De geopolitiek en geostrategie van Iran

Ronald Lasecki (2021)

De moord op de Iraanse generaal Kasem Suleimani en de commandant van de Iraakse sjiitische militie Kataib Hezbollah, Abu-Mahdi al-Mohandes, door de Amerikanen in Bagdad op 3 januari 2020, en de daaropvolgende sterke toename van de spanning in de betrekkingen tussen Washington en Teheran, heeft de aandacht van de wereld weer op Iran gevestigd.

Een natuurlijk rotsfort

Iran is het grootste en dichtstbevolkte land in de regio, met een oppervlakte van 1.648.000 km², waarmee het het 19e grootste land ter wereld is, en een bevolking van 83 miljoen, waarmee het het 17e grootste land ter wereld is [1]. Ter vergelijking: buurland Irak heeft een oppervlakte van slechts 438.000 km² en een bevolking van 40 miljoen [2], terwijl Afghanistan, in het noordoosten, een oppervlakte heeft van 652.000 km² en een bevolking van 34 miljoen. Iran is dus anderhalf keer zo groot als Irak en Afghanistan samen, en zijn bevolking is groter dan de gecombineerde bevolking van zijn twee kleinere buurlanden. Als een kaart van Iran op een kaart van Europa zou worden gelegd, zou het groter zijn dan heel West-Europa: het Iberisch schiereiland, Frankrijk, de Benelux-landen en Duitsland [3].

Het tweede kenmerk van het land ligt in zijn natuurlijke geopolitieke grenzen: in het westen bevindt zich het Zagrosgebergte, bestaande uit verschillende parallelle ketens, dat zich over 1600 km uitstrekt. In het noorden ligt het Elburn-gebergte; op de grens met de Turkmeense vlakte, in het noordoosten, ligt het Kopet-Dag-gebergte, dat deel uitmaakt van het Turkmeens gebergte (Khorosan); aan de grens met Afghanistan liggen talrijke bergketens van het Centraal-Afghaanse gebergte die in oostelijke richting naar de Hindoekoesj convergeren; in het zuiden strekt het Suleiman-gebergte zich naar het zuiden uit; aan de kust van de Golf van Oman liggen lage bergen (tot 2500 m. van hoogte – Mekran gebergte) [4]. Al deze bergketens vormen een natuurlijk rotsfort, dat van buitenaf uiterst moeilijk te veroveren is.

De totale lengte van de Iraanse grenzen bedraagt 8.640 km, waarvan 566 km aan de grens met Turkije, die op natuurlijke wijze door bergen wordt versterkt, 756 km aan de eveneens beveiligde grens met Azerbeidzjan, en 45 km aan de grens met Armenië [5]. De noordwestelijke expansie van Iran stuit niet alleen op relatieve politieke hinderpalen in de vorm van Turkse en Russische machtscentra, maar ook op objectieve geografische en klimatologische hinderpalen in de vorm van moeilijk overbrugbare bergketens. De grens met Turkmenistan, 1190 km lang, verbergt de dorre, zanderige Karakumwoestijn aan de andere kant. De totale lengte bedraagt 1843,9 km. Andere bergen bedekken de grenzen van Iran met Afghanistan en Pakistan; hier wordt expansie aan beide zijden ontmoedigd door het terrein en de dorheid van het land aan beide zijden van de grens.

De noordelijke zeegrens van Iran strekt zich uit over 843 km en omvat de kust van de Kaspische Zee, waarvan het Elboursgebergte wordt gescheiden door de smalle vlakte van de Transkaspische Zee (dit reliëf werd geëxploiteerd door vissers uit de 18e eeuw). Rusland veroverde tijdelijk de Perzische provincies Mazanderan en Astrabad gedurende de jaren 1723-1732 [6]). De zuidelijke kustlijn is 2106 km lang en strekt zich uit over de Perzische Golf, de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Aan de door deze laatste gevormde versmalling ligt de belangrijkste haven van Iran in de stad Bandar Abbas. Dit is een strategisch gevoelig punt en bij gebrek aan andere belangrijke havens kan Iran er niet naar streven een maritieme macht te zijn, het blijft in de eerste plaats een landmacht.

Grens tussen Irak en Iran

De meest gunstige geopolitieke omstandigheden voor de expansie van Iran worden geschapen door de 1608 km lange grens van Iran met Irak. De bovengenoemde Koerdische bergen verdwijnen aan de Iraakse kant van de grens, in het zuiden van Iraaks Koerdistan. Aan de Iraanse kant rijst het Zagrosgebergte op als een verdedigingsmuur (meer dan 4.000 m boven de zeespiegel), terwijl zich aan de Iraakse kant de vlakke en vruchtbare Mesopotamische vlakte uitstrekt. Door zijn eigen demografisch potentieel te combineren met het economisch potentieel van de Mesopotamische vlakte, met omstandigheden die het een aanzienlijk territoriaal en demografisch voordeel geven ten opzichte van Irak, zou Iran in staat zijn de positie van een supermacht te bereiken. Het verloop van de oorlog tussen Irak en Iran van 1980-1988 toont aan dat, ondanks de technische superioriteit en de betere organisatie van de vlakten, pogingen om het Iraanse natuurlijke fort, omringd door bergketens, aan te vallen, te moeilijk voor hen blijken te zijn.

De wortels van het conflict tussen Irak en Iran gaan terug tot het verre verleden, toen in 1847 de landsgrens tussen de twee landen onnauwkeurig werd getrokken. In de jaren 1950 en 1960 waren de ankerplaats van Khoramshahr en het eiland Abadan, die door Irak werden opgeëist, het voorwerp van geschil; Irak eiste dat Iraanse schepen door Iraakse loodsen werden geëscorteerd. In april 1969 verklaarde Bagdad zich eigenaar van de rivier de Shatt al-Arab en verbood buitenlandse schepen de rivier binnen te varen. Deze verklaring werd niet aanvaard door Iran, dat oorlogsschepen stuurde om zijn eigen schepen te beschermen. Het geschil werd voorlopig beslecht door de in 1975 te Algiers ondertekende compromisovereenkomst.

De operationele plannen van het Iraakse leger in de oorlog tegen Iran, die op 22 september 1980 begon met een Iraakse luchtaanval op Iraanse stellingen, behelsden de vernietiging van het Iraanse leger binnen 10 tot 14 dagen en de inname van de betwiste gebieden van Khuzestan en delen van de provincie Ilam, waarna Teheran besprekingen zou aanbieden waarin over een voor Irak gunstig vredesverdrag onderhandeld zou worden. Het doel van de Iraakse luchtmacht in de eerste weken van de oorlog was de controle over de lucht te krijgen, Iraanse luchtmachtbases te vernietigen, de ontwrichtingsgebieden van de Iraanse grondtroepen te bombarderen, evenals de industriële faciliteiten in Teheran, Abadan, Kermanshah en Isfahan, en de mijn- en pompinstallaties op het eiland Khark. Ondanks het feit dat tot eind september 100 tot 150 gevechtsvluchten per dag werden uitgevoerd, slaagden de Irakezen er niet in deze doelstellingen te bereiken, deels vanwege slechte verkenningen van de locatie van de faciliteiten en hun verdediging en de onervarenheid van de piloten in het vernietigen van relatief kleine en vaak verborgen grondfaciliteiten. Eind december 1980 was ook het Iraakse grondoffensief ingestort, aanvankelijk op betrekkelijk zwakke weerstand van vrijwilligers, politie, gendarmerie-eenheden en een klein aantal artillerie-eenheden die specifieke communicatieknooppunten en -locaties verdedigden, maar gehinderd door natuurlijke omstandigheden in de vorm van bergachtig terrein en barre weersomstandigheden [7].

Een uitzondering op het hierboven beschreven grenspatroon tussen Irak en Iran is de Iraanse provincie Khuzestan, die zich over 200 km uitstrekt en waar de rivier de Shatt el-Arab de gemeenschappelijke uitmonding is van de rivieren de Eufraat en de Tigris in de Perzische Golf. Khuzestan is een regio van vlakten en moerassen, en hoewel het op de westelijke helling van het Zagrosgebergte ligt, is het perfect geschikt om zich te verdedigen tegen eventuele agressors uit het westen, en het heeft deze rol ook gespeeld tijdens de strijd tegen de Iraakse agressie in de jaren tachtig. De provincie wordt echter bewoond door etnische Arabieren die georganiseerd zijn volgens loyaliteitspatronen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op clans, en niet op Perzische loyaliteitspatronen, hetgeen in het verleden reeds een factor is geweest bij de destabilisering van het Iraanse bewind aldaar.

