Gesprek met Robert Steuckers: Europese Unie, euroscepticisme, westerse beschaving, Eurazisme en de Slavische wereld

Gesprek afgenomen door Boris Nad (Servië) (2017)

V.: De Europese Unie, in feite het hele Europese continent, verkeert momenteel in een diepe crisis. De indruk bestaat dat deze crisis in de eerste plaats het gevolg is van een crisis van ideeën. Politieke ideologieën, en in de eerste plaats het liberalisme, worden betreurd, verouderd, anachronistisch. Hetzelfde kan gezegd worden van andere delen van het politieke spectrum. Deelt u deze indruk?

A.: Welnu, de eerste gedachte die bij mij opkomt is er een die ontleend is aan de artikelen van Moeller van den Bruck in de jaren twintig : de mensen die het liberalisme hebben aangenomen en geassimileerd sterven na enkele tientallen jaren omdat zij hun organische uithoudingsvermogen zullen hebben verloren. Liberalisme is dus eerder een ziekte dan een loutere mentaliteit. Liberalisme en modernisme zijn verwant omdat beide weigeren permanenties in de politieke Stad te aanvaarden.

In de 17e eeuw had je op filosofisch en literair niveau de zogenaamde twist tussen de Ouden en de Modernen, die verschillende aspecten had, waarvan sommige achteraf misschien als positief kunnen worden beschouwd, maar niettemin is er een etymologisch verband tussen “modernisme” en het Franse woord “mode”, d. w. z. mode, waarbij “mode” altijd vergankelijk is en naar believen kan worden veranderd. Wanneer men alle politieke dingen slechts als “modes” beschouwt, probeert men te ontsnappen aan de druk van de werkelijkheid zelf, die bestaat uit tijd en ruimte. Alle noodzakelijkheden, die voortvloeien uit de aanvaarding van de beperkingen die tijd of ruimte met zich meebrengen, worden door de Modernen beschouwd als lasten waarvan je je moet ontdoen. Vandaag de dag hoef je niet eens te proberen je ervan te ontdoen, maar moet je ze grondig uitwissen of omvormen, zodat ze een nieuwe, volledig kunstmatige en dus vergankelijke dimensie krijgen. Dat is de essentie van het liberalisme. Maar ook al heeft het liberalisme zijn wortels in de 17e en 18e eeuw, het is nooit, althans na de Slag bij Waterloo in 1815, een krachtige politieke beweging geweest, de conservatieve of christen-democratische in een eerste periode, de socialistische beweging in latere decennia konden de afwijzing door het liberalisme van realiteiten en permanenties temperen. Ook al waren de officiële liberale partijen, die meer liberaal-conservatief dan liberaal in de Angelsaksische betekenis van het woord waren, kwantitatief eerder zwakker dan de twee andere grote politieke families in Europa, de anti-politieke geest die inderdaad het fundament van haar kernideologie was, kon doordringen tot de gedachten van de christen-democraten (ondanks de kerkelijke leer) en van de sociaal-democraten (ondanks hun verwaterd marxisme). Geleidelijk aan namen de conservatieven, de christen-democraten en de sociaal-democraten het grootste deel van de ideeën van het basis-liberalisme over.

Frankrijk bleef gedeeltelijk gespaard omdat het een “caudillistisch” leiderschap had dat in 1958 door De Gaulle was ingevoerd na de ineenstorting van de Vierde Republiek en dat echt liberaal was. De persoonlijkheid van de president kon voorkomen dat de liberalen en de belangrijkste partijen het politieke lichaam fagocytiseerden. Maar dit was slechts een adempauze zoals we zullen zien. In 1945 werd Europa verwoest door de oorlog. Het kostte iets meer dan een decennium om te herstellen, vooral in Duitsland. Maar toen de verschrikkingen waren weggeëbd, kon Europa weer economische macht bereiken. In de jaren zestig kon Frankrijk, als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, meer onafhankelijkheid opeisen binnen het Westen. Voor de Verenigde Staten was het tijd om een nieuwe en sterkere dosis liberaal gif in de Europese politieke organen te injecteren. De Verenigde Staten hebben als ideologie al het vergif dat nodig is om de wereld te besmetten, d.w.z. niet alleen de realiteitsontkennende Verlichting die men in West-Europa aantreft, maar ook de puriteinse ontkenning van het middeleeuwse Europese erfgoed, een ontkenning die in de eerste decennia van de 18e eeuw werd verzoet door de deïstische beweging en de Whigs. De Amerikaanse kolonisten ontwikkelden het besef van een missie in de wereld die puriteins fanatisme combineerde met verlicht liberalisme, ogenschijnlijk zachter maar niettemin radicaal in zijn haat tegen geërfde tradities en instellingen.

De radicalere onderliggende beginselen werden door denktanks onder leiding van uiteindelijk de OSS (“Office of Strategic Studies”) aangepast aan de tijdgeest van de jaren vijftig en zestig. Zo ontstond het perverse corpus van mei 68 dat in Duitsland en Frankrijk werd gelanceerd. Beide landen konden weerstand bieden in de jaren zeventig, hoewel hun samenlevingen evenzeer besmet waren door de bacil die geleidelijk hun traditionele psychologische troeven aan het uitroeien was.  Een tweede golf moest worden voorbereid om alle westerse samenlevingen de laatste klap toe te dienen om hun politieke lichamen te laten afbrokkelen. Naast de Mei 68 ideologie, min of meer ontleend aan de Frankfurter Schule, werd een nieuw wapen gesmeed om Europa (en deels de rest van de wereld) efficiënter te vernietigen. Dit wapen was het beruchte Thatcheriaans neoliberalisme. Helemaal aan het eind van de jaren zeventig werd het neoliberalisme (of het nu Thatcherisme of Reaganomics was) gevierd als een nieuwe bevrijdingsideologie die op het punt stond zich te ontdoen van de politieke, op de staat gerichte praxis. Noch de christendemocraten, noch de sociaaldemocraten waren in staat zich kranig te verzetten en hun aanhangers eraan te herinneren dat de kerkelijke leer (gebaseerd op Thomas van Aquino en Aristoteles) of de interventionistische socialistische traditie werkelijk vijandig stonden tegenover zo’n ongebreideld liberalisme. Economie werd belangrijker dan politiek. We betraden op dat moment de zogenaamde post-geschiedenis waar nog geen spoor van te bekennen was. Erger nog, het corrupte “particratisch” systeem, waarin christendemocraten en sociaaldemocraten pijnlijk aanmodderden, verhinderde elke rationele reactie en elke uitdaging van nieuwe partijen, waardoor het democratische proces dat zij zo vurig pretenderen alleen te belichamen, geblokkeerd werd.

