Duitsland en het Oosten: een geschiedenis van Duitse ambities in de Oriënt

Robert Steuckers (2017)

(voordracht in Leuven)

De relatie tussen Duitsland en wat men het “Oosten” noemt is complex. Om het overzichtelijk te houden is hier vooral het uitstekende boek van Jules Stewart als bron gebruikt.

The Kaiser’s Mission to Kabul – Geheime expeditie naar Afghanistan in de Eerste Wereldoorlog, I.B. Tauris, Londen, 2014

Alvorens over te gaan tot de kern van de zaak, herinner ik u er aan dat de term “Oosten”, zoals die door 19e eeuwse diplomaten werd gebruikt in de uitdrukking “De Oosterse Kwestie”, in de eerste plaats betrekking had op de Balkan, die toen nog onder Ottomaans bewind stond. De Europeanen van het begin van de 19e eeuw kwamen, voor het eerst in de middeleeuwse en moderne geschiedenis, sinds de protohistorie met de voor-Iraanse ruitervolken en sinds het avontuur van Alexander de Grote, uit een staat van ellende en onderontwikkeling  ten opzichte van de Ottomaanse macht van Suleiman de Magnifieke, de Indische beschaving en het Chinese Rijk. Zij moesten de unificatie van het continent voltooien in een periode van relatieve vrede, ingeluid door het Congres van Wenen in 1814, en daartoe de Balkan bevrijden, te beginnen met Griekenland, dat de Filhellenen, waaronder Lord Byron, zo na aan het hart lag. Twee mogendheden hadden zich reeds tot taak gesteld elke Ottomaanse aanwezigheid in Europa uit te wissen: Oostenrijk-Hongarije en Rusland. Bondgenoten in deze taak in de 18e eeuw, stonden zij tegenover elkaar tot zij vijanden werden in de 19e eeuw. De historische opdracht van Oostenrijk-Hongarije was het gehele Donaubekken tot aan de delta ervan aan de Zwarte Zee te beheersen. Rusland daarentegen streefde naar de bevrijding van alle Slavische en orthodoxe volkeren van de Balkan, hetgeen impliceerde dat het de loop van de Donau in Roemenië en Servië moest beheersen en steunpunten moest verwerven in de Egeïsche Zee en aan de Adriatische kust in het oostelijke bekken van de Middellandse Zee, die Engeland als zijn “reservaat” beschouwde. Voor de strategen in Londen was geen enkele Europese mogendheid, a fortiori Rusland met zijn immense achterland, in staat enige vorm van dominantie te verwerven over dit oostelijke bekken van de Big Blue of zelfs maar een aanwezigheid te vestigen die te lastig zou zijn op deze onmisbare verbinding langs de zeeroute naar India, terwijl het graven van het Suez-kanaal reeds werd overwogen. Rusland aan de noordkust van de Zwarte Zee in bedwang houden was het belangrijkste gebod van de Britten: dit is de reden voor het uitbreken van de Krimoorlog (en vervolgens voor de huidige gebeurtenissen in Oekraïne!), het is ook de reden die de Britse marine ertoe bracht de stervende Ottomanen te steunen in de oorlog die zij voerden tegen de door Sint-Petersburg gesteunde coalitie van orthodoxe Balkanstaten in 1877-1878. Het is belangrijk deze feiten in gedachten te houden om de huidige dynamiek te begrijpen. Als Turkije als staat bestaat en als zijn ideale geografische positie het in staat stelt zijn buurlanden zijn wil op te leggen of zijn pionnen vooruit te helpen, dan is dat omdat het in 1877-1878 Engelse steun kreeg. Alleen tegen de prijs van een cessie van Cyprus aan Engeland (1878).

Het huidige Turkije, en daarvoor het Ottomaanse Rijk, heeft zijn voortbestaan te danken aan Engeland in zijn lange strijd om Rusland uit de warme zeeën en van de zeeroutes naar India te houden. Engeland is zeker zijn enige bondgenoot in het Europese concert, maar deze bondgenoot beperkt de invloed en de soevereiniteit van het Ottomaanse Rijk. Door Cyprus in 1878 aan de Britten af te staan, deden de Ottomanen afstand van een zwaar bevochten verovering in de 16e eeuw, die zij niettemin koste wat kost wilden behouden, zozeer zelfs dat de sultan na de Turkse ramp van Lepanto in 1571 kon zeggen: “Door onze vloot bij Lepanto te vernietigen, hebben zij onze baarden afgeschoren; door Cyprus van hen af te nemen in 1570, hebben wij hun armen afgehakt”. Het belang dat de Turken aan Cyprus hechten, is eens te meer gebleken in 1974, toen hun legers het eiland binnenvielen, en door de huidige hardnekkigheid om er tegen alles (en iedereen!) te blijven. Het opgeven van Cyprus was niet het enige Ottomaanse verzet tegen de Britten: in 1882 kwam Egypte, dat in theorie een afhankelijkheid van de Sublime Porte was, onder volledige Britse controle. Onder impuls van Gordon vielen de Britten Soedan binnen om de hele loop van de Nijl onder controle te krijgen. In 1885 wordt Gordon in Khartoem vermoord door de Mahdisten, een fundamentalistische islamitische strijderssekte die soms de “derwisjen” wordt genoemd (een vitrine in het Brusselse Museum van het Leger herinnert aan deze gebeurtenissen en aan de korte Belgische interventie tegen de Mahdisten in Zuid-Soedan in die tijd).

Met de geleidelijke verdwijning van alle Osmaanse aanwezigheid op de Balkan, op initiatief van de Balkanvolkeren zelf, bleef de “Oostelijke Kwestie” niet langer beperkt tot Zuid-Oost-Europa, maar strekte zij zich uit tot het gehele gebied dat ooit door Alexander de Grote was veroverd. Het betrof dus Iran, of Perzië zoals het toen heette. Perzië vreesde in de 19e eeuw vooral Rusland, dat ten koste van het land Azerbajdzjan had veroverd en invloed wilde uitoefenen in de regio, vooral aan de Kaspische kust. De Perzen vertrouwden evenmin de Britten, die ook een deel van het Perzische grondgebied in het zuiden wilden controleren om een verbinding tussen het Middellandse-Zeegebied en India tot stand te brengen (het doel van de maximalistische imperialisten in Londen was Kaapstad met Caïro en Caïro met Calcutta te verbinden, zowel territoriaal als per spoor). Om zijn modernisering op gang te brengen, deed Perzië vervolgens een beroep op andere Europeanen : de Zweden om toezicht te houden op de moderne elementen van hun leger; de Belgen om hun douanestelsel op te zetten. De Britten gebruikten de strategie van “regime change” avant la lettre, waarbij zij via allerlei dissidenten trachtten Perzië een constitutionele monarchie naar Belgisch model op te leggen!

India zal op zijn beurt in de definitie van een uitgestrekt “Oosten” treden. In de 19e eeuw was India het onderwerp van het “Grote Spel” tussen Rusland, dat geacht werd een uitweg te zoeken naar de Indische Oceaan, en Engeland, dat zijn Indische bezittingen koste wat kost wilde verdedigen tegen de grote continentale macht die Rusland was, die onverbiddelijk oprukte naar Perzisch, Afghaans en Indiaas land, door het veroveren van islamitisch Centraal-Azië, tot aan de gebieden die nu deel uitmaken van Turkmenistan en Oezbekistan. Voor onze auteur, Jules Stewart, was deze achtervolging in de militaire en diplomatieke kringen van Londen pure paranoia sinds tsaar Paul I tevergeefs had geprobeerd, door een hypothetisch bondgenootschap met Napoleon, Perzië en India te controleren. Niemand beter dan Henri Troyat heeft het politieke optreden van deze tsaar beschreven. Ik verzoek u dringend de biografieën van tsaren en tsarines te lezen die deze Franse auteur van Armeense afkomst heeft gebeiteld. Volgens Stewart is er geen bewijs dat de Russische heersers Engels-Indië begeerden. Slechts enkele geïsoleerde generaals schreven het volgende syllogisme op: “Hij die Indië bezit, regeert de wereld”. Als Rusland enkele decennia later door de Britse militaire geografen zou worden beschouwd als het “Heartland”, het “Middenland” (in navolging van de theses van Halford John Mackinder), dan zou de Indische Oceaan worden beschouwd als de “Heartsea”, de “Midden Oceaan”. India is dus de “middelste beschaving”, gelegen tussen Europa en China. Deze middenbeschaving werd verwoest door de Britse kolonisatie in de late 18e en 19e eeuw.

Geconfronteerd met dit “Grote Spel” tussen de Britten en de Russen, droomde Duitsland, dat net zijn eenheid had gevonden in 1871,  na enige tijd, van een onafhankelijk India, beïnvloed door de Duitse geest, die zelf werd gevoed door het Indiase, Vedisch/Sanskriet oriëntalisme. Dit via specifieke werken van de filologie of door de filosofie van Schopenhauer. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak wilde men India bereiken om het op te zetten tegen zijn Britse onderdrukker. De enige manier om het subcontinent van de “middelste beschaving” te bereiken was via Afghanistan. Een alliantie met Afghanistan zou India dus in staat stellen politiek, militair en cultureel te worden beïnvloed. Aan het einde van de 19e eeuw was Afghanistan niet langer een serieuze militaire en politieke macht, ondanks de Afghaanse overwinningen in de eerste twee Anglo-Afghaanse oorlogen van de 19e eeuw. Zijn grondgebied bleef echter de enige mogelijke springplank om rechtstreeks of onrechtstreeks de Britse bezittingen in India te bereiken. Om de dynamiek van de Afghaanse geschiedenis te begrijpen, moet men teruggaan tot de 18e eeuw. In 1747 regeerde Ahmad Shah Durrani dankzij de steun van de Pashtun-stammen. Zijn macht strekte zich uit van Iran tot Kashmir, van Centraal-Azië tot de Indische Oceaan. Het was het laatste grote Afghaanse rijk in de geschiedenis. In 1773, toen deze Pashtun Sjah stierf, raakte het rijk in wanorde. Zijn opvolgers waren zwak, niet in staat de vurigheid van de elkaar bestrijdende fracties tot bedaren te brengen. Ten oosten van dit ensemble, geconcentreerd op de Pashtun-gebieden, kwamen de Sikhs in opstand en verdreven ze de Afghanen uit hun gebieden, waardoor vanaf 1780 een Sikh-rijk ontstond dat in 1849 door de Britten werd geannexeerd. De Sikhs vormen een Indiase religieuze beweging die vijandig staat tegenover de Moslims, hoewel zij strikt monotheïstisch is, en die haar leden verplicht tot riten die dikwijls strijdig zijn met die van de Islam.

Vanaf de ontbinding van het rijk van Ahmad Shah Durrani en het ontwaken van de Sikh, zullen de Afghanen niet langer veroveraars zijn,  maar zullen zij systematisch worden binnengevallen. Ze zullen echter niet worden gekoloniseerd omdat ze er altijd in zullen slagen de strijdkrachten van hun vijanden uit te putten, zoals in de twee Anglo-Afghaanse oorlogen van 1838 (die zullen uitlopen op een ramp voor het Engelse leger) en 1878. Een derde Engels-Afghaanse oorlog, die van 1919, dwong Londen de onafhankelijkheid van Afghanistan definitief te erkennen, met als tegenprestatie de stopzetting van alle betalingen aan de monarch of de regering van Kaboel. Het land leefde in vrede tot de komst van de Sovjettroepen in december 1979.

Waarom hebben de Britten altijd zo’n grote belangstelling voor Afghaans grondgebied getoond? Omdat zij altijd bang waren voor een Russische invasie in India, die, zoals alle invasies in de geschiedenis in dat deel van de wereld, onvermijdelijk door Afghanistan zou gaan. Stewart herinnert ons er in zijn boek echter aan (blz. 4): “Er is geen bewijs, afgezien van een paar oorlogszuchtige uitspraken in Russische kranten of tijdschriften, dat Sint-Petersburg serieus overwoog de logistieke lijnen van zijn legers uit te breiden, over afstanden van honderden mijlen tot in gevaarlijke stamgebieden, om het op te nemen tegen machtige Britse troepen die voor de poorten van Indië zouden hebben gewacht. In 1878, toen het Britse Rijk de controle over Cyprus in handen kreeg om het Ottomaanse Rijk te helpen om de Roemenen, Bulgaren en Russen in toom te houden, was de situatie voor de Britten misschien zorgwekkender dan in 1838, toen de eerste Anglo-Afghaanse oorlog werd beslist. De Russen hadden reeds een groot deel van Centraal-Azië veroverd: Tasjkent (1865), Samarkand (1868), Krasnovodsk (1869), Andizjan (1871), Chiva (1873), Boekhara (1876). Het Russische Rijk naderde zo de Afghaanse en Indiase grenzen. Deze opmars boezemde de Engelsen angst in. In 1881, een jaar voordat de Engelsen Egypte overnamen, werd tsaar Alexander II vermoord door revolutionaire elementen. Speculaties zijn natuurlijk mogelijk: wie zou het brein kunnen zijn geweest achter deze terroristen, die ongetwijfeld het product waren van de ontevredenheid die in die tijd door de Russische samenleving gierde, midden in een tijd van verandering? Als men de hypothese van een mogelijke verborgen interventie van buitenaf aanhoudt, kan men zich het optreden voorstellen van diensten die het tsaristische rijk een monarch willen ontnemen die in staat is zijn immense grondgebied doeltreffend te beheren en de burgerlijke en militaire macht te geven aan een staat die sommigen als een onvermijdelijke rivaal beschouwen. De Russische veroveringen tijdens het bewind van Alexander II werden in minder dan vijf jaar voltooid, zonder het voordeel van moderne logistiek, spoorwegen of bevaarbare waterwegen.

Geconfronteerd met het reusachtige schouwspel dat deze strijd tussen een maritieme mogendheid, meester van de “Midden-Beschaving” en de Midden-Oceaan bood, bleef het Duitsland van Bismarck zeer sceptisch. De IJzeren Kanselier was niet geïnteresseerd in koloniale veroveringen. Hij zei al over de Balkan “dat ze de botten van een arme Pommerse musketier niet waard waren”. Bismarck wilde een nieuw Pruisisch Reich met als middelpunt Europa en Europa alleen, waarvan Pruisen het hart vormde; of, om het beeld van de Oostenrijkse geopolitoloog en generaal Heinrich Jordis von Lohausen te gebruiken, dit Reich, geboren in de Spiegelzaal van Versailles in 1871, of de Zollverein die er in de voorafgaande decennia aan voorafging, was de palm van een hand waaraan vijf vingers vastzaten, dat wil zeggen vijf schiereilanden of eilanden: Scandinavië, de Britse eilandengroep, Iberië, Italië en de Balkan. Het is de handpalm die de vingers vasthoudt. Zonder een gezonde en solide palm heeft de Europese beschaving geen samenhang, is zij slechts een onsamenhangend geheel. In de tijd van Bismarck zag de denker Constantin Frantz in zijn fundamentele werk, dat we regelmatig zouden moeten herlezen, de twee westerse mogendheden, Frankrijk en Engeland, als mogendheden die afstand deden van hun Europees-zijn, omdat zij koloniale veroveringen hadden ondernomen waardoor zij het risico liepen in Europa belangenconflicten te importeren die buiten hun eigen beschavingsruimte waren gerezen. Deze machten waren extrovert geworden en vergaten de broederschap die hen noodzakelijkerwijs met de andere Europeanen moest verbinden. Het evenwicht van onze beschaving werd aldus verstoord en twee belangrijke mogendheden van de Pentarchie die het resultaat was van het Congres van Wenen van 1814 deelden niet langer het lot van hun buren. Frantz was echter een tegenstander van Bismarcks gepruisiseerde Reich: voor hem was het ideaal een terugkeer naar de flexibiliteit van het traditionele Reich, belichaamd door Oostenrijk.

De sceptische politiek van Bismarck werd gedeeld door de eerste twee Pruisische keizers, waaronder de vader van Willem II, Frederik III, die slechts 99 dagen regeerde. De voorzichtigheid van Bismarck strookte niet met de opvattingen van de jonge keizer Wilhelm. Deze laatste, hoewel half Engels, besloot al heel vroeg de confrontatie met Groot-Brittannië aan te gaan in een wedloop om de macht. Hij vond dat zijn rijk recht had op een grote plaats in de wereld waar het Britse Rijk het leeuwendeel had. De eerste stap van de Duitse extraversie was de bewapening van de Ottomanen en hun economische uitrusting: Duitsland kreeg onmiddellijk voet aan de grond op de Ottomaanse markt. Het aandeel van haar handelstransacties met de “zieke man van de Bosporus” steeg snel van 6 tot 21%. De Britten werden van de Turkse markt verdreven: hun aandeel daalde van 60 tot 35%. Zeer snel heeft het Duitsland van Willem II 45% van de Turkse markt in handen, meer dan het gecombineerde aandeel van Frankrijk en Engeland. Dit beleid stond lijnrecht tegenover dat van Bismarck, die evenwichtig en Europees georiënteerd wilde zijn en er nooit naar streefde een commerciële tegenstander op de grond te verslaan. Geconfronteerd met deze successen van de nieuwe Duitse buitenlandse politiek na de afzetting van Bismarck, ondervond Frankrijk dat het niet langer een belangrijke rol speelde in de Levant. De Britten stonden positief tegenover de situatie en namen aanvankelijk, in de jaren 1890, de houding van fairplay aan: zij meenden dat de Duitsers hen van een last bevrijdden, namelijk de bewapening van de Osmanen zelf tegen de Russen, volgens de beproefde criteria van een beleid van insluiting dat lange tijd tegen de grootste continentale mogendheden was gevoerd. De Russen van hun kant waren woedend: hun traditionele bondgenoot in Midden- en West-Europa, vooral onder impuls van Bismarck, bewapende nu hun erfvijand, degene die op onwettige wijze Constantinopel bezette en de heilige Sophia ontheiligde. De toekomstige partijen van de Eerste Wereldoorlog waren aldus gevormd : maar de Entente was nog niet echt gesmeed aangezien Engeland zich hevig verzette tegen de Franse opmars naar de Nijl. Het was het Fachoda incident dat bijna tot een Engels-Franse oorlog leidde. De Nijl van de delta tot de bron moest volgens de Britse strategen van die tijd worden opgenomen in Victoria’s Rijk; evenzo kon geen enkele grote Europese mogendheid een venster op de Indische Oceaan uitsteken. In 1898, het jaar van Fachoda, maakte Willem II een rondreis door het Ottomaanse Rijk. Hij kwam aan in Constantinopel en bezocht vervolgens Damascus en Jeruzalem. Hij verklaarde zich de beschermer van de Islam te zijn, hetgeen de gewone Moslim onderdanen van het Sublime Porte deed geloven dat de Duitsers zich tot de Islam hadden bekeerd. De architect van Willem II’s Ottomaanse en Moslim politiek was Max von Oppenheim. Deze aristocraat van Israëlitische afkomst was officieel een “archeoloog”. Hij wilde een pan-islamitische ideologie creëren ten dienste van de Duitse expansie.

In deze context ontstond ook het beroemde project van een spoorweg van Berlijn naar Bagdad. Met in Syrië de mogelijkheid van aftakking naar Mekka, waardoor de rituele bedevaart van de moslims gemakkelijk en goedkoop wordt, terwijl de lijn, die potentieel zeer druk is, winstgevend wordt. De route Berlijn-Bagdad is van strategisch belang omdat zij toegang geeft tot koper uit de Stier, olie uit Mosoel en katoen uit Mesopotamië, allemaal grondstoffen die van essentieel belang zijn voor Midden-Europa, dat er totaal van verstoken is en geen koloniën heeft waar zij goedkoop kunnen worden verkregen. Spoorwegen waren het schrikbeeld van de Britten, die ze zagen als een technisch proces dat de voordelen van hun handelsvloot gedeeltelijk teniet deed. Bovendien komt een spoorweg van Midden-Europa, gedomineerd door de Duitse uitdager, naar Bagdad gevaarlijk dicht in de buurt van de Perzische Golf, een zeer belangrijk strategisch venster op de Indische Oceaan. De Duitse geopolitoloog en cartograaf Walter Pahl, afkomstig uit de studiecentra van de vakbonden, toonde aan dat het Britse Rijk het Indische subcontinent als hoeksteen had en tussen Zuid-Afrika en Australië een “boog” trachtte te creëren waarin geen enkele werkelijk effectieve Europese macht kon doordringen. Alleen Italië, zwak en onderontwikkeld voor het fascisme, kon een deel van Somalië hebben; Frankrijk kon Madagascar (dat in 1941 snel zou worden bezet) en Djibouti behouden; Indochina lag eerder aan de Stille Oceaan en verstoorde de harmonie van de “boog” niet; Nederland, historisch verbonden met Engeland, behield Insulinde (Indonesië) maar zonder Singapore, dat de bewaker was van een flessenhals tussen de uitgestrektheid van de Stille Oceaan en de “Midden-Oceaan”. Net toen het spoorwegproject Berlijn-Bagdad vorm kreeg, voltooiden de Russen de lijn St. Petersburg/Samarkand, die gevaarlijk dicht bij Herat kwam, de westelijke toegangspoort tot Afghanistan. Bovendien pleit in de Russische politieke debatten een zekere generaal Leonid Skobolev voor een definitieve vernietiging van het Ottomaanse Rijk, die met Willem II een casus belli met Duitsland zou vormen. Skobolev wil Constantinopel annexeren. De Britten beseffen dat zij drie potentiële vijanden hebben, en dat de confrontatie met alle drie, met het risico dat zij zich zullen verenigen, moeilijk is, zo niet onmogelijk. Er moet dus een keuze worden gemaakt. Arthur Balfour stelt voor dat Koeweit een Brits protectoraat zou worden. Lord Landowne herhaalt dat geen enkele andere Europese mogendheid toegang mag hebben tot de Perzische Golf. Lord Kitchener en Lord Curzon legden aan hun tijdgenoten uit dat de door de Russen en de Duitsers aangelegde spoorwegen pogingen waren om India te bereiken en het te ontrukken aan het Rijk van Victoria en zijn opvolgers. Deze spoorwegprojecten waren dus alle gevaren voor de Britse overheersing van de Perzische Golf, nu slechts vijf dagen reizen van Berlijn. In 1914 was de lijn Berlijn-Bagdad echter nog lang niet voltooid. Vreemd genoeg was Churchill niet gealarmeerd: voor hem “is het geen zeeroute” en dus is het minder gevaarlijk omdat het de Britten er niet van zal weerhouden om, indien nodig, een blokkade op te werpen.