In de late 19e eeuw was Khuzestan vooral bekend om zijn overvallen en ontvoeringen. Ambtenaren van het keizerlijke hof van de Qajar kwamen zelden naar de woeste steppen en altijd onder militair escorte. Khuzestan werd geregeerd door sjeik Khazal van Muhamrah, die zijn inkomen haalde uit het innen van tribuut van handelskaravanen. Perzië vertrouwde het beheer van de douane echter toe aan de Belgen, hetgeen de sjeik ertoe aanzette in 1898 Londen om een protectoraat te verzoeken. De toenmalige Britse ambassadeur in Teheran, Sir Mortimer Durand, gaf een ontwijkend antwoord, om de Sjah niet boos te maken. Terzelfder tijd ontdekte de Australische reiziger William Knox D’Arcy olieafzettingen in Khuzestan en verkreeg hij van de Sjah een concessie voor de exclusieve exploitatie daarvan. In deze situatie zorgde een andere Britse ambassadeur, Sir Arthur Hardinge, ervoor dat Khuzestan in 1909 onder Brits protectoraat werd geplaatst. In ruil daarvoor beloofden de aan Sjeik Khazal ondergeschikte stammen de installaties van de Anglo-Perzische Oliemaatschappij niet aan te vallen en het met de boringen belaste personeel niet te ontvoeren.

De situatie werd pas omgekeerd na de nationalistische revolutie van 1921, door de toekomstige Sjah Reza, toen in 1924 Khuzestan door Iraanse legergarnizoenen werd gecontroleerd en Sjeik Khazal onder bewaking naar Teheran werd gebracht. Dit deed echter niets af aan de invloed van de Anglo-Perzische Oliemaatschappij (in 1933 omgedoopt tot Anglo-Iranian Oil Company), die in Abadan zelfs een eigen politiemacht onderhield. Deze toestand duurde tot 1951, toen de Iraanse olie werd genationaliseerd door eerste minister Mohammad Mossadegh, die twee jaar later door een door de Amerikanen georganiseerde staatsgreep ten val werd gebracht. De definitieve herovering van Khuzestan door de Iraniërs vond pas plaats na de revolutie van 1979. Dit feit is van groot belang voor Iran, aangezien 85% van de door het land geproduceerde olie en gas uit deze regio afkomstig is [8].

Mesopotamië, sleutel tot Irans macht

Tot de ontwikkeling van de zeevaart liepen de belangrijkste verbindingsroutes tussen India en de Middellandse Zee door Iran. Het Zagrosgebergte, bewoond door de Perzen, is in feite een landbrug tussen West-Azië en het Indische schiereiland. Het is echter een moeizame route vanwege het ongunstige bergachtige terrein. Het is bijzonder duur om infrastructuur en industrie te ontwikkelen op de hellingen van deze bergen. Het vervoer van materieel en troepen op grotere schaal is onmogelijk. Dit zijn de redenen waarom de opeenvolgende pogingen van buitenaf om Iran te bezetten, zijn mislukt. Maar het is ook een bepalende factor voor de relatief lage efficiëntie van de Iraanse economie en de relatieve armoede van de bevolking: het BBP per persoon, gemeten in koopkracht, bedroeg in 2019 17.600 dollar, waarmee Iran op de 95e plaats in de wereld staat [9]. De olie- en gasmarkt behoedt Iran voor volledige economische degradatie, maar is geen toereikende bron van middelen om het land uit de armoede te halen. De situatie wordt verergerd door de sancties die de Verenigde Staten sinds het najaar van 2018 hebben opgelegd en het absolute embargo dat Washington in mei 2019 heeft ingesteld op de invoer van Iraanse olie.

Een laatste gevolg van de specifieke vorm van de Iraanse ruimte is de strategische moeilijkheid om van daaruit aanvallen te lanceren op de vlakten in het westen; transportmoeilijkheden in het Zagros-gebergte beperken niet alleen de opties van potentiële invasietroepen van buitenaf, maar ook die van de Iraniërs zelf. Om zijn invloed in Irak uit te breiden, moet Teheran een beroep doen op binnenlandse actoren met pro-Iraanse sympathieën in het land. Toen Iran in de jaren tachtig vocht tegen de politiek geïntegreerde Iraakse regering, won het niets, ondanks zware verliezen. Gepositioneerd tegenover een post-Saddam Irak na 2003, met een sjiitische meerderheid die zich naar Teheran keerde, werd het snel een belangrijke speler en had het toegang tot middelen om zijn expansie in de regio voort te zetten. Een sleutelfactor in de Iraanse geostrategie is dus het verwerven van bondgenoten in de vruchtbare laagvlakten van Mesopotamië, hetgeen momenteel wordt vergemakkelijkt door de religieuze nabijheid van sjiieten aan weerszijden van de grens tussen Iran en Irak.

Tijdens de oorlog van 1980-1988 werd de strategie van Iran gedicteerd door zijn geopolitiek: de oorlog moest vanuit Iraans perspectief veerkrachtig en preventief zijn; het Iraakse offensief moest worden ingedamd in sterk verdedigde stellingen in het Zagrosgebergte aan de rand van de steden Abadan, Khoramshahr, Alwaz, Dezful, Shushtar, Musian en Mehran, om vervolgens de agressor in een tegenoffensief te verslaan en de vijandelijkheden naar Iraaks grondgebied te verplaatsen. Na een onderbreking van drie weken in de vijandelijkheden lanceerde Iran in januari 1981 een aanval op Iraakse stellingen, waarbij het (ten koste van zware verliezen) de in het najaar verloren verbinding met Abadan deblokkeerde. In september van datzelfde jaar werd het “Thamil ul Aimma”-offensief uitgevoerd. Op 22 maart 1982 voerde Iran met succes de operatie “Fath” uit, waarbij ongeveer 2.000 km² Iraans grondgebied van de Iraakse bezetting werd bevrijd. Een ander succesvol Iraans offensief, “Quds”, begon op 30 april 1982 en resulteerde in de herovering van Khoramshahr, de bevrijding van nog eens 5.000 vierkante kilometer Iraans grondgebied in Khuzestan van de Iraakse bezetting, en het definitief terugdringen van de agressor buiten de grenzen van Iran.

De pogingen van Iraanse zijde om militaire operaties op Iraaks grondgebied uit te voeren waren minder succesvol : in 1988 had Teheran 23 offensieve operaties uitgevoerd, waarbij de Iraniërs er niet in slaagden door de zeer effectieve verdediging van de goed uitgeruste Iraakse strijdkrachten op de door Irak gecreëerde versterkte verdedigingslinie heen te breken. De belangrijkste van deze offensieven waren: de operatie “Zalige Ramadan” om Basra in te nemen en Irak af te snijden van de Perzische Golf. (13 juli-5 augustus 1982), waarbij Iran 18.000 soldaten, 220 tanks en 133 transportvoertuigen verloor en de frontlinie slechts 7 km naar het westen werd verlegd; het “Badr”-offensief dat Basra van de rest van Irak moest afsnijden (maart 1985); bij deze operatie liep Iran tussen de 15.000 en 30.000 doden en gewonden op. Het “Wal-Fajr 8”-offensief om de haven van Al-Faw en de marinebasis van Umm-Kasr te veroveren (februari-maart 1986) was voor de helft succesvol, met de verovering van de haven van Al-Faw en een deel van het schiereiland met dezelfde naam. Ondanks het feit dat Iran veel manschappen en materieel inzette, slaagde het er in de twee daaropvolgende offensieven, “Karbala” en “Fath” (mei 1986-december 1987) niet in de militaire ineenstorting van Irak uit te lokken, dat in zijn eigen offensief in april-juni 1988 het schiereiland Al-Faw op de Iraniërs heroverde en hun troepen uit de regio van Basra, Madjun, Zubaidat en Mehran terugdrong. Op 20 augustus 1988 werd een wapenstilstand ondertekend, en op 10 februari 1991, nadat Irak onder druk van de VN concessies had gedaan als reactie op de Iraakse aanval op Koeweit op 2 augustus 1990, werd een vredesverdrag ondertekend waarbij de status quo ante bellum werd hersteld [11].

Afghaanse vrijwilligers in de oorlog tussen Iran en Irak

De oorlog tussen Irak en Iran is dus een zeldzaam voorbeeld van een conflict dat voor beide partijen in een relatieve nederlaag eindigde: Irak faalde strategisch, Iran tactisch. Op de balans van het conflict voor Iran staan een miljoen slachtoffers (waaronder 300.000 doden), een kostenpost van 645 miljard euro en daarnaast de verwoesting van de infrastructuur en de economie [12]. Het conflict onderstreepte het belang van het Zagrosgebergte: enerzijds de onmogelijkheid voor de aanwezige macht in Mesopotamië om de Perzische macht te verslaan, en anderzijds de ontoereikendheid van het potentieel van de Perzische macht vanuit de Zagros-Elbursgordel om Mesopotamië alleen te onderwerpen met onvoldoende steun van plaatselijke strijdkrachten.

De oostelijke richting

In verband met de geografie van Iran moet een korte opmerking worden gemaakt over de gebieden ten oosten van de belangrijkste nederzettingsgordel Zagros-Elburs: dit zijn onherbergzame gebieden en behoren tot de minst gastvrije voor de mens. De laagvlakten zijn hoofdzakelijk de Grote Zoutwoestijn ten oosten van Teheran en Koum, en de Dasht-e Lut-woestijn die zich uitstrekt tot in Baluchistan. Het oppervlak van het eerste bestaat, zoals de naam al zegt, uit een laag zout vermengd met een dikke laag stof (salpeterwoestijn). Deze laatste is een zanderige soort woestijn. Temperaturen van 70°C zijn hier gemeten en het is een van de droogste en heetste plaatsen ter wereld. Beide woestijnen zijn onbewoond en onbewoonbaar. De omliggende dorre bergketens tussen de steden Yazd en Karman zijn de streken waarnaar de religieuze relikwieën van Mazda uiteindelijk werden teruggedrongen na eeuwen van Islamisering van Iran [13].

De woestijnen van het Iraanse hoogland zijn uitgestrekte vlakten met horizontale dooibestendige en verweerde sedimentaire lagen van het conglomeraat-type. De Elburn, Kopet-Dag, Centraal-Iraanse en Tabask bergketens die de Grote Zoutwoestijn omringen, en de Kuh-e Behan (zuidwestelijk) en Oost-Iraanse (noordoostelijk) bergketens die de Dasht-e Lut omringen, verhinderen het binnendringen van vochtige luchtmassa’s, hetgeen bepalend is voor extreem lage neerslag (60-100 mm) en tegelijkertijd zeer hoge luchttemperaturen. Het klimaat van beide woestijnen is continentaal-subtropisch. Bijna het hele jaar door is de hemel onbewolkt, de lucht is droog, in de zomer is er grote hitte, droge mist en stofstormen. In het centrale deel van beide woestijnen bevinden zich stroken barchazand die zich in het geval van de Dash-e Lut (waar zij een grotere omvang hebben) zo snel verplaatsen dat zij de oorzaak zijn van de begraving van menselijke nederzettingen : putten, waterstations, landbouwgronden en structuren. De natuurlijke vegetatie is zeer schaars en beperkt tot kleine tamariskstruiken en twee of drie soorten schorren [14].

Dasht i-Lut

In dit verband is de beperkte activiteit van Iran in het oosten en noordoosten niet verrassend: de meest opmerkelijke episode was reactief van aard en beperkt tot een tijdelijke toename van de spanning in de betrekkingen tussen Teheran en Kabul – de reactie van Iran op de moord op tien Iraanse diplomaten en een IRNA-correspondent door de Taliban tijdens de bestorming van het Iraanse consulaat in Mazar-i-Sharif in september 1998. Iran mobiliseerde vervolgens 70.000 soldaten aan de grens met Afghanistan en de algemene verontwaardiging in Iran gaf aanleiding tot de mogelijkheid van een nieuwe escalatie van de spanningen. De onderhandelingen over de vrijlating van de Iraanse gijzelaars werden vanuit Teheran geleid door Generaal K. Suleimani, die ook betrokken was bij de voorbereiding van strategische plannen voor een mogelijke oorlog tegen Afghanistan. Generaal Suleimani was in die tijd ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de oostgrens van het land, waar de smokkelroutes voor drugs uit Afghanistan passeren [16].

De meest recente activiteiten van Teheran in Afghanistan en Pakistan zijn beperkt gebleven tot het mobiliseren van sjiitische vrijwilligers in die landen om in Syrië te vechten. In het geval van Afghanistan worden zij “Fatemjun” genoemd en gerekruteerd onder de sjiitische Khazaren en Afghaanse vluchtelingen in Iran. De traditie van de betrokkenheid van Fatemjun bij Teheran gaat terug tot de jaren van de oorlog tussen Irak en Iran. Veel minder talrijk zijn de sjiitische vrijwilligers uit Pakistan die “Zajnabjum” worden genoemd. Deze twee categorieën vrijwilligers krijgen van Iran of Hezbollah slechts een militaire basisopleiding, die gewoonlijk 20-45 dagen duurt [17] en hun slachtoffers in de Syrische oorlog zijn zeer hoog [18].

Beginselen en instrumenten van de Iraanse strategie

De reikwijdte van de Iraanse activiteiten in het westen, in Irak, is veel breder. De doorbraak kwam er met de Amerikaanse agressie tegen Irak op 19 maart 2003, die drie weken later leidde tot de val van Saddam Hoessein – een doel dat Iran tijdens zijn acht jaar durende oorlog met Irak in 1980-1988 niet had weten te bereiken. Binnen enkele maanden voerde Iran een strategie van hybride acties uit, die erop gericht waren de kosten van de Yankee-bezetting van Irak te verhogen en het politieke toneel van Irak zodanig vorm te geven dat het de belangen van Teheran aanvulde. Iran heeft in zijn strategie rekening gehouden met zijn zwakke militaire macht en geringe doeltreffendheid in grootschalige conventionele conflicten, en heeft zich geconcentreerd op asymmetrische operaties en het vermijden van confrontaties met sterkere concurrenten. Deze strategie bracht Teheran ongekende successen, en in 2011, toen de Amerikaanse bezetting van Irak officieel eindigde, verhief het zijn internationale status tot die van een internationaal erkende regionale macht.

De doctrinaire grondslag voor het Iraanse interventionisme in naam van het sjiisme, de islam als zodanig, alsmede de erkenning van “onafhankelijkheid, vrijheid en de heerschappij van rechtvaardigheid en waarheid” als het recht van “alle volkeren van de wereld” en de steun voor “de strijd van vrijheidsstrijders tegen onderdrukkers in alle uithoeken van de wereld” zijn vervat in de grondwet van de Islamitische Republiek Iran van 3. December 1979 (Preambule, artikel 3 (Doelstellingen van de Staat), artikel 152 (Beginselen van het buitenlands beleid), artikel 154 (Onafhankelijkheid, steun voor de rechtvaardige strijd) en artikel 155 (Asiel) [19]. Een andere bron is het “Algemeen Reglement van de Strijdkrachten van Iran” van 1992, waarin zowel wordt verwezen naar de geostrategische factor in de vorm van het Iraanse terrein, als naar de rol van conventionele strijdkrachten (vooral strijdkrachten met raketten) en het belang van het moreel in de vorm van revolutionaire islamitische energie. Het leger van de Islamitische Republiek Iran (Artesh-e Jomuri-ye Islami-je Iran, afgekort Artesh) en de Islamitische Revolutionaire Garde (Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami, bekend onder het Engelse acroniem IRGC) [20] moeten de basis vormen voor de tenuitvoerlegging van de militaire strategie van Iran.

De IRGC, die op 22 april 1979 is opgericht op bevel van Ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), speelt een bijzondere rol bij de uitvoering van de militaire strategie van Iran. Artikel 150 van de Iraanse grondwet draagt haar de taak op “de revolutie en haar verworvenheden te verdedigen”. 21] Het heeft 190.000 soldaten (waaronder: grondtroepen – 150.000, marine – 20.000, luchtmacht – 15.000, Quds Force – 5.000) en 450.000 reservisten in de vorm van de Basij-militie. Een speciale eenheid binnen de IRGC is de Quds Force (strijdmacht van Jeruzalem), waarvan de taak door Ayatollah Ali Khamenei in 1990 is omschreven als “het oprichten van populaire Hezbollah-cellen over de hele wereld”, terwijl IRGC-commandant Gen. Mohammad Ali Jafari verklaarde in 2016 dat “de missie van de Quds Force een extraterritoriale missie is om islamitische bewegingen te helpen, de islamitische revolutie uit te breiden en het verzet en het uithoudingsvermogen van de lijdende mensen in de wereld en degenen die hulp nodig hebben in landen als Libanon, Syrië en Irak te versterken.”[23] De eerste commandant van de Quds Force van de IRGC was een hoge officier van de IRGC. De eerste commandant van de Quds-strijdkrachten was brigadegeneraal Ahmad Vahidi, die werd vervangen door generaal K. Suleimani rond 1998 [24]. 24] Tijdens zijn ambtstermijn als Quds-commandant richtte de strijdmacht alleen al in Iran ongeveer 20 trainingskampen op, alsmede soortgelijke centra in Libanon en waarschijnlijk Soedan.

Het referentiepunt van de Quds-strijdmacht is de “as van verzet”, gevormd door door Iran gesteunde statelijke en niet-statelijke actoren in het Midden-Oosten: Syrië onder Bashar al-Assad, de Libanese Hezbollah (45.000 strijders), de sjiitische milities in Irak (75.000 tot 145.000 strijders actief in meer dan 35 milities), de Houthi’s in Jemen (10.000 tot 30.000 strijders), de oppositie in Bahrein [26] en de Palestijnse (soennitische) organisaties Hamas (25.000 strijders), de Palestijnse Islamitische Jihad (8.000 strijders) en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando (800 strijders) [27]. Het belang van Iran neemt echter ook toe in Afrika, waar de sjiitische Islamitische Beweging van Nigeria, die wordt vervolgd door de soennitische autoriteiten in Abuja en wordt geleid door sjeik Ibrahim Zakzaky, tot haar bondgenoten behoort [28].

Het Iraakse strijdtoneel na 2003

Het kerngebied van de Iraanse politieke strategie na 2003 is echter het buurland Irak geworden. Door invloed te verwerven in Irak bouwt Teheran aan strategische diepgang en een kanaal van invloed over entiteiten zoals Koerdistan, Jordanië, Koeweit en Saudi-Arabië. De strategie van Iran in Irak bestaat er hoofdzakelijk in bondgenoten te winnen onder de plaatselijke sjiitische meerderheid. Hoewel de meeste Iraakse sjiieten niet aanhanger zijn van het Khomeinisme, heeft een aanzienlijk aantal van hun militanten training gehad in Iran, is in het verleden naar Iran gevlucht, of heeft hulp gekregen van Teheran.

Chronologisch was de eerste bondgenoot van Iran de Hoge Raad voor de Islamitische Revolutie in Irak (SCIRI), die reeds in 1982 werd opgericht en waarvan de gewapende vleugel het Badr Korps werd, later omgedoopt tot de Badr Organisatie, die op haar beurt onafhankelijk werd van de SCIRI. Badr was aanvankelijk samengesteld uit sjiitische krijgsgevangenen uit de oorlog tussen Irak en Iran en later ook uit sjiitische politieke vluchtelingen uit het Irak van Saddam. Na 2003 was het reeds een goed gevormde, ideologisch rijpe en gedisciplineerde groepering, waarvan de leider, Hadi al-Ameri, pleitte voor nauwe banden tussen de Iraakse sjiieten en Iran. Andere soortgelijke organisaties zijn Asaib Ahl al-Haq onder leiding van Quais al-Khazali, Kataib Sajid al-Szuhada onder leiding van Abu Mustafa al-Szaibani, en Kataib Hezbollah onder leiding van commandant Jamal Jafar Mohammad al-Ibrahimi (ook bekend als Abu Mahdi al-Mohandes [30]), die samen met K. Suleimani werd vermoord.

Na de successen van het ISIS-offensief in Irak in juni 2014 lanceerde Bagdad, onder druk van Teheran, het Popular Mobilization Forces-programma (ook bekend als Popular Mobilization Units, al-Hashd al-Shabi), in het kader waarvan milities die tegen ISIS strijden salarissen ontvangen die door de Iraakse autoriteiten worden betaald, op eigen kosten van wapens worden voorzien, en officieel als staatsorganen optreden. De ideologische basis voor de activiteiten van al-Hashd al-Shabi werd geleverd door de fatwa van Groot-Ayatollah Ali al-Sistani, eveneens uitgevaardigd in juni 2014. In december 2016 werden de al-Hashd al-Shabi milities officieel geïntegreerd in de Iraakse strijdkrachten en sinds maart 2018 hebben zij recht op dezelfde privileges als andere functionarissen in het Iraakse ministerie van Defensie.

Muktada as-Sadr

De officiële soevereiniteit van Bagdad heeft weinig invloed op de feitelijke loyaliteiten en politieke oriëntaties van de verschillende milities; sommige erkennen de soevereiniteit van Groot-Ayatollah Ali al-Sistani, andere erkennen de soevereiniteit van Muktada as-Sadr, en weer andere zijn loyaal aan Iran. De milities zijn actief in alle muhafazahs van Irak, met uitzondering van de Iraakse regio Koerdistan. De meeste van hun strijders zijn sjiitische Arabieren, maar er zijn ook soennitische Arabieren, Turkmenen en zelfs christenen. De katalysator voor de prominente rol van Iran in al-Hashd al-Shabi was de Amerikaanse moord op 3 januari 2020 op Abu Mahdi al-Mohandes, officieel de plaatsvervangend commandant van die formatie en tevens commandant van de Kataib Hezbollah-militie. Hij is geboren in 1954, heeft het grootste deel van zijn volwassen leven als politiek vluchteling in Iran doorgebracht en spreekt naast Arabisch ook vloeiend Farsi. Faleh al-Fajad, de nominale commandant van al-Hashd al-Shabi van 2014 tot 2018, heeft nooit een vergelijkbare invloed of autoriteit uitgeoefend als Abu Mahdi al-Mohandes en werd in september 2018 door president Haider al-Abadi uit zijn louter symbolische functie gezet. Sindsdien is de functie van commandant van al-Hashd al-Shabi vacant gebleven, terwijl Abu Mahdi al-Mohandes tot aan zijn dood hun hoogste officier bleef, onder meer verantwoordelijk voor logistiek, bevoorrading, administratief personeel en algemeen militiebeleid.

Teheran’s Iraakse bondgenoten

Zijn Kataib Hezbollah-militie behoort tot de categorie van milities die het nauwst met Iran verbonden zijn en die zich om ideologische redenen op Teheran oriënteren: de erkenning van het sjiitische beginsel van “waakzaamheid” van de uitleggers van de islamitische wet (ulama) over de gelovigen (Velâyat-e Faqih). Voor hen maakt de strijd tegen ISIS deel uit van een grotere strijd tegen de ongelovige Angelsaksen en de verraderlijke soennitische staten die hen dienen. De Islamitische Republiek Iran is het speerpunt van deze strijd en de belangrijkste schakel in de As van Verzet. Kataib Hezbollah beschrijft zichzelf als een “verzetsmacht” en legt openlijk de nadruk op haar banden met Iran en haar deelname aan aanvallen tegen de Amerikaanse bezetters van Irak en hun collaborateurs. Hezbollah’s splintermilitie Kataib Sajid al-Szuhada, geleid door Abu Ali al-Walaija en al-Szaibani. De redenen voor de splitsing tussen de twee formaties zijn niet duidelijk; volgens A. A. al-Walaija, waren zij echter niet ideologisch van aard [31]. Kataib Sajid al-Shahada is in de eerste plaats een gewapende groep, en in mindere mate een politieke groepering, die zichzelf omschrijft als een “door de Islamitische Republiek Iran gesteunde verzetspartij” [32]. 32] Voor milities die in de categorie van Iraanse ideologische bondgenoten vallen, zou het verbreken van de banden met Teheran een radicale herinterpretatie van hun eigen identiteit en doelgerichtheid vereisen, dus dit lijkt onwaarschijnlijk, en entiteiten in deze categorie behoren tot Teherans meest betrouwbare bondgenoten in Irak.

De tweede categorie kan worden omschreven als “politieke bondgenoten”, die de ideeën van het Khomeinisme in beginsel delen, maar tegelijkertijd de nadruk leggen op hun Iraakse identiteit en trachten het Khomeinisme aan te passen aan de Iraakse context. Tot deze categorie behoort de Badr-organisatie, die zowel als gewapende militie als als een van de belangrijkste spelers op het Iraakse politieke toneel fungeert. De leider van de organisatie, Hadi al-Ameri, was van 2010 tot 2014 minister van Vervoer van de Republiek Irak, terwijl het invloedrijke ministerie van Binnenlandse Zaken en de federale politieformatie onder zijn gezag een sector van de centrale administratie werd waarvan het beheer informeel werd toevertrouwd aan leden van de Badr-Organisatie. Tot de activisten van de Badr-Organisatie behoorden minister van Binnenlandse Zaken Mohammad al-Ghabban en diens opvolger Kasim al-Araji in 2017-2018. De Badr-Organisatie is aantoonbaar de grootste entiteit binnen al-Hashd al-Shabi, en staat ook voor een betrekkelijk hoog niveau van professionalisme en technologische bekwaamheid. Haar leiders en kaderleden presenteren zich niet als uitvoerders van de wil van Teheran, maar als Irakezen die trachten de ideeën van de Iraanse islamitische revolutie aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.

Tot de politieke bondgenoten van Teheran behoort ook Asaib Ahl al-Haq, die aanvankelijk loyaal was aan Muktada as-Sadr, maar met hem brak na ideologische meningsverschillen tussen as-Sadr en zijn leider Quais al-Khazali. Asaib Ahl al-Haq wordt bewapend en opgeleid door Iran en de Libanese Hezbollah in ten minste drie trainingskampen in Iran. Geld, wapens en uitrusting voor Asaib Ahl al-Haq worden over de grens tussen Iran en Irak gesmokkeld als onderdeel van het “Special Groups”-programma dat de Quds Force sinds 2005 uitvoert. Sinds de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak in 2011 is Asaib Ahl al-Haq aanwezig op het Iraakse politieke toneel en zitten haar vertegenwoordigers in het Iraakse parlement. De identiteit van de groep is geëvolueerd van het Iraakse nationalisme van de lijn van Muktada as-Sadr naar het transnationale idee van de As van Verzet dat door Teheran wordt gepropageerd, zoals blijkt uit de deelname van de strijders van de militie aan de gevechten in Syrië en het bezoek van Quaisem al-Khazali aan de Syrisch-Israëlische grens in Palestina in december 2017.

Het geval van de Saraja Ashura-militie die verbonden is aan de Islamitische Hoge Raad van Irak (ISCI) is enigszins anders. Het lijkt zich af te keren van de revolutionaire retoriek van Teheran, terwijl de voormalige leider Ammar al-Hakim brak met ISCI en zich bij de parlementsverkiezingen van 2018 kandidaat stelde als onderdeel van de onlangs gelanceerde “Nationale Wijsheidsbeweging”. De groep deelt echter nog steeds een religieus platform met Iran in de vorm van een sjiitische versie van de Islam, het feit van haar langdurige banden met Teheran en wellicht haar nog steeds bestaande materiële afhankelijkheid van Iran spelen eveneens een rol. Deze drie factoren maken het voor ISCI moeilijk, en zeker traag, om af te wijken van de politieke lijn van Teheran.

De derde categorie van Iraanse bondgenoten onder de Iraakse milities zijn entiteiten die als “opportunistisch” kunnen worden omschreven. Het gaat om milities die in 2012-2013 onder Iraanse inspiratie zijn gevormd om in Syrië te vechten, en vervolgens in juni 2014 zijn geïntegreerd in al-Hashd al-Shabi en in het kader daarvan, eveneens onder feitelijk Iraans bevel, hebben gevochten tegen ISIS in Irak. Deze organisaties hebben geen onafhankelijke politieke invloed in Irak, zij hebben alles te danken aan de Iraanse zijde. Als Iran er niet was geweest, zouden ze waarschijnlijk niet bestaan. Hun leiders geven blijk van een laag intellectueel niveau en hebben hoogstwaarschijnlijk geen formele opleiding achter de rug. Het intellectuele en morele niveau van de militanten aan de basis, vaak gerekruteerd uit de onderste lagen van de Iraakse samenleving, is nog lager. Het is deze categorie van milities die verantwoordelijk is voor de oorlogsmisbruiken door tegenstanders van ISIS in 2014-2015. Milities zoals Jund al-Imam, Saraja al-Chorasani, en Harakat al-Nujaba, bijvoorbeeld, die werd gevormd als een splintergroepering van Asaib Ahl al-Haq en wordt geleid door Akram al-Kaabi – een voormalig commandant van het Mahdi-leger en Asaib Ahl al-Haq – behoren tot deze categorie. Zij belijden allen loyaliteit aan Iran en zijn Opperste Leider, Ayatollah Ali Khamenei, maar deze loyaliteit is niet diep ideologisch of intellectueel, en materiële en functionele afhankelijkheid van Iran speelt waarschijnlijk een sleutelrol. Indien de Iraanse hulp zou worden stopgezet, zouden deze groepen een nieuwe beschermheer kunnen zoeken.

De laatste groep van Teheran’s bondgenoten binnen al-Hashd al Shabi zijn bondgenoten die ad hoc doelstellingen met Iran delen. Dit is het geval met de soennitische militie Liwa Salahaddin (51e brigade), die opereert in het noordelijk deel van de muhafaza van Salahaddin (nabij het Badji-gebied, waar zich de rijkste olievelden van Irak bevinden) onder het bevel van Jazan al-Jaburi. Hij maakt gebruik van wapens en inlichtingen die door Iran worden geleverd, waardoor hij verder kan gaan dan de sjiitische religieuze kring en ook bondgenoten kan winnen onder de soennieten van Irak. De rekrutering van Asaib Ahl al-Haq uit de soennitische Arabische stam van Karawi in de noordelijke Mojaza van Dijala heeft een soortgelijke basis. Hierdoor kan Iran zijn politieke invloed uitbreiden, terwijl de Karawi materiële steun en politieke legitimiteit verwerven als een entiteit die banden heeft met de al-Hashd al-Shabi. Iran breidt zijn invloed ook uit tot niet-gelieerde sjiitische groeperingen: leden van het bestuur van de Imam Ali en Imam Hussein moskeeën in Najaf en Karbala, politiek gelieerd aan Ayatollah A. al-Sistani, bij besluit van A. M. al-Muhandis, krijgen militaire training in Irak van veteranen van de Badr Organisatie.

al-Hashd al-Shabi

Buiten het al-Hashd al-Shabi-systeem is de Iraanse invloedssfeer de sectoren van het Iraakse bestuur die worden gecontroleerd door leden van de Badr-Organisatie en andere uit Iran gereëmigreerde personen. Hiertoe behoren de federale politie, de eenheid voor noodhulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de 5e en 8e divisie van het Iraakse leger, en de veiligheidsdiensten en de bureaucratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Iraanse invloed in het Iraakse bestuur vergemakkelijkt de toegang tot materiële middelen en informatie, alsmede het opereren van pro-Iraanse milities binnen al-Hashd al-Shabi, en verlamt de mogelijke ontwikkeling van anti-Iraans georiënteerd Iraaks nationalisme in sleutelsegmenten van het institutionele apparaat van de Iraakse staat.

Tijdens de gevechten tegen ISIS in 2014 heeft Iran ook tactische militaire steun verleend aan de peshmerga-troepen – vooral in de gebieden die onder controle staan van de Patriotische Unie van Koerdistan (PUK). Deze steun omvatte de levering van wapens, munitie, militaire uitrusting, de aanwezigheid van Iraanse militaire adviseurs en zelfs Iraanse artillerie-eenheden. Voor Iran was het doel de dreiging van ISIS weg te nemen uit gebieden langs de Iraaks-Iraanse grens, de steun voor de Koerden te diversifiëren en aldus hun afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen, en het verzet van de Koerden tegen de aanwezigheid van de pro-Iraanse al-Hashd al-Shabi milities in de “betwiste gebieden” waarover de Iraakse centrale regering en de Koerdische regionale regering (KRG) zeggenschap eisen, te verminderen.

De infrastructuur van bestaande Iraakse legerbases wordt gebruikt als logistieke bases en ondersteuningscentra voor al-Hashd al-Shabi, waardoor de bondgenoten van Iran niet alleen toegang krijgen tot de Iraakse infrastructuur, maar ook potentiële VS-aanvallen tegen de verplaatsingscentra van de milities politiek bemoeilijken. Tegelijkertijd bevinden de meeste bases die door al-Hashd al-Shabi worden gebruikt, zich in religieus of etnisch gemengde gebieden, of in gebieden die door soennitische Arabieren worden gedomineerd.