Europa bevindt zich nu in een doodlopende straat en lijkt niet te kunnen ontsnappen aan het liberalisme van mei 68, noch aan het neoliberalisme, aangezien nieuwe uitdagende krachten niet in staat lijken voldoende stemmen te vergaren om effectief aan de macht te komen. Je moet er rekening mee houden dat de conventionele krachten al bijna 70 jaar aan de macht zijn en letterlijk alle instellingen hebben bezet door op alle niveaus functionarissen te benoemen, die niet onmiddellijk konden worden vervangen door nieuwe, echt efficiënte mensen. Uitdagers lopen het risico nieuwkomers te lanceren op gebieden die zij niet kunnen beheersen. 

V.: Europa bevindt zich, zoals u zegt, in een doodlopende straat. De Europese Unie is getroffen door een politieke, economische en immigrantencrisis … Daarna volgde een golf van terrorisme. De Europese politieke organen en instellingen lijken verlamd. Tot nu toe werd de Europese integratie bedreigd door zogenaamde eurosceptische bewegingen. Het lijkt erop dat we vandaag aan het begin staan van een golf van separatisme, zoals die in Catalonië, die veel Europese landen door elkaar schudt. Wat is uw relatie daarmee?

A.: Sommige geheime diensten aan gene zijde van de Atlantische Oceaan hebben als beleid Europa te verzwakken door regelmatige niet militaire aanvallen die typisch zijn voor de zogenaamde “Vierde Generatie Oorlogsvoering”. Economische listen, beursmanipulaties zijn de gebruikelijke trucs die worden gebruikt door diegenen wier voornaamste doel is te voorkomen dat Europa zich volledig ontwikkelt, een grotere autonomie vindt in alle politieke en militaire aangelegenheden, een vrij hoge welvaart bereikt die het mogelijk maakt O&O te belonen, een sterke handelsrelatie met zowel Rusland als China te ontwikkelen. Daarom moet Europa voortdurend worden ondermijnd door allerlei problemen. Het Frankrijk van Chirac was het beste voorbeeld, buiten de bekende psy-ops die de “kleurenrevoluties” zijn. Frankrijk is nog steeds een nucleaire macht, maar kan deze capaciteit niet boven een bepaald niveau ontwikkelen: in 1995, toen er experimenten werden uitgevoerd in de Stille Oceaan, probeerde Greenpeace, als pseudo-ecologische beweging, deze te torpederen. Maar op Frans grondgebied legden stakingen het land lam, georkestreerd door een socialistische vakbond die in de jaren vijftig anticommunistisch was geweest en steun had gekregen van de OSS. De sociaaldemocraten en de socialistische vakbondsmensen hadden in het geheim een Atlantische steun, wat tegenwoordig vaak vergeten wordt.

Om zich te ontdoen van Chirac, die een spookalliantie tussen Parijs, Berlijn en Moskou had gesteund ten tijde van de Bush-invasie van Irak in 2003, lanceerden de activisten onder de Afrikaanse migrantengemeenschappen in de troosteloze voorsteden in de buurt van Parijs een reeks gewelddadige rellen in november 2005, na een eerste klein incident dat per ongeluk twee dodelijke slachtoffers had gemaakt. Uiteindelijk breidden de rellen zich uit naar andere steden zoals Lyon en Lille.

Zoals de nieuwrechtse schrijver Guillaume Faye het eerder had gezegd: Frankrijk is in de huidige situatie totaal niet in staat om de openbare orde te herstellen wanneer rellen zich uitbreiden naar meer dan drie of vier grote stedelijke gebieden. De rellen duurden de tijd die nodig was voor de promotie van een nieuwe voorheen obscure kleinzielige politicus, Nicolas Sarközy, die beloofde de herrieschoppers in de voorsteden uit te roeien en die, eenmaal aan de macht, natuurlijk helemaal niets deed.

Charles Rivkin, VS ambassadeur in Frankrijk is de theoreticus van deze “4th Generation Warfare” operaties, gericht op het ophitsen van migrantengemeenschappen tegen de openbare orde in Frankrijk (zie: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2011/03/21/t… ). Deze vicieuze strategie was alleen mogelijk in Frankrijk tien of twaalf jaar geleden, omdat geen enkel ander Europees land zo’n enorme hoeveelheid migranten onder zijn bevolking had. De vluchtelingencrisis die Duitsland in 2015 trof, is een volgend hoofdstuk in het trieste verhaal van de verzuiling en neutralisering van Europa. Duitsland moet nu het hoofd bieden aan dezelfde gewelddadige gemeenschappen als Frankrijk deed en doet. Het doel is duidelijk om het land te verzwakken dat industrieel bloeit dankzij de uitstekende handelsbetrekkingen die het heeft met Eurazië in het algemeen. Het doel van de Britse en Amerikaanse geheime diensten is altijd geweest om elke Duits-Russische verbinding te voorkomen. Nu is Duitsland verzwakt door de kritische massa van de miljoen nepvluchtelingen die het sociale zekerheidsstelsel, dat altijd het bijzondere kenmerk is geweest van de Duitse sociale stelsels (of ze nu Bismarckiaans, nationaalsocialistisch, christendemocratisch of sociaaldemocratisch zijn), snel zullen laten instorten.

