Interview met Alain de Benoist: “De beste manier om mensen vrijheidsbeperkingen te doen aanvaarden, is ze te rechtvaardigen door de noodzaak de gezondheid of de veiligheid te waarborgen”

Gesprek opgetekend door YV voor Breizh-Info (2021)

Alain de Benoist publiceerde onlangs La puissance et la foi (Macht en geloof), uitgegeven door Pierre Guillaume de Roux.

Met een tussenpoos van 12 jaar zijn we getuige geweest van twee gebeurtenissen met een tegengestelde symbolische betekenis: de val van de Berlijnse Muur in 1989 en ineenstorting van de Twin Towers op 11 september 2001. De eerste werd in liberale kringen gezien als het einde van het totalitarisme en de geboorte van een tijdperk van welvaart en universele vrede dat zou leiden tot het “einde van de geschiedenis” (Francis Fukuyama). De tweede gebeurtenis daarentegen toonde de kracht van “religieus fanatisme” in een geglobaliseerde wereld die zich tracht te verenigen door middel van technologie en handel. Aan de ene kant de triomf van het “rationele” denken, aan de andere kant het schrikbeeld van de “gekken van God”. Op dezelfde wijze heeft de politieke theologie haar rechten opgeëist: In het afgelopen decennium hebben honderden boeken, essays, artikelen en symposia getuigd van de actualiteit ervan, of het nu gaat om de pogingen van de kerken om te ontsnappen aan de volledige privatisering van het geloof en weer voet aan de grond te krijgen in de publieke sfeer, debatten over secularisme en de burgerlijke status van religies, discussies over “praktisch materialisme” en “onttovering van de wereld”, maar ook over de “terugkeer van het religieuze”, de nieuwe opkomst van de islam (en van het politieke islamisme), de charismatische vernieuwing en de ontwikkeling van evangelisch geïnspireerde sekten die vandaag in Latijns-Amerika de verleidingskracht aan de dag leggen die de oude bevrijdingstheologie van de jaren zeventig en tachtig heeft verloren. (…) De vraag naar de politieke relevantie van het christendom blijft dus open, evenals die naar een eventuele opheffing van de publieke “excommunicatie” van de godsdienst. Het kan als volgt worden geformuleerd: als moderniteit kan worden gedefinieerd in termen van secularisatie, moet postmoderniteit dan worden begrepen als de-secularisatie, met andere woorden dat religie in nieuwe vormen terugkeert in de publieke ruimte?

Breizh-info: Sluiting van scholen, reisbeperkingen, pesterijen, de gezondheidswaanzin gaat door in Frankrijk. Bent u, als scherp waarnemer van het openbare leven in ons land, niet gefascineerd door de passiviteit van de burgers tegenover de autoriteiten, die nochtans dagelijks blijk geven van hun onbekwaamheid (of oneerlijkheid)?

Alain de Benoist: In maart 2020, ten tijde van de eerste lockdown, schreef ik dat het gezien kon worden als een levensgrote test van onderwerping. De passiviteit waarover u spreekt, bevestigt op het eerste gezicht wat ik zei, wat niet betekent dat zij eeuwig zal duren. Maar wat is de diepere oorzaak van deze onderwerping, die slechts een variant is van het oude thema van de slaaf die verliefd is op zijn ketenen (de “vrijwillige dienstbaarheid” van La Boétie)? Het is reeds lang bekend dat de beste manier om mensen ertoe te brengen beperkingen van vrijheden te aanvaarden is deze te rechtvaardigen met de noodzaak de gezondheid of de veiligheid te waarborgen (of met de “terroristische dreiging”). Maar dat volstaat niet.

Aan de basis van deze passiviteit zie ik in de eerste plaats een gevoel van machteloosheid. De burgers weten heel goed dat hun regels worden opgelegd, waarvan vele absurd en zelfs grotesk zijn. Zij zijn zich er terdege van bewust dat de overheid deze gezondheidscrisis op een betreurenswaardige manier heeft beheerd. Zij zien dat zij, na een puinhoop te hebben gemaakt van de maskers en de medicijnen, nu een puinhoop maken van de vaccins. Zij zien dat Europa zijn non-existentie heeft bewezen door niet in staat te zijn een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen, en dat ons gezondheidsstelsel niet in staat is zich aan te passen aan de epidemie omdat het jarenlang is behandeld als een particuliere onderneming, onderworpen aan de regels van nul-voorraden en just-in-time-levering. Zij kunnen ook inzien dat wij, door te trachten individuele levens te redden door “afstand” en telewerken, het sociale lichaam ontwrichten. Zij voelen zich verbannen (onder het Italiaanse fascisme werden degenen die naar verre eilanden werden verbannen, confinati genoemd!) Maar bovenal voelen zij zich machteloos, omdat zij dagelijks worden geconfronteerd met volstrekt tegenstrijdige informatie (waarbij nog de beweringen van contra-virologen en zelfbenoemde epidemiologen komen, om nog maar te zwijgen van de samenzweringstheoretici).