Een maatstaf voor het belang van sjiitische milities in Irak is de uitslag van twee opeenvolgende parlementsverkiezingen, in 2014 en 2018. In 2014 won de State of Law-coalitie van premier Nouri al-Maliki (24%), de Al-Muwatim-alliantie onder leiding van A. al-Hakim werd tweede (7,5%) en het Sadristische Al-Ahrar-blok werd derde (7%). In 2018 won de Sajrun-coalitie van M. as-Sadr (14,3%), terwijl de tweede plaats ging naar de Fatah-coalitie (13%), gevormd door pro-Iraanse krachten, vóór de Nasr-alliantie van premier Haider al-Abadi (10,9%). De parlementaire zetels van de Badr-organisatie zijn niet toegenomen ten opzichte van 2014, terwijl het aantal parlementsleden van Asaib Ahl al-Haq is toegenomen. In combinatie met het electorale succes van de Sadristen, die zich bedienen van soortgelijke anti-oligarchische retoriek, wijst dit op een toename van de controversiële attitudes in de Iraakse samenleving en een toename van het aantal protesterende kiezers.

Bij de verkiezingen van 2018 wonnen aan al-Hashd al-Shabi gelieerde partijen van de 329 zetels in de Raad van Afgevaardigden[33] in totaal 101 zetels (Sajrun – 54, Badr Organization – 22, Asaib Ahl al-Haq – 15, andere aan Iran gelinkte milities – 10), terwijl de State of Law Coalition 25 zetels won, de Nasr Alliance – 42 zetels, Koerdische partijen – 56 zetels, soennitische partijen – 60 zetels, en alle andere partijen – 100 zetels. Met inbegrip van de Sadristische Sajrun,[34] hebben de pro-Iraanse sjiitische partijen dus de meeste parlementaire vertegenwoordiging.

De moord op Generaal K. Suleimani en majoor A. M. al-Mohandes op 3 januari 2020, een zware slag toegebracht aan het buitenlands beleid van Iran, aangezien de twee vermoorde mannen een oudere generatie activisten vertegenwoordigden, opgeleid tijdens de oorlog tussen Irak en Iran en Iraakse politieke ballingschap in Iran. Deze ervaringen brachten Iraakse en Iraanse activisten dichter bij elkaar en creëerden unieke persoonlijke banden tussen hen. A. M. al-Mohandes was aldus in staat de steunpilaar te zijn van de invloed van Iran bij zijn westerbuur, terwijl generaal K. Suleimani was de architect van het hele Midden-Oosten beleid van Teheran. De nieuwe militanten, zoals de vervanger van generaal K. Suleimani als commandant van de Quds-strijdkrachten, generaal Esmail Ghaani, zullen het moeilijker hebben om dit soort specifieke banden met de Iraakse zijde in stand te houden.

De hybride strategie van Iran

De geopolitieke successen van Teheran na 2003 werden mogelijk gemaakt door de bekwame uitvoering van een hybride strategie, waarbij de inzet van grote eigen strijdkrachten en dus een strategische overbelasting, en frontale confrontaties met machtigere tegenstanders werden vermeden. Deze strategie omvatte de oprichting, bewapening, financiering, opleiding, vervoer en erkenning van een aantal sjiitische (en soms soennitische) milities die tegelijkertijd in verschillende oorlogstheaters tegen verscheidene tegenstanders van Iran kunnen vechten. Iran heeft aldus het vermogen verworven om (via tussenpersonen) verschillende oorlogen tegelijk te voeren. Het aantal bondgenoten van Iran in het Midden-Oosten is na 2011 opgelopen tot 200.000 strijders. De mate van Teheran’s controle over deze bondgenoten en de vorm van zijn steun hingen af van de kenmerken van de bondgenoten zelf, waaronder hun niveau van technologische en organisatorische verfijning, en de vereisten van een bepaald gebied van operaties – hoger in het geval van de hier besproken Syrische en Iraakse milities, en lager in het geval van de Jemenitische Houthi’s en de Libanese Hezbollah. Iran is er tevens in geslaagd segmenten van de Soennitische Arabische gemeenschap voor zich te winnen (Palestijnse bewegingen, sommige Iraakse milities), waardoor een breuk is ontstaan in de traditionele nationalistische solidariteit tussen Arabieren en Perzen, en in de confessionele solidariteit tussen Soennieten en Sjiieten.

Iran schakelt hooggeplaatste officieren van de Quds Force in als adviseurs in individuele conflicten; verleent logistieke, materiële en cybersteun aan zijn bondgenoten; en leidt milities binnen zijn invloedssfeer op, zowel op zijn eigen grondgebied als in het veld, om hun ideologische waarde, alsmede hun doeltreffendheid en technologische verfijning te verbeteren; zij schakelt kleine groepen specialisten van de Quds Force en de IRGC in voor specifieke conflicten; zij levert geavanceerde wapens van een type dat is aangepast aan de vereisten van een bepaald inzetgebied – inlichtingentechnologie, gevechtsdrones (UAV’s), geavanceerde rakettechnologie, explosief gevormde penetrators (EFP’s), op afstand bediende explosievenboten; en zij leidt bondgenootschappelijke strijdkrachten op naar het voorbeeld van de Libanese Hezballah [35].

De betrokkenheid van Iran en de uitbreiding van zijn invloed zijn mogelijk geworden onder de volgende voorwaarden: de desorganisatie van de staat waarbinnen de uitbreiding van invloed plaatsvindt en de desorganisatie van de daarbinnen bestaande krachten die bereid zijn het beleid van Teheran tegen te gaan; het bestaan van een sjiitische gemeenschap die haar bestaan als bedreigd ervaart en zich daarom wendt tot steun van actoren van buitenaf; het bestaan van een transportroute die Iran in staat stelt zijn bondgenoten van wapens, uitrusting en personeel te voorzien en strijders naar zijn grondgebied te sturen voor verdere opleiding; de afwezigheid van actoren die in staat en bereid zijn het beleid van Teheran tegen te gaan, en derhalve de afwezigheid van de fameuze “rode lijnen” die de grenzen van de invloed van Iran aangeven.

Een veelzijdige en brede strategie voor Irak

Van de gebieden waar Iran actief is, is Irak het belangrijkste. De situatie in Irak kan een beslissende invloed hebben op de interne stabiliteit en veiligheid van Iran, zoals blijkt uit zowel de oorlog tussen Irak en Iran van 1980-1988 als het ISIS-offensief van juni 2014 in Noord-Irak. Irak is ook de noodzakelijke transportcorridor voor Iran om verbonden te blijven met zijn Syrische bondgenoot en de Libanese Hezbollah. Zoals in het begin is opgemerkt, is Irak, dat kleiner en minder bevolkt is dan zijn oosterbuur, dichter bevolkt en ligt het in laaglandgebieden die geschikter zijn voor landbouw. De uiteindelijke deelneming van Iran aan de wederopbouw van Irak na de oorlog en de totstandbrenging van nauwe economische banden met Irak zouden de economische basis van Iran verbreden tot het niveau dat nodig is om de positie van Iran als supermacht en regionale hegemoon te handhaven. Om de capaciteiten van Irak naar behoren te kunnen inzetten, heeft Iran echter ondersteunende en gelijkgezinde bondgenoten ter plaatse nodig, zonder wie zijn potentieel om macht te mobiliseren ontoereikend is om het beleid van Bagdad te sturen.

Sinds de omverwerping van Saddam Hoessein door de Amerikanen in 2003 is Iran dus diep doorgedrongen in de Iraakse sjiitische gemeenschap en, in mindere mate, in andere actoren in Irak, met als doel de binnenlandse politiek en de strategische oriëntatie van het land te vormen in een richting die strookt met zijn veiligheidsbehoeften. De voornaamste doelstellingen van Teheran in Irak blijven de terugtrekking van de Amerikanen en de invloed op het proces van de vorming van de Iraakse staat. Daartoe heeft Iran aanzienlijke middelen geïnvesteerd in een aantal vaak rivaliserende politieke en militaire groeperingen in Irak.

De Iraakse sjiitische gemeenschap is intern zo heterogeen (b.v. nationalistische Sadristen tegenover Khomeinistische milities, de systemische Badr-organisatie tegenover de anti-systemische Asaib Ahl al-Haq) dat het binnen afzienbare tijd onmogelijk zal zijn haar te organiseren in een eengemaakte politieke en militaire formule naar het voorbeeld van de Libanese Hezbollah. In plaats daarvan maakt Teheran voor zijn eigen doeleinden gebruik van de politieke rivaliteit binnen het Iraakse politieke systeem en het conglomeraat van uiteenlopende actoren die dit systeem in stand houden. Iran beïnvloedt het Iraakse besluitvormingsproces niet door oplossingen voor te schrijven, maar door vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met alle feitelijke en potentiële deelnemers, zodat geen enkele actor die in Irak een voordeel behaalt, vijandig staat tegenover Iran of diens voornaamste belangen.

Iran bouwt een positie op als beschermer van de besluitvormers in plaats van als besluitvormer, en aanvaardt de rivaliteit van de verschillende milities in zijn invloedssfeer en de politieke kampen daarboven – zolang dit niet uitloopt op een conflict binnen het pro-Iraanse kamp, hetgeen de invloed van Teheran als zodanig zou kunnen ondermijnen. Iran treedt in Irak op als een machtsmakelaar en bemiddelaar bij geschillen, niet als een politieke heerser of hegemoon. Het beleid van Teheran in Irak bestaat erin zoveel mogelijk opties te creëren en open te houden, en niet te trachten oplossingen en politieke sturing op te leggen die zouden kunnen leiden tot een beslissend conflict waarin Iran en zijn bondgenoten zouden kunnen falen.

Doordat Iran in Irak een brede politieke portefeuille heeft opgebouwd, is Teheran immuun voor veranderingen in het politieke klimaat in zijn westelijke buurland en is het voor Teheran vrijwel onmogelijk om de Iraniërs een fatale slag toe te brengen in de Iraakse politiek. Onder omstandigheden waarin Iran vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt en invloed van uiteenlopende intensiteit uitoefent op veel van de rivaliserende deelnemers aan het Iraakse politieke systeem, versterkt een klap van een derde partij tegen een door Iran gesteunde factie automatisch andere – eveneens door Iran gesteunde – facties. De Amerikaanse poging om de onvrede onder de bevolking in Irak uit te spelen tegen de Iraanse invloed heeft grotendeels averechts gewerkt: bij de parlementsverkiezingen van 2018 daalde de steun voor de pro-Iraanse Badr Organization, die als een gevestigde orde wordt beschouwd, maar de steun voor de pro-Iraanse Asaib Ahl al-Haq, die ook als anti-establishment wordt beschouwd, nam tegelijkertijd toe.

De langetermijndoelstelling van het Iraanse beleid is de activiteiten en de politieke afstemming van de verschillende Iraakse milities die haar gunstig gezind zijn, te coördineren. Na de moorden op Generaal K. Sulemnani en A. M. al-Mohandes op 3 januari 2020, nam Iran verschillende initiatieven, een reeks vergaderingen werden gehouden in Beiroet en Kum van 9 tot 13 januari tussen de militanten van de pro-Iraanse eenheden van al-Hashd al-Shabi met het oog op hun verschillen te overwinnen, het voorkomen van de desorganisatie van al-Hashd al-Shabi na de dood van hun oprichters K. Suleimani en A. M. al-Mohandes, en om een verenigde verzetsbeweging op te richten tegen de Amerikaanse politieke en militaire aanwezigheid in Irak. Iraakse militieleiders zijn begonnen te spreken van “internationale verzetsgroepen”, “internationale verzetsregimenten” en een “Iraaks verzetsfront”. De rivaliserende Iraakse sjiitische nationalist M. as-Sadr en de Iraanse sympathisant H. al-Ameri hebben zich verenigd voor de aanneming door de Raad van Afgevaardigden op 5 januari van een resolutie waarin wordt opgeroepen tot het vertrek van de VS-troepen uit Irak. Op 14 januari kondigde As-Sadr ook een anti-Joodse mars in Bagdad aan op 24 januari, die mede georganiseerd zou worden door de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shabi, die hij eerder minachtend had bejegend. Nog voor zijn dood was Gen. Suleimani bezig met de oprichting van een andere pro-Iraanse militie: Saraya Imam al-Hussein al-Istishhadiya. Dus, het lijkt erop dat de moord op K. Suleimani en A. M. al-Mohandes door de Yankees een katalysator kan blijken te zijn voor de onderlinge toenadering van de milities binnen al-Hashd al-Shabi en voor de consolidatie van het verzet tegen de Amerikaanse bezetting van Irak.

De uitdagingen van de Iraanse strategie

Een onmiddellijke uitdaging voor Teheran’s Irakese beleid was de Amerikaanse moord op de voornaamste architecten ervan, generaal. Suleimani en Abu Madi al-Mohandis. Mettertijd zal de leeftijdsgebonden verdwijning van de activiteit van de volgende activisten, die hun politiek bewustzijn en identiteit opbouwden in ballingschap in Iran tijdens de oorlog van 1980-1988 en in de daaropvolgende jaren van de dictatuur van Saddam Hoessein, belangrijk worden. Voor de jongere generatie Iraakse activisten speelt de Iraanse hulp niet langer de rol van een vormende levenservaring zoals voor oudere activisten het geval was.

De toekomst van de pro-Iraanse Iraakse milities is ook een kwestie die moet worden aangepakt. Hun bestaan lijkt verzekerd, gezien de voortdurende aanwezigheid in Irak van Amerikaanse bezettingstroepen en satellieten van Washington (waaronder, helaas, Polen) en Turkse troepen. Het politieke klimaat van Irak blijft ook gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid – een uitbarsting van sektarische of politiek-sociale conflicten is mogelijk (zoals de door de VS gesteunde anti-regeringsprotesten die sinds de zomer van 2018 terugkeren), de toekomst van Iraaks Koerdistan blijft een open vraag, Daesh-epigonen blijven actief. Het knelpunt zal daarentegen de plaats van de milities in de Iraakse politieke structuur zijn: in de huidige situatie ontneemt het bestaan van milities die worden beïnvloed of soms rechtstreeks worden gecontroleerd door Iran, Irak het geweldsmonopolie op zijn eigen nationale grondgebied, dat een van de fundamentele attributen van elke staat is. Irak, dat al-Hash al-Shabi uit zijn eigen begroting financiert, zal in de toekomst wellicht trachten de milities onder zijn nauwere controle te brengen.

De beperkingen van de financiële en economische basis van Iran kunnen een uitdaging blijken bij de verdere uitbreiding van de invloed van Iran als supermacht. Iran is weliswaar actief in oorlogstheaters waar het een minimale aanwezigheid heeft in termen van personele middelen, maar het zet ook aanzienlijke financiële middelen in op eigen schaal – in de vorm van geldoverdrachten, olievoorraden, wapens en militair materieel uit eigen voorraden. De uitgaven omvatten de bezoldiging en opleiding van duizenden strijders en de kosten van de exploitatie van Iraanse militaire vliegtuigen en burgerluchtvaartmaatschappijen die worden gebruikt voor het vervoer van voorraden en uitrusting. De uitgaven ter ondersteuning van bondgenoten in Syrië, Irak en Jemen worden geschat op 16 miljard dollar over de afgelopen acht jaar. Desondanks maakt Iran 700 miljoen dollar per jaar over om de Libanese Hezbollah te steunen en enkele miljoenen dollars om Palestijnse organisaties te steunen. De omvang van de Iraanse hulp aan Syrië in 2011 was een record voor buitenlandse hulp die ooit in de geschiedenis van Iran is verleend. De VN raamde de jaarlijkse hulp van Iran aan Syrië in 2015 op 6 miljard dollar. Volgens het IMF heeft Iran Syrië in 2013 een lening van 1,9 miljard euro gegeven. In 2014: 3 miljard euro; in 2015: 0,97 miljard euro. Bovendien leverde Iran aan Syrië 60.000 vaten olie per dag [37].

Een andere hinderpaal voor het Iraanse supermachtbeleid is het gebrek aan technologische verfijning van zijn eigen militaire middelen. Dit blijkt uit de zwakte en technologische achterstand van de Artesh en de IRGC op gebieden als luchtvaart [38] en raketten [39], alsmede uit het ontbreken van eigen nucleaire wapens van Iran [40]. Deze zwakte is duidelijk geworden in de omstandigheden die door de Arabische Lente en de toenemende betrokkenheid van Iran in Syrië aan het licht zijn gekomen. In de eerste fase van de gebeurtenissen bleek de Quds-strijdmacht te zwak om het veiligheidsapparaat van de soennitische Arabische staten in de Golfregio te verslaan, en Iran slaagde er niet in een duurzame opstand te ontketenen onder de sjiitische bevolkingsgroepen van deze landen, onder meer in Bahrein, waar Teheran bijzondere inspanningen heeft geleverd.

In de tweede fase, de Syrische burgeroorlog, was de situatie vergelijkbaar, ondanks gedeeltelijke successen zoals de bevrijding van Quasyr in mei 2013 (waardoor de verbinding met de Bekaa-vallei in Libanon, de thuisbasis van Hezbollah, werd ontsloten, tevens de verbinding tussen Damascus en de Syrische Middellandse-Zeekust, de thuisbasis van de aanhangers van B. al-Assad, werd ontsloten en Homs, de thuisbasis van de oppositie, werd geblokkeerd).Deze tweede fase bleek een bodemloze put voor Iran te zijn. Volgens Iraanse bronnen waren in 2015 18 hooggeplaatste IRGC-officieren en ten minste 400 Iraanse en Afghaanse vrijwilligers gesneuveld in Syrië. In augustus van datzelfde jaar hadden de Syrische regeringstroepen nog maar een zesde van het land in handen. De Iraniërs die aan hun zijde vochten, onder leiding van Gen. Suleimani (hij voerde persoonlijk het bevel over een deel van de Syrische en Libanese strijdkrachten in de slag om Quasyr), ontbrak het aan gevechtsluchtsteun, geavanceerde artillerie, raketcoördinatiesystemen en ervaren speciale strijdkrachten. Het tij keerde pas toen Rusland zich op 30 september 2015 bij de oorlog aansloot.

Postmoderne macht

De strategieën van Teheran ten opzichte van Irak en het gehele Midden-Oosten hebben hun uitgangspunt in het besef van de Iraanse elite van de objectieve zwakte van haar staat en haar onvermogen om andere entiteiten rechtstreeks haar wil op te leggen. In plaats van verticale structuren van hiërarchische ondergeschiktheid, ontwikkelt Iran horizontale netwerkstructuren. Iran is een postmoderne macht die op verschillende plaatsen in de omringende ruimte autonome, vaak zelfontstane en zichzelf replicerende politieke replicatoren ent en daarbij zijn eigen ideeën over de islamitische revolutie en de as van het verzet aanpast aan de plaatselijke omstandigheden. Het Iraanse dynamische netwerk is een asymmetrische, heterogene, flexibele, polymorfe en polycentrische structuur. Teheran speelt vakkundig met de onbepaaldheid, relativiteit en neveligheid van de postmoderne werkelijkheid en haar subject/object “wording” (de grens tussen het subject en het politieke object vervaagt in de postmoderniteit). Inzicht in het fenomeen van de successen van de huidige Iraanse politiek is mogelijk met begrip van zowel de wetten van de geopolitiek als, en dat is het belangrijkste, de structuur en de aard van de postmoderne werkelijkheid (de ontologie van de postmoderniteit). Het apparaat van de postmoderne filosofie en de geopolitiek moet dus worden gebruikt om de Iraanse politiek te analyseren en te interpreteren.

Vertaling: OvM

Originele tekst: Polityka Polska (de Franse vertaling van http://euro-synergies.hautetfort.com/ diende als bron)

Voetnoten:

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo… (10.01.2020).

[2] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo… (10.01.2020).

[3] De geopolitiek van Iran: Holding the Center of a Mountain Fortress, https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-iran-h… (10.02.2020).

[4] J. Makowski, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, blz. 138.

[5] Alle gegevens over de lengte van de Iraanse grenzen: Iran Statistical Yearbook 2016-2017 (1395), s. 55.

[6]L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Geschiedenis van Rusland, Zakład Narodowy im Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, blz. 143, 157.

[7] J. Modrzejewska-Leśniewska, Walka o hegemonię w rejonie Zatoki Perskiej. Oorlog iracko-irańska (1980-1988), [in:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, Wydawnictwo “Książka i Wiedza”, Warschau 1996, blz. 438-440, 443-445.

[8] Vgl. W. Giełżyński, Byłem goście Khomeiniego, Książka i Wiedza 1981, blz. 175-182.

[9] https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/…= (18.01.2020).

[10] J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit. blz. 441, 445-447.

[11] J. Kukułka, Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, blz. 412.

[12] Iran’s Netwerken van Invloed in het Midden-Oosten – Hoofdstuk Een: Teheran’s Strategische Intentie, https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran… (11.02.2020).

[13] Cf. T. Margul, Jak umierały religie. Schetsen uit de Thanatologie van de Religies, Warschau 1983, blz. 249-250.

[14]M. P. Petrov, Woestijnen van de aardbol, Staatswetenschappelijke Uitgeverij, Warschau 1976, blz. 41-46.

[15]Douglas Jehl, For Death of Its Diplomats Iran Vows Blood for Blood, https://www.nytimes.com/1998/09/12/world/for-death-of-its… (11.02.2020). J. Kukułka pisze o 200 tys. zmobilizowanych. Zob. J. Kukułka, dz. cyt. s. 809-810.

[16]Iran’s Netwerken…, cyt. art. (11.02.2020).

[17]Militaire macht van Iran. Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance, Defence Intelligence Agency 2019, s. 61 – ramka Shia Foreign Fighters.

[18]Ibid. (11.02.2020).

19] Citaten uit de Grondwet van de Islamitische Republiek Iran: http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020).

20]Cf. S. R. Ward, The Continuing Evolution of Iran’s Military Doctrine, Middle East Journal vol. 59 no. 4 (Fall 2005), pp. 559-576, cf. ook P. Bracken, Fire in the East. The Birth of an Asian Military Power and the Second Nuclear Age, Bertelsmann Media Sp. z o.o., Warschau 2000.

[21]http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020).

22]Iran Militaire Macht… s. 11.

23] Beide citaten: Iran’s Netwerken… (art.cyt.).

[24] K. Suleimani werd in maart 1957 geboren in een boerenfamilie in het zuidoosten van Iran. Op 13-jarige leeftijd werd hij gedwongen het ouderlijk huis te verlaten en op zoek te gaan naar een manier om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij vond een baan bij het plaatselijke waterbeheerinstituut in Kerman. Hij nam niet deel aan de revolutie van 1979, maar tijdens de oorlog met Irak was hij verantwoordelijk voor de watervoorziening van de soldaten die in de frontlinies vochten. Wegens zware verliezen aan Iraanse zijde, werd hij naar het slagveld overgeplaatst. Ondanks het ontbreken van een formele militaire opleiding en training, gaf hij blijk van moed en militaire vaardigheden, die de aanzet gaven tot zijn latere carrière en promoties – eerst in het leger, daarna in de speciale diensten.

[25]Ibid.

26]Iran Militaire Macht…, s. 15 – ramka “As van Verzet”.

27] Ibid, s. 59-63.

[28]H. S. Tangaza, Islamitische beweging in Nigeria: The Iranian Inspired Shia Group, https://www.bbc.com/news/world-africa-49175639 (11.02.2020).

[29]M. Alami, Hezbollah traint naar verluidt Nigeriaanse sjiieten om invloed in West-Afrika uit te breiden, https://www.mei.edu/publications/hezbollah-allegedly-trai… (11.02.2020).

[30]Iran’s netwerk… (art. cyt), (11.02-2020).

[31]Iran’s netwerk van invloed – Hoofdstuk Vier: Irak,https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran… (12.02.2020).

[32]Ibid.

[33] Volgens de grondwet van 15. oktober 2005 is het Iraakse parlement eenkamerparlement.

[34] Men moet echter rekening houden met de gebaren van Muktada as-Sadr die erop wijzen dat hij bereid is afstand te nemen van het Iraanse concept van de As van Verzet ten gunste van het Iraakse nationalisme: in juli 2017. De heer as-Sadr bezocht Saoedi-Arabië, in december 2017 riep hij op tot de ontbinding van gewapende milities.

[35]Iran’s Networks of Influence in the Middle East – Chapter One: Tehran’s Strategic Intent, (art. cyt.) (12.02.2020).

[36]K. Lawlor, Warning Intelligence Update:Iran Increases Pressure on U.S. Forces in Iraq, http://www.understandingwar.org/backgrounder/warning-inte… (12.02.2020).

[37]Ibid.

[38]Zob. Iran Military Power…(dz cyt.), s. 64-71.

39] Ibid, s. 30-31, 43-47.

[40]Ibid, s. 19-21.Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , ,