De mislukking van het EU-defensiepakket

Jérôme Rivière (2021)

De twee Europese richtlijnen die in 2009 zijn aangenomen en bekend staan als het “defensiepakket”, hebben niet de verwachte resultaten opgeleverd. Zij moesten de ontwikkeling van een Europese wapenindustrie vergemakkelijken, maar dit is vandaag de dag nog lang niet het geval. Veel EU-landen kopen hun wapens liever in de Verenigde Staten. Het recente Duitse uitstel met betrekking tot het SCAF is een ander voorbeeld.

“God lacht hen uit die de gevolgen betreuren waarvan zij de oorzaken koesteren,” schreef Bossuet. Wat de Europese Unie betreft, zou men zich op vele punten in het goddelijk gelach kunnen scharen, indien de gevolgen van deze tegenstellingen niet zo verontrustend waren voor haar bevolking.

 Het meest recente voorbeeld hiervan is dat het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van eind maart heeft ingestemd met een verslag over de uitvoering van twee Europese richtlijnen die in 2009 zijn aangenomen en die bekend staan als het “defensiepakket”; met deze richtlijnen wordt beoogd een Europese industriële defensiebasis tot stand te brengen door de concurrentie te stimuleren en grensoverschrijdende aankopen te vergemakkelijken. Het moet worden gezegd dat dit een mislukking is geweest, zoals de Europese Commissie zelf toegeeft.

De uitleg van de Commissie is daarentegen grotesk: zij veroordeelt de lidstaten, die deze bepalingen niet op dezelfde wijze zouden hebben toegepast, en die het regelgevend kader zouden hebben omzeild door gebruik te maken van de door de verdragen toegestane uitzonderingen.

De voorstanders van de vrije markt zonder grenzen of bescherming tegen concurrentie zouden zich eindelijk moeten realiseren dat de wapenindustrie niet is zoals ieder ander product. Wat op het spel staat is de soevereiniteit van de staten zelf. Verblind door ideologie, kan de Commissie zich geen moment voorstellen hoe hypocriet haar diensten zijn en dat vele Lid-Staten weigeren, en dat is normaal, het spel van de Europese solidariteit mee te spelen en de voorkeur geven aan hun nationale soevereiniteit.

Bevordering van de wapenindustrie in Europa

Het door Monnet en Schuman gewenste Europa is een Europa dat onderworpen is aan Amerikaanse belangen die, in ruil voor het verzekeren van zijn defensie via de NAVO, de Europese Unie tot een grote markt maken voor Amerikaanse wapenbedrijven. Deze structuur, die sinds de val van de USSR verouderd is, verhindert dus elke poging om voor de lidstaten een eigen industriële basis op te bouwen, die de onafhankelijkheid en de strategische autonomie zou garanderen die wij op nationaal niveau willen zien.

De Europese Unie is niet in staat de communautaire preferentie toe te passen. Bovendien willen sommigen het niet omdat het in de eerste plaats Frankrijk zou bevoordelen, dat de grootste Europese industrie op het gebied van defensie is. In het evaluatieverslag, dat onder leiding staat van een Duits lid van de Fractie van de Europese Volkspartij, wordt vrijwel geheel voorbijgegaan aan de kwestie van het totale gebrek aan solidariteit, waarvan vooral de Franse defensiebedrijven het slachtoffer zijn.

De resultaten zijn voor iedereen zichtbaar: het aandeel van de Amerikaanse verkopen in de aankopen op defensiegebied is kolossaal. De Amerikaanse verkopen via het Foreign Military Sales-systeem vertegenwoordigden tussen 2016 en juli 2020 het equivalent van 70 miljard euro, waarvan 19 miljard voor Polen, 7 miljard voor België en 5 miljard euro voor Roemenië, d.w.z. tussen een derde en de helft van de totale defensie-uitgaven van alle EU-lidstaten, afhankelijk van het jaar.

Bovendien illustreren de recente ontwikkelingen rond de SCAF (waar de Duitsers schaamteloos proberen de controle over te nemen ten koste van Dassault) eens te meer dat de naïeve visie van het Frankrijk van Macron, een van de weinige Europese landen die nog een defensie-industrie hebben, om een defensie-Europa op te bouwen louter een droom is. Er kan immers geen sprake zijn van een echte Europese defensiemarkt in een Europa waar de concurrentie wordt verstikt door de overheersing van de Verenigde Staten en hun Defense Security Cooperation Agency (DSCA), alsmede door de NAVO.

Wat het exportbeleid betreft, dat ook onder dit defensiepakket valt, is de formulering van het door het Parlement aangenomen verslag dubbelzinnig, waarbij met name wordt gevraagd om “een meer samenhangende interpretatie en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk standpunt van de Unie inzake wapenuitvoer”. Frankrijk kan geen controle aanvaarden over wat tot de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten blijft behoren!

Sterke punten van Frankrijk in de wapensector

Franse industriëlen en KMO’s behoren tot de meest succesvolle ondernemingen in de EU, maar zij hebben niettemin te lijden onder massale en intimiderende concurrentie uit de Verenigde Staten. Wat voor zin heeft het de Verenigde Staten, wier industrieën het verst ontwikkeld zijn, te vragen het spel mee te spelen als de dobbelstenen geladen zijn (NAVO, onderwerping aan de Amerikanen, enz.)?

Als kers op de taart wordt in het verslag gepleit voor een open Europese markt voor defensiematerieel! Hoe kunnen we dan de kleine concessie van Renew begrijpen om “de toenemende afhankelijkheid van de Unie van invoer op het gebied van defensie te verminderen”, als het niet een illustratie is van het betreurenswaardige en steriele Macroniaanse “tegelijkertijd”?

Frankrijk en haar industriëlen verdienen beter! Sommige Europese naties verdedigen hun eigen belangen, zoals Duitsland, dat gebruik maakt van gezamenlijke bewapeningsprogramma’s om Franse vaardigheden op te slokken, en daar niets voor terugdoet.

De defensie van Frankrijk moet Frans zijn, zoals generaal de Gaulle zei, van de gevechtsuitrusting tot de Rafale-vliegtuigen. Dit standpunt sluit partnerschappen niet uit, maar het weigert het opgeven van bevoegdheden, de afhankelijkheid van andere staten en het uitbesteden van zijn militaire positie.

Vertaling: OvM Oorspronkelijke tekst: Marché de l’armement en Europe, échec du « Paquet défense » | Conflits (revueconflits.com)Categorieën:Europese Unie

Tags: , , , , , , ,