De volledige destabilisatie van de Europese industriële samenlevingen (Zweden, Frankrijk, Duitsland, Italië en gedeeltelijk de Lage Landen) leidt tot sociale en politieke verschuivingen die soms de vorm aannemen van zogenaamde “populistische bewegingen” die door de media verwoed als “extreem-rechts” of “neo-fascistisch” worden bestempeld, om hun ontwikkeling te stoppen. Tot nu toe zijn zij er niet in geslaagd een serieus aandeel in de macht te krijgen, omdat de conventionele partijen in alle instellingen zijn geïnfiltreerd (pers, media, justitie, banken, enz.). In Spanje, dat een armer land is dat geen migranten aantrekt omdat de materiële voordelen minder interessant zijn, was het Catalaanse micronationalisme de enige mogelijke hefboom om een operatie van “oorlogvoering van de vierde generatie” tegen het land te lanceren. Als Catalonië zich afscheidt, zal een van de meest geïndustrialiseerde provincies van het historische Spanje een gemenebest verlaten dat bestaat sinds het huwelijk van Isabella van Castilië en Ferdinando van Aragon in 1469. Dit zou een ernstige tegenslag betekenen voor Spanje, dat toch al kwetsbaar is, en afhankelijk zou worden van de buurlanden, d.w.z. van een eveneens gedestabiliseerd Frankrijk en een Duitsland dat te kampen heeft met zijn vluchtelingenprobleem en met een uitholling van zijn socialezekerheidsstelsel, wat zou leiden tot algemene ontevredenheid, tot een afwijzing van de conventionele politieke partijen en uiteindelijk tot een verdere ontwikkeling van de uitdagende AfD-partij, waardoor Merkel niet meer in staat zal zijn een ideologisch coherente meerderheid voor haar volgende regering te vormen.

Mijn standpunt is dat al deze problemen die momenteel de toekomst van Europa in gevaar brengen, niet door louter toeval zijn ontstaan. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, ook al zal men mij, door dat te zeggen, onvermijdelijk beschuldigen van het manipuleren van een “duivels causaal verband” of het aanhangen van “complottheorieën”. Maar ik zie de duivel hier niet als een bovennatuurlijk wezen, maar ik gebruik het woord gewoon als een gemakkelijk beeld om reële krachten en pogingen te stigmatiseren die de wereld proberen te vormen volgens hun eigen belangen. Maar op ditzelfde schaakbord zijn de Europeanen niet in staat om de vijand te spotten en hun eigen belangen te bepalen.

V.: In 2016 publiceerde u het boek The European Enterprise: Geopolitical Essays. Daarin verkent u de historische, culturele en spirituele fundamenten van de belangrijkste Europese rijken, d.w.z. het Rijksprincipe, dat niet gelijk staat aan “natie” (Als ik het goed begrijp), u bent van mening dat de natuurlijke ontwikkeling van Europa is belemmerd of vermeden door de “westerse beschaving”. U besteedt bijzondere aandacht aan het “Russische thema” – de Russische ruimte en het concept van Eurazië. Waarom is dat nodig in het tijdperk van globalisering of pogingen van de Verenigde Staten om hun hegemonie op te dringen of om hun eigen politieke en economische model te “globaliseren”?

A.: Ik heb inderdaad het Europese verleden onderzocht en ik zal dat blijven doen, want geheugenverlies is de ergste ziekte waaraan een politiek lichaam kan lijden. Je kunt niet aan Europa denken zonder tegelijkertijd aan het begrip Imperium en de zogenaamde “Romeinse vorm” te denken. Carl Schmitt was zich er zeer van bewust de erfgenaam te zijn van de “Romeinse vorm”, of deze nu heidens/imperiaal of katholiek was of geërfd door de “Duitse Natie”. Niemand ontkent momenteel het belang van Schmitt op het gebied van de politieke theorie. Sommige kringen van Amerikaans Nieuw Links, zoals de “Telos Press”, hebben zelfs zijn werken gepromoot in de Nieuwe Wereld, verder dan de weinige Duitse studenten van Schmitt ooit hadden durven dromen. Het Romeinse Rijk was geografisch en hydrografisch gebaseerd op de Middellandse Zee en de Donau: de “Middenzee” die de communicatie verzekerde tussen het Rhônedal en Egypte, tussen Griekenland en Hispania, enz. en de Donau die Zuid-Duitsland verbond met de Zwarte Zee en voorbij dit Pontische gebied het legendarische Kolchis en Perzië, wat later gemythologiseerd zal worden door de Ridderlijke Orde van het Gulden Vlies, in het leven geroepen door Filips, Hertog van Bourgondië in 1430. 

Na de val van het Romeinse Rijk was er de bekende “translatio imperii ad Francos” en later, na de Slag bij Lechfeld in 955, een “translatio imperii ad Germanos”. Het centrale deel van Europa werd zo de kern van het Rijk, dat nu gecentreerd was rond de Rijn, de Rhône en de Po. De Donau-as werd doorsneden ter hoogte van de “IJzeren Poorten”, waarachter het Byzantijnse gebied zich ver naar het Oosten uitstrekte. Het Byzantijnse Rijk was de rechtstreekse erfgenaam van het Romeinse Rijk: de legitimiteit werd er nooit betwist. De Athos-gemeenschap is een spiritueel centrum dat onlangs volledig is erkend door de Russische president Poetin. Het Romeins-Duitse Rijk (later Oostenrijks-Hongaars), het Russische Rijk als erfgenaam van Byzantium en de religieuze gemeenschap van de Athosberg delen dezelfde symbolen van een gouden vlag met een zwarte tweekoppige adelaar, overblijfsel van een zeer oude Perzische traditionele cultus waarbij vogels de verbinding verzekerden tussen de aarde en de hemel, tussen de mensen en de goden. Aangezien de adelaar de meest majestueuze vogel is die naar de hoogste hoogten in de lucht vliegt, werd hij duidelijk het symbool van de heilige dimensie van het Imperium.

Leven binnen de territoriale kaders van een keizerrijk betekent het vervullen van een spirituele taak: op aarde een harmonie tot stand brengen die vergelijkbaar is met die van de hemelse orde. De duif die in de christelijke traditie de heilige Geest symboliseert, heeft inderdaad dezelfde symbolische taak als de adelaar in de keizerlijke traditie: de verbinding verzekeren tussen het Uranische rijk (Grieks Uranus/Vedische Varuna) en de Aarde (Gaia). Als onderdaan van een keizerrijk ben ik verplicht mijn hele leven te wijden aan het bereiken van de volmaaktheid van de schijnbaar volmaakte orde der hemellichamen. Het is een ascetische en militaire plicht die wordt uitgebeeld door de aartsengel Michaël, ook een figuur die is afgeleid van de man/vogel-wezens uit de Perzische mythologie die de Hebreeërs uit hun Babylonische gevangenschap hebben meegebracht. Keizer Karel trachtte het ideaal van de ridderschap te belichamen, ondanks de kleine menselijke zonden die hij bewust beging tijdens zijn leven. Hij bleef echt mens, een zondaar, en wijdde al zijn inspanningen aan het in leven houden van het Rijk, om er een dam van te maken tegen het verval, wat de taak is van de “katechon” volgens Carl Schmitt. Niemand beter dan de Fransman Denis Crouzet heeft deze eeuwigdurende spanning die de keizer beleefde beschreven in zijn prachtige boek, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Parijs, 2016. Ik ben dit zeer dikke boek steeds opnieuw aan het lezen, wat me zal helpen om mijn imperiale wereldbeeld te preciseren en om beter te begrijpen wat Schmitt bedoelde toen hij Kerk en Keizerrijk als “katechonische” krachten beschouwde. Dit hoofdstuk is nog lang niet afgesloten.

Crouzet legt in zijn boek uit dat de Duitse en de Europese Reformatie de dingen wilden “precipiteren”, en daarbij streefden naar een levendig experiment van het “eschaton”, het einde van de wereld. Deze theologie is het allereerste uiterlijke teken van het modernisme. Luther op een tamelijk gematigde manier en de andere actoren van de Reformatie op een extreme manier, wilden het einde van een wereld (van een historische continuïteit) die zij beschouwden als diep geïnfecteerd door het kwaad. Karel V, legt Crouzet uit, heeft een keizerlijke en “katechonische” houding. Als keizer en dienaar van God op aarde moet hij het “eschaton”-proces vertragen om zijn onderdanen te behoeden voor de kwellingen van het verval.

Na Luther zullen de extreme puriteinse elementen van de Reformatie in Noord-Frankrijk, Holland, Münster en Groot-Brittannië deze “theologie van de val van de engelen” nog ongeduldiger maken, zelfs opnieuw Anglisch Engeland en Anglisch bewind in de dertien koloniën van Noord-Amerika, zoals tragische gebeurtenissen getuigen zoals de onthoofding van koning Charles I ten gevolge van de puriteinse revolutie van Cromwell. Deze manier om de geschiedenis te zien als een diepe vloek is geërfd door de Founding Fathers in de toekomstige Verenigde Staten. Met de deïstische traditie in Engeland en in de Whig-politieke traditie zowel in Groot-Brittannië als in Noord-Amerika, zal deze “neerslagtheologie” vakkundig worden gerationaliseerd en van een verlicht vernisje worden voorzien dat zal culmineren in het ontwerp van President Wilson om de wereld van het kwaad te zuiveren. De “neerslagfilosofie” (en niet “theologie”) van de Franse filosofen zal leiden tot een seculiere politieke eschatologie onder de schaduw van de guillotine, waaronder allen die geacht werden het proces te vertragen, preventief ten onder moesten gaan. Na Wilson zullen verschillende Amerikaanse diplomaten principes uitdenken die de soevereiniteit van de staten zelf beletten zich uit te drukken door allerlei pro-actieve projecten te lanceren, met of zonder oorlogen. Sinds de ineenstorting van het Sovjet-systeem zal de rationeel vermomde “neerslagtheologie” opnieuw op hol slaan. U kent de resultaten: catastrofe op de Balkan, patstelling in Irak, eindeloze oorlog in Syrië en Afghanistan. “Neerslagtheologie” als kenmerk van de westerse wereld, van de wereld die geleid wordt door het westelijk halfrond of door de rijken ten westen van West-Europa of van Midden-Europa, biedt geen waardevolle oplossing voor de problemen die zich onvermijdelijk voordoen in de onvolmaakte wereld onder de volmaakte Oeranische hemelen. De standpunten van Karel V bestonden erin het proces te vertragen en gematigde militaire operaties te leiden tegen de rebellen. Het was hoe dan ook een betere houding.

In de jaren negentig ontdekte ik dat China en veel andere Aziatische landen een alternatieve manier hadden ontwikkeld om de internationale betrekkingen te harmoniseren, waarbij onder meer het post-Wilsoniaanse principe van gewelddadig ingrijpen in de aangelegenheden van andere landen werd uitgesloten. Dit is het beginsel dat niet alleen door het China van Xi Ping vandaag wordt gehanteerd, maar ook door Poetin en Lavrov. Het Chinese alternatief sluit bijvoorbeeld het beleid van “regime change” uit, dat Irak en Syrië in die gruwelijke burgeroorlogen heeft gestort die de vorige Baathistische regimes wijselijk maar niettemin meedogenloos konden vermijden. Maar is het niet beter om een meedogenloos “katechonisch” hoewel onvolmaakt regime te hebben dan honderdduizenden onschuldige mensen gedood te zien worden door zinloze aanslagen, bombardementen, beschietingen of Taliban/Salafistische slachtingen? De “precipitatietheologie” van het post-puriteinse/neo-Wilsoniaanse Amerika en van de salafistische moslims heeft chaos teweeggebracht in anderszins ogenschijnlijk kalme landen. Heeft Luther zelf zijn tijdgenoten niet gewaarschuwd dat de duivel in staat was de theologische taal (of “newspeak”) te gebruiken om het volk te misleiden?

Rusland is belangrijk in dit algemene kader van een “katechonische” interpretatie van de geschiedenis als tegengif voor de “gekke eschatologische”. Rusland is de erfgenaam van Byzantium en tevens de directe erfgenaam van de “Romeinse vorm”. Het werd beschouwd als het bolwerk van het conservatisme vóór 1917, ook al werd dit conservatisme versteend door Konstantin Pobedonostsev zoals Dmitri Merezhkovski, die later alle aspecten van de Sovjet-revolutie verwierp, kon vaststellen. Rusland heeft niet geëxperimenteerd met de traumatische 16e-eeuwse Reformatie en haar contemporaine beeldenstormwoede en is later gevrijwaard gebleven van de meest dwaze deïstische of verfranste filosofie van de 18e eeuw. Dit betekent niet dat Rusland een achterlijk land was: Catharina II was een vrouwelijke verlicht despoot die van Rusland een grote mogendheid heeft gemaakt; Alexander I had traditionele en verzachtende ideeën over godsdienst, die we nu na de Syrische ramp aandachtig moeten bestuderen; Alexander II moderniseerde het land aan het eind van de 19e eeuw in volle vaart en kon de nadelen die Rusland had geërfd van het Verdrag van Parijs van 1856 na de Krimoorlog, wegvagen, enz. Maar Rusland lijkt, behalve tijdens de eerste decennia van het bolsjewistische regime, immuun te zijn gebleven voor de gevaarlijke giftigheid van de precipitatietehologie.

De Byzantijnse stijl van het ontwikkelen van schaakachtige strategieën in plaats van te zoeken naar onmiddellijke vergelding of agressie heeft uiteindelijk de Russische diplomaten en staatslieden geïnspireerd. De Byzantijnse stijl en de Chinese Confucianistische harmonie kunnen tegenwoordig dienen als praktische alternatieve modellen in een westerse wereld die in de war is door de propaganda van de media die onophoudelijk een modernistische post-puriteinse vorm of een andere vorm van “neerslagtheologie” heeft overgebracht. Daarom is het Euraziatische idee, mits het deze “katechonische” neerslag-loze ideeën overbrengt, vergelijkbaar met die welke Karel V in zijn Rijk wilde toepassen voordat hij de confrontatie met de Ottomanen aanging, het werkelijke alternatief voor een wereld die anders zou worden geregeerd en geperverteerd door een supermacht die zijn principes ontleent aan de gekste adepten van de vroegere “precipitatietheologie” van zijn eigen “Founding Fathers”.

Ik zou daaraan kunnen toevoegen dat een “precipitatietehologie of -ideologie” zich niet uitdrukt in allerlei millenaristische pseudo-religieuze prietpraat zoals die bijvoorbeeld in Latijns-Amerika wordt gepredikt, maar ook kan fungeren als een economisch fundamentalisme zoals de neoliberale rage die Amerika en Europa sinds het einde van de jaren zeventig teistert. Puritanisme kan ook heel vaak worden omgekeerd in zijn diametrale tegendeel i. e. postmodernistische losbandigheid wat verklaart dat millennials, vrouwen, pussy rioters, salafisten, neoliberale “banksters”, media moguls, kleur revolutionairen, enz. op het internationale schaakbord dezelfde “4th Generation Warfare” agenda volgen. Doel is om alle dammen te vernietigen die de beschaving heeft ingesteld om de “Katechon” of de Aristotelische “Spoudaios” te dienen. Wij moeten onszelf definiëren als de nederige dienaren van de Katechon tegen de pretentieuze ontwerpen van de “precipitators”. Dit betekent dat wij de keizerlijke machten moeten dienen en moeten strijden tegen de machten die geperverteerd zijn door de “neerslagleggers”. Of een Euraziatische optie hebben en niet een Atlantische.

V. : U bent een voorstander van het Euraziatisch gedachtegoed. Dit onderscheidt u duidelijk van degenen die de hardline nationalistische standpunten delen en veel denkers, of vermeende denkers van rechts. Uw geopolitieke denken is, zoals u zegt, een reactie op het denken van de Amerikaanse strateeg Brzezinski en is diep geworteld in de Europese traditie. Kunt u uw geopolitieke opvatting in grote lijnen uiteenzetten?

A.: U zou mij inderdaad kunnen rekenen tot de aanhangers van een neo-Eurazianisme, maar de wortels van mijn eigen Eurazianisme zijn misschien heel anders dan die welke worden toegeschreven aan het traditionele of nieuwe Russische Eurazianisme; niettemin botsen deze verschillende perspectieven niet als antagonismen; integendeel zij zouden elkaar perfect kunnen aanvullen om een wereldwijde anti-systeem verzetsbeweging te bevorderen. Het belangrijkste voor de ontwikkeling van een sterke Euraziatische beweging is dat men tegelijkertijd een brede visie heeft op de geschiedenis van elke politiek-historische component van het gecombineerde grondgebied van Europa en Azië en dat men zich tot taak stelt deze te bestuderen door te zoeken naar convergenties en niet naar vijandschappen. Dit was reeds in de jaren twintig en dertig door Prof. Otto Hoetzsch voorgesteld voor West-Europa en Rusland. Een eerste stap zou dus zijn om zo ver mogelijk terug in de geschiedenis een convergentie te vinden tussen Westeuropese mogendheden en Rusland als Euraziatische entiteit. Zoals u weet, verbond Peter de Grote Rusland met Europa door een venster op de Oostzee te openen, wat helaas leidde tot een wrede oorlog met Zweden aan het begin van de 18e eeuw. Maar na de wisselvalligheden van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) waren Frankrijk, Oostenrijk en Rusland bondgenoten en strekte het grondgebied van hun rijken zich uit van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan, waardoor zij de facto een Euraziatische alliantie vormden. Leibniz, die niet alleen filosoof en wiskundige was, maar ook diplomaat en politiek adviseur, stond in een eerste fase nogal wantrouwend tegenover Rusland als nieuwe mogendheid, omdat het een nieuw “Mongoolse Khanaat” of een “Tartaar” kon zijn die Europa bedreigde. In een tweede fase, toen hij de ontwikkeling van Peter’s Rusland welwillend bekeek, begon hij het gigantische Rusland te zien als de noodzakelijke territoriale verbinding die communicatie mogelijk zou maken tussen Europa en de twee oude beschavingsruimten die in zijn tijd China en India waren, die een behoorlijk hoger beschavingsniveau hadden dan Europa in die tijd, zoals hedendaagse historici zich herinneren, zoals Ian Matthew Morris in Groot-Brittannië (in: Why the West Rules – For Now…) en de Indiase leraar in Engeland, Pankaj Mishra (in: From the Ruins of the Empire en Begegnungen mit China und seinen Nachbarn). Pankaj Mishra is een typische Derde Wereld ideoloog die een soort wrok koestert tegen het Westen, meer bepaald tegen het vroegere Britse bewind in India.

In de korte periode dat Frankrijk, Oostenrijk en Rusland bondgenoten waren, werden belangrijke Euraziatische plannen avant la lettre in gang gezet: de ontwikkeling van een sterke Franse vloot om de rampzalige nederlagen van Lodewijk XV in Canada en India tijdens de Zevenjarige Oorlog te wreken, de verkenning van de Stille Oceaan door Russische en Franse zeekapiteins, de gezamenlijke inspanningen van Oostenrijk en Rusland om de Balkan en de noordkust van de Zwarte Zee te bevrijden met de Krim als belangrijkste territoriale troef die het mogelijk maakte een eerste belangrijke Russische marinebasis in het Pontische gebied te vestigen. De Franse vloot versloeg de Engelsen in Noord-Amerika in 1783, wat de volledige onafhankelijkheid van de Verenigde Staten (!) mogelijk maakte. Rusland kon Alaska veroveren, een bolwerk in Californië bouwen en een sterke Russisch-Spaanse alliantie in de Nieuwe Wereld overwegen. Russische zeelieden konden aan land gaan op de Hawaii-eilanden en deze opeisen voor hun tsaar. De Franse verkenningen in de Stille Oceaan waren in vele opzichten zeer vruchtbaar en men mag nooit vergeten dat Lodewijk XVI enkele minuten voordat hij de trappen opging van het schavot waar hij zou worden geguillotineerd, nieuws vroeg over La Pérouse, die bij zijn verkenning van de noordelijke kusten van de Stille Oceaan verloren was gegaan. Dit eerste Euraziatische ontwerp avant la lettre werd getorpedeerd door de Franse revolutionairen, betaald en opgehitst door de Engelsen en de geheime diensten van Pitt volgens de historicus Olivier Blanc (in: Les Hommes de Londres, histoire secrète de la Terreur, 1989). Pitt wilde af van een regime dat de ontwikkeling van een vloot bevorderde en de richtsnoeren van de Franse wereldpolitiek had uitgestippeld.

Het tweede Euraziatische project avant la lettre was de zeer kortstondige “Heilige Alliantie” of “Pentarchie” die in de nasleep van het Verdrag van Wenen in 1814 tot stand kwam. Het maakte de onafhankelijkheid van Griekenland mogelijk, maar mislukte na de onafhankelijkheid van België toen Engeland en Frankrijk hielpen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen. De “Heilige Alliantie” brokkelde definitief af toen de Krimoorlog uitbrak toen twee westerse mogendheden van de “Pentarchie” slaags raakten met Rusland. Het anti-Westerse affect verspreidde zich wijd en zijd in Rusland en de kernideeën ervan zijn duidelijk uiteengezet in Dostojevski’s belangrijkste politieke boek, Het dagboek van de schrijver, geschreven na zijn Siberische ballingschap en de Russisch-Turkse oorlog van 1877-78. Het Westen spant voortdurend samen tegen Rusland en Rusland moet zich verdedigen tegen deze voortdurende pogingen om zijn macht en zijn binnenlandse stabiliteit uit te hollen.

Maar nu terug naar Eurazië: in de afgelopen jaren zijn twee belangrijke boeken verschenen die het nachtkastje zouden moeten zijn van allen die bezield zijn door de Eurazistische gedachte:  Prof. Christopher I. Beckwith’s Empires of the Silk Road – A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present (2009) en Peter Frankopan’s The Silk Roads – A New History of the World (2015). Beckwith’s boek is het meest complete panorama van de Euraziatische geschiedenis: de kernideeën uit zijn boeiende hoofdstukken die ik nu voortdurend voor ogen houd, zijn ten eerste het feit dat in een zeer ver verleden Indo-Iraanse ruiterstammen reeksen regels hebben bedacht die alle toekomstige organisatieschema’s van koninkrijken en rijken aan de Zijderoute hebben bepaald; ten tweede stelt Beckwith dat de moderne tijd en moderne ideologieën de sublieme prestaties van de Centraal-Aziatische rijken door de eeuwen heen volledig hebben verpest. Een nieuw Eurazië zou dan als voornaamste taak moeten hebben de geest te herstellen die deze buitengewone prestaties mogelijk maakte. Prof. Beckwith beheerst een twaalftal oude en moderne talen die in Centraal Azië gesproken worden of gesproken zijn, een enorme brede kennis die hem in staat stelt de oude teksten en de geest zelf die de bloei van koninkrijken en rijken bevorderde, grondiger te begrijpen.

Het boek van Peter Frankopan is feitelijker, maar maakt het ook mogelijk kritiek te leveren op de arrogante houding van het Westen, met name in Iran. De hoofdstukken in zijn boek die gewijd zijn aan het oude Perzië en het moderne Iran zouden diplomaten in staat stellen de grondslagen te leggen voor een hernieuwde samenwerking tussen de Europese mogendheden en Iran, op voorwaarde natuurlijk dat de Europeanen de door de NAVO en de Verenigde Staten gedicteerde richtlijnen werkelijk zouden laten varen. Eurazië dwingt je om de geschiedenis grondiger te bestuderen dan de huidige westerse manier om het beleid in de wereld te leiden. Feiten mogen niet worden genegeerd of veronachtzaamd alleen omdat ze niet passen in de schema’s van de oppervlakkige interpretatie van de Verlichting die de Westerse mogendheden momenteel hanteren, en die tegelijkertijd een aaneenschakeling van catastrofes uitlokt.

De intellectuele acceptatie van de voortreffelijkheid van vroegere en huidige Aziatische of Centraal-Aziatische tradities en de wil om het immense gebied tussen West-Europa en China te pacificeren brengen ons ertoe het Brzezinski-project van een permanente oorlog te verwerpen (als een actualisering van het Trotskistische project van een “permanente revolutie” waaraan de neocons in een “vorig leven” deelnamen) en de voorkeur te geven aan het Chinese project van “Eén gordel, één weg”, dat het enige serieuze project voor de 21e eeuw is.

V.: De Verenigde Staten zelf maken vandaag de dag een moeilijke en veelomvattende crisis door. Trump en het trumpisme zijn zeker niet de oorzaak, maar de gevolgen. Aan de andere kant is met de opkomst van Rusland en China de geopolitieke situatie in de wereld veranderd, de wereld is niet langer unipolair. Hal Brands for liberal Bloomberg merkt op dat het buitenlands beleid van de VS zijn historische kritieke punt heeft bereikt, dat het project van globalisering van zijn politieke model op een mislukking afstevent, dat het hoofddoel van de VS in de toekomst de verdediging van de “liberale wereldorde” zal zijn. Met andere woorden, de tijd van de Amerikaanse hegemonie nadert zijn einde, en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, in Syrië, zoals het lijkt, spreken in het voordeel…

A.: Dit is geen vraag van u maar een algemene verklaring die gemakkelijk door alternatieve geesten kan worden gedeeld. De crisis die de Verenigde Staten nu doormaken kan worden verklaard door de ontoereikendheid van de religieuze/ideologische kern van zijn “diepe staat” tegenover de pluraliteit van werkelijke of potentiële wereldvisies die even efficiënt zouden kunnen zijn als de mengeling van religieus puritanisme, deïsme en wilsonisme die de Verenigde Staten een ongelooflijke kracht gaven gedurende de 20e eeuw. De puriteinse kern van het radicale protestantisme, zoals te zien in de Nederlandse of Britse geschiedenis ten tijde van de beeldenstormers of de Roundheads van Cromwell. De houding van deze radicalen is een woeste verwerping van het erfgoed uit het verleden en de wil om alles uit te roeien wat als “onzuiver” wordt beschouwd of “behoort” tot een “slecht verleden”, precies in de lijn van wat de Wahhabieten momenteel in het Nabije Oosten doen. Als je zulke opvattingen deelt, begin je inderdaad een eeuwige oorlog tegen de hele wereld. Maar dit is praktisch onmogelijk op lange termijn. Weerstanden ontstaan permanent en sommige landen of beschavingsgebieden kunnen altijd worden beschouwd als golfbrekers, vooral als zij voldoende macht of ruimte hebben om een invasie te voorkomen, d.w.z. als zij een voldoende “massa” kunnen bieden, zoals Elias Canetti eens schreef, om op lange termijn weerstand te bieden. Zelfs Afghanistan is een “massa” die in staat is weerstand te bieden, maar natuurlijk niet om de trend te keren. Rusland en China kunnen samen zo’n “massa” bieden, maar de strijd zal niettemin hard zijn omdat het Latijns-Amerikaanse deel van de BRICS min of meer gedwongen is zich over te geven of zijn positie te verzwakken. Venezuela ondergaat een “kleurenrevolutie” die het dreigt terug te brengen in de zogenaamde achtertuin van de Verenigde Staten.

In de nabije toekomst zullen de Verenigde Staten dan ook proberen hun heerschappij over West-Europa te behouden (ook al proberen ze die te verzwakken door ongecontroleerde migraties en Soros-initiatieven), over Latijns-Amerika en vooral over Afrika, waar ze een nieuwe vorm van imperialisme ontwikkelen via de AFRICOM-commandostructuur om de Chinezen tegen te werken en de Fransen uit hun “Françafrique” te schoppen, terwijl ze hen vragen deel te nemen aan het proces van hun eigen neutralisering! Dit beleid is echter gedoemd te mislukken, omdat een dergelijke alomtegenwoordige controle onmogelijk is op basis van een massa van 350 miljoen belastingbetalers.  Een dergelijke “massa” was nuttig tot het einde van de jaren ’90, omdat het de Atlantische supermacht in staat stelde militaire en civiele O&O-programma’s te lanceren die op alle niveaus op voldoende korte termijn winstgevend konden worden gemaakt om de echte hardpower van Washington op te bouwen en de tegenstanders steeds een stap voor te zijn. Maar 350 miljoen consumenten en belastingbetalers zijn nu niet meer voldoende om de concurrentie in stand te houden.

Het project van een “Big Society”, dat de Amerikaanse burgers een stelsel van sociale zekerheid zou hebben gegeven zoals in Europa, is door de oorlog in Vietnam gedwarsboomd. De Reaganomics ruïneerden enorme stedelijke gebieden zoals Detroit. Aan het eind van de lijn is de Amerikaanse samenleving steeds instabieler geworden, waarbij de rassenproblematiek en het alomtegenwoordige drugsprobleem de situatie beide nog ingewikkelder maken: Deze twee kwesties kunnen ons doen concluderen dat de Soros-initiatieven doelbewust gericht zijn op het creëren van een nog slechtere raciale situatie in Europa zodat de Europese naties niet in staat zouden zijn om de voormalige belangrijkste supermacht van het Westen uit te dagen en dat het drugsprobleem in zekere zin een ernstige tegenreactie is als je in gedachten houdt dat drugs in de jaren 1960 werden geïntroduceerd als gevolg van speciale CIA ops in Laos en Birma waar Chinese tegenstanders het onkruid kweekten om potentiële nationalistische opstanden in Maoïstisch China te financieren. De steun van de geheime diensten aan drugssmokkelaars maakte indirect een financiering van de Vietnamoorlog mogelijk die het Congres nooit zou hebben goedgekeurd. Drugs, onopgeloste binnenlandse conflicten in rassengemengde gebieden en neoliberale Reaganomics waren en zijn allemaal opportuniteiten die aanzienlijke sporen hebben nagelaten in de Amerikaanse samenleving en vooral een rommelcultuur hebben gecreëerd waar ze niet meer van af komen. De landen die sterk genoeg zullen zijn om weerstand te bieden aan de gevolgen van deze rommelcultuur en deze te verwerpen, zullen veerkrachtig zijn. De andere zullen langzaam ten onder gaan.   

V.: U leert Russisch en hebt de Russische cultuur bestudeerd. Ook heeft u in uw onderzoek speciale aandacht besteed aan de tradities en etnos van het Oosten van Europa. Bijvoorbeeld aan de Scythen, de indo-Europese etniciteit die de Euraziatische steppe bewoonde, ten zuiden van Rusland, en die uiterst belangrijk is voor de etnogenese van de Slaven. De Slavische culturen, met inbegrip van de Servische en de Slaven van de Balkan, zijn in het westen van Europa helaas onvoldoende bestudeerd. Heeft u de indruk dat het Slavische erfgoed niet alleen niet goed bekend is, maar ook systematisch onderdrukt en onderschat wordt in West-Europa?

A.: Ik heb nooit behoorlijk Russisch geleerd, maar het is waar dat mijn vrienden en ik als tieners verleid werden door de Russische geschiedenis en gefascineerd waren door de verovering van Siberië, van de Oeral tot de Stille Oceaan. Toen ik in het begin van de jaren tachtig mijn tijdschriften begon te publiceren, werd ik sterk beïnvloed door een Duitse culturele en politieke trend die enkele jaren daarvoor was ontstaan. Deze trend hield rekening met de nationalistische elementen van de linkse bewegingen sinds de 19e eeuw en ook met alle diplomatieke tradities die een alliantie tussen Duitsland en Rusland (of de Sovjet-Unie) hadden begunstigd. De Duitsers, maar ook de mensen in de Lage Landen, waren ontstemd omdat het Amerikaanse leger dodelijke raketten in Midden-Europa had opgesteld, waardoor de Sovjets gedwongen waren hetzelfde te doen, zodat Midden-Europa in geval van oorlog definitief met atoombommen zou zijn bestookt. Niemand kon een dergelijk beleid aanvaarden en het resultaat daarvan was de geboorte van de pacifistische neutralistische beweging die tot de val van de Berlijnse Muur heeft geduurd en die ongelooflijke convergenties tussen linkse en conservatieve of nationalistische groepen mogelijk heeft gemaakt.

In het kader van deze beweging begonnen wij Duitse teksten of debatten te vertalen of samen te vatten om aan te tonen dat de geschiedenis anders had kunnen zijn en dat de wil om het verleden met andere ogen te analyseren perspectieven kan openen voor een andere toekomst. Wij beperkten ons onderzoek niet tot Duitse kwesties, maar verruimden het om de zaken vanuit een “geheel Europees” gezichtspunt te zien. Wij stelden natuurlijk dat de geschiedenis was gereduceerd tot de Westeuropese geschiedenis, wat een intellectueel onaanvaardbaar reductionisme was dat ik al heel vroeg kon opmerken door het lezen van enkele boeken over Oosteuropese landen tijdens het schrijven van een eindwerkstuk aan het einde van mijn middelbare schoolstudie. Mijn vrienden en ik reduceerden onze lezingen niet tot de hedendaagse geschiedenis, maar breidden ze uit tot de middeleeuwse en oude geschiedenis. Zo werden wij aangetrokken door de Scythen, namelijk na het lezen van een boek van de Franse historicus Arthur Conte, waarin hij ons eraan herinnerde dat vele Slavische volkeren hun oorsprong niet alleen terugvoeren op Slavische stammen, maar ook op Sarmatische ridders, onder wie diegenen die vroeger de cavalerie van de Romeinse Legioenen hadden gevormd.

Het Sarmatiaanse element is niet alleen belangrijk voor de Slavische volkeren, maar ook voor het Westen, dat heeft getracht dit erfgoed uit het collectieve geheugen te wissen. Niettemin geven Britse historici, met de hulp van Poolse collega’s, nu toe dat Sarmatiaanse ridders aan de oorsprong liggen van de Keltische Arthuriaanse mythen, aangezien de Romeinse cavalerie in Romeins Brittannië gedeeltelijk of hoofdzakelijk bestond uit Sarmatiaanse ridders.

De Duitse historicus Reinhard Schmoeckel veronderstelt dat zelfs de Merovingen, van wie Chlodowegh (Clovis voor de Fransen) afstamde, gedeeltelijk Sarmatisch en niet zuiver Germaans waren. In Spanje geven de historici toe dat onder de Visigoten en de Sueves die als Germaanse stammen het schiereiland binnenvielen, Alanen waren, een ruitervolk uit het gebied van de Kaspische Zee en de Kaukasus. De tradities die zij naar Spanje brachten liggen aan de oorsprong van de ridderorden die veel hebben geholpen bij de uitvoering van de Reconquista. Zoals u zegt, is dat allemaal verwaarloosd, maar nu zijn de dingen aan het veranderen. In mijn korte essay over de geopolitici in Berlijn tussen de beide wereldoorlogen herinner ik mij een arme, sympathieke professor die probeerde een nieuwe geschiedschrijving in Europa te ontwerpen en daarbij rekening te houden met de Oosterse elementen, maar wiens indrukwekkende verzameling documenten volledig werd vernietigd tijdens de slag om Berlijn in 1945. Zijn naam was Otto Hoetzsch. Hij was Slavisch filoloog, vertaler (met name tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Rapallo, 1922) en historicus van Rusland: hij pleitte voor een gemeenschappelijke Europese geschiedschrijving waarin de nadruk lag op de overeenkomsten en niet op de verschillen die tot catastrofale conflicten leidden zoals de Duits-Russische oorlogen in de 20e eeuw. Ik schreef dat wij allen in zijn voetsporen moeten treden.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Le blog de Robert Steuckers: European Union, Euro-skepticism, Western Civilization, Eurasianism and Slavic WorldCategorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , ,