en vervolgens “de tienduizend wezens”… Bovendien legt Doegin uit dat de 4PT een open theorie in opbouw is; maar zodra zij bestaat (of zal bestaan, met een samenhangend en operatief theoretisch corpus), is het niet verboden om bepaalde elementen van de drie voorgaande ideologieën opnieuw in te voeren…

Het “eurazisme” is een ideologie die zeer goed aan Rusland is aangepast, maar het 4PT gaat verder en maakt het mogelijk de ideologische en politieke creativiteit weer vrij te maken (het eurazisme is in zekere zin het Russische deel van het 4TP). Men kan zelfs spreken van de Vierde Weg, een concept dat misschien nog wel doeltreffender is. In de drie oude ideologieën van de moderniteit was het politieke subject respectievelijk het individu, de klasse, het ras (of liever het volk en/of de natie, geïnstitutionaliseerd, met een sterke etnische connotatie, voor zover het het “generieke” fascisme betreft).

In 4PT (dat de Moderniteit verwerpt) is het filosofische fundament Dasein en het politieke Subject, heel logisch, de Beschaving (een organisch verschijnsel dat gebaseerd is op etnogenese en zich ontvouwt in een Grote Ruimte). Na Huntington, onderscheidt Doegin een tiental bestaande of potentiële beschavingen op de planeet. De mensheid zou aldus een nieuw stadium van organische ontwikkeling bereiken, na stammen, stadstaten, koninkrijken, rijken en natiestaten. Wij kunnen dan een alternatieve en multipolaire wereldorde voorzien, gebaseerd op het naast elkaar bestaan van een dozijn “beschavingen-staten” (maar zonder wereldregering, in tegenstelling tot de sinistere oligarchische en roofzuchtige “Nieuwe Wereldorde”; een coördinerend orgaan zou moeten volstaan). Dat zou nog altijd gemakkelijker te beheren zijn dan enkele honderden natiestaten (en het aantal neigt toe te nemen, een nogal grotesk gezicht…) die vertegenwoordigd zijn in de VN.

Zoals Doegin uitlegt, is het ultra-kapitalistische (commercialisme) en pseudo-democratische liberalisme het Derde Totalitarisme geworden, de nieuwste avatar of incarnatie van de Moderniteit. Haar realiteit is planetaire oligarchische overheersing, haar fantasie en geheime project (steeds minder geheim, eigenlijk…) is transhumanisme. Door rechtstreeks op het globalisme over te willen gaan door het organische stadium van de Beschavingen te verbranden, is het een totalitair Utopia geworden en heeft het zichzelf veroordeeld tot een historische mislukking. Door zijn utopie met geweld te willen opleggen, stort het liberale globalisme de wereld in chaos. Na een laatste crisis van moorddadige hysterie zal het eindigen op het stort van de geschiedenis met het fascisme en het communisme. Maar er kan een moeilijke tijd aankomen, want de globalistische, liberale predatoren zullen hun prooi (de in hun geschiedenis en tradities gewortelde volkeren) niet zonder slag of stoot loslaten.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/02/10/le-ternaire-en-relation-avec-le-quatrieme-theorie-politique-de-douguine.html#more

Kritiek op de Hegeliaanse dialectiek of: de ternaire fascinatie van Gumplowicz

Ludwig Gumplowicz (1883)

Hegel (…) probeert het duistere en tegenstrijdige dualisme op te lossen dat in Herders werk te vinden is; hij probeert God en de natuur te verenigen in een hogere eenheid, zijn beroemde “absolute geest”. Door in de gehele geschiedenis slechts de ontwikkeling van deze absolute geest alleen en ondeelbaar te zien en voor te stellen, verlaat hij de grond van alle werkelijkheid en alle wetenschap; hij reduceert zijn geschiedenisfilosofie tot een loutere fantasmagorie.

Door ons iets te beschrijven dat alleen in zijn geest bestaat, beweert hij dat dit de werkelijkheid is, en door zijn fantasieën, om ze geloofwaardiger te maken, namen te geven die ontleend zijn aan de universele geschiedenis, slaagt hij erin de illusie te scheppen.

Het is bekend dat, volgens Hegel, de ontwikkeling en verbreiding van de absolute geest wordt geregeld “door een drietrapsmaat”: these, antithese en synthese. De formule is slim: ze kan worden toegepast op alles in het algemeen, op elk ding in het bijzonder. Er is geen reeks bewegingen die zij niet omhelst; er is geen beweging die haar ontsnapt. Of deze beweging nu lichamelijk, intellectueel of sociaal is, we hoeven maar te kijken naar een willekeurige fase van haar ontwikkeling, als een van de tijden van de triade, en daar heb je de middelen om de filosofie van dit of dat onderwerp erop los te laten, en er is geen gebrek aan onderwerpen, want de natuur en het leven bieden ons overal bewegingen aan. Niets is gemakkelijker dan op deze manier een filosofie van de fysica te schrijven. De these zal bijvoorbeeld aantrekkingskracht zijn, dan zal de antithese afstoting zijn; de synthese, samenhang. Wat de details betreft, zullen we ermee volstaan die zo goed mogelijk te behandelen. Een filosofie van de muziek of de schilderkunst, enz. zou geen grotere moeilijkheden opleveren.

Om zijn geschiedenisfilosofie te creëren, hoefde Hegel alleen maar het Oosten als these van de “absolute geest” te nemen, de klassieke oudheid als antithese, de Germaanse wereld als synthese, en de universele geschiedenis, gewild of ongewild, in zijn formules in te passen. Een Chinees zou in werkelijkheid evenzeer het recht hebben om Europa als zijn thesis te nemen, Amerika als zijn antithese, de Chinese wereld als zijn synthese van de absolute geest, en aldus een Chinese geschiedenisfilosofie te fabriceren. Hij zou in China waarschijnlijk dezelfde populariteit verwerven die Hegel in Duitsland verwierf, want de theorie die de mensen het gemakkelijkst in staat stelt de wereld en het menselijk leven te begrijpen, wordt altijd populair. Daarom is de Bijbel het populairste boek, omdat de formule om de wereld en het leven te begrijpen de eenvoudigste is.

Voor degenen zich niet in het theologische standpunt wilden plaatsen, die beweerden de wereld “filosofisch” op te vatten, kwam Hegel met een “filosofische” formule die niet minder eenvoudig, niet minder gemakkelijk te assimileren was: “de absolute geest ontwikkelt zich”. Dat is alles wat er is. En de mensen onderscheiden in hun onderwerpen een these, een antithese en een synthese. Je kunt het altijd doen, als je maar opgeleid bent, en dan heb je de voldoening dat je de wereld begrijpt.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: L. Gumplowicz, The struggle of the races, 1883

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/02/10/le-ternaire-en-relation-avec-le-quatrieme-theorie-politique-de-douguine.html#moreCategorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,