Ernst Jünger en Europa

Joakim Andersen (2021)

Ernst Jünger (1895-1998) was een van de goede Europeanen van de 20e eeuw, Nietzsche’s te parafraseren. Oorlogsheld, schrijver, psychonaut en entomoloog, Jünger had vele gezichten. In de loop van zijn carrière ging hij ook over van een jeugdige gerichtheid op totale mobilisatie naar wat je beter een diepe terugtrekking zou kunnen noemen. De nadruk lag toen op natuur, mythe en innerlijke vrijheid, gekoppeld aan een nog steeds vruchtbare kritiek op technologie en nihilisme. Een waardevol voorbeeld hiervan is de korte tekst Der Friede, geschreven in volle wereldoorlog. Daarin beschrijft Jünger de oorzaken van de gruwelen van de voortdurende broedermoord en schetst hij een duurzame vrede. De oorlogskansen keerden terwijl hij het schreef, maar dat had geen invloed op de inhoud.

Het is een dialectische leerling die we ontmoeten in Der Friede; hij begint met een citaat van Spinoza: “Haat, volledig overwonnen door liefde, wordt liefde; en zulke liefde is dan sterker dan wanneer er geen haat aan vooraf was gegaan.” Vanuit dit gezichtspunt kan hij zin vinden, zelfs in de verschrikkingen van de oorlog; zij maken een duurzame en goede vrede mogelijk. Jünger beschrijft op gevoelige wijze de onmenselijkheden en misdaden van de oorlog, en concludeert: “Voor verre eeuwen zullen zij de smet van onze eeuw blijven; niemand zal worden gerespecteerd wiens hart en ogen ongevoelig waren voor wat daar gebeurde.” De belofte van de Verlichting veranderde in haar tegendeel, herinnert Jünger zich Adorno wanneer hij beschrijft hoe “het hoge plichtsgevoel van de mens werd geperverteerd, hoe arbeid en wetenschap veranderden in dienst van de dood, hoe het zwaard het onrecht beschermde , hoe de rechter – onder het grove mom van ceremonieel – het recht liet degenereren tot een instrument van de rechtbanken, hoe de onderwijzer het beeld van God in kinderen vernietigde in plaats van het te verlichten, en hoe artsen, in plaats van te genezen, de zwakken verminkten en de zieken doodden. ” Wij herkennen Jüngers scepticisme tegenover de massa en de afstandelijke rede in de kritiek op de beschaving die hij in de tekst verweeft. Hij klaagt ook dat Duitsland zich te veel als een natiestaat gedroeg in plaats van als een deel van Europa.

Maar in de rampspoed liggen ook de kiemen van iets beters. Jünger beschrijft hoe strijders en arbeiders in alle landen in onbaatzuchtige opoffering handelden, “diep in hun harten leefde in plaats daarvan een gevoel van ware edelmoedigheid, ware zelfopoffering, dat rijker bloeit en vrucht draagt dan in de wereld van haat. In een rechtvaardige vrede moeten we verenigen wat uit afzonderlijke maar zuivere bronnen is voortgekomen.” Hij was zelf krijger en wist dat het niet altijd haat is die mensen de oorlog in jaagt. Hij was zich ook bewust van het respect voor de vijand dat kan ontstaan, “in deze titanenstrijd kon elke tegenstander trots zijn op de ander”. Hoewel hij deze factor misschien overschat heeft.

Jünger zag in het einde van de oorlog een kans om een duurzame vrede tot stand te brengen, want, zo redeneerde hij, “allen hebben in het lijden gedeeld en daarom moet de vrede voor allen vrucht dragen. Dat wil zeggen, deze oorlog moet door iedereen gewonnen worden.” De overwinnaar, of het nu Duitsland was of de Verenigde Staten, had dus een zware verantwoordelijkheid: “Er moet een einde komen aan de logica van het pure geweld, zodat de hogere logica van de alliantie kan ontstaan”. De oplossing voor Europa was zich te verenigen in een orde die de verscheidenheid en rijkdom van onze volkeren respecteerde. Er zijn overeenkomsten tussen de visie van Jünger en de Europese Unie, maar ook cruciale verschillen. De gelijkenissen met Nieuw Rechts zijn groter.

Jünger gaat ervan uit dat de wereld is overgegaan naar een tijdperk van grote wereldrijken en dat ook Europa verenigd moet worden. Het alternatief is voortdurende oorlogen tussen naties, verwoesting en zwakte. Maar zo’n Europees imperium moet de individualiteit van de naties respecteren. Jünger schrijft hier dat heersers onderscheid moeten maken tussen het materiële en het culturele. “Er moet uniformiteit zijn in de organisatie van alles wat betrekking heeft op technische zaken, industrie, handel, communicatie, maten en gewichten, en defensie”, maar “vrijheid heerst daarentegen in verscheidenheid waar naties en mensen verschillen. Dit geldt voor hun geschiedenis, hun taal en hun ras, hun gewoonten, hun kunsten en hun godsdienst. Er kunnen hier niet te veel kleuren op het palet staan.” Hij brengt het nieuw-rechtse ideaal van het “Europa van honderd vlaggen” in herinnering wanneer hij schrijft dat “het in het nieuwe vaderland mogelijk zal zijn om Bretoens, Wendisch, Baskisch, Kretenzisch of Siciliaans te zijn – en met een grotere vrijheid dan in het oude”.

Het is ook interessant dat Jünger, net als Evola, de Europese eenheid ziet als iets meer dan het zuiver politieke of materiële. Hij geeft de kerken een cruciale rol in het nieuwe Europa. Dit hangt samen met zijn mensbeeld, de mens heeft zin in het leven nodig en zonder de kerk zal hij die zoeken in nihilistische denkconstructies. Jünger schrijft dat “de staat altijd naar het geloof moet kijken als hij niet spoedig in verval wil raken of door brand wil worden verwoest. Zo hebben wij de staat vreemde afgoden zien eren – theorieën die vijftig jaar geleden nog het werktuig waren van plattelandsschoolmeesters, materialistische filosofieën, en het gekrabbel van opgeblazen leeghoofden, hun machines en hun grote technische werken: kortom, allerlei geestelijke fetisjen.” De mens moet zich metafysisch versterken ten opzichte van de groei van de technische wetenschap. Jünger ziet theologie als de eerste van de wetenschappen. Hij gelooft dat het christendom de verenigende verdediging van het Westen is tegen het nihilisme, maar hij speelt natie en kerk niet tegen elkaar uit. In plaats daarvan schrijft hij: “Zoals de betrouwbaarheid van een man in de nieuwe staat niet zal afhangen van zijn internationalisme maar van zijn nationaliteit, zo moet zijn opvoeding gericht zijn op gehechtheid aan een geloof en niet op onverschilligheid. Hij moet zijn thuis kennen op aarde en in het oneindige, in tijd en in eeuwigheid.”

Ongeacht hoe men de details van Jüngers vredesplan beoordeelt, of hoe goed de overwinnaars omgingen met de verantwoordelijkheid die zij droegen, het is een tekst die de moeite waard is. Het bevat een belangrijke kritiek op de beschaving en ook een gedeeltelijk gewijzigd begrip van het archetype van de arbeider (“de figuur van de arbeider, die zijn titanische bezetting verliest, zal nieuwe aspecten van zichzelf onthullen – dan zal men zien hoe hij zich verhoudt tot traditie, schepping, geluk en religie,” vgl. Jungs opvatting van het Wodan-archetype). Jüngers tijdloze en poëtische taal, geworteld in de mythe, is ook aanwezig in de tekst, onder andere in de beschrijving van hoe hij “de heerschappij van de machine zag opkomen in koude structuren die van de ene op de andere dag door een titanische wil als paleizen van vernietiging en Babylonische verwarring gebouwd werden”. Over het geheel genomen is het een waardevolle tekst.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Synergon-Info: Ernst Jünger und Europa (synergon-info.blogspot.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , ,