Wereldregering en wereldwijde burgeroorlog

Pierre-Antoine Plaquevent (2021)

Auteur van Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme uitgegeven door Cultures et racines.

In het licht van de toenemende spanningen tussen de VS en China/Rusland gonst het op het web van de geruchten over oorlog, en velen stellen zich terecht de vraag of een open wereldoorlog zou kunnen volgen op de reeks gebeurtenissen die eind 2019 met Covid is begonnen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet dit complexe vraagstuk worden benaderd vanuit drie hoofdaspecten: politiek, geopolitiek en strategisch. Drie niveaus van analyse die kunnen peilen naar de breuken die aan de gang zijn en die al dan niet kunnen leiden tot een breuk in de wereldorde en dus tot een open oorlog tussen de westerse en de oosterse zijde van het wereldbestuur.

Over de politieke vorm van de huidige wereldorde

Een wereldoorlog kan alleen uitbreken als er een systematische breuk in het wereldbestuur optreedt. Mondiaal bestuur is een wereldorde met verschillende niveaus van integratie en interactie, afhankelijk van het vermogen tot invloed en macht van de verschillende soorten actoren die er deel van uitmaken.

Onder deze acteurs vinden we vooral :

  • internationale juridische, militaire of economische instellingen en organen, zoals: VN, WHO, WTO, IMF, ICJ, ICC, EU, NAVO, RvE, G20, EEU, NAFTA, enz;
  • de machtigste multinationale ondernemingen (GAFAM en andere);
  • invloedrijke stichtingen en niet-gouvernementele organisaties (zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, het Economisch Wereldforum, Open Society Foundations, de Rockefeller Foundation, de Ford Foundation, enz;)
  • Staten (ongeveer tweehonderd).

Deze laatste, voortgekomen uit historische continuïteit en legitimiteit, vormen theoretisch het normatieve en zelfs symbolische kader van het hedendaagse stelsel van internationale betrekkingen. In de hoofden van de bevolking blijven zij de belichaming van soevereiniteit en politieke legitimiteit; in de praktijk worden zij opgeslorpt door supra- of para-staatslichamen en worden zij daar steeds meer ondergeschikt aan.

Zoals Covid-19 in herinnering heeft gebracht, lijken de staten steeds afhankelijker te worden van besluitvormingsorganen die ofwel onzichtbaar zijn voor het grote publiek, ofwel voor het publiek moeilijk te onderscheiden zijn. In de taal van het wereldbestuur is het in twijfel trekken van de werkelijke besluitvormingsorganen gelijk aan “samenzweringstheorie”.

In feite zijn al deze niet-gekozen para- of supranationale instellingen belast met het vaststellen van de belangrijkste strategische doelstellingen van het wereldbestuur: de strijd tegen de opwarming van de aarde, kosmopolitieke integratie, mondiale ecologische planning, mondiale gezondheidsplanning, het koolstofvrij maken van de industrie, demografische achteruitgang, het opleggen van de gender/LGBTI-agenda, enz. Deze instellingen en hun particuliere geldschieters (Gates, Rockefeller, Soros, enz.) willen een “inclusief multilateralisme” en institutioneel legalisme ontwikkelen om de actieradius van de staten en hun vermogen tot autonome besluitvorming te beperken.

Welke leviathan om de wereldwijde stagnatie te beteugelen?

Wij zijn van mening dat een eerste interne breuk in de huidige wereldorde juist gelegen is in de rol die het wereldbestuur aan de staten toekent en de mate waarin deze bereid zijn daarin op te gaan. Naarmate natiestaten hun koninklijke voorrechten overdragen aan de macroregionale (EU-type) of mondiale instellingen van het wereldbestuur, geven deze staten ook hun monopolie op legitiem geweld op. Zij zien dit geweld zich verspreiden binnen de samenlevingen waarvoor zij theoretisch verantwoordelijk zijn.

Naarmate de kosmopolitische integratie die wordt bevorderd door de organen en besluitvormers van het wereldbestuur voortschrijdt, verwatert de internationale politieke orde tegelijkertijd steeds meer tot een vorm van geglobaliseerde burgeroorlog aan de basis, op het niveau van de natie-staten die met ineenstorting worden bedreigd. De stato-nationale Leviathan vervult niet langer zijn rol als rem op de latente oorlog van allen tegen allen, en de centrifugale tendensen versnellen binnenin haar tot zij een kritieke situatie bereikt die dicht bij instorting staat. Aangezien de leden van de samenleving zich niet langer beschermd voelen tegen de globalisering door de Staat, waaraan zij de legitimiteit en de politieke soevereiniteit hebben gedelegeerd, voelt ieder individu zich vrij om het sociaal contract te verbreken en gaat hij min of meer bewust in opstand tegen de centrale Staat, die een te mijden bedreiging is geworden in plaats van een beschermer.

Er ontstaat een vorm van “eenheid en splitsing”van de geopolitieke wereldorde, die universeel dreigt te worden: convergentie van staten aan de top in de richting van kosmopolitieke integratie, verbrokkeling en afbrokkeling aan de basis. Het is op het niveau van de basis van de westerse samenlevingen dat de transformaties van de huidige wereldorde de hevigste en moeilijkste druk uitoefenen. Volgens ons is het ook om deze tendens tot versnippering en verbrokkeling af te remmen dat bijna alle staten (met zeldzame uitzonderingen zoals Zweden of Wit-Rusland) het afgelopen jaar ijverig uitzonderlijke sanitaire maatregelen hebben toegepast. In een context van wereldwijde terugtrekking van de gemondialiseerde economie hebben deze maatregelen de meeste sociale tegenstellingen bevroren die in de wereld bestonden voordat Covid-19 er zijn intrede deed. We kunnen onder meer noemen: de Gele Hesjes in Frankrijk, de talrijke protestbewegingen in Latijns-Amerika in de loop van 2019[5], de massale opstanden in Hongkong tegen China, de groeiende burgerlijke oppositie tegen Erdogan in Istanboel, enz. Met verschillende intensiteit en zonder onderscheid liberale of illiberale regimes rakend, werd de besmetting van een internationale politieke contestatie vorig jaar afgeremd door de uitzonderlijke wereldwijde sanitaire maatregelen en alle door interne spanningen verzwakte politieke regimes verwelkomden dit welkome politieke half-time met opluchting. Er is dus een mondiaal hygiënisch deksel op het vuur van de aanhoudende opstanden geplaatst, maar voor hoe lang?

Deze sluipende geglobaliseerde stagnatie kan uiteindelijk leiden tot een diepere breuk in het systeem van internationale betrekkingen. Een breuk tussen het wereldbestuur en de staten die weigeren door te gaan met het proces van uitholling van hun soevereiniteit en legitimiteit. Een verwatering van de stato-nationale orde die een verarming van de bevolking veroorzaakt en vervolgens een toename van de sociale chaos die een fysieke bedreiging vormt voor de politieke staf van de natie-staat-regeringen. Een politieke staf in de frontlinie van de volkswoede, zoals blijkt uit de heilige woede van de Gele Hesjes in Frankrijk of meer recent de aanslag op het Capitool in de VS.

Dit proces van overheveling van de kernfuncties van natie-staten naar supranationale politieke en juridische organen is de axiale politieke tendens van onze tijd; het is de grondoorzaak van de meeste hedendaagse politieke problemen. Met de verkiezing van Trump in 2016 begon dit proces van versnelde verdunning van staten (of hun overblijfselen) in het Westen ernstig toe te slaan. De Verenigde Staten hebben niet aanvaard om, na Europa, een voortdurende economische gelijkschakeling te ondergaan met de derde geo-economische pijler van het wereldbestuur: China. Het hele presidentschap van Trump stond dus in het teken van deze breuk tussen een mondiaal bestuur in crisis en een Amerikaanse staat die tot nu toe het speerpunt en de gewapende arm daarvan was geweest zolang dit mondiale bestuur hand in hand ging met een mondiaal geo-economisch leiderschap dat gunstig was voor de Verenigde Staten.

Het is deze agenda van de interne herziening van het wereldbestuur door de Trump-administratie die de vorige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael R. Pompeo in 2018 tijdens een toespraak bij het German Marshall Fund of the United States, waarin de heer Pompeo de agenda van de Trump-administratie voor het buitenlands beleid schetste en opriep tot een “nieuw tijdperk van mondiaal bestuur”. Pompeo schetste de hoofdlijnen van het buitenlands beleid van de Trump-regering en riep op om de VS te helpen een “nieuwe liberale orde” op te bouwen om “de rol van de natiestaat in de liberale internationale orde te herstellen.”

Na de politieke opeenvolging van 2020 (Covid + Operatie Black Lives Matter + verkiezingsfraude) die tot de diefstal van de Amerikaanse verkiezingen heeft geleid, is de dreiging van een Amerika op gespannen voet met het wereldbestuur nu afgewend. Vanaf dat moment komt deze frictie tussen het wereldbestuur en staten die weigeren meer van hun soevereiniteit af te staan, opnieuw aan het licht tegenover China en Rusland. Twee staten die volledig geïntegreerd zijn in de internationale instellingen en de wereldorde, maar die een structureel probleem vormen voor het wereldbestuur vanwege de centrale rol die de staat blijft spelen als belangrijkste strateeg en organisator van de politieke en economische ontwikkeling van het land.

Het is rond deze centrale strategische rol van de staat dat de spanningslijn tussen de westerse en de oosterse zijde van het wereldbestuur steeds harder zal worden.

Hoewel China zeer invloedrijk is in internationale instellingen, is het niet van plan zijn partijstaat te onderwerpen aan deze internationale instellingen, die het ook gebruikt om zijn invloed te vergroten en zonder welke het zijn huidige niveau van macht en invloed niet had kunnen bereiken. Dit blijkt uit de steeds terugkerende moeilijkheden die WHO-wetenschappers ondervinden bij het onderzoek naar de oorsprong van Covid-19 in China. China speelt een leidende politieke rol in de WHO.

Net als in de 20e eeuw tegen de Sovjet-Unie is het internationalistische ideaal van het kosmopolitische liberalisme theoretisch hetzelfde als dat van de Chinese Communistische Partij, maar de lijn van de confrontatie tussen deze twee systemen komt in wezen tot uiting rond de rol die de nationale staat binnen het wereldbestuur dient te spelen. Voor de liberaal-globalisten moet de natiestaat ondergeschikt zijn aan mondiale instanties en aan een mogelijke toekomstige wereldregering in wording. Voor de voorstanders van een vorm van genationaliseerd stato-globalisme blijft de staat, hoewel geïntegreerd in internationale instellingen, de spil van alle strategische ontwikkelingsperspectieven en blijft hij de ultieme soevereine autoriteit die het monopolie van de politieke besluitvorming bezit.

De belangrijkste kwestie waar het bij de huidige spanning tussen het Westen en Eurazië (China-Rusland) binnen het wereldbestuur om gaat, lijkt ons deze frictie tussen twee verschillende niveaus van soevereiniteit en politieke legitimiteit binnen de internationale orde: continentale stato-nationale Leviathan versus post-nationale mondiale Leviathan.

Uiteindelijk gaat het erom de vorm en de rol vast te stellen die de Leviathan in de 21e eeuw zal moeten aannemen: zal hij hoofdzakelijk nationaal, continentaal of mondiaal zijn? Wordt het een hybride? Dit is een vraag die onder druk staat door de geglobaliseerde stagnatie die de hedendaagse internationale orde aantast.

Over de geo-economische vorm van de hedendaagse wereldorde

Om de wereldorde te beschrijven waarin dit polymorfe wereldbestuur, dat wij eerder beschreven, wordt uitgeoefend, zouden wij de categorieën kunnen gebruiken die de marxistische econoom Immanuel Wallerstein heeft gesmeed, met een aanpassing ervan. Deze laatste beschrijft een planetair geo-economisch systeem dat in drie grote zones is verdeeld:

  • Een centrale zone: de westerse sfeer (Noord-Amerika en zijn strategische bondgenoten – zoals Taiwan of Japan, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, de Europese Unie, Israël, enz.) Het “rijke noorden”, maar ook het “strategische” noorden, in de zin van een internationale geo-economische groepering met een gemeenschappelijke geostrategische oriëntatie ondanks interne fricties. Een groepering die nog steeds de geopolitieke locomotief vormt van de hedendaagse wereldorde. Het is ook de zone waar het kapitalisme steeds minder door staten wordt gereguleerd en wordt gemonopoliseerd door multinationale ondernemingen, die er zelf naar streven staten te laten verwateren of op te slokken. 
  • Een zone in overgang of in opkomst (of “de semi-periferie”, die de grote landen omvat die zich ontwikkelen in de richting van het kapitalisme: China, India, Brazilië, bepaalde landen van de zone van de Stille Oceaan, alsook Rusland, dat door inertie zijn belangrijk strategisch, economisch en energiepotentieel behoudt – cf. Voor een theorie van de multipolaire wereld, Alexander Douguin). Een gebied in overgang tussen autoritair staatskapitalisme en geglobaliseerd liberalisme.
  • Een perifere wereld (de “arme landen van het Zuiden”, de periferie). Een wereld die enkele van de strategische hulpbronnen en grondstoffen bevat voor de machten van de centrale en perifere zones

De toegenomen politieke integratie van het wereldbestuur doet deze enigszins schematische voorstelling (zoals elke voorstelling) steeds meer vervagen. Zo komen steeds grotere delen van de opkomende zone, of zelfs van de perifere zone, in het hart van de centrale zone te liggen en omgekeerd.

Niettemin beschrijft deze indeling van de wereld op een vrij functionele manier de huidige geo-economische verdeling van de wereld.

De centrale zone komt in contact met de opkomende zone en de perifere zone in Midden-Amerika, Oost-Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Oost-Azië. Dit zijn allemaal gebieden waar zich enkele van de bloedigste “crises” van onze tijd afspelen.

Wat de politieke geografie betreft, vormt de Noordamerikaanse landmassa de hoofdmassa van de centrale zone en de Europese Unie het verlengstuk daarvan aan de westkusten van Eurazië.

De twee strategische harten van de westerse sfeer, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hebben Europa en Eurazië altijd opgevat en begrepen als een continuüm van continentale rijken en geopolitieke machten, die in wezen van landelijke aard zijn en wedijveren met hun geïnternationaliseerde maritieme macht.

De economische integratie van het Euraziatische “rimland”

Anglo-Amerikaanse imperiale strategen hebben Eurazië altijd als een geheel beschouwd, een geopolitiek continuüm dat als één geheel moet worden begrepen (Europa + Azië in hun totaliteit) om het te kunnen beheersen.

Hun grootste angst is altijd geweest dat een Euraziatische mogendheid sterk en invloedrijk genoeg zou worden om erin te slagen de economisch meest geavanceerde en dynamische gebieden van Eurazië met elkaar te verbinden en te verenigen. Rijke gebieden die meestal aan de kustgebieden van de Euraziatische landmassa liggen. Het verenigen en economisch integreren van deze zone die een van de vaders van de Amerikaanse geopolitiek, Nicholas J. Spykman (1893-1943), aanduidde met de naam Rimland (of “inner crescent“): een uitgestrekte bi-continentale kustgordel bestaande uit West-Europa, het Midden-Oosten, en het Verre Oosten. Voor Spykman is de sleutel tot de controle over het wereldsysteem de controle over het Rimland.

Beïnvloed door het werk van de Britse geograaf Halford J. Mackinder, zal Spykman de door Mackinder voorgestelde politieke geografie overnemen, maar de hoeksteen van de Euraziatische controle verschuiven van het Heartland naar het Rimland, aan de rijke kusten van het Euraziatische “wereldeiland”: “Spykman nuanceert de grandioze tegenstelling tussen land en zee die wordt veroorzaakt door Mackinder’s geohistorische centraliteit van het Heartland, en geeft er de voorkeur aan de nadruk te leggen op het gevaar dat een vereniging van de Rimlands kan betekenen voor de Verenigde Staten: geostrategisch “omsingeld”, zou de laatste zich geconfronteerd zien met een Titaan die land- en zeemacht combineert en in staat is zijn macht te projecteren over de Atlantische of Stille Oceaan. Op lange termijn, zo waarschuwt Spykman, zou Washington een dergelijke confrontatie alleen maar kunnen verliezen, indien deze zou escaleren tot een conflict. De rode draad van het Amerikaanse veiligheidsbeleid is dan ook vanzelfsprekend: resoluut elke poging tot hegemonie bestrijden in de gebieden die overeenkomen met wat men zou kunnen omschrijven als “nuttig” Eurazië. »

Wij kennen de beroemde formule van Mackinder die in zijn tijd beweerde: “Wie Oost-Europa beheerst, beheerst het Heartland; wie het Heartland beheerst, beheerst het World Island; wie het World Island beheerst, beheerst de wereld. »

Spykman zal deze formule als volgt wijzigen: “Wie Rimland beheerst, beheerst Eurazië. Wie Eurazië regeert, bepaalt het lot van de wereld. “, waarmee de centraliteit van de Euraziatische kuststroken als strategische gebieden voor de controle en stabiliteit (vanuit Amerikaans gezichtspunt) van de wereldorde wordt gemarkeerd.

De omsingeling van Eurazië – bron van de auteur uit Amerika’s strategie in de wereldpolitiek, Nicholas John Spykman, 1942

Spykman zou ook sterk de nadruk leggen op de vitale strategische noodzaak voor de Verenigde Staten om zich in Eurazië te engageren ten einde omsingeling door de dynamische machten van het Euraziatische Rimland te voorkomen : “De Verenigde Staten moeten eens te meer en definitief toegeven dat de constellatie van machten in Europa en Azië een voortdurende bron van zorg is, zowel in oorlog als in vrede.”

Gedreven door een kosmopolitiek idealisme dat bevestigt dat “liberale” mogendheden moeten weten hoe zij politiek en strategisch realisme moeten toepassen, heeft Nicholas Spykman de grondslagen van de staatsmacht verder in kaart gebracht rond tien essentiële strategische elementen:

“Volgens Spykman, zijn de elementen die een staat machtig maken:

1) De omvang van het gebied

2) De aard van de grenzen

3) Omvang van de bevolking

4) De aan- of afwezigheid van grondstoffen

5) Economische of technologische ontwikkeling

6) Financiële draagkracht

7) Etnische homogeniteit

8) De mate van sociale integratie

9) Politieke stabiliteit

10) De nationale geest.”[14]

Kenmerken die China juist meer en meer bezit naarmate ze in het Westen verdorren.

Zbigniew Brzezinski (1928-2017), die een van de meest invloedrijke Amerikaanse machtsstrategen was aan het einde van de 20e eeuw,nam het idee van de centraliteit van de Euraziatische kwestie over en ontwikkelde dit verder, hetgeen hij tot een centraal onderdeel van zijn opvattingen maakte in zijn beroemde geostrategische verhandeling The Grand Chessboard, gepubliceerd in 1997. Het Grote Schaakbord is juist Eurazië, waar het lot en de vorm van de wereldorde worden uitgespeeld. Het is een strategisch gebied dat de voornaamste hulpbronnen van de planeet herbergt en waarvan de controle van fundamenteel belang is voor de Verenigde Staten:

“(…) Hoe de Verenigde Staten Eurazië “beheren” is van cruciaal belang. Het grootste continent ter wereld is ook zijn geopolitieke as. Elke mogendheid die het controleert, controleert twee van de drie meest ontwikkelde en productieve regio’s. (…) Ongeveer 75% van de wereldbevolking woont in Eurazië, evenals het grootste deel van de fysieke rijkdom, in de vorm van bedrijven of afzettingen van grondstoffen. Het gecombineerde bruto nationaal product van dit continent vertegenwoordigt ongeveer 60% van het wereldtotaal. Driekwart van de bekende energiebronnen zijn daar geconcentreerd. Ook de meeste politiek dynamische en proactieve staten hebben zich daar ontwikkeld. Achter de Verenigde Staten bevinden zich de zes meest welvarende economieën en de zes grootste defensiebegrotingen, alsmede alle landen die over kernwapens beschikken (zowel “officieel” als “verdacht”, telkens met één uitzondering). Van de staten die streven naar regionale hegemonie en wereldinvloed, liggen de twee dichtstbevolkte in Eurazië. Net als alle politieke of economische rivalen van de Verenigde Staten. Hun gecombineerde macht is veel groter dan die van Amerika. Gelukkig voor de laatste is het continent te uitgestrekt om zijn politieke eenheid te bereiken. »

In de tijd dat hij deze regels schreef, werd Rusland gekenmerkt door structurele instabiliteit en was China nog niet uitgegroeid tot de huidige economische macht, maar Brzezinski anticipeerde reeds op de manier waarop China uiteindelijk de gevestigde geopolitieke orde zou kunnen verstoren:

“(…) Vandaag de dag is het een externe macht die de overhand heeft in Eurazië. En haar wereldwijde primaat hangt nauw samen met haar vermogen om deze positie te handhaven. Het is duidelijk dat deze situatie slechts een tijdje zal duren. Maar de duur en de uitkomst ervan hangen niet alleen af van het welzijn van de Verenigde Staten, maar ook meer in het algemeen van de wereldvrede.

(…) Eén scenario zou een groot potentieel gevaar inhouden: de geboorte van een grote coalitie tussen China, Rusland en misschien Iran (…). Qua omvang en reikwijdte vergelijkbaar met het Sino-Sovjetblok, zou het ditmaal door China worden geleid. Om dit te voorkomen, wat momenteel onwaarschijnlijk is, zullen de Verenigde Staten al hun geostrategische vaardigheden moeten aanwenden over een groot deel van de omtrek van Eurazië, en ten minste in het westen, oosten en zuiden. »

Nu China de grootste economische macht ter wereld is vóór de Verenigde Staten, kan het de Euraziatische scène stabiliseren en proberen zijn verworven posities in het huidige hachelijke internationale systeem veilig te stellen.

De economische integratie van de Euraziatische rand van China tot Europa maakt deel uit van China’s strategische doelstellingen voor de 21e eeuw via de beroemde “Nieuwe Zijderoutes”.

Het Chinees-Sovjet “blok” van de late Koude Oorlog en zijn drie strategische fronten. In die tijd bezette het socialistische systeem in zijn concurrerende Russische en Chinese vormen het grootste deel van de Euraziatische massa, terwijl het kapitalistische systeem in een deel van het Euraziatische randgebied werd ingeperkt. Een hedendaags Russisch-Chinese alliantie in de gedaante van een Sino-Russisch high-tech beheerd kapitalisme vormt een echte integratie-uitdaging voor de wereldorde. Bron: The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, 1997

Het OBOR-project en continentale economische integratie

Het project “Nieuwe Zijderoute”, dat officieel “One Belt, One Road” (OBOR) of ook wel BRI (Belt and Road Initiative) wordt genoemd, moet zich uitstrekken van de Stille Oceaan tot de Oostzee en omvat 64 landen in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. 19] Met een budget van 800 tot 1.000 miljard dollar (vijf tot zes keer het budget van het Marshallplan) zou dit project China in staat kunnen stellen de belangrijkste strategische doelstelling van de Chinese Communistische Partij te verwezenlijken: de economische integratie van het Euraziatische continent en een deel van Afrika tegen 2049, de verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China. Een economische integratie die het centrum van de wereld zou verschuiven van het Westen naar Eurazië, maar dan wel een Eurazië dat door China wordt aangedreven en niet door Europa of Rusland.

Het is rond het Chinese BRI-project (Belt and Road Initiative) dat de belangrijkste spanningslijn binnen het mondiale bestuur steeds duidelijker wordt.

Spanning die uiteindelijk zou kunnen leiden tot :

Dit wordt toegegeven door enkele invloedrijke strategen op het gebied van mondiaal bestuur, zoals Henry Kissinger, George Soros of Klaus Schwab. Deze laatsten verschillen ook onderling van mening over de houding die het wereldbestuur moet aannemen ten aanzien van de opkomst van China. Voor Soros moet het worden voorkomen, voor Kissinger moet het worden ingedamd en voor Schwab moet het worden gesteund en gecontroleerd. Bill Gates, een van de meest invloedrijke particuliere actoren op het gebied van mondiaal bestuur, heeft op zijn beurt al de kiem gelegd voor zijn filantropisch imperium in China via het China Global Philanthropy Institute, waaraan hij sinds de oprichting in 2015 10 miljoen dollar heeft bijgedragen.

De groei van China in het wereldbestuur manifesteert zich dus tegelijkertijd in de vorm van integratie en spanning. Vanuit het oogpunt van de Chinese staat ontstaan er fricties (in de betekenis die Clausewitz aan deze term geeft) die de opkomst van China binnen het wereldsysteem belemmeren.

China, dat streeft naar totale cyberpolitieke en biopolitieke controle van zijn bevolking, vormt geen fundamenteel alternatief voor de totalitaire tendensen waarnaar het politieke globalisme momenteel evolueert. Maar het beleid van economische integratie van Eurazië en Afrika dat China momenteel voert via het BRI-netwerk (Belt and Road Initiative) is een vorm van economisch globalisme dat concurreert met de belangen van de grote mogendheden die reeds aan het hoofd van het wereldbestuur staan.

Deze door China gedragen versnelde economische integratie van Eurazië, alsmede de rol die de Chinese staat speelt als oriëntatie- en beschermingscentrum van China’s vitale strategische belangen, lijken ons de twee belangrijkste oorzaken van de huidige spanning tussen China en de gevestigde machten die de huidige vorm van mondiaal bestuur nog steeds domineren.

Als in de ogen van de architecten van het wereldbestuur die China gunstig gezind zijn, zoals Klaus Schwab, het Westen en het geopolitieke Oosten uiteindelijk moeten samengaan en elkaar aanvullen, lijkt ons het struikelblok waarop het kosmocratisch ideaal stuit de rol te zijn die het Chinese politieke systeem toekent aan de Staat, het leger en de Communistische Partij die hen controleert. Een rol die de westerse versie van het wereldbestuur wil toekennen aan multinationals en de particuliere sector.

In de huidige fase van zijn ontwikkeling stuit het planetaire economische globalisme op een structurele concurrent in de vorm van het Chinese en Russische geleide kapitalisme.

Wereldwijde burgeroorlog en oorlog over de grenzen heen

De kwestie van een mogelijke open oorlog tussen de Euraziatische mogendheden Rusland en China en de westerse sfeer kan niet aan de orde worden gesteld zonder de aard zelf van oorlog in onze tijd in twijfel te trekken.

Kort na de publicatie van Zbigniew Brzezinski’s The Grand Chessboard, werd een strategisch boek gepubliceerd, getiteld War Beyond Limits. Dit essentiële werk, geschreven door de Chinese militaire strategen Qiao Liang en Wang Xiangsui, stelde de aard van en de veranderingen in het hedendaagse conflict aan de orde. Voor de auteurs overschrijden de middelen die gebruikt worden om hedendaagse oorlogen te voeren thans de grenzen die door de traditionele polemologische analyse aan het verschijnsel oorlog worden toegekend. Een fenomeen waarover de twee auteurs zich in 1999 hebben uitgelaten:

“Wanneer de tendens om af te zien van het gebruik van gewapend geweld om conflicten op te lossen, gelukkig aanvaard wordt, zal oorlog in een andere vorm en in een andere arena herboren worden om een instrument van enorme macht te worden in de handen van allen die de wens hebben om andere landen of regio’s te overheersen. In die zin is het voor ons een reden om te beweren dat de financiële aanval van George Soros op Oost-Azië, de terroristische aanslag van Osama bin Laden op de Amerikaanse ambassade, de gasaanval op de metro van Tokio door de volgelingen van de Aum-sekte, en de chaos veroorzaakt door Morris Jr. en zijn gelijken op het Internet, waar de graad van vernietiging niet onderdoet voor die van een oorlog, een halve oorlog vertegenwoordigen, een quasi-oorlog en een sub-oorlog, dat wil zeggen de embryonale vorm van een nieuw soort oorlog. » [24]

Een analyse die ons helpt een trend te herkennen die alleen maar sterker is geworden sinds het schrijven van War Beyond Limits. De weigering, ja zelfs de onmogelijkheid, om rechtstreeks gewapend geweld te gebruiken tussen rivaliserende kernmogendheden, alsmede de noodzaak om een “democratisch” verhaal voor de oorlogvoerende partijen te respecteren, leiden tot ongekende mutaties in de polemologische middelen, maar vooral tot het oplossen van de grenzen tussen oorlog en vrede, tussen de tijd van oorlog en de tijd van vrede, tussen de civiele sfeer en de militaire sfeer. Voortaan worden oorlogen tussen mogendheden vooral gevoerd met heimelijke en verborgen middelen van ondermijning, waarbij sectoren van de samenleving worden geïnstrumentaliseerd die vroeger gespaard werden of minder gemobiliseerd tijdens conflictsituaties. Voorbeelden hiervan zijn de mobilisatie van burgermaatschappijen via de “kleurenrevoluties” en bewegingen zoals Black Lives Matter, de mobilisatie van bevolkingsgroepen in economische moeilijkheden die worden gebruikt als “wapen van massamigratie”, gezondheidskwesties (Covid als middel voor politieke en sociale transformatie), enz. En wanneer conflicten het gebruik van direct gewapend geweld vereisen, zijn de gebruikte middelen die van de partijdige oorlogsvoering van het type van de islamistische “internationale brigades” die in Syrië tegen de Syrische staat werden ingezet door alle regionale en mondiale krachten die wilden dat deze zou vallen.

Het Syrische conflict is een emblematisch, zelfs archetypisch voorbeeld van de nieuwe hedendaagse polemologische norm: een nooit verklaarde oorlog, gevoerd door mogendheden die hoofdzakelijk buitenlandse hulptroepen inzetten, huurlingen of ideologisch gemotiveerde troepen die door de dominante massamedia aan de wereld worden voorgesteld als dissidenten van het zittende regime, een legitieme staat die als agressor wordt voorgesteld en zijn leider als een misdadiger tegen de menselijkheid door Sorosiaanse NGO’s van het type Human Rights Watch, organisaties die zelf een centrale invloed uitoefenen op de internationale instellingen

De rolverdeling tussen de grote Westerse en Euraziatische mogendheden was eveneens zeer belangrijk tijdens de ontwikkeling van het Syrische conflict. Mogendheden die in het conflict intervenieerden overeenkomstig hun respectieve regionale belangen zonder ooit zo ver te gaan dat zij uit elkaar vielen en steeds de noodzakelijke diplomatieke en politieke banden onderhielden ondanks de militaire operaties en botsingen die op het terrein plaatsvonden.

Het Syrische geval, maar ook alle recente crises die nooit zijn “afgegleden” naar een open oorlog tussen de betrokken grootmachten, lijken erop te wijzen dat de hedendaagse confrontaties veeleer moeten worden gezien als interne strijd binnen een geïntegreerde wereldorde, maar dan wel een orde die wordt bewerkt door interne tegenstellingen die een meer volledige vorm trachten te bereiken, eerder dan de voorbode te zijn van een volledige breuk binnen die orde.

Afgezien van de toespraken en indirecte botsingen, lijken in werkelijkheid alle grote spelers in de hedendaagse botsing der machten het eens te zijn over een gemeenschappelijke norm: mondiaal bestuur is onvermijdelijk, maar ieder van hen streeft er logischerwijze naar dit bestuur strategisch te oriënteren in de richting van zijn eigen belangen.

Zo schreven wij twee jaar geleden op het laatste geopolitieke forum in Chisinau: “Naarmate de open samenleving de normale orde van de internationale betrekkingen oplost door er van binnenuit op te parasiteren via supranationale en transnationale instanties, ontstaat er een vorm van universele burgeroorlog waarvan de vlammen nooit ophouden de actualiteit te verlichten. Dit blijkt uit de hedendaagse conflicten die steeds minder verklaard worden als oorlogen tussen staten, maar asymmetrische en hybride conflicten zijn waarin de “partizanen” en piraten van een universele vloeibare samenleving tegenover elkaar komen te staan binnen inzetgebieden die steeds vager, brutaler en onconventioneler worden. In de geest van de globalisten zijn deze oorlogen de voorbode en het noodzakelijke proces op weg naar een naderend einde van de internationale tegenstellingen.

Wat volgens ons gevreesd moet worden, is veeleer de huidige verharding van het wereldbestuur in de richting van een vorm van planetaire dictatuur, die aldus zou trachten de centrifugale tendensen die te talrijk zijn, te beteugelen. Deze totalitaire tendens is al enkele jaren aan de gang en heeft een beslissend stadium bereikt met de wereldwijde gezondheidsmaatregelen:

“Naarmate het kosmopolitisme en zijn anti-staat millenarisme voortschrijden, groeit ook de wereldwijde burgeroorlog. Om deze onontkoombare tendens te beteugelen, en op een wijze die vergelijkbaar is met het communisme van het begin, zal het ideaal van het einde van de Staat en een post-politieke parousia in feite leiden tot de terugkeer van een willekeur die gewelddadiger is dan welke Staat dan ook in de geschiedenis aan zijn burgers heeft toegebracht. Als de natiestaten worden verslagen, zal er een wereldwijde Leviathan van ongekende en ongebreidelde wreedheid ontstaan.

Een trend die de concurrentie tussen het wereldbestuur en de Russische en Chinese continentale leviathans opnieuw zal versterken. Mondiaal bestuur dat onder het mom van gezondheid (biopolitiek) methoden van indirecte politieke controle gebruikt om zijn prerogatieven te vergroten waar natiestaten aan ondergeschikt zijn (voornamelijk de westerse sfeer: EU, VS, Israël enz.). De continentale leviathans van Rusland en China blijven hun staatsmonopolie uitoefenen en zelfs versterken, onder meer door de huidige biopolitieke normen op hun schaal na te bootsen en aan te passen. Continentale leviathans die als enigen de massa, de macht en voor het ogenblik de bevolking bezitten die nodig is om te proberen hun monopolie van politieke soevereiniteit en hun territoriale integriteit (altijd bedreigd aan hun randen of hun naaste vreemdelingen: Xinjiang, Oekraïne enz.) binnen het wereldbestuur te behouden.

Antonio Guterres.

In dit verband is het interessant te herinneren aan een toespraak van de huidige secretaris-generaal van de VN, António Guterres, tijdens de plechtigheid van de Algemene Vergadering ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de Verenigde Naties, op 21 september 2020. A. Guterres verklaarde dat de wereld “geen wereldregering nodig heeft, maar veeleer een beter mondiaal bestuur, nu de kwetsbaarheid van de VN-Veiligheidsraad aan het licht is gekomen”. Alsof hij na een jaar van mondiaal politiek-sanitair autoritarisme de verdenkingen terzake het zwijgen wilde opleggen, maakte de huidige secretaris van de VN (en voormalig voorzitter van de Socialistische Internationale) er een punt van te preciseren dat :

“Niemand wil een wereldregering – maar we moeten wel samenwerken om het wereldbestuur te verbeteren.  In een onderling verbonden wereld hebben wij een genetwerkt multilateralisme nodig, waarin de VN-familie, internationale financiële instellingen, regionale organisaties, handelsblokken en anderen nauwer en doeltreffender samenwerken. (…) Een multilateralisme dat inclusief is en steunt op het maatschappelijk middenveld, steden, bedrijven, gemeenschappen en, in toenemende mate, de jeugd. »

Hier zien we precies de geleidelijke verwatering van de soevereiniteit van de staten die we al hebben genoemd onder het mom van het gebruikelijke “inclusieve multilateralisme”. Een multilateralisme dat het hoofdthema was van de toespraak van de Chinese president Xi Jinping tijdens de virtuele editie van de agenda van het Wereld Economisch Forum (WEF) in januari jongstleden, kort voor het uitbreken van de crisis in Myanmar. De toespraak van Xi Jinping, getiteld “Laat de fakkel van het multilateralisme de weg voorwaarts voor de mensheid verlichten”, werd als historisch bestempeld door de voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, die het Chinese multilateralisme prees en China’s streven naar de belangrijkste strategische doelstellingen van het wereldbestuur: de strijd tegen de opwarming van de aarde, kosmopolitische integratie, het koolstofvrij maken van de industrie, enzovoort.

Het grootste gevaar voor de huidige wereldorde lijkt dus de implosie en gecontroleerde afbraak van samenlevingen te zijn in plaats van hun explosie zoals in de 20e eeuw.

Oorlogsvoering buiten de grenzen en open nucleaire oorlogsvoering

Om een systemische breuk in het wereldbestuur te veroorzaken en alle decennialange inspanningen voor kosmopolitieke integratie teniet te doen, moeten de vitale strategische of economische belangen van een van de belangrijkste geo-economische actoren van dit bestuur rechtstreeks worden bedreigd. Het zou noodzakelijk zijn dat het vuur dat voortdurend brandt op de breuklijnen van de hedendaagse geopolitieke tektoniek tussen Eurazië en het Westen, van Oekraïne tot Birma, de strategische centra van de Chinese en Russische mogendheden gaat bedreigen en niet alleen hun periferie. Een van de belangrijkste mogendheden die de architectuur van de huidige wereldorde vormen, zou moeten besluiten deze toestand van eeuwigdurende koude wereldwijde burgeroorlog te doorbreken en een oorlogszuchtig avonturisme te beginnen met gevolgen die moeilijk te berekenen zijn in termen van menselijke en materiële kosten.

Het gebruik van de indirecte vectoren van de hedendaagse oorlogsvoering buiten de grenzen, die wij reeds hebben genoemd, zou niet in staat moeten blijken om de vitale belangen van de voornaamste spelers in het wereldbestuur te handhaven, en de huidige strategische status quo tussen de dominerende mogendheden zou moeten worden doorbroken.

Een status quo die vooralsnog eerder neerwaartse dan opwaartse druk op de bevolkingen lijkt te bevorderen, d.w.z. tussen de staten en de strategische toppen van het wereldbestuur.

Een scenario van een regionale breuk die zou kunnen ontaarden, kan echter niet worden uitgesloten, zoals de leden van het Centre de Réflexion Interarmées (CRI) in herinnering hebben gebracht. In juni jongstleden hebben deze laatsten de huidige nucleaire strategie van de VS en de NAVO aan de kaak gesteld, die volgens hen een gevaar voor Europa vormt en “een concept is dat een terugkeer naar de Koude Oorlog inluidt”. Zij waren ook gealarmeerd door de mogelijke normalisering van het gebruik van theater- (of tactische) kernwapens in de hedendaagse Amerikaanse nucleaire doctrine. Tactische nucleaire wapens die gebruikt kunnen worden in een Oost-Europees operatiegebied tegen Rusland.

Het gebruik van tactische nucleaire theaterwapens die zouden escaleren tot het gebruik van anti-civiele nucleaire wapens is een werkhypothese die onderzoekers van de Princeton University ertoe bracht een conflict tussen de VS en Rusland te simuleren dat zou escaleren tot een totale nucleaire oorlog. Een scenario dat zou resulteren in ongeveer 90 miljoen doden, voornamelijk op Europees grondgebied. Een projectie die voor sommige analisten te weinig rigoureus lijkt: de agressor is natuurlijk Rusland en met name de reacties van de Europese kernmachten, Groot-Brittannië en Frankrijk, worden niet echt in aanmerking genomen. Niettemin is het veelzeggend dat dergelijk onderzoek wordt verricht op basis van elementen, waarvan sommige vrij realistisch lijken.

Een andere hypothese van een breuk die zou kunnen leiden tot een uitbarsting van de wereldorde blijft die van een “irrationele” geopolitieke actor die de bestaande machtsverhoudingen en precaire evenwichten zou verstoren. Dit is een mogelijkheid die wij reeds hebben vermeld in verband met Israël in ons boek Soros en de Open Samenleving. Dit is de “Samson”-optie die een deel van het Israëlische militaire en politieke apparaat voor zichzelf zou reserveren:

“Samson is de Hebreeuwse held die bekend staat om het feit dat hij een Filistijnse tempel liet instorten op hemzelf en zijn belagers, op een moment dat hij zich in het nauw gedreven voelde door te veel vijanden. Dit idee dateert uit de jaren zestig, aldus de Amerikaanse journalist Seymour Hersh, in 1991 auteur van een boek over de geschiedenis van de Israëlische kernwapens: “The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy”. De militair historicus Martin Levi Van Creveld zal op zijn beurt deze militaire “doctrine” van het laatste redmiddel aanhalen:

“Wij hebben enkele honderden atoomkoppen en raketten en kunnen die lanceren op doelen in alle richtingen, misschien zelfs tegen Rome. De meeste Europese hoofdsteden zijn doelwitten voor onze luchtmacht. Ik citeer generaal Moshe Dayan: “Israël moet zijn als een dolle hond, te gevaarlijk om lastig gevallen te worden”. We moeten proberen te voorkomen dat het zover komt, als dat mogelijk is. Ons leger is echter niet de 30e grootste strijdmacht ter wereld, maar eerder de tweede of derde. Wij hebben de mogelijkheid om de wereld mee naar beneden te trekken. En ik kan u verzekeren dat dat eerder zal gebeuren dan dat Israël verdwijnt.”

Een militaire optie die misschien zo extreem lijkt dat zij onrealistisch is, maar die in feite past in de lange geschiedenis van bijbelse voorstellingen, zoals blijkt uit dit visioen van de profeet Zacharia: “Dit is de plaag waarmee de Heer alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem strijden: hun vlees zal rotten terwijl zij op hun voeten staan, hun ogen zullen rotten in hun kassen, en hun tong zal rotten in hun mond. »

Zoals wij regelmatig hebben verklaard, zijn wij van mening dat de actoren van de macht uiteindelijk, zelfs onbewust, worden geleid door politieke voorstellingen en opvattingen die over het algemeen zijn afgeleid van geseculariseerde religieuze concepten en begrippen. Dit is het gebied van de theopolitiek dat Carl Schmitt in zijn tijd uitvoerig heeft bestudeerd.

Uiteindelijk zal de vorm van de wereldorde ook afhangen van de ideologieën en wereldbeelden die ten grondslag liggen aan de besluitvorming van de geopolitieke actoren die haar vormen. In laatste instantie en zoals altijd in de geschiedenis, zal het de menselijke verantwoordelijkheid zijn die zal moeten beslissen en bepalen hoe deze wereldorde, die thans in wording is, er in de toekomst uit zal zien. En zoals Karl Marx zei: “Mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke geschiedenis ze maken”.

Oorspronkelijke tekst: https://strategika.fr/2021/04/14/

Vertaling door: OvMCategorieën:Geen categorie

Tags: , , , , , , , , , ,