In 1907 kreeg de toekomstige Entente gestalte met de “Engels-Russische Conventie”. Vanaf dat moment werd Rusland door Londen niet langer gezien als de belangrijkste vijand die India bedreigde. De belangrijkste vijand was nu Duitsland. Frankrijk wordt gezien als een ondergeschikte partner aan wie Marokko wordt overgelaten op voorwaarde dat het niet langer zaken doet met Egypte en de Nijl. Rusland is een toekomstige partner tegen een Duitsland dat de Ottomanen bewapent. Tsaar Nicolaas II wordt in de Londense pers niet langer omschreven als een helper van Satan. De “Engels-Russische Conventie” besloot elk van de twee ondertekenende mogendheden invloedssferen in Perzië toe te kennen. De Duitsers van hun kant merkten op dat zij omsingeld waren en dat India zwak was aan zijn grenzen met Iran, Afghanistan en Tibet. Zij moeten dus trachten hun invloed te vestigen 1) in Iran, in de streken gelegen tussen de Russische en de Engelse zone (waar Wassmuss, von Hentig en Niedermayer later doorheen zouden reizen); 2) in Afghanistan, omdat dit altijd de springplank was geweest waardoor de veroveraars India konden binnentrekken; 3) in Tibet en India, waar zij nieuwe generaties onafhankelijkheidsgezinde intellectuelen moeten opleiden, die vijandig staan tegenover Engeland en gunstig staan tegenover Duitsland.

In Afghanistan regeerde in die tijd koning Habibullah, een sterke persoonlijkheid. Hij was pro-Brits, modernistisch in termen van moraal en door zijn feminisme dat scholen opende voor meisjes. Hij kleedde zich in westerse stijl en zorgde voor de modernisering van zijn land. Hij heeft Afghanistan nooit verlaten. Hij zat niet op dezelfde golflengte als zijn broer Nasroullah, die zowel modernist (maar alleen op technisch niveau, niet op moreel gebied) als islamist is, hoewel hij vaak naar het buitenland heeft gereisd. Nasroullah is pro-Duits. De belangrijkste intellectueel in het koninkrijk Afghanistan was de journalist Mahmoud Tarzi, een voorstander van “islamitisch nationalisme”. Van 1910 tot 1914 was het onrustig in de stamgebieden van het huidige Pakistan: de Britse onderdrukking was streng. De Afghaanse Pashtuns wilden hun broeders helpen en gingen op weg naar de grens. Nasroullah verdeelde 5.000 geweren en 500.000 hulzen onder de Pashtun-stammenkrijgers. Daarop reageerde Habibullah zeer snel en beloofde allen die van plan waren Brits-Indië aan te vallen met de grootste strengheid te zullen straffen. Habibullah eiste dat hem een Koran werd gebracht ten overstaan van de vergadering die was gekomen om naar hem te luisteren toen de Pashtuns opriepen tot een jihad tegen de Britten; hij daagde zijn tegenstanders uit “om een vers of hoofdstuk van de Koran te vinden dat opriep tot een jihad tegen zijn vrienden” (Stewart, p. 24). “Vervolgens dreigde hij de tongen uit te rukken van degenen die nog durfden op te roepen tot de jihad en de voeten af te hakken van degenen die betrapt werden op het lopen naar de gevechtszones” (ibid.).

Dit felle discours verhinderde niet dat er vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een pro-Duitse stroming uitbrak in de Afghaanse/Pashtun-gemeenschap, een stroming die vergelijkbaar was met die in Marokko. In Libië werden de anti-Italiaanse Senusisten eerst gesteund door de Turken en vervolgens, na 1918, door de Britten. In 1914 begon het Britse Rijk aan de oorlog tegen Duitsland, geallieerd met Frankrijk en Rusland, zijn vroegere vijanden. Maar deze oorlog was ook een oorlog tegen het Ottomaanse Rijk, geallieerd met de Duitsers. De Britten waren gedwongen hun garnizoenen in India te verminderen. De Indische soldaten van het Keizerrijk en de Engelse koloniale troepen werden naar het Westelijk Front gestuurd. India werd tijdens het conflict zeer slecht verdedigd: er waren nog slechts 15.000 Britse soldaten op het subcontinent. Habibullah verklaarde zich neutraal, maar zijn tegenstanders waren van mening dat deze neutraliteit alleen gunstig was voor de Britten. Nasroullah, die pro-Duits was, was corrupt, wat zijn populariteit ondermijnde, maar hij stichtte, samen met de intellectueel Tarzi, de “Jonge Afghaanse beweging”, een kopie van de Jong Turkse beweging die in Constantinopel aan de macht was.

In Berlijn pleitte Max von Oppenheim, die T.E. Lawrence kende omdat hij hem had ontmoet op archeologische vindplaatsen in de Levant en Mesopotamië, voor twee strategieën: 1) het Turkse leger helpen zo snel mogelijk Egypte binnen te trekken; 2) een algemene opstand in Engels-Indië uitlokken. Ludwig von Moltke riep onmiddellijk op tot steun aan alle subversieve bewegingen in India. Er werd een “Comité van Berlijn” opgericht om alle Indiase demonstranten in Europa open te stellen. Het zouden voornamelijk Moslims zijn die het zullen animeren, maar ook Hindoes en Sikhs. Franz von Papen, die later zou trachten sabotage in de Verenigde Staten te organiseren, beval de aankoop van Amerikaanse wapens om ze via het Amerikaanse grondgebied (dat in 1914 nog neutraal was) of Mexico naar India te sturen. De onderneming draaide uit op een fiasco omdat de Nederlanders alle wapens in beslag namen toen zij in de havens van Nederlands-Indonesië aankwamen.

Aangezien moslims in het algemeen alleen de overwinnaars bewonderen, waren de Duitsers in het begin van de oorlog populair dankzij hun successen tegen de Russen bij Tannenberg, tegen de Serviërs op de Balkan, tegen de Fransen voor de slag bij de Marne en vooral voor de Duits-Turkse overwinningen bij Gallipoli en bij Kut-al-Amara in Irak, met von der Goltz. In Berlijn werd besloten tot operaties in het Oosten, met als hoofddoel de Afghanen tegen de Britten op te zetten en hen ertoe te brengen India binnen te vallen, om zo de Britten te dwingen het Picardische front dat zij in Frankrijk in handen hadden, te ontruimen. Drie mannen werden geselecteerd om deze operaties uit te voeren : 1) Werner Otto von Hentig, een diplomaat met uitgebreide ervaring in China, Perzië en het Ottomaanse Rijk. Hij werd teruggeroepen van het Russische front; 2) Oskar von Niedermayer, een artillerieofficier, een geograaf met een perfecte beheersing van de Perzische taal en een voormalig ervaren ontdekkingsreiziger die de eerste Europeaan was die de verschrikkelijke Iraanse woestijn van Dasht-i-Lout doorkruiste; 3) Wilhelm Wassmuss, een diplomaat die door de Britten de bijnaam “Duitse Lawrence” werd gegeven; Hij was zijn loopbaan begonnen in Madagascar om deze voort te zetten in Perzië, waar hij consul was in Bouchir, vervolgens in Caïro waar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hem verraste; hij stelde zijn kennis van Perzië ten dienste van zijn land en werd gerekruteerd om deel te nemen aan de gemeenschappelijke operatie; Hij maakte ruzie met Niedermayer en von Hentig, die zich richtten op de Afghaanse opstand, en organiseerde de guerrillaoorlog van Perzische stammen tegen de Britse bezetting, waardoor de Britten gedwongen werden lokale eenheden op te richten, de “Zuid-Perzische Geweren” om deze opstanden te overwinnen; Na de oorlog probeerde hij tevergeefs de aan de Perzische stammen beloofde fondsen vrij te maken om de fixatie ondanks de Duitse nederlaag te bestendigen; de mislukking van zijn pogingen brak zijn moreel; hij stierf in 1931, nauwelijks 51 jaar oud.

Werner von Hentig en Oskar von Niedermayer waren beiden sceptisch toen de Duitse militaire autoriteiten de inhoud van hun missie bekendmaakten: voor de twee mannen kon alleen een invasie van India door een bijzonder goed uitgerust Afghaans leger, met sterke Turkse steun, tot resultaat leiden. Ze hadden gelijk. Hun expeditie zou een mislukking zijn.

Waarom? De Duitse missie in Kaboel kreeg geen steun van de Ottomanen omdat Enver Pasja en Rauf Bey, hoewel zij aanvankelijk voorstander waren van de Duits-Ottomaanse alliantie, het initiatief saboteerden. De reden voor hun slechte genade kwam van de schandalige verwijten van Duitse officieren die in het Ottomaanse Rijk gestationeerd waren, na de massamoorden op Armeniërs en oosterse christenen. Duitse en Oostenrijks-Hongaarse officieren stuurden zeer negatieve rapporten naar Berlijn en Wenen. De Turken waren woedend over elke kritiek op hun gedrag. Zij eisten het ontslag van vele Duitse diplomaten. Vervolgens weigerden zij een elitetroep van 1000 man ter beschikking te stellen van de expeditie Hentig/Niedermayer/Wassmuss, zoals zij eerder hadden beloofd. Afgezien van deze ruzie, die aanvankelijk de Armeense genocide betrof, moet worden opgemerkt dat de Ottomanen en de Duitsers in het Oosten niet dezelfde subversieve oorlogsdoelen hadden. Voor de Duitsers was Engeland de belangrijkste vijand en het was noodzakelijk een algemene opstand in Brits-Indië uit te lokken. Voor de Turken was de belangrijkste vijand Rusland, dat de orthodoxe Armeniërs en de Grieken in het Pontische gebied steunde. Daarom moeten de Turkssprekende volkeren van Centraal-Azië worden opgevoed en moeten de voordelen van de Russische verovering tot nul worden herleid. De Duitsers streefden naar een aanwezigheid in Perzië, maar de Turken wilden niet te veel Duitse invloed in dit land omdat het sjiitisch was en een erfvijand van het soennitische systeem van het Ottomaanse Rijk. De Duitsers van hun kant willen niet het instrument worden van een Turkse politiek die gericht is op de definitieve verzwakking van Rusland in Azië. Men kan de hypothese opperen dat Niedermayer reeds een toekomstige Duits-Russische alliantie voor ogen heeft in een vernieuwd Bismarckiaans perspectief. In deze fragiele context meent Niedermayer dat het enige wat hij kan bereiken is een communicatieketen tot stand te brengen tussen Bagdad en India, met relais in Perzië (tussen de gebieden die door de Russen en de Britten worden gecontroleerd) en in Afghanistan. Dit is het bescheiden project (in vergelijking met wat van hem werd gevraagd…) dat hij zal trachten te verwezenlijken. Maar de Afghanen, die beter dan hij dacht op de hoogte zijn van de situatie aan de fronten in Europa, zullen daar niet in meegaan en neutraal blijven, zij het eerder welwillend tegenover de Duitsers.

De lessen die uit deze weinig bekende episodes van de Eerste Wereldoorlog kunnen worden getrokken, zijn dat Europa (dat nooit meer is dan een uitgebreid Duitsland of de combinatie van het Germaanse centrum met de schiereiland- of insulaire periferie) de relais nodig heeft die de expeditie Hentig/Niedermayer/Wassmuss tot stand wilde brengen. Dit is bovendien brandend actueel: de Duitse industrie heeft net in een rapport ingezien dat de sancties van de Verenigde Staten tegen Rusland en tegen Iran, begin augustus 2017 opnieuw gesteund door het Amerikaanse parlement, eerder Europa straffen dan de Russen of de Iraniërs, die zich in relatieve autarkie kunnen ontwikkelen. De belangen van Europa en Duitsland zijn dus niet die van Turkije (Ottomaans of niet), noch die van de Angelsaksische thalassocratische mogendheden. Na de Eerste Wereldoorlog probeerden de Fransen, Duitsers, Zwitsers, Zweden en Italianen voet aan de grond te krijgen in Iran en soms in India. In Iran stuurden de Zwitsers ingenieurs om spoorlijnen aan te leggen in het hooggebergte. De Duitsers waren betrokken bij het graven van kanalen, het bouwen van bruggen, enz. Indien Turkije zijn rol behield als sluis die de doorvoer van Europese goederen naar het Oosten en de doorvoer van Oosterse goederen naar Europa verhinderde, zou Iran een onmisbaar land voor de ontwikkeling van een gigantische Euraziatische dynamiek worden. Dit is wat China wil activeren, en het betreurt dat Europa gevangen blijft in zijn “ideologische lastposten”, waardoor het blind is voor de realiteit. Voor de Duitse waarnemer en sinoloog Stefan Aust ligt de kracht van de Chinezen in het feit dat zij hun Confucianistische traditie nieuw leven hebben ingeblazen, een filosofie die geen woestijngodsdienst is of een avatar van een van deze woestijngodsdiensten die geseculariseerd is zoals het Presbyterianisme van Wilson, dat nog steeds van invloed is op alle tekortkomingen in het Amerikaanse buitenlands beleid. De toekomst van Europa ligt in het heropnemen van zijn eigen Aristotelische tradities, van de Nicomachische Ethiek.

Vertaling: OvM

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2017/09/04/l-allemagne-et-l-orient-jusqu-en-1918.html?fbclid=IwAR0_pe-LVU9Ap79S7qiqbek_xYQzibpi7u5tTKM6mvXX6K84Dot43QNm-Vo#.YGSdGXVazjA.facebookCategorieën:Geschiedenis

Tags: , , , ,