De waan van de maakbaarheid: een korte geschiedenis van seksuele bevrijding

Antonin Campana (2017)

De geschiedenis van de “seksuele bevrijding” is de geschiedenis van de maakbaarheid van de samenleving. Ze is erin geslaagd van het geïsoleerde individu de basiseenheid van de samenleving te maken, in overeenstemming met wat Rousseau en de revolutionairen van 1789 verklaard hebben. Deze techniek doorliep drie fasen: een juridische fase, een ideologische fase en een psychosociale fase van reconditionering van seksuele instincten. Deze laatste fase komt overeen met wat wij “seksuele bevrijding” noemen. Het is in feite een proces van dierlijkheid waardoor het individu geketend is geraakt aan “bevrijde” instincten die niet verenigbaar zijn met een stabiel gezinsleven.

Het Systeem, gebaseerd op het obscurantistische vooroordeel van een individu dat voorafgaat aan de groep, zal van nature de Familie tot het doelwit van al zijn aanvallen maken. Sinds de revolutionaire periode heeft het ontluikende systeem begrepen dat het gezin, geërfd van onze fylogenetische erfenis, gesublimeerd door culturen en religies, het laatste bastion zou zijn om weerstand te bieden aan het totalitaire project om de mens te isoleren. Om de bedoeling van dit alles te kennen, volstaat het Aldous Huxley’s Brave New World (1932) te lezen. Dit boek, dat geen science fiction roman is maar het geopenbaarde project van een kaste, leert ons dat er in de toekomstige wereldstaat geen vaders, moeders, gezinnen, of zelfs maar geslachtelijke voortplanting meer zullen zijn. In 2017 is dit niet echt een utopie meer: we zijn er bijna! Hier leest u in een paar regels hoe het gebeurde.

De Revolutie, de eerste daad van de vernietiging van de Familie

In de traditionele Europese samenleving, is het huwelijk heilig. Het is onverbrekelijk, wordt gezegend door de priester en is, samen met het doopsel en de eucharistie, een van de zeven sacramenten. Men trouwt voor God, die Zijn genade schenkt, met het doel een paar te vormen en een huis te stichten.

Het huwelijk is niet alleen de verbintenis tussen een man en een vrouw. Het is ook de vereniging van twee families die hun toestemming hebben gegeven via hun ouders. Deze “alliantie” van twee familiegroepen is niet alleen symbolisch. Het impliceert een plicht tot solidariteit en een verplichting om elkaar te helpen, die zo ver kan gaan als de morele verplichting om een door de bondgenoot geleden belediging te wreken (Robert Muchembled, Cultures et société en France du début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, Sedes, 1995).

Traditioneel is seksualiteit alleen mogelijk binnen het kader van het huwelijk. Het doel hiervan is de familie uit te breiden door nieuwe geboorten. Aangezien het huwelijk een sacrament is, krijgen de seksualiteit en de daaruit voortvloeiende voortplanting op hun beurt een sacraal karakter.

Vanaf de revolutionaire periode vielen de republikeinen dus het gezin aan door het huwelijk te ondermijnen. Enerzijds wilden zij de band met het heilige verbreken, anderzijds wilden zij de onverbrekelijkheid ervan in twijfel trekken, en tenslotte wilden zij het loskoppelen van de voortplanting van het geslacht. Dit alles zal geschieden door middel van wetten en decreten en zal gedurende tientallen jaren vrijwel geen invloed hebben op de zeden en gewoonten van de Franse samenleving.

In augustus 1792 nam de Nationale Vergadering een wet aan die echtscheiding toestond “op grond van de eenvoudige beschuldiging van onverenigbaarheid van temperament“: de onverbrekelijkheid van het huwelijk was voorbij. In september van datzelfde jaar werd bij wet het burgerlijk huwelijk ingesteld. Het wordt niet langer gedefinieerd als een sacrament, maar als een contract tussen twee individuen: de sacrale aard van het huwelijk is voorbij. Op 12 Brumaire An II (20 november 1793) (Brumaire is de tweede maand van de republikeinse kalender, noot van de vertaler) werd een wet uitgevaardigd die bepaalde dat alle buitenechtelijke kinderen in de nalatenschap van hun vader zouden worden opgenomen. Het natuurlijke of onwettige kind treedt dus in de wettelijke filiatie: het huwelijk als het enige wettige middel om de afstamming te bestendigen is afgelopen.

Door het huwelijk aan te vallen, valt de Republiek de hoeksteen van het gezin aan. Want het is inderdaad het gezin dat wordt afgebroken en verzwakt, zoals blijkt uit talrijke Republikeinse geschriften. Het gezin zou dus een “afleiding van burgerlijke energie” zijn, een “diefstal van de stad” volgens de Conventie Courtois (Danton: “Kinderen behoren eerder toe aan de Republiek dan aan hun ouders“, toespraak voor de Conventie tijdens de zitting van 22 Frimaire jaar II). Men moet een “kind van het vaderland” zijn en niet van zijn ouders! Het is dus aangewezen de familiebanden te verzwakken (Sieyès: “Een verlicht wetgever zou zien hoever familiebanden kunnen gaan“) door echtscheiding toe te staan, de heiligheid van het huwelijk af te zwakken of zelfs de macht van de vader aan te tasten, met name via de erfwet van 1794 (deze wet schrijft de gelijkheid onder de erfgenamen voor). Het had drie voordelen vanuit republikeins oogpunt. Enerzijds laat zij toe dat de Republiek zich in het hart van het gezin mengt om zich de macht toe te eigenen die traditioneel aan de Vader toebehoort, wat en passant het prestige van deze laatste vermindert. Anderzijds, aangezien de Vader niet langer de mogelijkheid heeft een van zijn kinderen te sanctioneren (of te bevoordelen), zullen deze laatsten meer speelruimte hebben om zijn gezag in twijfel te trekken. Tenslotte heeft deze wet tot gevolg dat het familiebezit afbrokkelt en dat de economische macht van de familie dus afneemt).

Reeds in de revolutionaire periode zien we duidelijk het begin van een onverhuld verlangen om het huwelijk, het gezin, de afstamming binnen een familiekader, de verwantschapsbanden en de plaats van de Vader (gelijkgesteld met de Koning, wanneer niet met de tiran) af te schaffen. Dit alles blijft op het wettelijke niveau en heeft een zeer geringe maatschappelijke impact. Toch is de systeemoperatie geslaagd: de worm zit in de vrucht! Omdat het systeem “redeneert” in decennia, zelfs eeuwen. Het maakt niet uit hoe lang het duurt: het belangrijkste is dat het verval onontkoombaar is.

Vrije liefde

De Restauratie schafte de echtscheiding af in 1816. Het werd heringevoerd in 1884, zodra de Republiek stevig aan de macht was. Volhardend in haar streven om het gezin te vernietigen, heeft de Republiek bij wet van 1896 het recht van de ouders beperkt om het huwelijk van hun kinderen te controleren, en bij een andere wet van 1907 een einde gemaakt aan de verplichting van ouderlijke toestemming door “eerbiedige handelingen”. Dit alles ligt in de lijn van de ideologie van het sociaal contract : het gaat er steeds om het van zijn “familieverplichtingen” bevrijde, geïsoleerde individu te herbevestigen tegenover het “intermediair lichaam”. Door de ouders, die de algemene belangen van de familie behartigden en misverstanden moesten voorkomen, op een zijspoor te zetten, beweerde de Republiek dat het huwelijk een kwestie van individuele wens was en niet van een verbond tussen familiegroepen. Onwillekeurig legde het politieke regime het romantische idee op dat het huwelijk een kwestie van liefde was en dat liefde vrij moest zijn.

Het idee zal spoedig worden overgenomen en tegen het huwelijk worden gebruikt. Want als het individu de basiscel van de maatschappij is, en als de vrijheid en de “hartstochten” van het individu voorrang hebben op de bemiddelende instanties die hem of haar onderdrukken, dan is het huwelijk een gevangenis, ongeacht of het burgerlijk of religieus is. Door het onherroepelijke religieuze huwelijk te vervangen door een herroepbaar burgerlijk huwelijk, had de systeem-Republiek het instituut zeker verzwakt, maar niet doen verdwijnen.  Een stroming die de republikeinse logica tot het uiterste drijft, zal in naam van een individuele vrijheid die ook seksuele vrijheid omvat, de afschaffing van het huwelijk en de vrije verbintenis tussen individuen voorstellen.

Voorstanders van “vrije liefde” betwisten niet alleen het instituut van het huwelijk, dat zij beschrijven als seksuele slavernij. Zij bevorderen niet-procreatief seksueel gedrag, met inbegrip van homoseksualiteit, en willen zo het seksueel verlangen bevrijden: “De vrije liefde kan niet onzedelijk zijn omdat zij een natuurwet is; het seksueel verlangen kan niet onzedelijk zijn omdat het een natuurlijke behoefte is van ons lichamelijk leven” (Madeleine Vernet, Anarchie, 1907). In de Verenigde Staten beschrijft het weekblad Lucifer, The Light-Bearer, opgericht in 1883 door Moses Harman, het huwelijk als een samenzwering tegen vrijheid en rechtvaardigheid. De krant promootte seksuele vrijheid, geboortebeperking en eugenetica. In een lezing uit 1907 stelt de anarchiste Voltairine de Cleyre, die ook in Lucifer publiceert: “De huidige maatschappelijke tendens gaat in de richting van de individuele vrijheid, hetgeen de verwezenlijking impliceert van alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de komst van deze vrijheid. En zij voegt eraan toe: “Ik zou willen dat mannen en vrouwen hun leven zo inrichten dat zij altijd, op elk moment, vrije wezens kunnen zijn, zowel op dit [seksuele] niveau als op andere. En elders, heel Luciferiaans: “Ik maak me geen zorgen over de herbevolking van de Aarde, en ik zou geen traan laten als mij werd verteld dat de laatste mens zojuist was geboren

De anarchistische of “extreem-linkse” stroming lijkt voorop te lopen in de strijd voor de vrije liefde. Dit is slechts een illusie, want deze stroming heeft historisch altijd de belangen van de Kaste gediend en is altijd in haar kielzog geweest. De marxistische internationalisten, die het bourgeoisgezin willen vernietigen, zijn de nuttige idioten van de liberale globalisten die in het “sexueel liberalisme” een omzetting zien van het economisch liberalisme. Het is verleidelijk voor de laatste om het libido te analyseren als een kapitaal dat men vrij zou kunnen investeren waar men wil. De grenzen die door het koppel en het gezin worden opgelegd, zouden dan voor het libido een obstakel vormen dat overeenkomt met wat de nationale grenzen zijn voor het geld. Een typisch voorbeeld van deze collusie tussen radicaal links en het meest ongebreidelde kapitalisme is te vinden in de persoon van Margaret Sanders. Sanders is een anarchist, een feminist, en een eugenetist die zowel geboortebeperking als vrije liefde steunt. Met de financiële steun van de familie Rockefeller, zich bewust van hun ideologische convergentie, stichtte zij in 1921 de American Birth Control League, die in 1942 Planned Parenthood werd. 

Aan de kant van de Kaste was Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) een van de meest prominente vertegenwoordigers van de oligarchie in het interbellum. Hij is vooral bekend om zijn invloed op de opbouw van de Europese Unie. Deze laatste dankt hem aan het Europese volkslied, de “Dag van Europa”, de EGKS, de Raad van Europa die de inspiratiebron vormde voor het Europees Parlement en zelfs de eenheidsmunt die door Valéry Giscard d’Estaing werd voorgesteld onder auspiciën van het tiende Congres van de pan-Europese beweging die Coudenhove-Kalergi in 1922 oprichtte. Houder van verschillende prijzen en onderscheidingen, genomineerd voor de Nobelprijs, stond Coudenhove-Kalergi in contact met alle machthebbers van zijn tijd.

In zijn boek Praktischer Idealismus, gepubliceerd in 1925, zet Kalergi zijn eugenetische wereldbeeld duidelijk uiteen. In de planetaire samenleving die hij voorstaat, zal de mensheid in twee groepen worden verdeeld: aan de ene kant een almachtige oligarchische Kaste, en aan de andere kant een menselijke massa van mindere waarde, gemengd en onderworpen.

Huwelijk en seksuele voortplanting zullen voorbehouden zijn aan de “uitverkorenen” van de Kaste: “Alleen het verbond van de meest edele mannen met de meest edele vrouwen zal vrij zijn, en omgekeerd” (blz. 46). Huwelijk” en “eugenetica“, schrijft hij, zullen de basis vormen van een “Zucht adel“. Het systeem dat Kalergi geïnstalleerd wil zien “zal uitmonden in de productie van adel, in de differentiatie van de mensheid. Het is hier, in de sociale eugenetica, dat haar hoogste historische opdracht ligt” (blz. 46).

De gemengde rassen massa zal een heel andere toestand hebben. Coudenhove-Kalergi gaat verder: “Personen van mindere waarde zullen genoegen moeten nemen met personen van mindere waarde. Zo zal de bestaanswijze van personen van mindere en middelmatige waarde de vrije liefde zijn, die van de uitverkorenen: het vrije huwelijk” (Blz. 46).

 Coudenhove-Kalergi is de woordvoerder van een heersende kaste die gebruik maakt van de maatschappelijke stromingen van links en extreem links. Het gaat erom een maatschappij te installeren waarin de oligarchen alle vrijheid hebben om zich voort te planten binnen een beschermend kader (het gezin) en waarin degenen die behoren tot de “kwantitatieve mensheid” hun seksuele instincten mogen bevredigen met de “mensen” van hun keuze (het doet er niet toe wat het geslacht van deze mensen is) zonder zich te kunnen voortplanten. Voor sommigen, huwelijk en voortplanting; voor anderen, vrije maar steriele liefde.

Het eugenetische idee om de voortplanting van de soort onder controle te houden door het gezin te verbieden en de seksuele instincten vrij te laten, komt zeer duidelijk naar voren in Huxley’s Brave New World. Dit werk is meer een politieke aankondiging dan een science fiction roman. Aldous Huxley maakt deel uit van de Fabian society, een waar instituut van social engineering dat de publieke opinie wil “veranderen” om haar de macht van een globale elite te doen aanvaarden. Hij is de broer van Julian Huxley, vice-voorzitter en vervolgens voorzitter van de Eugenic Society tussen 1937 en 1962, stichter van de UNESCO en het WWF, waarvan Prins Bernhard de eerste voorzitter was, die ook medeoprichter van de Bilderberggroep was. In Huxley’s brave new world is de regering mondiaal, vormen Alfa’s de dominante elite, zijn mannen geconditioneerd, is seksualiteit vrij van kinderjaren maar steriel en liefdeloos, is menselijke voortplanting kunstmatig, bestaan huwelijk en gezin niet meer, doen de smerige woorden “ouders”, “vader” en “moeder” je blozen van schaamte.

Aldous Huxley kende André Breton, met wie hij in het Frans gesprekken voerde. In de jaren twintig beweerden de surrealisten, die soms van “pederastie” werden beschuldigd, dat zij tegen de gangbare waarden streden en dat zij het libido wilden bevrijden van alle vooroordelen, vooral de seksuele. Volgens hen zou dit een onontbeerlijke voorwaarde zijn voor de toegang tot een bepaalde vorm van kennis. Vanuit dit oogpunt verafschuwde de familie hen. André Breton zei dat religie en familie valstrikken zijn voor amoureuze hartstocht en dat bijgevolg: “Alles moet worden gedaan, alle middelen moeten worden aangewend om de ideeën van familie, land en religie te gronde te richten” (Tweede Manifest van het Surrealisme, 1929). Dit is een idee dat administrateur Mustapha Menier had kunnen steunen in The Brave New World!

De social engineering die hieraan ten grondslag ligt isoleert het individu onder het mom van zijn bevrijding en maakt hem weerloos tegenover de wereldmacht, of die nu “wereldregering” of “universele republiek” wordt genoemd. De regeling werd voorgesteld door de “Franse” republiek.  Het zal worden opgepikt door alle globalisten van “links” zowel als van “rechts”, vooral in de Angelsaksische wereld. Het ter discussie stellen van het gezin door de ideologie van de vrije liefde tussen 1880 en 1940 kreeg in deze periode de passieve steun van de hoogste republikeinse politieke autoriteiten. Laten we niet vergeten dat het werk Paneurope van Coudenhove-Kalergi (1927) werd gesteund door mensen als Aristide Briand, minister (en voorzitter van de Paneuropese Unie!), Joseph Caillaux, minister en voormalig voorzitter van de Raad, Edouard Herriot, Henri de Jouvenel, Paul Painlevé of Albert Thomas.

De Kinsey-periode: de vernietiging van het gezinshoofd en de vrouw des huizes

De rechtsgrondslagen voor het uiteenvallen van het gezin werden gelegd door de “Franse” revolutie. Ze werden geleidelijk overgenomen door alle westerse staten. De ideologie van de vrije liefde stelde een middel voor om deze breuk effectief te maken: het “bevrijden” van de seksuele instincten van het individu. Noch de republikeinse wet, noch de voorstanders van de vrije liefde hebben echter een reële invloed gehad op het gedrag van de mensen. Om de omschakeling te laten plaatsvinden was een gigantische onderneming van mentale manipulatie nodig, door de initiatiefnemers veelbetekenend “Sexual attitude Restructuring” (SAR) genoemd. Deze openlijk op dierlijk seksueel gedrag van de mens gerichte operatie werd vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd door eugenetische kringen, op basis van het werk van een “wetenschapper” genaamd Alfred Kinsey. We verwijzen hier naar de werken van Judith Reisman en in het bijzonder naar haar absoluut fundamentele boek, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, in het Frans uitgegeven door Kontre Kulture (2016).

Het staat vandaag vast dat Alfred Kinsey een gevaarlijke sexuele deviant was zonder enige wetenschappelijke bekwaamheid in seksuologie (hij was een bioloog gespecialiseerd in de studie van wespen). Uit “seksuele biografieën” die Kinsey vooral ging zoeken in gevangenissen (629 biografieën van opgesloten misdadigers van de 4120 vermelde biografieën), homoseksuele bars (630 biografieën van homoseksuelen van de 4120), van zedendelinquenten (630 biografieën van homoseksuelen van de 4120), zedendelinquenten, pedofielen en psychopaten (1600 van de 4120), zwakzinnigen, zuigelingen en kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik in laboratoria (317 volgens de telling van Judith Reisman)… Kinsey trok conclusies die hij doortrok naar de gehele Amerikaanse bevolking. De twee “wetenschappelijke” rapporten van Kinsey, gepubliceerd in 1948 (over de seksualiteit van mannen) en 1950 (over de seksualiteit van vrouwen), werden sterk overgenomen door de mainstream publicaties en veroorzaakten een ware schok in de Amerikaanse samenleving.

Uit de boeken van Kinsey blijkt dat 37% van de Amerikaanse mannen homoseksuele relaties heeft gehad, dat 17% van hen seksuele relaties met dieren heeft gehad, dat 69% prostituees heeft bezocht, dat 45% overspel heeft gepleegd en dat in totaal 95% de wetten op seksuele misdrijven heeft overtreden. Wat de vrouwen betreft, zijn de resultaten niet veel beter: 24% werd “seksueel benaderd” tijdens hun jeugd (met goedaardige gevolgen!); 1,7% van de vrouwen heeft hun eerste seksuele ervaring met dieren gehad; 3,6% van de volwassen vrouwen heeft seks met dieren gehad; 90% van de zwangere ongehuwde vrouwen heeft een abortus ondergaan, evenals 22% van de gehuwde vrouwen; 64% van de vrouwen heeft een orgasme gehad vóór het huwelijk; 12% wordt opgewonden van sadomasochisme; 50% heeft een seksuele ervaring gehad vóór het huwelijk en 40% is ontrouw geweest of zal ontrouw zijn na het huwelijk!

Het minste wat we kunnen zeggen is dat het imago van het “hoofd van het gezin” en de “vrouw des huizes” een flinke deuk opliep! Maar degradatie van het imago van de vader en degradatie van dat van de moeder was niet het enige doel.

Het is noodzakelijk te weten dat de “werken” van het team van sexuele devianten verzameld rond Kinsey, zelf een pedofiel, gefinancierd werden door de Rockefeller stichting. Deze stichting was (en blijft!) openlijk eugenetisch en stak haar wil niet onder stoelen of banken om te beperken wat Coudenhove-Kalergi “de menselijkheid van de kwantiteit” noemde. Om dit te bereiken was social engineering nodig, hetgeen de verdwijning impliceerde van het gezin, de heilige plaats van de menselijke voortplanting, en de installatie van een model van individualistische samenleving dat dicht aanleunde bij wat de “Franse” revolutie zich had voorgesteld.

Reeds vóór de oorlog was de Rockefeller Stichting zeer geïnteresseerd in “sociaal beheer”, in technieken om bevolkingen te controleren en in mentale manipulatie om de publieke opinie te oriënteren. Na de oorlog werden rechtstreeks bij de Amerikaanse inlichtingendiensten deskundigen op het gebied van psychologische oorlogsvoering aangeworven, alsmede specialisten op het gebied van massacommunicatie. Hun opdracht was de “instemming van de massa’s” te fabriceren voor het project van de Kaste van sociale eugenetica.

In het begin van de jaren vijftig was reeds bekend dat het sociale gedrag van individuen in wezen geconditioneerd wordt door mimiek en conformiteit (bijvoorbeeld het experiment van Asch). Conformiteit betekent niet afwijken van de aanvaarde norm. Het is inderdaad heel moeilijk voor een individu om zich niet te conformeren aan wat de groep denkt… of aan wat hij denkt dat de groep denkt. Mentale manipulatie, in dit geval “herstructurering van de seksuele houding”, zal er hoofdzakelijk in bestaan het individu ervan te overtuigen dat zijn (seksueel) gedrag uit de pas loopt met dat van de rest van de groep. Het kudde-instinct, de behoefte om de goedkeuring van de groep te krijgen, de angst om zich van de groep te onderscheiden zullen het individu dwingen zijn of haar houding aan te passen om te passen aan wat hij of zij denkt dat de “norm” is. Daartoe is het van essentieel belang dat de bron van invloed geloofwaardig is en dat zijn deskundigheid niet in twijfel kan worden getrokken. In 1950 was wat geloofwaardig was niet langer religie, maar wetenschap. Dit was een goede zaak: Alfred Kinsey werd door de media voorgesteld als een belangrijk wetenschapper en zijn werk werd unaniem erkend als onberispelijk.

Een ware mediastoomwals zou de cijfers overnemen en populariseren, maar ook de centrale stelling van Kinsey, namelijk dat iedereen zijn seksualiteit vrij moet kunnen beleven, ongeacht de geaardheid ervan. De stellingen van Kinsey worden opgenomen in universitaire leerboeken en onderwezen op scholen via het leerplan “seksuele voorlichting”.  De wet zelf zal evolueren om in overeenstemming te zijn met het gedrag van de bevolking, zoals beschreven door Kinsey: “Het modelwetboek van strafrecht dat in 1955 door het American Law Institute werd uitgewerkt is praktisch een Kinsey-document… In één van de hoofdstukken wordt Kinsey bijvoorbeeld 6 keer geciteerd in 12 bladzijden” (Jonathan Gathorne-Hardy, geciteerd door Judith Reisman). Het optreden van de Rockefeller Stichting in samenwerking met het Carnegie Instituut is ook hier van doorslaggevend belang. Het American Law Institute heeft grote sommen geld ontvangen van de Rockefeller Foundation. Was dit pure filantropie?

Kinsey “toonde aan” dat seks buiten het huwelijk, abortus, overspel, homoseksualiteit, biseksualiteit, maar ook pedofilie of zoöfilie gemeengoed zijn en deel uitmaken van de gebruikelijke en “normale” praktijken van de gemiddelde Amerikaan. Het concept van seksuele stoornis moest dienovereenkomstig evolueren. In 1973 schrapte de American Psychiatric Association homoseksualiteit uit haar classificatie van psychische stoornissen. In 1985 werd homoseksualiteit uit het Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder (DSM) geschrapt. In 1991 schrapte de WHO homoseksualiteit van de lijst van geestesziekten. In 1994 heeft het Europees Parlement naar aanleiding van het verslag-Roth opgeroepen tot de erkenning van homoseksuele paren. Tussen 2001 en 2017 hebben 22 staten het huwelijk toegekend aan homoseksuele paren, die per definitie steriel zijn.

Maar het wordt nog erger, want in 1994 schrapte de American Psychiatric Association pedofilie, masochisme en sadisme van de lijst van psychische stoornissen in zijn DSM 4. De legalisering van seks tussen volwassenen en kinderen, een gangbare praktijk in Kinsey’s entourage, was het onderwerp, ook in Frankrijk, van veel gunstige media-hype in de jaren 1970 en 1980. In Le Monde en Libération volgden in de jaren zeventig “petities tegen de seksuele meerderheid” elkaar op. Zij spraken vrijuit over het “sodomiseren van kinderen” in naam van het aanvechten van de verbodsbepalingen. Het was de Dutroux-affaire (1996) die werkelijk een brutaal einde maakte aan het proces van legalisering van pedofilie. Voor hoelang?

Kinsey probeerde ook abortus af te schilderen als gewoon en onbelangrijk voor de vrouw, zodat de legalisatie ervan een vanzelfsprekendheid was. In 1955 diende hij een voorlopig rapport in bij Planned Parenthood met zijn vervalste abortusgegevens. Op basis van deze gegevens, waarop in het “post-Kinsey-tijdperk” voortdurend een beroep werd gedaan, kon een gigantische manipulatie worden georganiseerd die leidde tot de legalisering van abortus in vele staten: in 1973 in de Verenigde Staten, in 1975 in Frankrijk…

Zoals men ziet bestaat de “herstructurering van de seksuele attitudes” hoofdzakelijk in het “bevrijden” van het individu om zich bezig te houden met “steriele” seksuele praktijken (homoseksualiteit, pedofilie, sadomasochisme, zoöfilie, enz.) of met die welke gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd door abortus en anticonceptie (seksualiteit buiten het huwelijk). Het is gemakkelijk te begrijpen dat in deze context het traditionele gezin, als de basiseenheid van de samenleving, een obstakel is dat moet worden afgebroken. Het zou echter een vergissing zijn te denken dat de Kaste de mensheid absoluut wilde overleveren aan de onedele instincten die Kinsey beweerde wetenschappelijk te hebben blootgelegd. De Kaste wilde alleen de familie ten val brengen. Rationeel gezien was de beste manier om mannen eruit te halen in naam van hun “seksuele rechten”. Dat is wat ze deden, zonder enige scrupules.

Samengevat…

De vernietiging van het gezin is een onderneming die begon met de “Franse” revolutie. Deze laatste postuleerde, in overeenstemming met de leer van Rousseau’s Sociaal Contract, dat het individu de basiscel van de maatschappij was en dat alles wat tussen het individu en de “algemene wil” kwam, vrijheidsberovend was.  In naam van de bevrijding van het individu sneed de Republiek dus het gezin los van zijn heilige bron (God) en begon het te ontrafelen met wetten die het individu in staat stelden zich los te maken van het paar en kinderen in staat stelden zich los te maken van hun ouders. De diepste reden voor deze onderneming is duidelijk van politieke aard. Het project bestond er minder in het individu te bevrijden uit de beschermende familiegroep dan wel hem te isoleren om hem beter te kunnen controleren. Bijeenkomsten, vrije verenigingen, gestructureerde groepen en, in het algemeen, alles wat het isolement van individuen belemmert, zijn de stokpaardjes van alle totalitaire regimes.

Aangezien het vaderlijk despotisme gelijkgesteld wordt met het koninklijk despotisme, wordt het gezin door de revolutionaire bourgeoisie beschreven als een plaats van onderdrukking (Cambaceres bij de nationale conventie, 9 augustus 1973: “Dat men niet meer spreekt over de vaderlijke macht. Ver van ons zijn deze termen van volledige macht, absoluut gezag, formule van tiran, ambitieus is het systeem dat de verontwaardigde natuur verwerpt…“. Robespierre beschreef het gezin als “huiselijk federalisme, dat zielen doet krimpen door ze te isoleren” (Comité de salut public, 18 Floréal, An II). De meest radicale van de geestelijke erfgenamen van de “Franse” revolutie zullen deze morele rechtvaardiging voor de vernietiging van het gezin op de koop toe nemen zonder het misselijkmakende bijbedoeling erachter te zien (isoleren om beter te kunnen heersen).

Anarchisten, feministen en marxisten wilden in naam van de klassenstrijd het “burgerlijke gezin” vernietigen, terwijl paradoxaal genoeg de afschaffing van het gezin sinds de Revolutie een van de belangrijkste doelstellingen van de oligarchische bovenlaag van de bourgeoisie was geweest. Onder invloed van de psychoanalyse, die seks in het middelpunt van haar problemen plaatst, zullen zij het huwelijk gelijkstellen met “seksuele slavernij” en het gezin, de plaats van uitbuiting, met een kooi die seksuele begeerte gevangen houdt. Met de ideologie van de vrije liefde wordt het recht op seksueel genot, onvoorwaardelijk voor het huwelijk, of het nu burgerlijk of religieus is, en het recht op seksuele zwerverij ingeroepen om de afschaffing van het gezin te rechtvaardigen. Het republikeinse argument tegen het libertijnse patriarchale gezin wordt natuurlijk weer opgepakt, maar er wordt een dimensie aan toegevoegd die in de revolutionaire geschriften niet aan de orde lijkt te zijn geweest: het instituut van het gezin ontzegt individuen ook hun seksuele vrijheid.

Rond de eeuwwisseling hielden deze marxistische “radicalen” zich vooral bezig met de emancipatie van vrouwen uit de patriarchale structuur. Aangezien kinderen de ketenen bleken te zijn die de moeder aan haar gezin bonden, raakten zij al snel geïnteresseerd in de problemen van abortus, geboortebeperking, eugenetica, homoseksualiteit, sterilisatie en weldra anticonceptie. Zoals we hebben gezien, hielden oligarchische stichtingen zoals de Rockefeller Foundation en het Carnegie Instituut zich in deze periode ook met dezelfde vraagstukken bezig. Coudenhove-Kalergi nam deze theorieën over en stelde ze voor in Europa: huwelijk en voortplanting van de mannen en vrouwen van de elite; vrije liefde en sterilisatie van de gedegenereerde menselijke massa door miscegenatie. Uit deze vereniging van marxistische “revolutionairen” en de oligarchen die hen financieren zal de anti-gezinsstrategie voortkomen die vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog ten uitvoer wordt gelegd en die gebaseerd is op de Kinsey-rapporten.

De Kinsey-rapporten geven een opzettelijk vervalst beeld van de seksualiteit in de Verenigde Staten en bij uitbreiding in de westerse wereld. Zij worden gefinancierd door de Rockefeller Foundation, die tot doel heeft het gedrag van mensen te veranderen door gebruik te maken van wat de sociale wetenschappen leren en van de nieuwe technieken van psychologische oorlogsvoering en manipulatie van bevolkingen. Wetenschap”, de media, academische boeken, seksuele voorlichtingsprogramma’s, en binnenkort films en televisieseries zullen de conclusies van Kinsey op krachtige wijze doorgeven en een nieuwe norm opleggen. Een vrouw die niet met de eerste man die ze ontmoet naar bed gaat, wordt als gespannen beschouwd. Een man die delicaat handelt zal “een beetje ouderwets” zijn. Wat overspel, homoseksualiteit of abortus betreft, is het raadzaam te doen alsof deze volkomen normaal zijn, anders zal men als ouderwets, reactionair of homofoob worden beschouwd. Een vervalste voorstelling van de werkelijkheid is aldus, via de massamedia en de garantie van de wetenschap, in de plaats gekomen van de werkelijkheid van het leven. De westerlingen werden ervan overtuigd dat deze vervalste voorstelling van seksualiteit de werkelijkheid was, dat de enigszins bizarre praktijken die door “wetenschappers” werden beschreven in werkelijkheid die van de overgrote meerderheid van hun landgenoten waren. Nu, het is een primaire psychologische reactie om te denken dat de groep niet fout kan zijn. Elk individu heeft daarom de neiging zich te conformeren aan de (vermeende) normen van de meerderheid. Seksuele rechten” en het “recht op genot” dicteerden geleidelijk het gedrag. Het enige wat overbleef was dat het gezin, een obstakel voor “persoonlijke ontwikkeling”, moest verdwijnen.

Wie had er baat bij deze geprogrammeerde verdwijning van de familie?

Zeker niet het eenzame individu, dat een slaaf is geworden van zijn impulsen en veroordeeld is tot het najagen van fantasieën die steeds moeilijker te verwezenlijken zijn.

Zeker niet vrouwen die de zogenaamde macht van hun man wordt ontnomen om te worden toevertrouwd aan de zeer reële macht van een baas.

Zeker niet mannen die, ten koste van hun mannelijkheid, verlost zijn van de plicht om vader te zijn.

Zeker niet de kinderen, zonder echte ouders, die vroeg of laat zullen lijden onder de legalisering van pedofilie.

Het is de oligarchie van de wereld, die in 1789 in Frankrijk aan de macht kwam, die profiteert van de verdwijning van het gezin. Ooit had de oligarchie te maken met een maatschappij die georganiseerd en gestructureerd was volgens haar eigen waarden; nu moet zij leiding geven aan een verzameling individuen die gevormd is als een kudde schapen. Wat kan het nog meer vragen, behalve het aantal hoofden te bepalen?

Vertaling: OvM

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2017/09/11/ingenierie-sociale-une-petite-histoire-de-la-liberation-sexuelle.html?fbclid=IwAR27eYBWyjrC72wFGyYGn0viI9XvSJw6HfijAKalkJneE6yeUML2DEgbPu8#.YGScGSD7sxg.facebookCategorieën:totalitarisme

Tags: , , , , , , , , ,