De vraag die iedereen stelt en die iedereen gek maakt is: wie moeten we geloven? In de eerste dagen van de pandemie zei Macron dat we het advies van de “Wetenschappelijke Raad” moesten opvolgen, d.w.z. hun aanbevelingen als bevelen opvolgen (hij lijkt daar sindsdien van te zijn teruggekomen). Vervolgens zagen we de mythe van de op “wetenschap” gebaseerde expertocratie live ontploffen, toen we snel ontdekten dat “zij die het weten” het onderling niet eens zijn. Het resultaat is dat mensen niets meer begrijpen. Al hun referentiepunten zijn verdwenen. Ze zijn het zat, maar ze weten niet wat ze moeten doen. Daarom berusten zij en beoordelen de situatie vanuit het perspectief van het lot. Dit duurt misschien maar even, maar voorlopig zijn we zover.

Breizh-info.com: Is het niet de angst, uiteindelijk, die de individuen, de een naast de ander, ertoe aanzet niet meer te reageren, niet meer te reageren ? Het lijkt erop dat de westerse mens nu bang is voor alles (om te sterven, om te handelen, om te leven…). Is dit een teken van iets mogelijk ernstigs, beschavingsgewijs gesproken?

Alain de Benoist: Het is zeker dat in een maatschappij waar enkel het individu telt, de mening overheerst dat er niets ergers is dan de dood (vooral omdat er voor de meerderheid van onze tijdgenoten daarna niets meer is). Deze mening is kenmerkend voor alle decadente tijdperken, terwijl men in andere tijdperken van mening is dat dienstbaarheid of oneer erger zijn dan de dood en dat bepaalde zaken de moeite waard zijn om het leven voor te geven. Tegelijkertijd wordt het leven opgevat als een absoluut gegeven zonder bijzonderheden, wat de Grieken zoë noemden, het “naakte leven”, het eenvoudige biologische bestaan, in tegenstelling tot bios, de manier van leven, het volledig geleefde leven. Tegenwoordig maakt men zich veel zorgen over de verlenging van de levensverwachting, d.w.z. over de duur ervan alleen, maar minder over de inhoud. Zoals de uitstekende Byung-Chul Han het stelt, “heeft de zoektocht naar het goede leven plaats gemaakt voor de hysterie van het overleven. Zij die het meest willen overleven zijn ook zij die nooit geleefd hebben. Tot zover het “beschavings”-aspect.

Dit gezegd zijnde, mogen wij angst niet diskwalificeren, zoals zij die herhalen “ik ken geen angst “om zichzelf gerust te stellen. Angst is niet alleen het werk van lafaards: alleen de onbewuste zijn nooit bang. Moedige mensen zijn niet zij die geen angst ervaren, maar zij die angst overwinnen. Er zijn vandaag veel redenen om bang te zijn: angst voor de chaos die zich overal uitbreidt, angst voor sociale onzekerheid, angst voor faillissementen en sluitingen van kleine bedrijven die op de pandemie zullen volgen, angst voor een wereldwijde financiële crisis, enz. Sommigen zijn bang dat Marine Le Pen aan de macht komt, anderen zijn bang voor het tuig en de “islamo-gauchisten”. Al deze angsten zijn niet gelijk, en de grote vraag is of wij ons erbij neerleggen of ons ertegen verzetten. Maar angst is niet altijd ingebeeld.

Breizh-info.com: Is er momenteel geen paradox in Frankrijk met de aanstaande invoering van een mogelijk recht op euthanasie door dezelfde autoriteiten die een bevolking opofferen om een zo groot mogelijk aantal bejaarden te redden?

Alain de Benoist: Het zou niet moeilijk zijn u te antwoorden dat de oude mensen die momenteel op intensieve zorgen opgenomen zijn, niet noodzakelijk kandidaten zijn voor euthanasie ! Het is een beetje zoals zeggen dat je het paradoxaal vindt dat we altijd proberen kinderen beter te beschermen terwijl we tegelijkertijd abortus toestaan…

Breizh-info.com: Hoe verklaart u dat deze angst zich wereldwijd heeft verspreid, tot op het punt dat landen die niets te maken hebben met de westerse democratieën uiteindelijk op dezelfde manier handelen ? Heeft alle rede onze planeet verlaten of is dit de orde der dingen?

Het virus heeft zich in verschillende mate over de wereld verspreid. Het is heel logisch dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen hebben. Ik wijs er evenwel op dat de landen die als “illiberaal” worden beschouwd (en vaak aan de kaak worden gesteld), over het geheel genomen de landen zijn die de epidemie het efficiëntst hebben bestreden. Als de tijd rijp is om de balans op te maken, kunnen hieruit wellicht lessen worden getrokken.

Breizh-info.com: In februari publiceerde u een essay getiteld Puissance et foi (macht en geloof). Wat wilde u bij deze gelegenheid aan de orde stellen?

Alain de Benoist: Het is een boek dat vanuit verschillende invalshoeken de kwestie van de “politieke theologie” benadert. Het etiket is ruim : het verwijst evenzeer naar de manier waarop de Kerk de wereldlijke macht opvatte toen zij die controleerde, als naar de spanningen die haar tegenover de politieke macht hebben gesteld: de tegenstelling tussen geestelijke en wereldlijke macht, in de eeuwenoude twist tussen keizerrijk en pausdom, in het conflict tussen troon en altaar, de scheiding van kerk en staat, de tegenstelling tussen burgerlijk recht en “natuurrecht”, de noties van potestas en auctoritas.

Een belangrijk deel van het boek gaat over wat wel de “secularisatie-twist” is genoemd. Het tijdperk van de secularisatie is een tijdperk waarin de Kerk het overkoepelende gezag verliest dat zij eens over de wereldmaatschappij had – waarin de maatschappij “uit de religie komt”, om de uitdrukking van Marcel Gauchet te gebruiken. Maar het was ook de tijd waarin de grote theologische en religieuze thema’s werden omgezet in seculiere vorm. Carl Schmitt beweert dus dat alle sleutelbegrippen van de moderne politiek concepten zijn die zijn afgeleid van de theologie. Secularisatie moet dan gezien worden als een dialectiek. Erik Peterson en Hans Blumenberg behoorden tot degenen die Schmitt op dit punt bestreden, vanuit een radicaal verschillend perspectief. Ik volg dit debat in detail en probeer er conclusies uit te trekken. Maar het boek gaat ook over de erfzonde, monotheïstisch geweld, het beeld van Rome in het oude Jodendom, enz.

Breizh-info.com: U stelt ook de vraag naar de politieke relevantie van het christendom. U gaat niet alleen vrienden maken…

Alain de Benoist: Laat me eerst zeggen dat ik niet schrijf om vrienden te maken, maar om te zeggen wat ik denk – en om mijn vrienden goede redenen te geven om ook te denken wat zij denken. Ik heb ook niet veel respect voor degenen die denken dat je alleen vrienden kunt zijn met degenen die je opvattingen delen.

De kwestie van de “politieke relevantie van het christendom” is in het verleden door vele auteurs besproken. Rousseau stelde vast dat het christendom in de loop van de geschiedenis heeft getracht een religieuze macht te vestigen die gescheiden was van en wedijverde met de politieke macht, en dat dit heeft geleid tot een “eeuwigdurend conflict van jurisdictie” dat goede politiek onmogelijk heeft gemaakt in christelijke staten. De opkomst van het christendom leidde tot een omwenteling in de relatie tussen religieus leven en sociaal-politiek leven, geloofsgemeenschap en het burgerschap (“behoren tot de stad”). Het christendom plaatst het individu vóór de burger, en dus los van hem. Aangezien het individu als niet-reduceerbaar tot de collectieve of politieke gemeenschap wordt beschouwd, ontstaat er een nieuwe verhouding tussen de burger en de staat, die tegelijkertijd het voorwerp van de eredienst en de status van de godsdienst wijzigt. De God van de christenen is niet de God van een volk, want hij heeft gezag over alle mensen en alle mensen hebben een roeping om hem te aanbidden: het idee van één God impliceert dat van een mensenfamilie die ook geestelijk één is (of kan worden). Met andere woorden, het “volk van God” kent geen grenzen. Daarom is het moeilijk het katholicisme te zien als een identiteitsgebonden religie  – vooral als men Europeaan is, aangezien het grootste deel van de leden van de Roomse Kerk zich thans in de Derde Wereld bevindt. Een streng gelovige christen altijd liever een katholieke Congolees naar Frankrijk zien emigreren dan een heidense Zweed!

Breizh-info.com: Zal de 21ste eeuw de terugkeer en de overwinning van de religie over het materialisme in het bijzonder bezegelen?

Alain de Benoist: Ik heb niet de pretentie de toekomst te lezen, en ik zal mij dus onthouden van een antwoord op uw vraag. Om de zaken duidelijker te zien, zou het nodig zijn de betekenis te verduidelijken die wij toekennen aan de woorden “religieus” en “materialisme”. R”eligieus” is erg vaag (net zo vaag als het begrip religie zelf). In Frankrijk is slechts 4% praktiserend christen, en van degenen die zeggen katholiek te zijn maar nooit naar de kerk gaan, zegt slechts 52% in God te geloven! De islam van zijn kant is een opkomende macht, maar het islamisme heeft veel meer politieke dan religieuze doelstellingen. Wat het materialisme betreft, dat tegenwoordig vooral de vorm aanneemt van fetisjisme van handelswaren, de voornaamste drijfveer is de obsessie met consumptie. Het is niet een filosofisch materialisme, maar een praktisch materialisme, gekoppeld aan een religieuze onverschilligheid die, samen met de privatisering van het geloof, het grootste gevaar is dat de kerken vandaag de dag bedreigt. De vraag die ik mij liever stel, gaat veeleer over het begrip “sacraal” (dat het tegendeel is van heiligheid). Zal er nog plaats zijn voor het “sacrale” in het tijdperk van kunstmatige intelligentie en robots? Welke vormen zal het aannemen? Waar komt het te staan? Dit zijn enkele van de vragen die stof tot nadenken kunnen geven.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.breizh-info.com/2021/04/08/162120/alain-de-benoist-covid-liberte-foi-politique/Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , , ,